Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pelguranna tn 31 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavolikogu 11.03.2010 otsus number 59
Redaktsiooni kehtivus:11.03.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. märts 2010 nr 59

 

 

 

 

Pelguranna tn 31 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 1 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeringuala juhtotstarve korruselamute ala, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jm. Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut;

- planeeritaval kinnistul on olemas kõrghaljastusest vaba ruum uuele hoonele ja samas säilib kinnistu Pelguranna tänava poolsel osal ka piisav rekreatsiooniala;

- piirkonna elanikkond on harjunud ja omaks võtnud sotsiaalobjekti paiknemise Pelguranna tn 31 kinnistul ning selle laienemine tekitab vähem pingeid naabrite seas kui tekitaks sarnase sotsiaalobjekti rajamine päris uude kohta;

- kavandatavad sotsiaalhooned on mahult ja arhitektuurselt lahenduselt piirkonda sobivad ja planeeringuga on tagatud piisav kaugus olemasolevatest hoonetest;

- planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud likvideerida neli IV väärtusklassi hinnatud puud, kuna need jäävad planeeritava hoonestuse alla ja viis V väärtusklassi hinnatud puud. Alale on kavandatud juurde istutada kokku 19 uut puud, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“. Lisaks on olemasoleva ja uue hoone vahelise parkla äärde kavandatud hekk, mis eraldab sõiduala jalakäijate alast;

- parkimiskohtade arvutamisel on võetud aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi normatiiv. Kruntidele on kavandatud kokku 17 parkimiskohta.

 

 

1. Kehtestada Pelguranna tn 31 kinnistu ja lähiala detailplaneering, ARHITEKTIBÜROO KOOT & KOOT OÜ töö nr H-147-07, millega määratakse Põhja-Tallinnas 1,13 ha suurusel planeeringualal asuvale Pelguranna tn 31 kinnistule ehitusõigus kahe uue kuni 3-korruselise maapinnast kuni 12 meetri kõrguse, maa-aluse korrusega sotsiaalhoone ehitamiseks ning täpsustatakse olemasoleva 2-korruselise põhihoone ja viie 1-korruselise abihoone ehitusõigust. Planeeringuga on kavandatud moodustada kaks 100% sotsiaalmaa sihtotstarbega krunti. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 11. märtsi 2010
otsuse nr 59
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Pelguranna tn 31 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas“ juurde

 

 

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule kehtestamiseks Pelguranna tn 31 kinnistu ja lähiala detailplaneering, ARHITEKTIBÜROO KOOT & KOOT OÜ töö nr H-147-07, millega määratakse Põhja-Tallinnas 1,13 ha suurusel planeeringualal asuvale Pelguranna tn 31 kinnistule ehitusõigus kahe uue kuni 3-korruselise maapinnast kuni 12 meetri kõrguse, maa-aluse korrusega sotsiaalhoone ehitamiseks ning täpsustatakse olemasoleva 2-korruselise põhihoone ja viie 1-korruselise abihoone ehitusõigus. Planeeringuga on kavandatud moodustada kaks 100% sotsiaalmaa sihtotstarbega krunti. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1.    Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Põhja-Tallinnas Pelguranna asumis, Pelguranna ja Lõime tänava vahel. Pelguranna tn 31 kinnistul asub üks 2-korruseline endisest lasteaiahoonest sotsiaalkeskuseks rekonstrueeritud hoone ja viis 1-korruselist abihoonet.

Planeeritav ala hõlmab Pelguranna tn 31 kinnistut ja reformimata riigimaad. Pelguranna tn 31 kinnistu pindala on 6432 m2, sihtotstarve on 100% sotsiaalmaa ja kinnistusraamatu andmeil on kinnistu omanik Tallinna linn. Planeeritava alaga külgnevatel tänavatel on välja ehitatud magistraalsed tehnovõrgud. Juurdepääsud kinnistule on Lõime tänavalt.

Ala reljeef on vähese langusega kirde-edela suunas. Väärtuslik kõrghaljastus kasvab peamiselt planeeringuala keskosas ümber olemasoleva hoone ja edelapoolses osas. Väärtuslike puude hulgas on ülekaalus hobukastanid ja märkimisväärsel hulgal kasvab ka mägivahtraid.

Planeeritava ala kohta ei ole varem detailplaneeringut kehtestatud.

2.    Kontaktvööndi analüüs

Planeeritavat ala ümbritsev linnaruum on monofunktsionaalne piirkond, kus paiknevad valdavalt 4-korruselised korterelamud. Planeeritava ala ja kontaktala edelaosa hõlmab ülelinnaline rohestruktuur. Pelguranna tänavast edelasse ca 110 meetri kaugusele jääb Stroomi rand ja Kopli laht. Planeeritava ala edelaosas asub suur rekreatsiooniala - linnaosa tähtsusega rohestruktuuri tuumalasse kuuluv Stroomi rand ja parkmets. Hoonestuslaad on piirkonnas lahtine. Hoonestuse moodustavad 4-korruselised nõukogudeaegsed kortermajad, kunagise Pelguranna elamumassiivi kvartal nr 13. Pelguranna tänava äärsete eluhoonete ehitusjoon on varieeruv - kontaktala põhjaosas paiknevad hooned krundi piiril ja lääneosas 5 meetrit krundi piirist. Pelguranna tn 31 kinnistu lääneküljel üle Pelguranna tänava asuv Stroomi rand ja park on arenenud terviklikuks, kvaliteetseks ja inimsõbralikuks puhkepiirkonnaks.

Sotsiaalse infrastruktuuri objektidest on lähiümbruses kool (Tuulemaa tn 12 - vene õppekeelega Pelguranna Gümnaasium) ja lasteaiad (Pelguranna tn 49 - eestikeelne Pelguranna lasteaed ja Madala tn 13 - venekeelne lasteaed Kajakas) ning planeeringualal olev sotsiaalkeskus.

Logistiliselt on planeeritav ala autosõitjale hästi ligipääsetav, paiknedes linna magistraaltee Sõle tänava läheduses. Planeeringualast ca 350 meetri kaugusele jääb kesklinna suunduvate tiheda liiklusgraafikuga liinibusside nr 3, 40 ja 48 Randla peatus Randla tänaval. Piki Sõle tänavat sõitvate liinibusside nr 32 ja 33 ning trollibussi nr 9 peatus Lõime on ca 480 meetri kaugusel ning sealt on hea ühendus Kristiine, Mustamäe ja Nõmme linnaosaga. Planeeritava sotsiaalobjekti juurest tagavad hea pääsu rekreatsioonialale Stroomi rannaalal ja parkmetsas ning Pelguranna tänava ääres välja ehitatud kergliiklusteed. Planeeritava ala kaugus linnakeskusest on 5 kilomeetrit.

Loodusmälestisi ega kultuurimälestisena kaitse all olevaid hooneid kontaktvööndi alal ei ole.

Planeeringuala kontaktvööndi kohta ei ole ühtegi detailplaneeringut algatatud, vastu võetud ega kehtestatud.

3.    Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeringuala juhtotstarve korruselamute ala, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jm.

Planeeringuala jääb osaliselt Läänemere ranna 200-meetrisesse piiranguvööndisse.

Käesolev planeeringulahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

4.    Detailplaneeringuga kavandatu

Täiendava hoonestuse planeerimise Pelguranna tn 31 kinnistule tingis kinnistu omaniku Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti soov parandada ning laiendada rehabiliteerivate ja toetavate teenuste osutamist Tallinna psüühikahäiretega inimestele. Kinnistul on olemas kõrghaljastusest vaba ruum uue hoone tarvis ja samas säilib kinnistu Pelguranna tänava poolsel osal piisav rekreatsiooniala. Piirkonna elanikkond on harjunud ja omaks võtnud sotsiaalobjekti paiknemise Pelguranna tn 31 kinnistul ning selle laiendamine samal asukohal tekitab vähem pingeid naabrite seas kui tekitaks sarnase sotsiaalobjekti rajamine päris uude kohta.

Uue hoone asukoha valikul ja hoone kuju kavandamisel oli peamiseks kriteeriumiks olemasoleva II ja III väärtusklassi kõrghaljastuse säilitamine. Ainuvõimalik asukoht on kinnistu kirdeosas haljastusest vaba ala, mis sobib hästi ka linnaehituslikult, jäädes olevatest elamutest 15-20 meetri ja Randla tn 10 elamust 44 meetri kaugusele.

Detailplaneeringuga on planeeringualale kavandatud moodustada 2 krunti. Reformimata riigimaast on planeeritud moodustada üks 100% sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt.

Positsioon (edaspidi pos) 1 Pelguranna tn 31 kinnistu maakasutuspiire ja sihtotstarvet planeeringuga muuta ei kavandata. Kinnistu pindala on 6432 m2, sihtostarve 100% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa). Kinnistul on üks 2-korruseline rekonstrueeritud sotsiaalkeskuse hoone ja viis 1-korruselist abihoonet. Kinnistule antakse detailplaneeringuga võimalus lisaks olemasolevale 2-korruselisele põhihoonele ja viiele 1-korruselisele abihoonele rajada kaks maa-aluse korrusega kuni 3-korruselist hoonet. Hoonete maksimaalne suletud brutopind kokku on planeeritud kuni 4400 m2, sh maapealne 3300 m2. Põhihoonete maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast on 12 meetrit ja abihoonetel 4 meetrit.

Pos 2 on kavandatud 2398 m2 suurune krunt sihtotstarbega 100% sotsiaalmaa (üldkasutatav maa). Planeeringu koostamisel kaaluti ka selle krundi hoonestamise võimalust, kuid tegemist on elamute ja sotsiaalobjekti vahelise avaliku ruumiga. Arvestades ümbritsevate elamute elanike väljakujunenud harjumusi, oli otstarbekas määrata krundile sotsiaalmaa sihtotstarve ja näha sinna ette lisaks olemasolevale pesukuivatusplatsile ka jalutusväljak väikestele lemmikloomadele.

Planeeritud hoonete välisviimistluses tuleb vältida imiteerivate materjalide kasutamist nagu profiilplekk, plastik, tsementkiudplaatidest fassaadikatted ja muud sarnased materjalid. Eelistada tuleb omadustelt väärikaid, kauakestvaid ja looduslikke materjale nagu puit, looduslik kivi, klaas, krohv ja muud sarnased materjalid. Katusekatteks on sobilik profiilplekk või valtsplekk ja katuseharja suund peab jääma risti või paralleelselt krundi piiriga.

Piireteks on lubatud kasutada põõsashekiga ääristatud maapinnast maksimaalselt 1,3 meetri kõrgust metallpostidega võrkpiiret, metallpiire on lubatud vaid kruntidevahelisele piirile, tagades naabrite visuaalse kontrolli kruntidel toimuva üle.

Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud ja koostatava teemaplaneeringu “Tallinna rohealad“ kohaselt jääb planeeritav ala rohealale nr 390. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada teemaplaneeringu “Tallinna rohealad“ määratud roheala nr 390. Üks osa avalikus kasutuses mitteolevast rohealast väheneb sotsiaalhoone ehitamise vajaduse tõttu. Hoone asukoht on kavandatud nii, et säilitatakse kõik II ja III väärtusklassi hinnatud puud ning rajatakse haljasala tugikodu elanikele. Ülejäänud osa rohealast nr 390 kujundatakse avalikuks haljasalaks jalgteede, puhkekohtade ja väikeste lemmikloomade jalutusplatsiga.

Planeeringualalt on kavandatud likvideerida neli IV väärtusklassi hinnatud puud, kuna need jäävad planeeritava hoonestuse alla. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“. Asendusistutuste arvutuse kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 19 uut puud. Lisaks on kavandatud likvideerida viis V väärtusklassi hinnatud puud, mis vastavalt määruse § 1 lõikele 4 ei vaja raieluba ning neid ei ole seega tarvis asendusistutamisel arvestada. Lisaks on olemasoleva ja uue hoone vahelise parkla äärde kavandatud hekk, mis eraldab sõiduala jalakäijate alast. Hoone ehitusprojekti koosseisus tuleb koostada krundi haljastuse projekt, millega näha ette madalhaljastust ning lilli vastavalt hoone kujule ja sissepääsude tegelikule asukohale.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt AKTSIASELTSI TALLINNA VESI 25. mail 2009 väljastatud tehnilistele tingimustele nr PR/0921546-1. Veevarustus on planeeritud olemaolevast Lõime tänava d 100 mm veetorustikust, mis ringistatakse piki Pelguranna tänava maad. Planeeringuala soojavarustus on lahendatud vastavalt AS Tallinna Küte 21. novembril 2007 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 21300-01-07/84. Sidevarustus on lahendatud vastavalt Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi 5. juunil 2009 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 11000401.

Jalakäijatele ja autodele on krundile juurdepääs tagatud Lõime tänavalt. Vastavalt “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“ peab planeeringualale ette nägema vähemalt 13 parkimiskohta. Kokku on kavandatud 17 parkimiskohta, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi parkimisnormatiivile. Planeeritud 17 parkimiskohta on ette nähtud kinnistul olemasolevatel parkimisaladel.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“. Sorteeritud jäätmete konteinerid on planeeritud krundile rajatavasse varjualusesse.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Pelguranna tn 31 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamist taotles Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 18. juulil 2007 registreeritud avaldusega.

Detailplaneeringu koostamine ja koostamise finantseerimine toimub vastavalt Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning ARHITEKTIBÜROO KOOT & KOOT OÜ vahel 16. oktoobril 2007 sõlmitud lepingule nr 3-1/261.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2009 korraldusega nr 230-k “Pelguranna tn 31 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“ eesmärgiga Põhja-Tallinnas asuva Pelguranna tn 31 kinnistule ehitusõiguse määramine lisaks olemasolevale 2-korruselisele põhihoonele ja viiele abihoonele kuni kahe uue maksimaalselt 3-korruselise, maa-aluse korrusega sotsiaalhoone ehitamiseks.

Teade detailplaneeringu koostamise algatamisest ilmus ajalehes Postimees 21. veebruaril 2009. Teade eskiislahenduse tutvustamise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 3. aprillil 2009. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus Põhja-Tallinna Valitsuses avalik arutelu 14. aprillil 2009.

Detailplaneeringu koostas ARHITEKTIBÜROO KOOT & KOOT OÜ. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog O. Abner detsembris 2007 koostatud haljastuse hinnang.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Põhja-Tallinna Valitsus, Põhja-Tallinna halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet ja Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning Aktsiaselts Tallinna Küte.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimusega: 1) olemasoleva sotsiaalmaja rekonstrueerimise ja uue sotsiaalmaja ehitusprojektid ning planeeritava ala haljastusprojekt kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist keskkonnaametiga; 2) ehitusprojekti koosseisus esitada tehnilised lahendused säilitamisele kuuluvate lehtpuude kaitsmiseks ja kasvutingimuste tagamiseks ehitustööde ajal; 3) ehitatava sotsiaalmaja soojatrass rajada kavandatavast kõrghaljastusest vabale alale. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Tallinna Keskkonnaamet on planeeringu eskiisi staadiumis lisanud, et detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning seetõttu ei vaja antud detailplaneeringu koostamine keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste ettepanekutega: detailplaneeringuga moodustatakse reformimata riigimaast transpordimaa krundid pos 3 ja 4 ning üldkasutatava maa krunt pos 2. Tallinna Linnavaraamet palub transpordimaa krunte mitte moodustada, kuna taotleb krundid pos 3 ja 4 teemaana munitsipaalomandisse Lõime tänava kooseisus. Üldkasutatava maa krundi pos 2 taotleb Tallinna Linnavaraamet munitsipaalomandisse pärast detailplaneeringu kehtestamist. Tingimustega on planeeringus arvestatud, transpordimaa krunte ei ole moodustatud.

Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis oma kirjas järgmist: Maa-amet on tutvunud Pelguranna tn 31 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga ning teatab, et ei esita vastuväiteid planeeringualasse jäävale reformimata riigimaale koostatud planeerimisettepaneku suhtes. Planeeringualasse jäävale 2398 m2 suuruse üldkasutatava maa sihtotstarbega krundi pos 2 ning Lõime tänava teenindamiseks vajalike transpordimaa kruntide pos 3 ja pos 4 osas teeme kohalikule omavalitsusele ettepaneku algatada pärast detailplaneeringu kehtestamist maa munitsipaalomandisse andmise menetlus. Kui Tallinna Linnavaraamet soovib Lõime tänava teenindamiseks vajaliku maa taotleda munitsipaalomandisse tervikuna, mitte eraldi lõikudena, siis nõustub Maa-amet ka sellise lahendusega, mille kohaselt reformimata riigimaale eraldi teemaa krunte pos 3 ja pos 4 ei moodustata. Tingimustega on arvestatud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Tingimus on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Aktsiaselts KH Energia-Konsult kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööprojekt kooskõlastakse täiendavalt ja vajadusel võetakse tehnilised tingimused. Tingimus on lisatud seletuskirja.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (endise nimetusega Osaühing Jaotusvõrk) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt. Tingimus on lisatud seletuskirja.

Detailplaneeringu algatamise korralduses määrati lisanõue, et detailplaneering tuleb kooskõlastada Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitusega. Tingimus on täidetud, Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et detailplaneering on kooskõlas kehtivate tervisekaitsenõuetega.

Pelguranna tn 31 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 25. novembri 2009 korraldusega nr 1931-k “Pelguranna tn 31 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas“. Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Postimees 30. novembril 2009. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Postimees 5. detsembril 2009. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 14. detsembrist kuni 28. detsembrini 2009. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 1 kohaselt selgitab linnaplaneerimise amet välja detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohta sõlmitud lepingu täpsustamise või vastava lepingu sõlmimise vajaduse. Vastavalt ehitusseaduse § 13 tagab kohalik omavalitsus detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale märgitud maaüksuseni, kui kohalik omavalitsus ja detailplaneeringu koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku leppinud teisiti. Kuna käesoleva detailplaneeringu tellijaks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, ei ole vajalik detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohta vastavat lepingut sõlmida.

Planeerimisseaduse § 25 lg 7 punkti 4 kohaselt teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Pelguranna tn 31 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Maa-ametit, Lõime tn 25, Lõime tn 26, Lõime tn 26e, Lõime tn 27, Lõime tn 28, Lõime tn 29, Lõime tn 30, Lõime tn 31, Lõime tn 32 ja Randla tn 10 kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 10 lg 61 punktis 4 nimetatud detailplaneeringu (planeering koostatakse ranna piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses) kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees