Keskkonnakomisjoni aseesimehe valimine

Tallinna Linnavolikogu 11.03.2010 otsus number 58

Redaktsiooni kehtivus 11.03.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. märts 2010 nr 58

 

 

 

 

Keskkonnakomisjoni aseesimehe valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20, § 31 lg 1 ja lg 9, § 313, § 32 lg 2 ja § 37 lg 8 ning lähtudes salajase hääletamise tulemustest

 

 

1. Valida keskkonnakomisjoni aseesimeheks Maimu Berg.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees