Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mäekalda tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 25.02.2010 otsus number 51
Redaktsiooni kehtivus:25.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

25. veebruar 2010 nr 51

 

 

 

 

Mäekalda tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 1, 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kadrioru pargi vahetus läheduses Mäekalda tänava ääres. Tallinna üldplaneeringus on detailplaneeritava maa-ala juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamute, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ kohaselt jääb planeeritud maa-ala Kadrioru miljööala ehituspiirkonda nr 26. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ja teemaplaneeringuga “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“;

- Mäekalda tn 13 kinnistule planeeritud maa-aluse ja kuni 3 maa-pealse korrusega 10 korteriga elamu on kavandatud krundile nii, et on tagatud naaberkrundil, Mäekalda tn 11, asuva arhitektuurimälestise vaadeldavus;

- uushoonestuse kavandamisel on põhiliseks eesmärgiks säilitada ajalooliselt väljakujunenud miljöö - Kadrioru piirkonna miljöö säilitamiseks ja uue hoone välisilme sobitamiseks kõrvalkrundil asuva puitelamuga on ehitusprojekti koostamiseks määratud nõue kasutada hoone viimistluseks piirkonnale omaseid ehedaid materjale, paekivi, krohvi ja puitu;

- planeeritud maa-alal püütakse säilitada kõrghaljastust nii palju kui võimalik. Juurde on kavandatud istutada madalhaljastust, et säilitada piirkonnale iseloomulik rohelus;

- detailplaneering vastab “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“;

- liiklusohutuse seisukohast on hädavajalik rajada Mäekalda tänava äärde kõnnitee. Mäekalda tänava laius on kujunenud ajal, mil selles piirkonnas asusid suvilad ja autoliiklust ei olnud.

 

 

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,48 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mäekalda tn 13 kinnistu detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 027/05, milles on määratud elamumaa sihtotstarbega Mäekalda tn 13 krundile ehitusõigus maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega korterelamu ehitamiseks ning on täpsustatud krundi kasutamise tingimusi.

2. Detailplaneeringukohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 27. oktoobril 2009 sõlmitud lepingule nr 2-6/256.

3. Mäekalda tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2002 otsusega nr 225 kehtestatud “Rohelise aasa, Mäekalda tn ja L. Koidula tn vahelise kvartali ning sellega külgnevate L. Koidula tn 1 ja 21a kruntide detailplaneering“ kehtetuks L. Koidula tänava maa-ala osa osas ja Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2002 otsusega nr 130 kehtestatud “Mäekalda tn, A. Weizenbergi tn ja Laagna tee vahelise ala detailplaneering“ Mäekalda tänava maa-ala osa osas.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010
otsuse nr 51
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Mäekalda tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kesklinnas asuva 0,48 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mäekalda tn 13 kinnistu detailplaneering, milles on määratud elamumaa sihtotstarbega Mäekalda tn 13 krundile ehitusõigus maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega korterelamu ehitamiseks ning on täpsustatud krundi kasutamise tingimusi.

Mäekalda tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2002 otsusega nr 225 kehtestatud “Rohelise aasa, Mäekalda tn ja L. Koidula tn vahelise kvartali ning sellega külgnevate L. Koidula tn 21 ja 21a kruntide detailplaneering“ kehtetuks L. Koidula tänava maa-ala osa osas ja Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2002 otsusega nr 130 kehtestatud “Mäekalda tn, A. Weizenbergi tn ja Laagna tee vahelise ala detailplaneering“ Mäekalda tänava maa-ala osa osas.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Kadrioru pargi vahetus läheduses Mäekalda tänava ääres.

Planeeritud maa-alale jääb elamumaa sihtotstarbega Mäekalda tn 13 kinnistu, osa transpordimaa sihtotstarbega kinnistut L. Koidula tn lõik J. Poska tn ja Mäekalda tn vahel ning osa Mäekalda tänava maa-alast.

Mäekalda tn 13 kinnistu, suurusega 1422 m2, on hooldamata ja ümberkaudsed elanikud ladustavad sinna prügi. Krundist poole hõlmab kõrge varisemisohtlik paekallas. Kinnistul asub lagunenud vundament. Kinnistu kuulub Osaühingule BLAUHAUS.

Transpordimaa sihtotstarbega kinnistu, L. Koidula tn lõik J. Poska tn ja Mäekalda tn vahel, kuulub Tallinna linnale, Mäekalda tänava maa-ala on jätkuvalt riigi omandis. Planeeringualale jääb ka alajaam nr 1524.

Mäekalda tn 13 kinnistu tänavapoolse ala haljastuse moodustavad isekülvsed lehtpuud ning mõned okaspuud. Nõlval kasvavad isekülvsed lehtpuud, mis lõhuvad juurtega pinnast, kuid takistavad samas seda liigselt murenemast. Kokku kasvab Mäekalda tn 13 kinnistul 40 puud - 4 II väärtusklassi puud, 25 III väärtusklassi puud ja 11 IV väärtusklassi puud. Planeeritud alale jääval Mäekalda tänava maa-ala osal kasvab 9 puud, mida hinnatud ei ole, kinnistu L. Koidula tn lõik J. Poska tn ja Mäekalda tn vahel osal puid ei kasva.

Planeeritud maa-alale ulatub kultuuriministri- ja haridusministri 19. juuli 1995 määrusega nr 19/2 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ ajaloo- ja kunstimälestiseks, kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“, kultuuriministri 13. mai 1997 määrusega nr 25 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“, kultuuriministri 18. augusti 1997 määrusega nr 55 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“, kultuuriministri 25. märtsi 2003 käskkirjaga nr 64 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ arhitektuurimälestiseks ning kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ arheoloogiamälestiseks tunnistatud Kadrioru hoonetele, pargile ja kunstimälestistele kultuuriministri 28. märtsi 2006 käskkirjaga nr 120 “Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi määramine“ määratud ühine kaitsevöönd.

Lisaks külgneb planeeritud maa-ala kaitsealuse Kadrioru pargiga, mille kaitsevöönd ulatub planeeritud maa-alale. Planeeritud alast kagu pool, teiselpool Laagna teed, asuvad Mäekalda paljand ja Lasnamäe paljand. Mõlema kaitsevöönd on 50 meetrit. Kumbki kaitsevöönd planeeritud maa-alale ei ulatu.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritud maa-ala varustatus ühistranspordiga on keskmine. Ühistranspordi liinid kulgevad mööda Laagna teed ja Valge tänavat. Lähim bussipeatus asub Valge tänaval, planeeritud maa-alast umbes 500 meetri kaugusel. Lähim trammipeatus asub A. Weizenbergi tänaval umbes 800 meetri kaugusel. Autotranspordiga pääseb Mäekalda tänavale L. Koidula tänavalt.

Lähim kool asub planeeringualast umbes 200 m kaugusel ja lähim lasteaed umbes 1 km kaugusel. Piirkond on erakordselt hästi varustatud rekreatsioonialadega - planeeritud alast teisel pool Mäekalda tänavat asub Kadrioru park, lähedal asuvad veel Kadrioru staadion ja tenniseväljakud. Vaid mõnesaja meetri kaugusel asub KUMU.

Planeeritud maa-ala kontaktvööndis on ülekaalus elamu- ja sotsiaalmaa krundid. Hooned on ehitatud valdavalt lahtisel hoonestusviisil ja asuvad tänavapoolsest krundipiirist eemal. Hooned pärinevad erinevast ajast. Vanimad hooned, Mäekalda tn 9 ja Mäekalda tn 11 suvilad, on ehitatud 19. sajandil. Uusim on 2006. aastal avatud Eesti Kunstimuuseumi hoone. Viimane on kontaktvööndi linnaehituslik dominant. Kontaktvööndis on kruntide täisehitus vahemikus 11-47% ning hoonestustihedus 0,12-2,1. Hoonestuse moodustavad peamiselt 2-3-korruselised viil- või kelpkatusega elamud. Mäekalda tn 13 naaberkinnistul asub arhitektuurimälestis, 19. sajandil ehitatud suvila.

3. Tallinna üldplaneering ja teemaplaneering “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“

Tallinna üldplaneeringus on planeeritud maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamute, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.

Detailplaneering vastab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringule“.

Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ kohaselt jääb planeeritud maa-ala Kadrioru 26. ehituspiirkonda. Mäekalda tn 13 kinnistu täisehitusprotsendiks on lubatud kuni 20%, hoonestustiheduseks 0,9 ja korruselisuseks 2-3 korrust. Maksimaalseks hoonete arvuks krundil on 1 hoone.

Planeeritud maa-ala iseloomustavad näitajad vastavad teemaplaneeringus määratule.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala osade kohta kehtivad Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2002 otsusega nr 225 kehtestatud “Rohelise aasa, Mäekalda tn ja L. Koidula tn vahelise kvartali ning sellega külgnevate L. Koidula tn 21 ja 21a kruntide detailplaneering“ ja Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2002 otsusega nr 130 kehtestatud “Mäekalda tn, A. Weizenbergi tn ja Laagna tee vahelise ala detailplaneering“.

Mäekalda tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2002 otsusega nr 225 kehtestatud “Rohelise aasa, Mäekalda tn ja L. Koidula tn vahelise kvartali ning sellega külgnevate L. Koidula tn 21 ja 21a kruntide detailplaneering“ kehtetuks L. Koidula tänava maa-ala osa osas ja Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2002 otsusega nr 130 kehtestatud “Mäekalda tn, A. Weizenbergi tn ja Laagna tee vahelise ala detailplaneering“ Mäekalda tänava maa-ala osa osas.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringus on määratud Mäekalda tn 13 kinnistule ehitusõigus maa-aluse ja kuni 3 maa-pealse korrusega 10 korteriga elamu ehitamiseks. Hoonestustiheduseks kujuneb 0,6, mis on väiksem teemaplaneeringus lubatust.

Elamu on kavandatud tänavast kaugemale, tagatud on naaberkrundil, Mäekalda tn 11, asuva arhitektuurimälestise vaadeldavus. Hoone kolmas korrus hõlmab vaid osa hoone eelmise korruse pindalast. Soklikorrus on kavandatud autode parkimiseks ja tehniliste ruumide ning panipaikade tarbeks. Hoone suurim lubatud kõrgus on 11,5 meetrit olemasolevast maapinnast.

Uushoonestuse kavandamisel on põhiliseks eesmärgiks säilitada ajalooliselt väljakujunenud miljöö. Kadrioru piirkonna miljöö säilitamiseks ja uue hoone välisilme sobitamiseks kõrvalkrundil asuva puitelamuga on ehitusprojekti koostamiseks määratud nõue kasutada hoone viimistluseks piirkonnale omaseid ehedaid materjale, paekivi, krohvi ja puitu. Katuse kaldeks on lubatud 0º-15º ning katuseharja suund peab olema paralleelne Mäekalda tänavaga. Uue elamu arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, hoone ökonoomne ehitada ja kasutada. Piirete kavandamisel tuleb lähtuda Mäekalda tänavale iseloomulike, kruntide tänavapoolsel piiril asetsevate puitlippaedade kujundusest. Planeeringus on määratud nõue ehitada Mäekalda tn 13 krundile samasugune piire.

Autode parkimine on lahendatud omal kinnistul, enamus parkimiskohti on ette nähtud hoone soklikorrusele. Parkimiskohtade vajadus on arvutatud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ määratud vahevööndi normi alusel. 10 korteriga elamu parkimiskohtade vajadus on 14 kohta, millest 11 on planeeritud soklikorrusele ja 3 parkimiskohta krundi õuealale. Juurdepääs krundile on ette nähtud Mäekalda tänavalt. Tänavavõrku ja liikluskorraldust ei ole kavandatud muuta. Jalakäijate turvalisuse suurendamiseks on planeeritud Mäekalda tänava äärde kõnnitee. Planeeritud kõnnitee osa, mis jääb Mäekalda tn 13 kinnistule, on ette nähtud määrata avalikult kasutatavaks. Mäekalda tänava kõnnitee on ette nähtud pikendada L. Koidula tänava kõnniteeni ja KUMUni.

Planeeritud maa-alal püütakse säilitada kõrghaljastust nii palju kui võimalik. Juurde on kavandatud istutada madalhaljastust, et säilitada piirkonnale iseloomulik rohelus. Kõrghaljastus korrastatakse ning nõlval kasvavad puud säilitatakse. Likvideeritakse kokku 13 puud - 7 III väärtusklassi puud ja 6 IV väärtusklassi puud. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Arvutuste kohaselt tuleks detailplaneeringu lahenduse kogu ulatuses realiseerimiseks istutada likvideeritavate puude asemele ca 100 uut puud. Arvutuse teel saadud puude arv on esialgne ja võib laheduse täpsustumisel järgnevates projekteerimisstaadiumides muutuda. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv selgub raieloa menetlemisel pärast ehitusloa väljaandmist.

Jäätmete kogumine on ette nähtud kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“. Konteinerid jäätmete liigiti kogumiseks on kavandatud paigutada hoone soklikorrusele.

Planeeritud maa-ala ei asu Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisa “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kohaselt kaugkütte piirkonnas ning seetõttu on hoonete soojaga varustamine ette nähtud gaasikütte baasil.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul, mis toimus 13. aprillist 27. aprillini 2009, esitas detailplaneeringu kohta vastuväite Mäekalda tn 13 kinnistu omaniku Osaühing BLAUHAUS esindaja K. Kirs.

Osaühing BLAUHAUS omandas Mäekalda tn 13 kinnistu 2009. aasta alguses. Vastuväite esitaja soovis, et Mäekalda tn 13 kinnistu omanik, Osaühing BLAUHAUS, vabastataks kohustusest anda kinnistu tänavaäärne osa tasuta avalikku kasutusse ja ehitada välja kõnnitee.

Osaühingu BLAUHAUS ettepanekut ei ole arvestatud. Ehitusõigus Mäekalda tn 13 kinnistule 10 korteriga elamu ehitamiseks määrati tingimusel, et oleks tagatud liiklusohutus. Liiklusohutust tagamata ei ole võimalik suurendada Mäekalda tänavat kasutatavate elanike ja autode hulka.

Liiklusohutuse seisukohast on hädavajalik rajada Mäekalda tänavale kõnnitee. Lisaks avalikule huvile tuleb kõnnitee ehitada ka Mäekalda tn 13 kinnistu omaniku huvides. Elanikud peavad saama väljuda oma hoovist ohutult tänavale. Hoovist väljuvad autod ei või ohustada jalakäijaid tänaval. Kõnnitee on planeeritud kuni L. Koidula tänavani.

Mäekalda tänava laius on kujunenud ajal, mil selles piirkonnas asusid suvilad ja autoliiklust ei olnud. Tänavamaa väikese laiuse tõttu ei ole võimalik rajada kõnniteed kogu laiuses tänavamaale. Detailplaneeringu vastuvõtmise ja ehitusõiguse ulatuse määramise eeldus oli Mäekalda tn 13 kinnistu eelmise omaniku OÜ Baltic Furniture nõusolek seada kinnistule jääva kõnniteeosa ulatuses Tallinna linna kasuks tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus.

Detailplaneeringu avalikul arutelul, mis toimus 22. mail 2009, osales ka Osaühingu BLAUHAUS esindaja K. Kirs. 9. juunil 2009 on Osaühingu BLAUHAUS esindaja K. Kirs e-kirjaga teatanud, et loobub oma vastuväitest kõnnitee rajamise osas ning kinnistu omanik kinnitas, et on nõus rajama kõnnitee Mäekalda tn 13 kinnistu laiuses osas Mäekalda tänava äärde.

Eeltoodust tulenevalt ei jäänud Mäekalda tn 13 kinnistu detailplaneeringu menetlemisel lahendamata vastuväiteid ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 20. septembri 2005 avaldusega OÜ Baltic Furniture esindaja D. Vallner, kes soovis hoonestada Mäekalda tn 13 krunti 3-korruselise korterelamuga. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on 5. septembril 2007 sõlmitud lepinguga nr DP-25/K-07 üle antud OÜ-le Baltic Furniture.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 26. septembri 2007 korraldusega nr 1666-k. “Mäekalda tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli määrata Kesklinnas asuvale Mäekalda tn 13 kinnistule ehitusõigus kuni 3-korruselise elamu ehitamiseks. Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 29. septembril 2007. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 16.-18. oktoobrini 2007. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 19. oktoobril 2007. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 13. oktoobril 2007.

Detailplaneeringu koostas FE Arhitektid OÜ. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 26. septembri 2007 korraldusega nr 1666-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud R. Pau koostatud dendroloogiline inventuur ja radooniuuringu raport, mille on koostanud M. Saar Radoonitõrjekeskusest.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna Kesklinna halduskogu, Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Muinsuskaitseamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Harjumaa Keskkonnateenistus, Elion Ettevõtted Aktsiaselts ja aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel lisatingimustel: planeeritav maa-ala asub looduskaitsealuse Kadrioru pargi kaitsevööndis - kooskõlastada detailplaneering Harjumaa Keskkonnateenistusega; ehitusprojektis esitada nõue - haljastuse korrastamisel säilitada nõlval kasvavad puud; ala on radooniohtlik - teostada vastavad uuringud ja lähtuda EVS 840:2003 “Radooniohutu hoone projekteerimine“ nõuetest; esitatud lahenduses ei piisa sademevee immutamiseks vajalikku murupinda - täita AKTSIASELTSI TALLINNA VESI esitatud tingimused; ehitusprojekt kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Detailplaneering on Harjumaa Keskkonnateenistusega kooskõlastatud. Detailplaneeringus on ette nähtud säilitada nõlval kasvad puud ja ehitusprojekti koostamiseks eraldi nõuet ei olnud vaja määrata. Detailplaneeringule on lisatud Radoonitõrjekeskuse raport. Raporti alusel on määratud nõuded ehitusprojekti koostamiseks. AKTSIASELTSI TALLINNA VESI 10. veebruaril 2006 antud tehnilistes tingimustes esitatud tingimus sademevee ärajuhtimise planeerimiseks on täidetud. Sademevesi on planeeritud juhtida Mäekalda tänava ja A. Weizenbergi tänava ristmikul paiknevasse d400 mm sademeveesüsteemi.

Tallinna Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: detailplaneeringu põhijoonisele on märgitud, et moodustatavale krundile positsioon 1 kavandatud kõnniteele on määratud avaliku kasutamise servituut 42 m2 ulatuses. Kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks on vajalik seada servituut Tallinna linna kasuks. Seega tuleb Mäekalda tn 13 kinnistu omanikul kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks sõlmida Tallinna linnaga leping kõnnitee avalikuks kasutamiseks enne Mäekalda tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamist. Tallinna Maa-amet palus detailplaneeringu materjalidele lisada kinnistu omaniku kirjalik nõusolek, et kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks seatakse tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks.

Tallinna Linnavalitsus on 23. detsembril 2009 vastu võtnud korralduse nr 2134-k “Mäekalda tn 13 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“. Korralduse kohaselt on tehtud ettepanek taotleda Osaühingu BLAUHAUS omandis oleva elamumaa sihtotstarbega Mäekalda tn 13 kinnisasjale Tallinna linna kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist. Isikliku kasutusõiguse sisuks on Mäekalda tn 13 kinnisasja 41 m2 suuruse osa kasutamine avalikult kasutatava kergliiklusteena. Isikliku kasutusõiguse valitsejaks määratakse korralduse kohaselt Tallinna Kommunaalamet.  Korralduse alusel on sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping Osaühingu BLAUHAUS ja Tallinna linna vahel 26. jaanuaril 2010.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus märkis, et detailplaneering vastab tervisekaitsenõuetele juhul, kui hoone ehitamisel rakendatakse standardi EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ nõudeid; enne elamu kasutusele võtmist mõõdetakse eluruumides müratasemed. Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Osaühing Jaotusvõrk (praegune ärinimi Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööjoonised täiendavalt kooskõlastada osaühinguga Jaotusvõrk. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Mäekalda tn 13 kinnistu omaniku Osaühingu BLAUHAUS esindaja on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Detailplaneering, milles on määratud elamumaa sihtotstarbega Mäekalda tn 13 krundile ehitusõigus maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega korterelamu ehitamiseks ning on täpsustatud krundi kasutamise tingimusi, võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009 korraldusega nr 464-k “Mäekalda tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“. Detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus teade ajalehes Postimees 28. märtsil 2009. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 13.-27. aprillini 2009. Avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 3. aprillil 2009.

Avaliku väljapaneku kestel esitas planeeringulahenduse kohta vastuväite Osaühingu BLAUHAUS esindaja K. Kirs. Vastuväite esitajale on edastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukoht e-kirjaga 12. mail 2009. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 22. mail 2009, vastav teade ilmus ajalehes Postimees 13. mail 2009. Osaühingu BLAUHAUS esindaja K. Kirs on 9. juunil 2009 e-kirjaga teatanud, et loobub oma vastuväitest kõnnitee rajamise osas ning kinnitas, et on nõus rajama kõnnitee Mäekalda tn 13 kinnistu laiuses osas Mäekalda tänava äärde.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lg 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

26. oktoobril 2009 sõlmitud lepinguga nr 2-6/256 võttis Osaühing BLAUHAUS kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamine.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Mäekalda tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul Maa-ametit, A. Weizenbergi tn 34 // Valge tn 1 kinnistu omanikku, Mäekalda tn 7 kinnistu omanikku, Mäekalda tn 9 kinnistu omanikku, Mäekalda tn 11 kinnistu omanikku, L. Koidula tn 25 // Mäekalda tn 10 kinnistu omanikke, Mäekalda tn 8 kinnistu omanikke, Mäekalda tn 6a kinnistu kaasomanikke, Mäekalda tn 6 kinnistu kaasomanikke.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu (planeering on koostatud mälestiste kaitsevööndis ja miljööväärtuslikul hoonestusalal) kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõikele 3.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees