Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Revisjonikomisjoni 2010. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 25.02.2010 otsus number 49
Redaktsiooni kehtivus:25.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

25. veebruar 2010 nr 49

 

 

 

 

Revisjonikomisjoni 2010. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

 

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ning Tallinna põhimääruse § 32 lg 2 ja § 33 lg 1

 

 

1. Kinnitada revisjonikomisjoni 2010. aasta kontrollimiste plaan alljärgnevalt:

1.1 eelarveliste vahendite täitmise kontroll, sh eelarvest kinnipidamise ja rahavoogude juhtimise kontrollimine Tallinna linnas;

1.2 Tallinna linna ametiasutuste poolt Tallinna linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste eraldamise ja kasutamise kontroll 2008. ja 2009. aastal;

1.3 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevuse vastavuse kontroll õigusaktides sätestatud ülesannetele ning ülesannete täitmine 2009. aastal;

1.4 Tallinna linna 2008. ja 2009. aasta meediakulude ja avalikeks suheteks ettenähtud vahendite kasutamise otstarbekuse ning linnaosade ajalehtede rahastamise majandusliku põhjendatuse kontroll;

1.5 eelarveliste vahendite kasutamine sotsiaalvaldkonnas 2009. aastal (sh sotsiaaltoetused Tallinnas, Tallinna abipakett);

1.6 eelarveliste vahendite kasutamise ja lepingute sõlmimise kontroll avaliku ja erasektori koostöö projektides (PPP) alates 2007. aastast;

1.7 eelarveliste vahendite kasutamine linna haridusasutuste turvalisuse tagamisel 2009. aastal;

1.8 Tallinna linna 2009. aasta investeeringute kava täitmise kontroll;

1.9 ohtlike veostega seotud linna õigusaktide täitmise kontroll;

1.10 linnavolikogu otsuste täitmise kontroll linnale oluliste kultuuriobjektide (Neitsitorn, Niguliste kirik, Mustpeade Maja) omandiküsimuse lahendamisel;

1.11 üle-eestilise tähtsusega kultuuri- ja teadusasutuste (Tallinna Linnateater, Lauluväljak, Tallinna Botaanikaaed, Tallinna Loomaaed, Kadrioru staadion) 2009. aasta eelarve kujunemise ja kasutamise kontroll;

1.12 2009. aasta riigieelarve ja sellega seonduvate õigusaktide mõju Tallinna linna 2009. aasta eelarve täitmisele ja 2010. aasta eelarvele;

1.13 vabadussamba rajamise ja ekspluatatsiooniga seotud linna eelarveliste vahendite eraldamise otstarbekuse ja kasutamise kontroll.

2. Tunnistada kehtetuks linnavolikogu 18. detsembri 2008 otsuse nr 245 punktid 1.1 ja 1.7.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees