Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna arengudokumentide menetlemise kord
Tallinna Linnavolikogu 25.02.2010 määrus number 13
Jõustumine:04.03.2010
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivus:04.03.2010 - 27.10.2011

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

25. veebruar 2010 nr 13

 

 

Tallinna arengudokumentide menetlemise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p-de 7, 31, 32 ja § 37 ning Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 ja § 71 alusel, kooskõlas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse §-dega 31-35 ning planeerimisseaduse §-ga 8.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

Määrus sätestab Tallinna linna ametiasutuste (edaspidi ametiasutus) koostatavate Tallinna linna arengut määravate dokumentide liigid, nende koostamise algatamise, koostamise, seire, muutmise ja avalikustamise korra ning arengudokumentide vahelised seosed.

§ 2.  Arengudokumendi mõiste

Arengudokument Tallinna arengudokumentide menetlemise korra mõistes on Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) õigusaktiga vastu võetud Tallinna linnas, linna põhitegevusvaldkonnas või linna territooriumi osas toimuvat kavandav dokument. Arengudokumendis esitatakse lähteolukorra analüüs, soovitavad eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud meetmed. Tegevuskavalistes arengudokumentides nimetatakse ka tegevused ja eesmärkide saavutamise hindamiseks vajalikud mõõdikud.

§ 3.  Arengudokumentide liigid ja kooskõla

(1) Arengudokumendid jagunevad arengudokumendi reguleerimise ulatusest lähtuvalt strateegilisteks ja tegevuskavalisteks arengudokumentideks.

(2) Strateegilised arengudokumendid on:

1) Tallinna arengustrateegia;

2) üldplaneering;

3) Tallinna keskkonnastrateegia.

(3) Tegevuskavalised arengudokumendid on:

1) Tallinna eelarvestrateegia;

2) Tallinna arengukava;

3) Tallinna valdkonnapõhine arengukava (v.a seadusega ette nähtud arengukava) (edaspidi valdkonnapõhine arengukava);

4) Tallinna linna territooriumi osa arengukava (edaspidi territooriumi osa arengukava).

(4) Arengudokumendid peavad olema omavahel seotud ning ei tohi olla vastuolus.

§ 4.  Mõisted

(1) Linna põhitegevusvaldkond - haridus, kultuur, sport ja vaba aeg, noorsootöö, sotsiaalhoolekanne, tervishoid, linnamajandus, ettevõtluskeskkond, linnatransport, teed ja tänavad, heakord, tehnovõrgud, keskkonnakaitse, linnaplaneerimine, avalik kord.

(2) Visioon - arengudokumendis käsitletava pikaajaline soovitud tulevikuväljavaade.

(3) Eesmärk - arengudokumendi täitmise tulemus linna arendamisel.

(4) Meede - eesmärgi täitmiseks vajalik kavandatud ja rakendatav abinõu.

(5) Mõõdik - arengudokumendis sätestatud tulemusväärtus, mis võimaldab mõõta eesmärkide täitmise edukust.

(6) Tegevuskava - aastate lõikes arengudokumendis sätestatud eesmärkide täitmiseks vajalikke meetmeid ja tegevusi ning mõõdikuid sisaldav programm.

(7) Seire - pidev arengudokumendis sätestatud eesmärkide täitmise jälgimine, kokkuvõtete tegemine ja sellest teavitamine.

(8) Aruanne - perioodiliselt koostatav ülevaade arengudokumendis sätestatud eesmärkide täitmisest.

2. peatükk
TALLINNA ARENGUSTRATEEGIA

§ 5.  Mõiste

(1) Tallinna arengustrateegia on linna pikaajalist tulevikku kavandav kontseptuaalne alusdokument, mis määratleb linna arengu visiooni, prioriteetsed strateegilised eesmärgid ning nende saavutamiseks vajalikud tegevussuunad.

(2) Tallinna arengustrateegia peab hõlmama vähemalt 14 aasta pikkust perioodi ning vähemalt Tallinna arengukava kehtivuse perioodi.

(3) Tallinna arengustrateegia peab vastama käesoleva korra § 42 lõike 1 punktides 1-3, 7-9 ning lõigetes 2-7 sätestatud nõuetele. Tallinna arengustrateegia võetakse vastu linnavolikogu otsusega.

§ 6.  Koostamine

(1) Tallinna arengustrateegia koostamine algatatakse ja lähteülesanne kehtestatakse linnavolikogu otsusega.

(2) Tallinna arengustrateegia koostamisel võetakse aluseks linnavolikogu kehtestatud lähteülesanne.

(3) Tallinna arengustrateegia koostamise korraldab ja korraldamise eest vastutab Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei).

(4) Linnakantselei korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Tallinna arengustrateegia koostamise protsessi.

(5) Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) korraldab Tallinna arengustrateegia keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise ning otsustab linnavalitsuse korraldusega vajaduse olemasolul selle algatamise või mittealgatamise.

(6) Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise eelnõu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise eest vastutab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Tallinna Keskkonnaamet (edaspidi keskkonnaamet).

§ 7.  Avalikustamine

(1) Linnakantselei korraldab Tallinna arengustrateegia avalikustamise vastavalt lähteülesandes ette nähtud korrale.

(2) Avaliku väljapaneku kestus ei või olla lühem kui kolm nädalat.

(3) Teade Tallinna arengustrateegia ja selle muutmise eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja Tallinna veebilehel.

(4) Linnakantselei teeb Tallinna arengustrateegia kättesaadavaks Tallinna veebilehel arengudokumentide alamlehel.

§ 8.  Seire

(1) Tallinna arengustrateegia seire ja muutmine toimub vajaduse korral, kuid vähemalt iga viie aasta tagant.

(2) Tallinna arengustrateegia seire eest vastutab linnakantselei.

(3) Linnakantselei kogub andmed Tallinna arengustrateegias ettenähtud eesmärkide saavutamise kohta, koostab aruande ning esitab linnavalitsuse istungi päevakorrapunkti eelnõu linnavalitsusele.

§ 9.  Kooskõlastamine

Tallinna arengustrateegia lähteülesande, selle vastuvõtmise ja muutmise linnavolikogu otsuse eelnõu kooskõlastamine toimub vastavalt linnavalitsuse reglemendile.

§ 10.  Muutmine

(1) Tallinna arengustrateegia muutmine algatatakse ja lähteülesanne kehtestatakse linnavolikogu otsusega.

(2) Tallinna arengustrateegia muutmisel võetakse aluseks linnavolikogu kehtestatud lähteülesanne.

(3) Tallinna arengustrateegia muutmise korraldab ja korraldamise eest vastutab linnakantselei.

(4) Linnavalitsus korraldab Tallinna arengustrateegia keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise ning otsustab linnavalitsuse korraldusega vajaduse olemasolul selle algatamise või mittealgatamise.

(5) Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise eelnõu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise eest vastutab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab keskkonnaamet.

(6) Tallinna arengukava, valdkonnapõhised arengukavad ning territooriumi osade arengukavad viiakse Tallinna arengustrateegiaga kooskõlla Tallinna arengustrateegia muutmisele järgneval aastal.

3. peatükk
ÜLDPLANEERING

§ 11.  Mõiste

(1) Üldplaneering on seadusele ja linna õigusaktidega sätestatud tingimustele vastav strateegiline arengudokument, mille eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine, st aluste ettevalmistamine detailplaneeringute koostamiseks.

(2) Üldplaneering koostatakse kogu linna territooriumi või selle osade kohta.

(3) Üldplaneeringu võib koostada huvitatud kohalike omavalitsuse omavahelisel kokkuleppel linna ja linnaga piirnevate valdade territooriumite osade kohta, samuti teemaplaneeringuna kehtiva üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks.

§ 12.  Koostamine, muutmine ja avalikustamine

(1) Üldplaneeringu koostamine algatatakse linnavolikogu otsusega kooskõlas planeerimisseaduse ja Tallinna linna ehitusmäärusega.

(2) Üldplaneeringu koostamise korraldab ja korraldamise eest vastutab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

(3) Üldplaneeringu koostamisel võetakse arvesse Tallinna arengustrateegias toodud eesmärke ja Tallinna linna arengut iseloomustavaid statistilisi andmeid.

(4) Üldplaneeringu koostamine, avalikustamine, kehtestamine ja muutmine toimub planeerimisseaduses ja Tallinna linna ehitusmääruses sätestatud korras.

4. peatükk
TALLINNA KESKKONNASTRATEEGIA

§ 13.  Mõiste

(1) Tallinna keskkonnastrateegia on linna keskkonna kujunemise pikaajalist tulevikku kavandav kontseptuaalne alusdokument, mis määratleb linna jätkusuutliku arengu visiooni, prioriteetsed strateegilised eesmärgid ning vajalikud tegevussuunad, tagamaks inimesi rahuldav elukeskkond ja majanduse arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades.

(2) Tallinna keskkonnastrateegia peab vastama käesoleva korra § 42 lõike 1 punktides 1-3, 7-9 ning lõigetes 2-7 sätestatud nõuetele. Tallinna keskkonnastrateegia võetakse vastu linnavolikogu otsusega.

§ 14.  Koostamine

(1) Tallinna keskkonnastrateegia koostamine algatatakse ja lähteülesanne kehtestatakse linnavolikogu otsusega.

(2)  Tallinna keskkonnastrateegia koostamisel võetakse aluseks linnavolikogu kehtestatud lähteülesanne.

(3) Tallinna keskkonnastrateegia koostamise korraldab ja korraldamise eest vastutab keskkonnaamet.

(4) Keskkonnaamet korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Tallinna keskkonnastrateegia koostamise protsessi.

(5) Linnavalitsus korraldab Tallinna keskkonnastrateegia keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise ning otsustab linnavalitsuse korraldusega vajaduse olemasolul selle algatamise või mittealgatamise.

(6) Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise eelnõu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise eest vastutab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab keskkonnaamet.

§ 15.  Avalikustamine

(1) Keskkonnaamet korraldab Tallinna keskkonnastrateegia avalikustamise vastavalt lähteülesandes ettenähtud korrale.

(2) Avaliku väljapaneku kestus ei või olla lühem kui kolm nädalat.

(3) Teade Tallinna keskkonnastrateegia ja selle muutmise eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ja Tallinna veebilehel.

(4) Keskkonnaamet teeb Tallinna keskkonnastrateegia kättesaadavaks Tallinna veebilehel arengudokumentide alamlehel.

§ 16.  Seire

(1) Tallinna keskkonnastrateegia seire ja muutmine toimub vajaduse korral, kuid vähemalt iga viie aasta tagant.

(2) Tallinna keskkonnastrateegia seire eest vastutab keskkonnaamet.

(3) Keskkonnaamet kogub andmed Tallinna keskkonnastrateegias ette nähtud eesmärkide saavutamise kohta, koostab aruande ning esitab linnavalitsuse istungi päevakorrapunkti eelnõu linnavalitsusele.

§ 17.  Kooskõlastamine

Tallinna keskkonnastrateegia lähteülesande, selle kehtestamise ja muutmise linnavolikogu otsuse eelnõu kooskõlastamine toimub vastavalt linnavalitsuse reglemendile.

§ 18.  Muutmine

(1) Tallinna keskkonnastrateegia muutmine algatatakse ja lähteülesanne kehtestatakse linnavolikogu otsusega vastavalt vajadusele.

(2) Tallinna keskkonnastrateegia muutmisel võetakse aluseks linnavolikogu kehtestatud lähteülesanne.

(3) Tallinna keskkonnastrateegia muutmise korraldab ja korraldamise eest vastutab keskkonnaamet.

(4) Linnavalitsus korraldab Tallinna keskkonnastrateegia keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise ning otsustab linnavalitsuse korraldusega vajaduse olemasolul selle algatamise või mittealgatamise.

(5) Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise eelnõu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise eest vastutab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab keskkonnaamet.

(6) Tallinna arengukava, valdkonnapõhised arengukavad ning territooriumi osade arengukavad viiakse Tallinna keskkonnastrateegiaga kooskõlla Tallinna keskkonnastrateegia muutmisele järgneval aastal.

 

5. peatükk
TALLINNA EELARVESTRATEEGIA

§ 19.  Mõiste

(1) Tallinna eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) on dokument, mis kajastab linna eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks.

(2) Eelarvestrateegia peab hõlmama vähemalt kolme eelseisvat eelarveaastat.

(3) Eelarvestrateegias esitatakse:

1) linna eelarvepoliitilised põhimõtted;

2) linna majandusliku olukorra analüüs ja prognoos;

3) linna tulude prognoosid ja kavandatavate kulude ning investeeringute mahud, lähtudes linna strateegilistest eesmärkidest keskpikas perspektiivis;

4) linna laenustrateegia põhisuunad;

5) ülevaade linna osalusega äriühingutest ning linna osalusel asutatud sihtasutustest ja mittetulundusühingutest;

6) muu linna finantsjuhtimiseks oluline informatsioon.

(4) Eelarvestrateegia on aluseks linna eelarve koostamisel.

§ 20.  Koostamine, muutmine ja avalikustamine

(1) Eelarvestrateegia koostamine, muutmine ja avalikustamine toimub vastavalt linnavolikogu ja linnavalitsuse kinnitatud korrale.

6. peatükk
TALLINNA ARENGUKAVA

§ 21.  Mõiste

(1) Tallinna arengukava on Tallinna pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks eluvaldkondade arengu lõimimisele ja koordineerimisele.

(2) Tallinna arengukava peab vastama käesoleva korra §-s 42 sätestatud nõuetele. Tallinna arengukava võetakse vastu linnavolikogu otsusega.

(3) Arengukava on aluseks linna eelarve koostamisele.

(4) Kehtiv Tallinna arengukava peab hõlmama vähemalt kolme eelseisvat eelarveaastat.

(5) Kui Tallinna linnal on kolmest aastast pikemaajalisi varalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, peab Tallinna arengukava olema kavandatud selleks perioodiks.

§ 22.  Koostamine

(1) Tallinna arengukava koostamine algatatakse ja lähteülesanne kehtestatakse linnavolikogu otsusega.

(2) Tallinna arengukava koostamisel võetakse aluseks linnavolikogu kehtestatud lähteülesanne.

(3) Arengumeetmete kavandamisel lähtutakse Tallinna eelarvestrateegiast.

(4) Tallinna arengukava koostamise korraldab ja korraldamise eest vastutab linnakantselei.

(5) Linnakantselei korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Tallinna arengukava koostamise protsessi.

(6) Linnavalitsus korraldab Tallinna arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise ning otsustab linnavalitsuse korraldusega vajaduse olemasolul selle algatamise või mittealgatamise.

(7) Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise eelnõu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise eest vastutab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab keskkonnaamet.

(8) Linnavolikogu otsusega vastu võetud Tallinna arengukava jõustub järgmise kalendriaasta 1. jaanuaril.

§ 23.  Avalikustamine

(1) Linnakantselei korraldab Tallinna arengukava avalikustamise vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatule ning lähteülesandes ette nähtud korrale.

(2) Teade Tallinna arengukava ja selle muutmise eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ja Tallinna veebilehel.

(3) Avaliku väljapaneku kestus ei või olla lühem kui kolm nädalat.

(4) Linnakantselei teeb Tallinna arengukava kättesaadavaks Tallinna veebilehel arengudokumentide alamlehel.

§ 24.  Seire

(1) Tallinna arengukava seire eest vastutab linnakantselei. Iga aasta 1. märtsiks kogub linnakantselei andmed Tallinna arengukavas ette nähtud eesmärkide täitmise kohta eelmisel kalendriaastal, koostab aruande ning esitab linnavolikogu otsuse eelnõu hiljemalt 30. aprilliks linnavalitsusele.

(2) Linnavalitsus vaatab Tallinna arengukava täitmise aruande läbi ja esitab selle hiljemalt 15. augustiks linnavolikogule.

(3) Hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks vaatab linnavolikogu läbi Tallinna arengukava täitmise aruande ja võtab vastu otsuse selles ette nähtud eesmärkide täitmise kohta.

§ 25.  Kooskõlastamine

Tallinna arengukava lähteülesande, selle kehtestamise ja muutmise linnavolikogu otsuse eelnõu kooskõlastamine toimub vastavalt linnavalitsuse reglemendile.

§ 26.  Muutmine

(1) Linnakantselei valmistab vajaduse korral ette Tallinna arengukava muutmise ettepanekud ning esitab vastava eelnõu hiljemalt antud kalendriaasta 30. aprilliks linnavalitsusele.

(2) Linnavalitsus vaatab arengukava muutmise eelnõu läbi ja esitab selle hiljemalt sama kalendriaasta 15. augustiks linnavolikogule.

(3) Hiljemalt sama kalendriaasta 1. oktoobriks vaatab linnavolikogu läbi Tallinna arengukava ja võtab vastu otsuse selle muutmise kohta.

(4) Tallinna arengukava muutmise korraldab ja korraldamise eest vastutab linnakantselei.

(5) Linnavalitsus korraldab Tallinna arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise ning otsustab linnavalitsuse korraldusega vajaduse olemasolul selle algatamise või mittealgatamise.

(6) Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise eelnõu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise eest vastutab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab keskkonnaamet.

(7) Valdkonnapõhised arengukavad ning territooriumi osade arengukavad viiakse Tallinna arengukavaga kooskõlla Tallinna arengukava muutmisele järgneval aastal.

7. peatükk
VALDKONNAPÕHINE ARENGUKAVA

§ 27.  Mõiste

(1) Valdkonnapõhine arengukava on arengudokument, mis koostatakse § 4 lõikes 1 sätestatud linna põhitegevusvaldkondades, lähtudes üldplaneeringust, Tallinna arengustrateegiast, Tallinna eelarvestrateegiast, Tallinna arengukavast ning teistest linna ja riigi vastavatest arengudokumentidest.

(2) Valdkonnapõhine arengukava on dokument:

1) mis käsitleb üksikasjalikumalt Tallinna arengustrateegias ja Tallinna arengukavas seatud vastava valdkonna eesmärke ning täpsustab eesmärkide täitmise võimalusi;

2) mis põhiosas sisaldab valdkonnapõhist kontseptuaalset lahendust, määrates kindlaks valdkonna edasise arengu.

(3) Valdkonnapõhine arengukava peab vastama käesoleva korra §-s 42 sätestatud nõuetele. Valdkonnapõhine arengukava võetakse vastu linnavolikogu otsusega.

(4) Kehtiv valdkonnapõhine arengukava peab hõlmama vähemalt kolme eelseisvat eelarveaastat. Sõltuvalt valdkonna eripärast ja kohustuslikku valdkonnapõhist arengukava reguleerivast seadusest võib valdkonnapõhine arengudokument hõlmata ka pikemat perioodi.

§ 28.  Arengudokumendi kehtivus

Valdkonnapõhine arengukava kaotab kehtivuse:

1) kehtivusaja lõppemisel ja linnavolikogu otsusega täidetuks tunnistamisel;

2) linnavolikogu otsusega kehtetuks tunnistamisel.

§ 29.  Koostamine

(1) Valdkonnapõhise arengukava koostamine algatatakse ja lähteülesanne kehtestatakse linnavolikogu otsusega.

(2) Valdkonnapõhise arengukava koostamisel võetakse aluseks linnavolikogu kehtestatud lähteülesanne.

(3) Valdkonnapõhiste arengumeetmete kavandamisel lähtutakse Tallinna eelarvestrateegias kavandatud kulutustest vastavas valdkonnas.

(4) Valdkonnapõhise arengukava koostamise korraldab ja korraldamise eest vastutab vastava valdkonnaga tegelev ametiasutus (edaspidi vastutav ametiasutus).

(5) Vastutav ametiasutus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise valdkonnapõhise arengukava koostamise protsessi.

(6) Linnavalitsus korraldab valdkonnapõhise arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise ning otsustab linnavalitsuse korraldusega vajaduse olemasolul selle algatamise või mittealgatamise.

(7) Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise eelnõu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise eest vastutab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab keskkonnaamet.

§ 30.  Avalikustamine

(1) Vastutav ametiasutus korraldab valdkonnapõhise arengukava avalikustamise vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatule ning lähteülesandes ette nähtud korrale.

(2) Teade valdkonnapõhise arengukava ja selle muutmise eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ja Tallinna veebilehel.

(3) Avaliku väljapaneku kestus ei või olla lühem kui kolm nädalat.

(4) Vastutav ametiasutus teeb valdkonnapõhise arengukava kättesaadavaks Tallinna veebilehel arengudokumentide alamlehel.

§ 31.  Seire

(1) Valdkonnapõhise arengukava seire eest vastutab vastutav ametiasutus. Iga aasta 1. märtsiks kogub vastutav ametiasutus andmed valdkonnapõhises arengukavas ette nähtud eesmärkide täitmise kohta eelmisel kalendriaastal, koostab aruande (sh mõõdikute täitmise aruanne) ning esitab linnavalitsuse istungi päevakorrapunkti eelnõu linnavalitsusele hiljemalt 15. aprilliks.

(2) Iga aasta 1. märtsiks esitab vastutav ametiasutus vajaduse korral linnakantseleile Tallinna arengukava muutmise ettepanekud.

§ 32.  Kooskõlastamine

Valdkonnapõhise arengukava lähteülesande, selle kehtestamise ja muutmise linnavolikogu otsuse eelnõu kooskõlastamine toimub vastavalt linnavalitsuse reglemendile.

§ 33.  Muutmine

(1) Valdkonnapõhist arengukava muudetakse vajaduse korral, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.

(2) Vajaduse korral vaatab linnavolikogu hiljemalt 1. oktoobriks läbi valdkonnapõhise arengukava ja võtab vastu otsuse selle muutmise kohta.

(3) Valdkonnapõhise arengukava muutmise korraldab ja korraldamise eest vastutab vastutav ametiasutus.

(4) Linnavalitsus korraldab valdkonnapõhise arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise ning otsustab linnavalitsuse korraldusega vajaduse olemasolul selle algatamise või mittealgatamise.

(5) Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise eelnõu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise eest vastutab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab keskkonnaamet.

8. peatükk
TERRITOORIUMI OSA ARENGUKAVA

§ 34.  Mõiste

(1) Territooriumi osa arengukava on dokument, mis käsitleb linna territooriumi osa arengut, lähtudes üldplaneeringust, Tallinna arengustrateegiast, Tallinna eelarvestrateegiast, Tallinna arengukavast, vastavatest valdkonnapõhistest arengukavadest ning teistest linna ja riigi vastavatest arengudokumentidest.

(2) Territooriumi osa arengukava käsitleb üksikasjalikumalt Tallinna arengustrateegias ja Tallinna arengukavas seatud eesmärke ning täpsustab eesmärkide täitmise võimalusi tulenevalt territooriumi osa eripärast.

(3) Territooriumi osa arengukava peab vastama käesoleva korra §-s 42 sätestatud nõuetele. Territooriumi osa arengukava võetakse vastu linnavolikogu otsusega.

§ 35.  Arengudokumendi kehtivus

Territooriumi osa arengukava kaotab kehtivuse kehtetuks tunnistamisel linnavolikogu otsusega.

§ 36.  Koostamine

(1) Territooriumi osa arengukava koostamine algatatakse ja lähteülesanne kehtestatakse linnavolikogu otsusega.

(2) Territooriumi osa arengukava koostamisel võetakse aluseks linnavolikogu kehtestatud lähteülesanne.

(3) Territooriumi osa arengukava arengumeetmete kavandamisel lähtutakse Tallinna eelarvestrateegias kavandatud kulutustest vastavas valdkonnas.

(4) Territooriumi osa arengukava koostamise korraldab ja korraldamise eest vastutab vastava piirkonnaga seotud ametiasutus (edaspidi vastutav ametiasutus).

(5) Vastutav ametiasutus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise territooriumi osa arengukava koostamise protsessi.

(6) Linnavalitsus korraldab territooriumi osa arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise ning otsustab linnavalitsuse korraldusega vajaduse olemasolul selle algatamise või mittealgatamise.

(7) Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise eelnõu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise eest vastutab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab keskkonnaamet.

§ 37.  Avalikustamine

(1) Vastutav ametiasutus korraldab territooriumi osa arengukava avalikustamise vastavalt lähteülesandes ettenähtud korrale.

(2) Teade territooriumi osa arengukava ja selle muutmise eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ja Tallinna veebilehel.

(3) Avaliku väljapaneku kestus ei või olla lühem kui kolm nädalat.

(4) Vastutav ametiasutus teeb territooriumi osa arengukava kättesaadavaks Tallinna veebilehel arengudokumentide alamlehel.

§ 38.  Seire

(1) Territooriumi osa arengukava seire eest vastutab vastutav ametiasutus. Iga aasta 1. märtsiks kogub vastutav ametiasutus andmed territooriumi osa arengukavas ette nähtud eesmärkide täitmise kohta eelmisel kalendriaastal, koostab aruande (sh mõõdikute täitmise aruanne) ning esitab linnavalitsuse istungi päevakorrapunkti eelnõu linnavalitsusele hiljemalt 15. aprilliks.

(2) Iga aasta 1. märtsiks esitab vastutav ametiasutus vajaduse korral linnakantseleile Tallinna arengukava muutmise ettepanekud.

§ 39.  Kooskõlastamine

Territooriumi osa arengukava lähteülesande, selle kehtestamise ja muutmise linnavolikogu otsuse eelnõu kooskõlastamine toimub vastavalt linnavalitsuse reglemendile.

§ 40.  Muutmine

(1) Territooriumi osa arengukava muudetakse vajaduse korral, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.

(2) Vajaduse korral vaatab linnavolikogu hiljemalt 1. oktoobriks läbi territooriumi osa arengukava ja võtab vastu otsuse selle muutmise kohta.

(3) Territooriumi osa arengukava muutmise korraldab ja korraldamise eest vastutab vastutav ametiasutus.

(4) Linnavalitsus korraldab territooriumi osa arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise ning otsustab linnavalitsuse korraldusega vajaduse olemasolul selle algatamise või mittealgatamise.

(5) Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise eelnõu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise eest vastutab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab keskkonnaamet.

9. peatükk
ARENGUDOKUMENTIDE SISUNÕUDED

§ 41.  Arengudokumendi lähteülesande sisunõuded

Kui riigi ja Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, peab arengudokumendi koostamise aluseks olev lähteülesanne (v.a üldplaneering ja eelarvestrateegia) sisaldama järgmisi andmeid:

1) arengudokumendi koostamise eesmärk;

2) arengudokumendi koostaja ning algatamiseks või läbivaatamiseks vajalikud tegevused;

3) arengudokumendi koostamise etapid ja tähtajad;

4) arengudokumendis käsitletav ajavahemik ja kehtivuse tähtaeg;

5) arengudokumendi ülesehitus;

6) arengukava vastavus üldplaneeringule, Tallinna arengustrateegiale, Tallinna arengukavale, Tallinna eelarvestrateegiale ja teistele linna ja riigi vastavatele arengudokumentidele;

7) arengudokumendi koostamisse kaasatavad ametiasutused, linnavolikogu liikmed ning vajaduse korral kolmandad isikud;

8) kooskõlastamise ja avalikustamise kord.

§ 42.  Arengudokumendi sisu- ja vorminõuded

(1) Kui riigi ja Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, peab arengudokument (v.a üldplaneering ja eelarvestrateegia) sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

1) arengudokumendis käsitletav ajavahemik ja kehtivuse tähtaeg;

2) arengudokumendis käsitletava linna, valdkonna või territooriumi osa lähteolukorra analüüs. Lähteolukorra analüüs ei või ületada poolt arengudokumendi mahust;

3) arengudokumendi elluviimisega soovitud tegevuse visioon, arengulised eesmärgid ja nende saavutamise aluseks olevad strateegilised valikud;

4) tegevuskava vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks alates arengudokumendi vastuvõtmisele järgnevast kalendriaastast koos eelnevalt finantsteenistuse poolt aktsepteeritud finantsplaaniga;

5) meetmete, tegevuste ja mõõdikute juures vastutaja/ täitmise korraldaja;

6) arengudokumendis sätestatud eesmärkide täitmise mõõdikud koos lähteandmetega;

7) võimalikud riskid arengudokumendis püstitatud eesmärkide saavutamisel ning nende riskide maandamise võimalused;

8) seire ja muutmise kord;

9) muud linna, valdkonna või territooriumi osa eripärast tulenevad teemad.

(2) Arengudokumendi lähteülesandega sätestatakse vajaduse korral lõikes 1 loetletule lisanduvad sisunõuded.

(3) Arengudokumendis kasutatakse võimalikult värskeid statistilisi andmeid. Andmete esitamisel tuleb eelistada avalikust andmebaasist saadavaid andmeid.

(4) Arengudokument sisaldab loetelu kõigist dokumendis viidatud materjalidest.

(5) Arengudokumendis esitatud graafilised lisandid nummerdatakse ning neile lisatakse pealkiri või allkiri.

(6) Arengudokumendis esitatav täiendav teave esitatakse arengudokumendi lisana. Arengudokumendi lisad ei tohi mahult ületada arengudokumenti.

(7) Arengudokument läbib enne menetlusetappi keelekorrektuuri.

10. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 43.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

(1) Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määrus nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

(2) Õigusakti eelnõu menetlemine, mida on alustatud enne käesoleva määruse jõustumist, viiakse lõpule § 43 lõikes 1 nimetatud määrusega kinnitatud korra sätete kohaselt.

§ 44.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 4. märtsil 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees