Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Veerenni tn 36 ja Veerenni tn 36n katastriüksuste jagamine, aadresside muutmine ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 22.02.2010 korraldus number 286
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. veebruar 2010 nr 286-k

 

 

Veerenni tn 36 ja Veerenni tn 36n katastriüksuste jagamine, aadresside muutmine ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas

 

 

 

Maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 3 lg-te 1, 2 ja 3, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4, 5 ning § 6 p-de 1, 2, 3, 5 ja 13 alapunktide 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja lg 6, § 9 lg 1, § 10 lg 2 ja § 11 lg 8, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 4. novembri 2009 määrusega nr 79 “Tänavanimede määramine Kesklinnas“ ja Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 196 kehtestatud „Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga“ ning tulenevalt Satnam Estonia OÜ 25. jaanuari 2010 avaldusest

 

 

1.        Muuta Kesklinnas Veerenni tn 36 katastriüksuse (kinnistusregistri registriosa nr 18340601, katastritunnus 78401:110:0015, maakasutuse sihtotstarve - tootmismaa 70% ja ärimaa 30%) ja Veerenni tn 36n katastriüksuse (kinnistusregistri registriosa nr 23122701, katastritunnus 78401:110:0041, maakasutuse sihtotstarve - tootmismaa 100%) aadressid ning määrata sihtotstarbed vastavalt Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1     uued aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1        Pille tn 2, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 1 on maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa 100%;

1.1.2        Pille tn 3, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 2 on maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa 100%;

1.1.3        Pille tn 3a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 37 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.4        Pille tn 4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.5        Pille tn 6 // Tiiu tn 5, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 13 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.6        Pille tn 7, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 14 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 90% ja ärimaa 10%;

1.1.7        Pille tn 8, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 31 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.8        Pille tn 9, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 16 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 90% ja ärimaa 10%;

1.1.9        Pille tn 10 // Tiiu tn 9, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 12 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.10    Pille tn 11, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 18 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 90% ja ärimaa 10%;

1.1.11    Pille tn 12, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 33 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.12    Pille tn 13, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 34 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.13    Pille tn 14 // Tiiu tn 11, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 11 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.14    Pille tn 15, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 20 on maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa 100%;

1.1.15    Pille tn 16 // Tiiu tn 13, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 10 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.16    Pille tn 17, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 21 on maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa 100%;

1.1.17    Pille tn 19, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 35 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.18    Pille tn 21, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 22 on maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa 100%;

1.1.19    Pille tänav T1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 24 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.20    Pille tänav T2, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 28 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.21    Pille tänav T3, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 26 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.22    Pille tänav T4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 27 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.23    Tiiu tn 7, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 32 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.24    Tiiu tn 8, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 4 on maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%;

1.1.25    Tiiu tn 10, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 5 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.26    Tiiu tn 12, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 6 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.27    Tiiu tn 12a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 7 on maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa 100%;

1.1.28    Tiiu tn 14, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 8 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.29    Tiiu tn 16, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 9 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.30    Tiiu tänav T1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 25 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.31    Tiiu tänav T2, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 23 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.32    Tiiu tänav T3, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 30 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.33    Tiiu tänav T4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 29 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.34    Vana-Lõuna tn 27a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 36 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.35    Veerenni tn 36, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 15 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.36    Veerenni tn 36a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 17 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.37    Veerenni tn 36b, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 19 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

2.        Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele, Maa-ameti Tallinna katastribüroole, Häirekeskusele ja Satnam Estonia OÜ-le.

3.        Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar                                                                                                                                  

Linnapea            

Toomas Sepp

Linnasekretär