Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 92. aastapäeva üritustega
Tallinna Linnavalitsus 17.02.2010 korraldus number 260
Redaktsiooni kehtivus:17.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. veebruar 2010 nr 260-k

 

 

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 92. aastapäeva üritustega

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3 ja lg 5 p 3, teeseaduse § 33 lg-te 2 ja 3, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “ Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ p 7.3.5, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ p 1, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 10 lg 3, § 18 lg 1, § 19 ja § 20 lg 2, Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “ Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 ja § 4 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna linnasekretäri 1. aprilli  2003 käskkirja nr PO-3/03/256 p-ga 1.12 ning tulenevalt Kaitseväe 4. veebruari 2010 taotlusest nr 1.4-1/536

 

 

1. Tallinna Linnakantseleil anda Kaitseväele (registrikood 7008641) avaliku ürituse luba Eesti Vabariigi 92. aastapäevaga seotud riiklike ürituste korraldamiseks Vabaduse väljakul ja seda ümbritsevatel tänavatel 23. veebruaril 2010 kella 17.00-ist kuni 24.00-ni ja 24. veebruaril 2010 kella 08.45-st kuni kella 14.30-ni.

2. Keelata sõidukite peatumine ja parkimine:

2.1 Müürivahe tänaval Harju tänava ja Suur-Karja tänava vahel, Suur-Karja tänaval Müürivahe tänava ja Pärnu maantee vahel ja Komandandi teel 23. veebruaril 2010 kella 21.00-st kuni                  24. veebruaril 2010 kella 12.30-ni;

2.2 G. Otsa tänaval 23. veebruaril 2010 kell 12.00-st kuni paraadi lõpuni 24. veebruaril 2010 kella 12.00-ni;

2.3 Kiriku platsil 24. veebruaril 2010 kella 07.00-st kuni 11.00-ni.

3. Sulgeda liikluseks:

3.1 Vabaduse väljak, G. Otsa tänav, Kaarli puiestee Vabaduse väljaku ja Toompea tänava vahel, Harju tänav Vabaduse väljaku ja Müürivahe tänava vahel, Müürivahe tänav Harju tänava ja Suur-Karja tänava vahel, Suur-Karja tänav Müürivahe tänava ja Pärnu maantee vahel, Komandandi tee ning osaliselt Endla tänav Suur-Ameerika tänava ja Tõnismäe tänava vahel 23. veebruaril kella 21.30-st kuni peaproovi lõpuni orienteeruvalt kella 24.00-ni ning 24. veebruaril kella 08.30-st kuni paraadi lõpuni orienteeruvalt kella 12.30-ni.

4. Näha ette Vabaduse väljaku ja Kaarli puiestee sulgemise ajal üldliikluse ümbersuunamine:

4.1 Endla tänava kesklinna suunal mööda Suur-Ameerika tänavat ja Pärnu maanteed;

4.2 Estonia puiesteelt Mustamäe-Õismäe suunal mööda Pärnu maanteed ja Suur-Ameerika tänavat.

5. Paraadi ja peaproovi ajal 23. veebruaril 2010 kella 21.30-st kuni 24.00-ni ning 24. veebruaril 2010 kella 08.30-st kuni paraadi lõpuni orienteeruvalt 12.30-ni kehtestada Endla tänaval Lõkke tänava ja Toompea tänava vahelisel alal liikumiskiiruseks 30 km/h.

6. Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsil:

6.1 suunata 23. veebruaril kella 21.00-st kuni tööpäeva lõpuni ning 24. veebruaril kella 9.30-st kuni paraadi lõpuni (orienteeruvalt kella 12.30-ni) liinide nr 1, 2, 3 ja 6 trollibussid Kaarli puiestee ja Toompea tänava ristmikuni, tehes ajutise lõpp-peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suunalises Tõnismäe trollipeatuses.

7. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsil 23. veebruaril kella 21.00-st kuni tööpäeva lõpuni ja 24. veebruaril kella 9.30-st kuni paraadi lõpuni (orienteeruvalt kella 12.30-ni):

7.1 suunata liinide nr 16, 17, 17A ja 23 autobussid mõlemal suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Pärnu maantee ja Estonia puiestee, tehes täiendavad peatused kesklinna suunal Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänavaga ristumist paiknevas ajutises peatuses ja Estonia puiesteel mõlemal suunal paiknevates Vabaduse väljaku trollibusside peatustes;

7.2 suunata liini nr 40 autobussid ümbersõidule kesklinna suunal Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur-Rannavärava tänav, Ahtri tänav, Hobujaama tänav ning linnast väljuval suunal Hobujaama tänav, A. Laikmaa tänav, Autobussiterminal, Narva maantee, Mere puiestee, Põhja puiestee, Suur-Rannavärava tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee, tehes täiendavad peatused kesklinnast väljuval suunal Mere puiesteel paiknevas Mere puiestee peatuses ja mõlemal suunal paiknevates Balti jaama peatustes ning lõpp-peatuse Ahtri tänaval enne Hobujaama tänava ristmikku.

8. Tallinna Kommunaalametil tagada 23. veebruaril 2010 kella 21.00-ks:

8.1 ajutiste autobussipeatuste ooteplatvormide lumest puhastamine 20 meetri pikkusel lõigul Endla tänaval kesklinna suunal vahetult enne Suur-Ameerika tänava ristmikku ja Ahtri tänaval linnast väljuval suunal vahetult enne Hobujaama tänava ristmikku;

8.2 autobusside parkimiskohtade lumest puhastamine Falgi teel.

9. Vabastada Kaitsevägi paraadi ja peaproovi ajaks teede ja tänavate sulgemise maksust.

10. Kaitseväel hüvitada täiendava lume äraveoga seotud kulutused Tallinna Kommunaalametile ning väljaku konteinerhaljastuse ümberpaigutamisega seotud kulutused linnaasutusele Kadrioru Park ning hüvitada ürituse tagajärjel hävinud või kahjustatud haljastus. Ajutise liikluskorralduse kulud jätta Kaitseväe kanda.

11. Tallinna Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktides 6 ja 7 nimetatud isikutele.

12. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kaitseväele, Tallinna Kommunaalametile ja Põhja Politseiprefektuurile.

13. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär