Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Eha Võrgule
Tallinna Linnavalitsus 17.02.2010 korraldus number 258
Redaktsiooni kehtivus:17.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. veebruar

2010 nr

258-k

 

 

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Eha Võrgule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud „Tallinna põhimääruse“ § 44 lg 1 p-ga 2 ning Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“Lisaga 3 “Kulude eelarve“

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekt.

2. Volitada abilinnapead Eha Võrku Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linnakantselei finantsteenistusele, Tallinna Ettevõtlusametile ja Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2010

korralduse nr 258-k

LISA

 

Tegevustoetuse leping

 

Tallinnas, “    “ veebruaril 2010

 

 

 

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse .... veebruari 2010 korralduse nr .... -k alusel Tallinna abilinnapea Eha Võrk

ja

Sihtasutus Tallinna Lauluväljak, registrikood 90008436, asukohaga Narva mnt 95, 10127 Tallinn, mida esindab juhatuse liige Riho Rõõmus (edaspidi eraldise saaja),

 

keda edaspidi nimetatakse ka eraldi pool või koos pooled,

sõlmivad käesoleva tegevustoetuse lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

 

1.      Üldsätted

1.1  Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi ametiasutus).

1.2  Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku pärast lepingu sõlmimist.

1.3  Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.

 

2.      Lepingu eesmärk ja objekt

2.1  Leping on sõlmitud Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve “ lisas 3 “Kulude eelarve“ Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak tegevustoetuseks ettenähtud 1 900 000 (ühe miljoni üheksasaja tuhande) krooni (edaspidi eraldis) kasutamiseks.

2.2  Eraldise saaja kasutab eraldist otstarbekohaselt ja säästlikult Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak tegevuskulude katmiseks aastal 2010. Tegevuskuludeks loetakse:

2.2.1.      halduspersonali palgad;

2.2.2.      halduspersonali palkade sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks;

2.2.3.      muud halduskulud.

2.3  Eraldise kasutamise periood on jaanuar-detsember 2010.

 

3.      Raha eraldamine

3.1  Eraldis kantakse pärast lepingu sõlmimist Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak arvelduskontole
nr 10220034965017 aktsiaselts SEB Pangas viies võrdses osas järgnevalt:

3.1.1.      475 000 (nelisada seitsekümmend viis tuhat) krooni 22. veebruaril 2010;

3.1.2.      475 000 (nelisada seitsekümmend viis tuhat) krooni 19. aprillil 2010;

3.1.3.      475 000 (nelisada seitsekümmend viis tuhat) krooni 19. juulil 2010;

3.1.4.      475 000 (nelisada seitsekümmend viis tuhat) krooni 18. oktoobril 2010.

 

4.      Aruandlus ja kontroll

4.1  Ametiasutusel on õigus igal ajal teostada eraldise otstarbekohase ja säästliku kasutamise kontrolli ning nõuda selleks eraldise saajalt dokumentide esitamist, mis tõendavad toimingute ja tööde teostamist ning kulude kandmist lepingu punktis 2.2 nimetatud otstarbel.

4.2  Juhul kui eraldise saaja on kasutanud eraldist mitteotstarbekalt või -säästlikult, arvestab ametiasutus nimetatud fakti eraldise saaja järgneva taotluse rahuldamise otsustamisel.

 

 

5.      Vääramatu jõud

5.1  Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, so asjaolu, mida pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

 

6.      Teated ja informatsioon

6.1  Kõik lepingu täitmisega ja/või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks kui need on pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele isikutele:

6.2  Kontaktisikud:

 

      Ametiasutus:                                                               Eraldise saaja:

      Vello Ervin                                                                 Riho Rõõmus 

      Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn                               Narva mnt 95, 10127 Tallinn

      tel 640 4206                                                              tel 611 2102

faks 640 4208                                                           faks 611 2109

      e-post: Vello.Ervin@tallinnlv.ee                                  e-post: riho@lauluvaljak.ee

 

7.      Lõppsätted

7.1  Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib kuni poolte lepinguliste kohustuste kohase täitmiseni või lõppemiseni muul alusel.

7.2  Lepingut võib muuta ja/või täiendada poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on lepingu lahutamatuks osaks. Kõik lepingu muudatused ja/või täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

7.3  Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.

7.4  Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari. Pooled viseerivad kõik lepingu leheküljed.

 

Poolte allkirjad:

Tallinna linn                                                                   Sihtasutus Tallinna Lauluväljak

 

 

 

________________                                                    __________________

Eha Võrk                                                                      Riho Rõõmus

Abilinnapea                                                                   Juhataja

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär