Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ning Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutuse vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Kaia Jäppinenile
Tallinna Linnavalitsus 10.02.2010 korraldus number 217
Redaktsiooni kehtivus:10.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. veebruar 2010 nr 217-k

 

 

Tallinna linna ning Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutuse vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3 ja § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 2 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 “Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ lisaga 3 “Kulude eelarve“

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ning Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutuse vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Kaia Jäppineni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile, Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutuse ning Kaia Jäppinenile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 10. veebruari 2010

korralduse nr 217-k

LISA

 

Tegevustoetuse leping

 

 

Tallinnas, “    “ ........................ 2010

 

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse .... jaanuari 2010 korralduse nr .... alusel Tallinna abilinnapea Kaia Jäppinen

ja

Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus, registrikood 90009231, asukohaga
Veerenni 24, Tallinn 10135, mida esindab juhatuse liige Anu Lõhmus (edaspidi ka eraldise saaja),

 

keda edaspidi nimetatakse ka eraldi pool või koos pooled,

sõlmivad käesoleva tegevustoetuse lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

 

1.      Üldsätted

1.1  Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi ametiasutus).

1.2  Lepingu dokumendid koosnevad lepingust ning lisadest, milles lepitakse vajadusel kokku pärast lepingu sõlmimist.

1.3  Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.

 

2.      Lepingu eesmärk ja objekt

2.1  Leping on sõlmitud Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 “Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ lisas 3 “Kulude eelarve“ Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutusele tegevustoetuseks ettenähtud 5 900 000 (viie miljoni üheksasaja tuhande) krooni (edaspidi eraldis) eraldamiseks ja kasutamiseks.

2.2  Eraldise saaja kasutab eraldist otstarbekohaselt ja säästlikult eraldise saaja poolt opereeritavate Kopli ja Ülemiste ettevõtlusinkubaatorite ning Loomeinkubaatori tegevuskulude katmiseks aastal 2010.

2.3  Eraldise kasutamise periood on jaanuar-detsember 2010.

 

3.      Raha eraldamine

3.1  Eraldis kantakse pärast lepingu sõlmimist Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutuse arvelduskontole nr 10220058668015 AS SEB Pangas alljärngnevalt:

3.1.1.      1 500 000 (üks miljon viissada tuhat) krooni hiljemalt 19. veebruariks 2010;

3.1.2.      1 500 000 (üks miljon viissada tuhat) krooni hiljemalt  1. maiks 2010;

3.1.3.      1 500 000 (üks miljon viissada tuhat) krooni hiljemalt 1. augustiks 2010;

3.1.4.      1 400 000 (üks miljon nelisada tuhat) krooni hiljemalt 1. novembriks 2010.

 

4.      Aruandlus ja kontroll

4.1  Ametiasutusel on õigus igal ajal teostada eraldise kasutamise kontrolli ning nõuda selleks eraldise saajalt dokumentide esitamist, mis tõendavad toimingute ja tööde teostamist ning kulude kandmist lepingu punktis 2.2 nimetatud otstarbel.

4.2  Juhul kui tuvastatakse, et eraldise saaja ei ole kasutanud eraldist lepingu punktis 2.2 nimetatud otstarbel või mittesäästlikult, teeb ametiasutus eraldise saajale ettekirjutuse, milles määrab puuduste parandamise/kõrvaldamise ja/või kasutamata eraldise tagastamise tingimused ja tähtajad.

4.3  Juhul, kui eraldise saaja on kasutanud eraldist korduvalt ebaotstarbekohaselt või mittesäästlikult, vähendab ametiasutus kalendriaastas maksmisele kuuluva eraldise ülekandmata osa.

 

5.      Poolte vastutus:

5.1  Pooled täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

5.2  Pooled vastutavad oma lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju eest.

5.3  Poolele lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitab kahju tekitanud pool.

5.4  Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui lepingu mittekohase täitmise põhjustab teine pool lepingut mittekohaselt täites või kui see on tingitud vääramatust jõust.

5.5  Pool esitab teisele poolele viivise nõude kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates kohustuse rikkumisest teadasaamisest.

 

6.      Vääramatu jõud

6.1  Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, so asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagama võimaluste piires oma lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

 

7.      Teated ja informatsioon

7.1  Kõik lepingu täitmisega ja/või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks kui need on pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele isikutele:

7.2  Kontaktisikud:

            Ametiasutus                                                                            Eraldise saaja

            Eve Peterson                                                                           Anu Lõhmus

            Vabaduse väljak 7                                                                  Veerenni 24

            15199 Tallinn                                                                          10135 Tallinn

            Tel 640 4218                                                                          Tel 683 7940

            Faks 640 4208                                                                       Taks 683 7941

            E-post: eve.peterson@tallinnlv.ee                                            E-post: anu@esa.ee

 

8.      Lepingu muutmine ja/või täiendamine

8.1    Lepingu muutmine toimub poolte vahel sõlmitud kirjaliku kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lisana ning jõustub allakirjutamisel välja arvatud lepingu punktis 8.3 nimetatud juhul.

8.2    Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab sellekohase ettepaneku teisele poolele kirjalikult.

8.3    Ametiasutus võib lepingut ühepoolselt muuta, sealhulgas muuta punktis 2.1 ja 3.1 nimetatud eraldise suurust ja ülekandmise tähtaegu, kui:

8.3.1.      muudetakse oluliselt lepinguga seonduvaid õigusakte (sh Tallinna linna eelarve);

8.3.2.      kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord;

8.3.3.      lepingu muutmist nõuab Riigikontroll;

8.3.4.      lepingu muutmine on vajalik lepingus sisalduva õigusvastase tingimuse kõrvaldamiseks.

8.4    Lepingut võib muuta ja/või täiendada poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on lepingu lahutamatuks osaks. Kõik lepingu muudatused ja/või täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. Lepingu ühepoolsel muutmisel (lepingu punkt 8.3) jõustub muudatus viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul selle teatavakstegemisest eraldise saajale.

 

9.        Lõppsätted

9.1    Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib kuni poolte lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lõppemiseni muul alusel.

9.2    Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.

9.3    Leping on koostatud 2 (kahes) võrdse õigusliku jõuga eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb 1 (üks) eksemplar.

 

10.  Poolte allkirjad

 

Tallinna linn                                                               Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise

                                                                                Sihtasutus

 

 

 

________________                                                __________________

Kaia Jäppinen                                                           Anu Lõhmus

Abilinnapea                                                               Juhatuse liige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär