Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tartu mnt 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 11.02.2010 otsus number 38
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. veebruar 2010 nr 38

 

 

 

 

Tartu mnt 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 1, 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Torupilli asumis Tartu maantee ja J. Kappeli tänava nurgal. Tallinna üldplaneeringus on detailplaneeritava maa-ala juhtfunktsiooniks määratud korruselamute ala. See on ala, kuhu võib ehitada põhiliselt kahe- ja enamakorruselisi korterelamuid, kõiki elurajooni teenindavaid asutusi, kaubandus-teenindusettevõtteid jms. Detailplaneeringus kavandatu on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- kuna kavandatud 8 maapealse korrusega ja kuni 28 korteriga hoone on planeeritud tiheda liiklusega Tartu maantee äärde, on esimesele korrusele ette nähtud äriruumid ja parkimiskohad;

- arvestades Tartu maantee tänavaruumi proportsioone ja krundi asukohta tänavate nurgal, on Tartu maantee poolne hooneosa kavandatud 8 maapealse korrusega ning J. Kappeli tänava kui kvartalisisese tänava äärne hooneosa kuni 4-korruselisena. Tartu maantee äärse hooneosa esimene korrus on planeeritud 3 meetrit ehitusjoonest eemale, et oleks võimalik hoone ette rajada laiem kõnnitee. J. Kappeli tänava äärse hooneosa visuaalse kõrguse vähendamiseks on hooneosa viimane korrus kavandatud tänava poolt 2-meetrise tagasiastega;

- planeeritud hoone ei kitsenda vaadet vanalinnale;

- sissepääsud nii maa-alusesse parklasse kui ka hoovi on planeeritud J. Kappeli tänavalt. Hoovi on ette nähtud parkimisplats ning mänguväljak;

- detailplaneering vastab “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“;

- planeeritud ala kirdepiirile on ette nähtud istutada 5 suuremat puud ning madalhaljastust parkla ning rekreatsiooniala vahele;

- detailplaneeringus määratud ehitusõiguse realiseerimise järel jääb insolatsiooni kestus naaberhoonetes asuvates enamikus eluruumides Eesti Standardis EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ määratud minimaalsest insolatsiooni kestusest pikemaks. Oluliselt halveneb olukord Tartu mnt 73 // J. Kappeli tn 1 hoones. Tartu mnt 73 // J. Kappeli tn 1 kinnistu omanik on nõustunud insolatsiooni tingimuste halvenemisega ning on detailplaneeringu kooskõlastanud;

- planeeritud hoone ehitamiseks on detailplaneeringus ette nähtud meetmed mürataseme vähendamiseks äri- ja eluhoone siseruumides;

 

 

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,21 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tartu mnt 75 kinnistu ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 06196, milles on ette nähtud muuta Tartu mnt 75 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarve 5% ulatuses äri- ja 95% ulatuses elamumaaks ning on määratud ehitusõigus maa-aluse ja kuni kaheksa maapealse korrusega ning äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks.

2. Tartu mnt 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsusega nr 83 kehtestatud “Tartu maantee detailplaneering lõigus Kaubamaja tn kuni Vaskjala-Ülemiste kanal“ käesolevas detailplaneeringus käsitletud maa-ala osas kehtetuks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2010
otsuse nr 38
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Tartu mnt 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kesklinnas asuva 0,21 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tartu mnt 75 kinnistu ja lähiala detailplaneering, milles on ette nähtud muuta Tartu mnt 75 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarve 5% ulatuses äri- ja 95% ulatuses elamumaaks ning on määratud ehitusõigus maa-aluse ja kuni kaheksa maapealse korrusega ning äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks.

Tartu mnt 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsusega nr 83 kehtestatud “Tartu maantee detailplaneering lõigus Kaubamaja tn kuni Vaskjala-Ülemiste kanal“ käesolevas detailplaneeringus käsitletud maa-ala osas kehtetuks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kesklinnas Torupilli asumis Tartu maantee ja J. Kappeli tänava nurgal.

Planeeritav ala hõlmab eraomandisse kuuluvat elamumaa sihtotstarbega Tartu mnt 75 kinnistut, Eesti Vabariigile kuuluvat tootmismaa sihtotstarbega Tartu mnt 79e krunti ning osa transpordimaa katastriüksusest Tartu mnt T13, mis kuulub Tallinna linnale. Lisaks jääb planeeritavale maa-alale ka jätkuvalt riigi omandis olev maa, millele on tehtud riigi reservmaa piiriettepanek nr AT0510260094 ning osa J. Kappeli tänava maa-alast.

Tartu mnt 75 kinnistul varem asunud korterelamu ja 3 kuuri on 2006. aastal lammutatud. Praegu kinnistul hoonestus puudub ja krunt on kasutusel tasulise parklana. Haljastust Tartu mnt 75 kinnistul ei ole.

Osa planeeritavast maa-alast jääb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 vastuvõetud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse“ kohasesse Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse, Tartu maantee sihilisse vaatekoridori vanalinnale, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala kontaktvöönd on linnaehituslikult oluline piirkond, mis omab suurt arengupotentsiaali. Tartu maantee on tiheda liiklusega tänav, kus kulgevad mitmed ühistranspordiliinid. Pärast rekonstrueerimist 2006. aastal on Tartu maantee läbilaskevõime tunduvalt suurenenud, kuid vähenenud on liiklustihedus Tartu mnt 75 poolsel teepoolel, kuna sinna on jäetud ainult trammiliiklus ning autoliiklus on viidud Tartu mnt 75 kinnistust eemale. Jalutuskäigu kaugusele jäävad nii kaubanduskeskused, meelelahutusasutused kui ka ametiasutused. Lähim suur rekreatsiooniala on Kadrioru park. Kaugele ei jää ka Kalevi keskstaadion, Tallinna Spordihall jne.

Planeeringuala lähiümbrus on hoonestatud erinevatest ajastustest pärinevate ehitistega. Piirkonnas domineerib perimetraalne hoonestus, millele lisanduvad juhuslikult paiknevad hooned kvartali sees. Kontaktvööndis olevad ja planeeritud hooned on 1-8-korruselised, kruntide hoonestustihedus jääb vahemikku 0,3-4,6. Tallinna Linnavalitsuse 27. mai 2009 korralduse nr 863-k “Lubja tn 4 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“ kohaselt on määratud Lubja tn 4 kinnistule ehitusõigus 8 maapealse korrusega ühiskondliku või ärihoone ehitamiseks. Lisaks koostatakse Tallinna Linnavalitsuse 17. juuni 2009 korralduse nr 1069-k “Tartu mnt 83 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“ alusel detailplaneeringut Tartu mnt 83 kinnistule eesmärgiga rajada krundile kuni 8 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega ärihoone.

Lähiala linnaehituslikuks dominandiks on endise tselluloosi- paberivabriku paekivist hooned ja rajatised. Kultuurimälestistest asub planeeritavale maa-alale kõige lähemal Tartu mnt 76 krundil paiknev riigi viinavabriku peahoone, mis on kultuuriministri 18. augusti 1997 määrusega nr 55 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ tunnistatud arhitektuurimälestiseks. Mälestise kaitsevööndiks on Tartu mnt 76 krunt.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna üldplaneeringus on planeeritava maa-ala juhtfunktsiooniks määratud korruselamute ala. See on ala, kuhu võib ehitada põhiliselt kahe- ja enamakorruselisi korterelamuid, kõiki elurajooni teenindavaid asutusi, kaubandus-teenindusettevõtteid jms. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“.

4. Kehtiv detailplaneering

Osaliselt planeeritavale alale jääva Tartu mnt T13 katastriüksuse ja J. Kappeli tänava maa-ala kohta kehtib Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsusega nr 83 kehtestatud “Tartu maantee detailplaneering lõigus Kaubamaja tn kuni Vaskjala-Ülemiste kanal“. Kehtivas detailplaneeringus määrati Tartu maantee rekonstrueerimiseks vajaliku maa piir ja üldine liikluskorraldus. Praeguseks on Tartu maantee rekonstrueeritud.

Tartu mnt 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsusega nr 83 kehtestatud “Tartu maantee detailplaneering lõigus Kaubamaja tn kuni Vaskjala-Ülemiste kanal“ käesolevas detailplaneeringus käsitletud maa-ala osas kehtetuks.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringu alusel muudetakse Tartu mnt 75 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarve 95% ulatuses elamumaaks ja 5% ulatuses ärimaaks. Ehitusõigus on määratud krundile kuni 8 maapealse korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks. Hoonele on kavandatud ka maa-alune korrus. Kortereid on kavandatud hoonesse kuni 28.

Kuna hoone on planeeritud tiheda liiklusega Tartu maantee äärde, on esimesele korrusele ette nähtud äriruumid ja parkimiskohad. Alates teisest korrusest on kavandatud korterid. Maa-alusele korrusele on kavandatud parkimiskohad. Maa-alune hooneosa on kavandatud Tartu mnt 77 kinnistu ja riigi omandis oleva krundi piirist 0,4 meetri kaugusele. Hoonestustihedus 3,27 on piirkonna uushoonestusele sobiv.

Arvestades Tartu maantee tänavaruumi proportsioone ja krundi asukohta tänavate nurgal, on Tartu maantee poolne hooneosa kavandatud 8 maapealse korrusega ning J. Kappeli tänava kui kvartalisisese tänava äärne hooneosa kuni 4-korruselisena. Tartu maantee äärse hooneosa esimene korrus on planeeritud 3 meetrit ehitusjoonest eemale, et hoone ette oleks võimalik rajada laiem kõnnitee. J. Kappeli tänava äärse hooneosa visuaalse kõrguse vähendamiseks on osa viimane korrus kavandatud tänava poolt 2-meetrise tagasiastega. Planeeritud hoone ei kitsenda vaadet vanalinnale.

Sissepääsud nii maa-alusesse parklasse kui ka hoovi on planeeritud J. Kappeli tänavalt. Hoovi on ette nähtud parkimisplats ning mänguväljak. Juurdepääs Tartu mnt 75 krundile toimub J. Kappeli tänavalt. Kuna J. Kappeli tänav on umbtänav, toimub pääs J. Kappeli tänavale J. Kunderi ja J. Vilmsi tänava kaudu. Parkimiskohtade vajaduse arvutamise aluseks on võetud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi norm. Kavandatud hoone teenindamiseks on vaja 40 parkimiskohta, kavandatud on 41 parkimiskohta, neist 7 kohta on ette nähtud õuealale ning 34 hoonesse. Detailplaneering vastab “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“.

Planeeritud ala kirdepiirile on ette nähtud istutada 5 suuremat puud ning madalhaljastust parkla ning rekreatsiooniala vahele. Kuna planeeritaval maa-alal likvideeritavaid puid ei ole, siis ei ole Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ kohaselt asendusistutust vaja.

Detailplaneeringule lisatud insolatsioonianalüüsis on analüüsitud, kuidas mõjutab Tartu mnt 75 krundile planeeritud hoone insolatisoonitingimusi naabermajades. Eksperdi hinnangul ei halvenda planeeritud hoone oluliselt insolatsioonitingimusi J. Kappeli tn 4 hoones. Detailplaneeringus määratud ehitusõiguse realiseerimise järel jääb insolatsiooni kestus vaadeldud halvimas olukorras asuvas eluruumis Eesti Standardis EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ määratud minimaalsest insolatsiooni kestusest üle kahe korra pikemaks. Oluliselt halveneb olukord Tartu mnt 73 // J. Kappeli tn 1 hoones. Tartu mnt 73 // J. Kappeli tn 1 kinnistu omanik on nõustunud insolatsiooni tingimuste halvenemisega ning on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Vastavalt detailplaneeringule lisatud Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaali koostatud analüüsile on planeeritaval maa-alal tegemist kõrge liiklusmüra tasemega. Sellest tulenevalt on planeeritud hoone ehitamiseks detailplaneeringus ette näha meetmed mürataseme vähendamiseks äri- ja eluhoone siseruumides. Detailplaneeringus on määratud ehitusprojekti koostamiseks järgmised nõuded: akende valikul tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile transpordimüra suhtes - kui aken moodustab ≥ 50% välispiirde pinnast, võetakse akna nõutava heliisolatsiooni suuruseks välispiirde õhumüra isolatsiooni indeks; välispiirde nõutava heliisolatsiooni tagamisel tuleb arvestada, et ventileerimiseks ettenähtud elemendid (tuulutusavad aknakonstruktsioonis või värskeõhuklapid välisseinas) ei vähendaks välispiirde heliisolatsiooni sel määral, et lubatav müratase ruumis oleks ületatud; vaikust nõudvaid ruume (nt magamistube) mitte kavandada hoone tiheda liiklusega tänava poolsele küljele. OÜ Hendrikson & Ko koostatud Tartu mnt 75 kinnistu keskkonnaseisundi hinnangust tulenevalt on detailplaneeringus määratud ehitusprojekti koostamiseks nõue, mille kohaselt tuleb hoone rajamisel kasutada müra isoleerivaid materjale ja/või rakendada muid ehituslikke võtteid, mis müra ekraniseerimise tagavad.

HE Ehituse ja Kinnisvara Aktsiaseltsi tehtud Tartu mnt 75 kinnistule rajatava hoone vundeerimise analüüsis tehtud ettepanekutest lähtuvalt on detailplaneeringus määratud ehitusprojekti koostamiseks järgmised nõuded: uue hoone ehituse käigus toestada Tartu mnt 77 krundil asuva garaa˛i vundament vastavalt kehtivatele normidele; kaevetöödel ja tehnovõrkude rajamisel järgida ehitusnorme kaevikute toestamisel, tagasitäite kvaliteeti, tihendamist ja tööde ohutusnõudeid.

Jäätmete kogumine on ette nähtud kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“. Olmeprügi kogumise ja hoidmise konteinerid on kavandatud paigutada hoone esimesele korrusele.

Planeeritud maa-ala asub vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kaugküttepiirkonnas, kuid on käsitletav erandina, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte. Planeeritud hoone soojavarustus on lahendatud elektriküttega.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul detailplaneeringu kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 19. septembril 2005 registreeritud avaldusega Osaühingu Stuudio Beeta esindaja U. Elmik, kes soovis Tartu mnt 75 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmist elamu- ja ärimaaks ja ehitusõiguse määramist 4-8-korruselise hoone rajamiseks. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on 24. mail 2007 sõlmitud lepinguga nr DP-14/K-07 üle antud Tartu mnt 75 kinnistu kaasomanikule.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 korraldusega nr 1174-k “Tartu mnt 75 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“ eesmärgiga muuta Tartu mnt 75 kinnistu sihtotstarvet ning määrata krundile kasutamise tingimused ja ehitusõigus mitme korteriga elamu, mille esimesel korrusel asuvad äriruumid, rajamiseks. Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 27. juunil 2007. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 4.-5. juulini 2007. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 6. juulil 2007. Teade eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus 2. juuli 2007 ajalehes Postimees.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 korraldusega nr 1174-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud OÜ FASSAADIPROJEKT arhitekti P. Soopere koostatud analüüs Tartu mnt 75 uue hoone mõju naabermajade insolatsioonitingimuste kohta; OÜ Hendrikson & Ko koostatud Tartu mnt 75 kinnistu detailplaneeringu keskkonnaseisundi hinnang; Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaali töö liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamise kohta ja HE Ehituse ja Kinnisvara Aktsiaseltsi tehtud Tartu mnt 75 kinnistule rajatava hoone vundeerimise analüüs.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kesklinna halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Muinsuskaitseamet, Tallinna Kommunaalamet ja Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Põhja-Eesti Päästekeskus on detailplaneeringu heaks kiitnud ning märkis, et parklakorrus tuleb eraldada tuletõkkesektsioonideks (maksimaalselt 800 m2) või paigaldada sprinklersüsteem, minimaalse vooluhulgaga 20 l/s. Vastav nõue hoone projekteerimiseks on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu ja esitas ehitusprojekti koostamiseks järgmised täiendavad tingimused: haljastusele näha ette sobivad kasvutingimused; soojavarustus lahendada vastavalt Aktsiaseltsi Tallinna Küte tehnilistele tingimustele; ehitusprojekt kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga.

Nõuded, näha ette haljastusele sobivad kasvutingimused ja kooskõlastada ehitusprojekt Tallinna Keskkonnaametiga, on planeeringus määratud. Aktsiaselts Tallinna Küte on 8. detsembri 2008 kirjas nr 21500-06-08/37 teatanud, et vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale on kaugküttepiirkonnas asuvas ehitises lubatud erandina kasutada elektrikütet.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus (praegu Terviseameti Põhja talitus) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et hoone projekteerimisel arvestatakse Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaali müra prognoosis (töö nr 7372-1) antud soovitusi ning enne hoone kasutuselevõttu mõõdetakse müra taset. Vastavad nõuded on planeeringus määratud.

Tallinna Maa-amet (praegu Tallinna Linnavaraamet) kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste ettepanekutega: Tartu mnt 79e krunt on Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 korraldusega nr 5102-k “Tartu mnt 79E maa riigi omandisse jätmine ja hoonestusõiguse seadmise tingimuste määramine“ riigi omandisse jäetud, Tallinna Maa-amet palus detailplaneeringut vastavalt korrigeerida; kooskõlastada Tartu maantee äärse kõnnitee taastamise tingimused Tallinna Kommunaalametiga.

Detailplaneeringut on korrigeeritud. Tallinna Kommunaalamet on detailplaneeringu kooskõlastanud. Detailplaneeringus on ehitamiseks määratud nõue, mille kohaselt tuleb kaevetöödel lähtuda Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirjast“.

Osaühing Jaotusvõrk (praegu Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel: täiendavalt kooskõlastada tööjoonised osaühinguga Jaotusvõrk, taotleda uued tehnilised tingimused hoone elektriga varustamiseks ja olevate kaablite asendamiseks (kaablite kanalisatsiooni ehitamiseks). Vastavad tingimused on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmisel lisatingimusel: järgnevais projekteerimisstaadiumeis (hoonete vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojektide) taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööprojekti täiendavalt kooskõlastada Aktsiaseltsiga KH Energia - Konsult. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

Tartu mnt 73 // J. Kappeli tn 1 kinnistu endine ja praegune omanik on detailplaneeringu kooskõlastanud ja märkinud, et nõustuvad insolatsioonitingimuste vähenemisega Tartu mnt 73 hoones 2 tunnile ja 5 minutile.

Tartu mnt 75 kinnistu kaasomanikud on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tartu mnt 75 kinnistu detailplaneering on esitatud Keskkonnaministeeriumile planeerimisseaduse § 16 lg 11 alusel seisukoha võtmiseks, kuna planeeritavale maa-alale jääb jätkuvalt riigi omandis olev maa. Keskkonnaministeeriumi nimel esitas Maa-amet detailplaneeringu kohta järgmised seisukohad: esitatud planeeringujoonistelt nähtub, et planeeringuala on suurendatud selliselt, et planeering hõlmaks kogu loodavat võrguühendust. Maa-amet rõhutas, et planeerija võib teha üksnes ettepaneku planeeritava maa-ala suurendamiseks, kuid selleks, et planeeringulahendus ei oleks vastuolus kehtivate õigusaktidega, tuleks Tallinna Linnavalitsusel vastava õigusaktiga muuta Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 korralduses nr 1174-k sätestatud planeeritava ala suurust ja piire. Maa-amet asus seisukohale, et omavalitsusel tuleks ka planeeringu nimetus viia vastavusse planeeringu tegeliku sisuga. Kuivõrd planeeringuala hõlmab lisaks Tartu mnt 75 kinnistule ka selle lähiala, peaks planeeringu nimetus olema näiteks Tartu mnt 75 kinnistu ja lähiala detailplaneering vms.

Seletuskirja punktis 5.4 “Soojavarustus“ märgitakse, et Tartu mnt 75 kinnistule planeeritud hoone soojusvarustus lahendatakse elektriküttega. Tehnovõrkude koondplaanilt nähtub, et varem planeeritud trafoalajaamast aadressiga Tartu mnt 79e on läbi riigi reservmaa piiriettepanekuga AT0510260094 (Tartu mnt 79) maaüksuse ja sealt edasi mööda Tartu maanteed kavandatud planeeritava alani madalpingekaablid. Maa-amet juhtis tähelepanu, et joonistele ei ole kantud Tartu mnt 79 maaüksusele kavandatud elektrimaakaablite kaitsevööndeid ega maakaablite rajamisega kaasnevast maakasutuse kitsendamisest tingitud servituudi vajadusega alasid. Maa-amet palus joonistele kanda kaablite paigaldamiseks vajalikud servituudi alad.

Kokkuvõtteks märkis Maa-amet, et nõustub Tartu mnt 75 kinnistu detailplaneeringus riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT0510260094 (Tartu mnt 79) maaüksusele madalpingekaablite planeerimisega üksnes tingimusel, et kõnealuse detailplaneeringu edasisel menetlemisel arvestatakse kõigi Maa-ameti kirjas toodud märkustega ning Maa-ametit teavitatakse kõigist käsitletava detailplaneeringu osas vastuvõetavatest otsustest.

Detailplaneeringu vastuvõtmise korralduse kohaselt laiendati planeeritavat maa-ala vastavalt planeerimisseaduse § 221 lõikele 2 (kehtis 30. juunini 2009), korralduse punkti 2 kohaselt muudeti planeeritava maa-ala piire, suurust ja planeeringu nimetust. Servituudi vajadus ja servituudi ulatus on detailplaneeringus kirjeldatud. Maa-ametit teavitati detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast.

Tartu mnt 77 Korteriühistu esindajad märkisid, et on nõus Tartu mnt 75 kinnistu detailplaneeringuga, kui täidetakse järgmised tingimused: asendatakse Tartu mnt 75/77 olev piirdeaed uue läbipaistmatu puitaiaga kõrgusega vähemalt 180 cm Tartu mnt 77 krundi pinnast arvates; samasuguse aiaga asendatakse ka Tartu mnt 77/79 vaheline võrkaed ja väravad ning värvitakse aiad mõlemalt poolt roheliseks; Tartu maantee ümbruse parandamiseks krohvitakse Tartu mnt 77 garaa˛ide tänavapoolne sein, värvitakse see aiaga samas toonis ja asendatakse garaa˛ide vana eterniitkatus punase plekk-katusega, tööd teostatakse ehitaja/tellija kulul; Tartu mnt 77 garaa˛ide otsasein/tulemüür asendatakse tuletõrjenormidele vastava uue tulemüüriga ja kõrvaldatakse ehitaja kulul ehitamise käigus garaa˛idele tekkinud muud vigastused; enne mullatööde algust jäädvustatakse Tartu mnt 77 hoone ja korterite üldpilt ning ehituse käigus tekkivad praod ja muud vigastused parandatakse ehitaja kulul; maa-aluste tehnovõrkude vigastused parandatakse samuti ehitaja kulul.

Planeeringulahendust on muudetud - maa-aluse hooneosa hoonestusala on vähendatud nii, et see jääks Tartu mnt 77 krundi piirist 0,4 meetri kaugusele. Planeeritava hoone ehitamisel Tartu mnt 77 hoonetele kaasneda võivate negatiivsete mõjutuste vältimiseks on detailplaneeringus määratud nõuded, millega tuleb ehitamisel arvestada. Tartu mnt 77 Korteriühistut teavitati detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast.

Tartu mnt 75 kinnistu ja lähiala detailplaneering, milles on ette nähtud muuta Tartu mnt 75 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarve 5% ulatuses äri- ja 95% ulatuses elamumaaks ning on määratud ehitusõigus maa-aluse ja kuni kaheksa maapealse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks, võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2009 korraldusega nr 1141-k “Tartu mnt 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine“. Detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus teade ajalehes Postimees 1. juulil 2009. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 24. augustist 7. septembrini 2009. Avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 14. augustil 2009. Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lg 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

Planeeritavale maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringu tellija või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut. Sellega on nõustunud ka Tallinna Kommunaalamet 13. oktoobri 2009 kirjas nr 3-1/1313.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Tartu mnt 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul Maa-ametit, Tartu mnt 73 // J. Kappeli tn 1 kinnistu omanikku ja isikut, kelle kasuks on seatud Tartu mnt 73 // J. Kappeli tn 1 kinnistu kasutusvaldus, Korteriühistut Kappeli 4 (J. Kappeli tn 4 kinnistu omanike esindaja), Tartu mnt 77 Korteriühistut (Tartu mnt 77 kinnistu omanike esindaja).

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33. Kuna osa planeeritavast maa-alast jääb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 vastuvõetud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse“ kohase Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndi ossa, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees