Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi ja Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumiks ja koolile uue nimetuse andmine

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2010 otsus number 34

Redaktsiooni kehtivus 11.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. veebruar 2010 nr 34

 

 

 

 

Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi ja Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumiks ja koolile uue nimetuse andmine

 

 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lg 4, § 49 lg 2 ja lg 4 p 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud “Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p-de 1.5, 2.8 ja 4.1.2 ning 19. juuni 2003 määruse nr 41 “Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003-2012“ p 3 alusel ning tulenevalt ümberkorraldustest linna haridussüsteemis ja linnavalitsuse ettepanekust

 

 

1. Liita Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumiga ja lõpetada Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi tegevus alates 1. septembrist 2010.

2. Anda koolile nimeks Tallinna Õismäe Gümnaasium.

3. Tallinna Linnavalitsusel korraldada ümber punktis 1 nimetatud asutuste tegevus ning moodustada Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi likvideerimiskomisjon.

4. Tallinna Linnavalitsusel kinnitada Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhimäärus.

5. Tallinna Haridusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees