Tallinna põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2010 määrus number 11
jõustumine 15.02.2010

Redaktsiooni kehtivus 11.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

11. veebruar 2010 nr 11

 

 

Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse  § 26 lõike 1 punktiga 9.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 54 täiendatakse uue lõikega 14 järgmises sõnastuses:

“(14) Linnaosa vanemal, kelle teenistussuhe lõppes teenistustähtaja möödumise tõttu, jätkatakse antud ametikohal pideva töötamise aja arvestamist käesoleva paragrahvi lõike 3 mõttes juhul, kui linnaosa vanem nimetatakse uuesti ametisse käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ametikohale kahe kuu jooksul tema ametist vabastamisest arvates.“;

2) paragrahvi 54 täiendatakse uue lõikega 15 järgmises sõnastuses:

“(15) Tähtajaliselt ametisse nimetatud ametnikel, kelle teenistussuhe lõppes kas linnavolikogu fraktsiooni või linnavolikogu esimehe või aseesimehe volituste lõppemisel, jätkatakse antud ametiasutuses ja antud ametikohal pideva töötamise aja arvestamist käesoleva paragrahvi lõike 5 mõttes juhul, kui ametnik nimetatakse ametisse käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ametikohale samas ametiasutuses kahe kuu jooksul tema ametist vabastamisest arvates.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. veebruaril 2010. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 29. oktoobrist 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees