Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 28.01.2010 otsus number 13
Redaktsiooni kehtivus:28.01.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

28. jaanuar 2010 nr 13

 

 

 

 

J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg‑te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg‑te 1, 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas J. Poska tänava ja Rohelise aasa vahelisel alal. Tallinna üldplaneeringus on planeeritav maa-ala määratud korruselamute alaks, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusteenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jm. Teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ kohaselt jääb planeeritud maa-ala Kadrioru asumi ehituspiirkonda nr 10. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ja teemaplaneeringuga “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“;

- hoonestusala on määratud selliselt, et kasvutingimused väärtuslikumale kõrghaljastusele on tagatud. Uushoonestuse maapealne osa on kavandatud krundi külgmistest piiridest 4 ja 5,8 meetri kaugusele. Rohelise aasa poolt on hoonestusala määratud väljakujunenud ühtse ehitusjooneni. J. Poska tänava idaküljel puudub selgelt tajutav ehitusjoon. Linnaruumi korrastamiseks on hoonestusala J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 krundil määratud tänavast sama kaugele, kui on J. Poska tn 24 // Roheline aas 6 elamu;

- hoone fassaadi kujunduse ja kõrguse määramisel on arvestatud mõlemale poole planeeritud krunti jäävaid hooneid. Fassaadimaterjalideks on määratud ümbritsevale keskkonnale omased traditsioonilised materjalid. Hoonele on kavandatud erinevat tüüpi laudisest välisvooder ja puitraamiga aknad. Katus on planeeritud katta valtsplekiga;

- linnaehituslikult on põhjendatud hästi toimiva infrastruktuuriga ja hea elukeskkonnaga piirkonna mõistlik tihendamine vastukaaluks valglinnastumisele ja sellega kaasnevatele transpordi- ja sotsiaalprobleemidele. Ala väärtust elamualana tõstab naabruses olev Kadrioru park spordi- ja puhkevõimalustega;

- planeeringus määratud ehitusõiguse realiseerimise järel jääb J. Poska tn 24 kinnistul asuvas elamus asuvates eluruumides insolatsiooni kestus pikemaks Eesti standardis EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ soovitatud miinimumist;

- detailplaneering vastab “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006–2014“.

 

 

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,14 ha suuruse maa-ala kohta koostatud J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneering, Arhitektuuribüroo T. Sooväli OÜ töö nr 08‑01DP, milles on määratud ehitusõigus J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 kinnistule maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega üksikelamu või kuni 6 korteriga elamu ehitamiseks.

2. Detailplaneeringukohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine ning haljastuse rajamine tagatakse vastavalt 13. novembril 2009 sõlmitud lepingule nr 2‑6/262.

3. J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2002 otsusega nr 225 kehtestatud “Rohelise aasa, Mäekalda tn ja L. Koidula tn vahelise kvartali ning sellega külgnevate L. Koidula tn 21 ja 21a kruntide detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2010
otsuse nr 13
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kesklinnas asuva 0,14 ha suuruse maa-ala kohta koostatud J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneering, milles on määratud ehitusõigus J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 kinnistule maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega üksikelamu või kuni 6 korteriga elamu ehitamiseks.

J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2002 otsusega nr 225 kehtestatud “Rohelise aasa, Mäekalda tn ja L. Koidula tn vahelise kvartali ning sellega külgnevate L. Koidula tn 21 ja 21a kruntide detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas J. Poska tänava ja Rohelise aasa vahelisel alal.

J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on elamumaa. Kinnistul asunud 2‑korruseline puidust elamu paekivist tulemüüriga J. Poska tn 24 // Roheline aas 6 krundi piiril ning silikaatkividest kuurid on 2004. aastal lammutatud. Kinnistu kuulub eraomandisse.

Planeeritud maa-alale jääb osa transpordimaa katastriüksusest 78401:115:0093 J. Poska tn lõik F. J. Wiedemanni tn ja L. Koidula tn vahel ja osa katastriüksusest 78401:115:0039 Roheline aas lõik 1 ja osa J. Poska tn 20 // Roheline aas 8a kinnistust.

Planeeritud kinnistuga külgnevatel kruntidel J. Poska tn 20 // Roheline aas 8a ja J. Poska tn 24 // Roheline aas 6 asuvad hooned on tunnistatud arhitektuurimälestisteks. J. Poska tn 20 // Roheline aas 8a asuv tänavaäärne puidust elamu on tunnistatud kultuuriministri 13. mai 1997 määrusega nr 21 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ arhitektuurimälestiseks. J. Poska tn 20 // Roheline aas 8a kivist peahoone ja J. Poska tn 24 // Roheline aas 6 asuv elamu on tunnistatud kultuuriministri 21. novembri 2002 käskkirjaga nr 207 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ arhitektuurimälestisteks. Mälestiste kaitsevöönd koosneb Kadrioru lossi ajaloolise linnaosa, endise slobodaa kruntidest: L. Koidula tn 24, L. Koidula tn 26, J. Poska tn 43 // L. Koidula tn 28, J. Poska tn 41, J. Poska tn 39, J. Poska tn 37, J. Poska tn 35, J. Poska tn 33, J. Poska tn 31, J. Poska tn 29, J. Poska tn 27, J. Poska tn 25, J. Poska tn 23, J. Poska tn 21, J. Poska tn 19, Roheline aas 14, Roheline aas 16, Roheline aas 18, Roheline aas 20, Roheline aas 22, Roheline aas 12 // J. Poska tn 18, Roheline aas 10 // J. Poska tn 20, Roheline aas 8 // J. Poska tn 22, Roheline aas 6 // J. Poska tn 24, Roheline aas 4 // J. Poska tn 26, Roheline aas 2 // L. Koidula tn 32 // J. Poska tn 28. Mälestiste kaitsevöönd ulatub planeeritud maa-alale.

Planeeritud maa-alal kasvab kokku 30 üksikpuud (7 III väärtusklassi puud, 11 IV väärtusklassi puud ja 12 V väärtusklassi puud).

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritud maa-ala kontaktvöönd on monofunktsionaalne elamuala. Hooned kontaktvööndis on ehitatud erinevatel aegadel, valdavalt lahtisel hoonestusviisil ja ühtsele ehitusjoonele. Kruntide hoonestustihedus on 0,3–2,85 ja hoonete korruselisus 2–4 maapealset korrust. Kontaktvööndisse jääb 8 arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoonet. Lisaks ulatub kontaktvööndisse Kadrioru hoonetele, pargile ja kunstimälestistele määratud ühine kaitsevöönd, mis on seatud kultuuriministri- ja haridusministri 19. juuli 1995 määrusega nr 19/2 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“, kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“, kultuuriministri 13. mai 1997 määrusega nr 25 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“, kultuuriministri 18. augusti 1997 määrusega nr 55 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ ja kultuuriministri 25. märtsi 2003 käskkirjaga nr 64 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“.

Linna teiste osadega on hea transpordiühendus. Lähimad trammipeatused asuvad A. Weizenbergi ja L. Koidula tänaval ja bussipeatus Narva maanteel. Suured rekreatsioonialad, Kadrioru park ja Pirita tee äärsed kergliiklusrajad, on jalgsikäigu kaugusel. Lähedal asub KUMU, staadion, tenniseväljakud jne. Piirkond on suhteliselt halvasti varustatud sotsiaalse infrastruktuuri objektidega, kuid seda kompenseerib piirkonna hea ühendus teiste linna piirkondadega. Lähimad lasteaiad asuvad L. Koidula, Raua, Vase ja J. Vilmsi tänaval. Lähimad koolid Liivalaia, Raua, Juhkentali, Fr. R. Kreutzwaldi ja Kivimurru tänaval.

3. Tallinna üldplaneering, teemaplaneering “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“

Tallinna üldplaneeringus on planeeritav ala määratud korruselmute alaks, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute alaks, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusteenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jm. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“.

Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ kohaselt jääb planeeritud maa-ala Kadrioru asumi ehituspiirkonda nr 10. Piirkonnas on kvartali kruntide suurimaks hoonestustiheduseks lubatud 1,0, hoonete maksimaalseks korruselisuseks 2–3 korrust, suurimaks hoonestatuse protsendiks 40% ja haljastatud osa peab moodustama krundi pinnast vähemalt 30%.

Planeeringulahendust iseloomustavad näitajad vastavad teemaplaneeringus määratule.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-alal asuva Rohelise aasa tänava osa kohta kehtib Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2002 otsusega nr 225 kehtestatud “Rohelise aasa, Mäekalda tn ja L. Koidula tn vahelise kvartali ning sellega külgnevate L. Koidula tn 21 ja 21a kruntide detailplaneering“.

J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2002 otsusega nr 225 kehtestatud “Rohelise aasa, Mäekalda tn ja L. Koidula tn vahelise kvartali ning sellega külgnevate L. Koidula tn 21 ja 21a kruntide detailplaneering“ planeeritud maa-ala osas.

5. Detailplaneeringus kavandatu

J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 kinnistu piire ega elamumaa maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 kinnistule on kavandatud kuni 3 maa-pealse ja 1 maa-aluse korrusega 6 korteriga elamu või üksikelamu. Kavandatud hoonestustihedus on 0,9 ja täisehitus 32%.

Hoonestusala on määratud selliselt, et kasvutingimused väärtuslikumale kõrghaljastusele on tagatud. Uushoonestuse maapealne osa on kavandatud krundi külgmistest piiridest 4 ja 5,8 meetri kaugusele. Rohelise aasa poolt on hoonestusala määratud väljakujunenud ühtse ehitusjooneni. J. Poska tänava idaküljel puudub selgelt tajutav ehitusjoon. Linnaruumi korrastamiseks on hoonestusala J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 krundil määratud tänavast J. Poska tn 24 // Roheline aas 6 elamuga sama kaugele.

Hoone fassaadi kujunduse ja kõrguse määramisel on arvestatud mõlemale poole planeeritud krunti jäävaid hooneid. Fassaadimaterjalidest on ette nähtud kasutada ümbritsevale keskkonnale omaseid traditsioonilisi materjale. Hoonele on kavandatud erinevat tüüpi laudisest välisvooder ja puitraamiga aknad. Katus on planeeritud katta valtsplekiga.

Linnaehituslikult on põhjendatud hästi toimiva infrastruktuuriga ja hea elukeskkonnaga piirkonna tihendamine mõistlikus mahus vastukaaluks valglinnastumisele ja sellega kaasnevatele transpordi- ja sotsiaalprobleemidele. Ala väärtust elamualana tõstab naabruses olev Kadrioru park spordi- ja puhkevõimalustega.

Osaliselt planeeritud maa-alale jääva J. Poska tn 20 // Roheline aas 8a krundi piire ja ehitusõiguse ulatust ei ole muudetud. Krundile on kavandatud gaasitoru oleva elamu gaasiga varustamiseks. Seni varustati elamut gaasitorust, mis asus J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 krundil. Olemasolev toru likvideeritakse.

Juurdepääs J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 krundile J. Poska tänavalt jääb alles. Kavandatud 6 korteriga hoone teenindamiseks on ette nähtud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006–2014“ kirjeldatud vahevööndi normile vastav arv parkimiskohti – kokku on kavandatud 9 parkimiskohta. Parkimiskohad on kavandatud soklikorrusele (6 parkimiskohta) ja krundile (3 parkimiskohta). Juhul kui ehitatakse üksikelamu, on vaja 2 parkimiskohta. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas “Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006–2014“.

Planeeritud maa-alal kasvavad väärtuslikumad puud jäävad alles. Likvideeritakse kümme V väärtusklassi kuuluvat üksikpuud. Haljastust on ette nähtud täiendada. Haljastuse osakaal krundil on 48%. Lastemänguväljak on planeeritud krundi lääneossa. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ ei ole vaja määrata likvideeritavate puudele asendusistutuste vajadust, kuna kõik likvideeritavad puud kuuluvad viiendasse väärtusklassi.

Jäätmete kogumine on ette nähtud kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“. Planeeritud uue hoone prügikonteinerid on ette nähtud paigutada jäätmemajja, mis kujundatakse planeeritava elamuga arhitektuurselt sobivana.

Planeeritud maa-ala ei asu Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisa “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kohaselt kaugkütte piirkonnas ning sellest tulenevalt on hoone soojaga varustamine lahendatud gaasikütte baasil.

Koostatud insolatsiooni analüüsi kohaselt ei muuda kavandatud hoone oluliselt halvemaks J. Poska tn 24 // Roheline aas 6 hoone insolatsioonitingimusi võrreldes olukorraga, kui J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 ja J. Poska tn 24 // Roheline aas 6 kinnistute vahelisel piiril asus kõrge tulemüüriga elamu. J. Poska tn 24 // Roheline aas 6 kinnistul asuvas elamus analüüsitud eluruumid saavad mõõdetaval perioodil üle 3 tunni otsest päikesekiirgust, insolatsiooni kestus jääb Eesti standardis EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ soovitatud miinimumist pikemaks.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitas detailplaneeringu kohta ettepaneku Aktsiaseltsi Tomveld esindaja T. Kõuhkna. Ettepaneku kohaselt sooviti ehitusõiguse määramist J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 kinnistule üksikelamu ehitamiseks hoone kavandatud suurust vähendamata.

Linnaehituslikult on esitatud ettepanek vastuvõetav ning sellest tulenevalt on detailplaneeringus määratud võimalus üksikelamu ehitamiseks või mitme korteriga elamu ehitamiseks. Muudetud detailplaneeringu lahenduse on kooskõlastanud nii Osaühingu Minigert (praeguseks J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 kinnistu endine omanik) esindaja kui ka Aktsiaselts Tomveld esindaja ja teine kaasomanik T. Kõuhkna (J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 kinnistu praegused omanikud).

Eeltoodust tulenevalt ei jäänud J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 kinnistu detailplaneeringu menetlemisel lahendamata vastuväiteid ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 10. oktoobri 2001 avaldusega Osaühing Minigert esindaja A. Nirgi, kes soovis J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 kinnistul oleva amortiseerunud hoone asendamist uue hoonega vastavalt Kadrioru pargiala ning elamu- ja spordipiirkonna tsoneerimisskeemile. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on 14. märtsil 2003 sõlmitud lepinguga nr DP‑39‑03 üle antud Osaühingule Minigert.

Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 2003 korraldusega nr 75‑k “Kesklinnas asuva J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“ algatati detailplaneeringu koostamine eesmärgiga määrata J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 kinnistule ehitusõiguse ulatus uue elamu ehitamiseks kinnistul oleva amortiseerunud hoonestuse asemele. Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 21. jaanuaril 2003.

Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 19.–20. maini 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 21. mail 2008. Teade eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 15. mail 2008.

Detailplaneeringu koostas Arhitektuuribüroo T. Sooväli OÜ. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 2003 korraldusega nr 75‑k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog A. Aaspõllu koostatud haljastuse hinnang, ajaloolase A. Pantelejevi koostatud muinsuskaitse eritingimused J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 krundile detailplaneeringu koostamiseks ning detailplaneeringu koostaja tehtud insolatsiooni kestuse muutumise analüüs.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kesklinna halduskogu, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Muinsuskaitseamet, Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Põhja-Eesti Päästekeskus ja Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojekt koos haljastuskavaga esitatakse enne ehitusprojekti taotlust kooskõlastamiseks Tallinna Keskkonnaametile. Vastav nõue on planeeringus määratud.

Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööprojektid täiendavalt kooskõlastada osaühinguga Jaotusvõrk. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmisel lisatingimusel: järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu järgmisel lisatingimusel: tehnovõrkude tööprojektid kooskõlastada AS‑ga EG Võrguteenus. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

J. Poska tn 20 // Roheline aas 8a kinnistu kaasomanikud on kooskõlastanud gaasitrassi rajamise läbi nende kinnistu.

Kesklinnas asuva 0,14 ha suuruse maa-ala kohta koostatud J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneering, Arhitektuuribüroo T. Sooväli OÜ töö nr 08‑01DP, milles on määratud ehitusõigus J. Poska tn 22 // Roheline aas 8a kinnistule kuni 3 maa-pealse korrusega ja maa-aluse korrusega elamu ehitamiseks võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 7. jaanuari 2009 korraldusega nr 13‑k “J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“. Detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus teade ajalehes Postimees 9. jaanuaril 2009. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 2.–16. veebruarini 2009. Avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 23. jaanuaril 2009.

Avaliku väljapaneku kestel esitas planeeringulahenduse kohta ettepaneku Aktsiaseltsi Tomveld esindaja T. Kõuhkna. Ettepaneku esitajale on edastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukoht e‑kirjaga 3. märtsil 2009. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 13. märtsil 2009, vastav teade ilmus ajalehes Postimees 4. märtsil 2009.

Avalikul arutelul tutvustas Arhitektuuribüroo T. Sooväli OÜ esindaja muudetud detailplaneeringu lahendust. Detailplaneeringus on Aktsiaseltsi Tomveld esindaja T. Kõuhkna esitatud ettepanekuga arvestatud. Muudetud planeeringulahenduse on kooskõlastanud nii J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 kinnistu endine omanik Osaühingu Minigert esindaja kui ka J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 kinnistu praegused omanikud, Aktsiaseltsi Tomveld esindaja ja teine kaasaomanik T. Kõuhkna. Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

13. novembril 2009 sõlmitud lepinguga nr 2‑6/262 võttis Aktsiaselts Tomveld kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede ja välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamine ning üldkasutatava haljastuse rajamine.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul J. Poska tn 20 // Roheline aas 8a kinnistu kaasomanikke ja J. Poska tn 24 // Roheline aas 6 kinnistu omanikku, J. Poska tn 27 kinnistu omanikku ja J. Poska tn 29 elamu omanikke.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõikele 3. Kuna planeeritud J. Poska tn 22 // Roheline aas 8 kinnistu asub teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ kohaselt miljööväärtuslikul alal, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees