Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Roostiku tn 43 ja 45 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 28.01.2010 otsus number 12
Redaktsiooni kehtivus:28.01.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

28. jaanuar 2010 nr 12

 

 

 

 

Roostiku tn 43 ja 45 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg‑te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg‑te 1 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarve väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3–4‑korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut;

- planeeringulahenduse eelis kehtiva detailplaneeringu lahenduse ees on järgmine: Roostiku tn 43 ja 45 kinnistute planeeringulahenduse kohaselt rajatakse kahe elamu asemel ainult üks üksikelamu ning seoses sellega hakkab seal elama ka vähem elanikke, mille tulemusel väheneb piirkonna liikluskoormus;

- kuna planeeringuala kontaktvööndis asuvad hooned on valdavalt uued 2‑korruselised modernsed üksikelamud ja paarismajad ning paar viilkatusega elamut, siis planeeritav 2‑korruseline üksikelamu sobib olemasolevasse väikeelamurajooni miljöösse;

- hoonestuse kavandamisel on järgitud piirkonnale omast hoonestusviisi ja olemasolevate hoonete mahtusid;

- planeeritavate kinnistute Roostiku tn 43 ja 45 omanik ning naaberkinnisasjade Roostiku tn 47 ja Tiskrevälja tn 46 kinnistute omanikud ning Tiskrevälja tn 44 kinnistu kaasomanikud on detailplaneeringu kooskõlastanud;

- planeeringuga on tagatud piisav kaugus olemasolevatest naaberhoonetest ning kavandatavad üksikelamud on mahult ja arhitektuurselt lahenduselt piirkonda sobivad;

- planeeringuga ei ole ettenähtud kõrghaljastuse likvideerimist. Tiskrevälja tänava ääres istutatakse ümber kaks noort suurelehelist pärna, et moodustuks allee, mis kaunistab üksikelamute vahel looklevat Tiskrevälja tänavat. Planeeringuala õhtupäikesele avatud loodeossa on kavandatud õueala. Planeeringuala põhjapoolsele alale on planeeritud kavandada madalam haljastus, et oleks tagatud avar vaade merele;

- parkimiskohtade arvutamisel on võetud aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006–2014“ äärelinna normatiiv. Detailplaneeringuga on kavandatud moodustatavale krundile kokku 3 parkimiskohta.

 

 

1. Kehtestada Roostiku tn 43 ja 45 kinnistu detailplaneering, K‑Projekt Aktsiaseltsi töö nr 09206 millega nähakse ette Haabersti linnaosas 0,18 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvate Roostiku tn 43 ja 45 kinnistute liitmine ning kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse muutmine ühe 2‑korruselise maapinnast kuni 9 meetri kõrguse üksikelamu ehitamiseks. Lisaks on määratud planeeringualal heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, lahendatud juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 korraldusega nr 1876‑k kehtestatud “Rannamõisa tee 44, 44c ja 46 kinnistute detailplaneeringkäesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

3. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine ning üldkasutatava haljastuse rajamine tagatakse vastavalt 4. detsembril 2009 sõlmitud lepingule nr 2‑6/284.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2010
otsuse nr 12
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Roostiku tn 43 ja 45 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Roostiku tn 43 ja 45 kinnistu detailplaneering, K‑Projekt Aktsiaseltsi töö nr 09206 millega nähakse ette Haabersti linnaosas 0,18 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvate Roostiku tn 43 ja 45 kinnistute liitmine ning kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse muutmine ühe 2-korruselise maapinnast kuni 9 meetri kõrguse üksikelamu ehitamiseks. Lisaks on määratud planeeringualal heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, lahendatud juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Haabersti linnaosas Kakumäe piirkonnas Tiskre elamurajoonis. Roostiku tn 43 ja 45 kinnistud on hoonestamata. Planeeringualal paiknevad 910 m2 suurune Roostiku tn 43 kinnistu ja 932 m2 suurune Roostiku tn 45 kinnistu. Mõlemad kinnistud on 100% elamumaa sihtotstarbega ja kinnistusraamatu andmeil ühe füüsilise isiku omandis. Planeeringualal kasvavad valdavalt madalad lehtpuude isetekkelised pioneerliigid ning Tiskrevälja tänava ja kruntide vahel paiknevale haljasribale on istutatud noored pärnad.

2. Kontaktvööndianalüüs

Planeeringuala kontaktvööndisse jäävad valdavalt uued 2‑korruselised modernsed üksikelamud ja paarismajad ning paar viilkatusega elamut. Hooned on paigutatud kruntidele risti Roostiku või Tiskrevälja tänavaga vähemalt 5 meetri kaugusele krundi piirist, kuid mitte ühtsele ehitusjoonele. Hoonete sokli kõrgus on valdavalt kuni 0,5 meetrit, katusekalded jäävad vahemikku 0–30º. Hoonete välisseinte viimistluseks on kas betoon, krohv või silikaatkivi. Kruntidevahelised piirded on maapinnast kuni 1,5 meetri kõrgused. Planeeringualast ida suunas on krundid hoonestatud, läänesuunas on osa krunte hoonestatud, osa elamuid on veel ehitusjärgus ning mitmel krundil ei ole veel ehitustegevust alustatud.

Tiskre elamurajoonist jalutuskäigu kaugusel asub Kakumäe suplusrand, lähedal on ka pubi Kapten Flint ning restoran Lucca. Lähimad kultuuri- ja spordiobjektid on Tallinna loomaaed, Saku Suurhall, Premia jäähall, Onistari tennisehall, tervisespordikeskus Status Club ning Haabersti ringi ümbruses asub mitu suurt kaasaegset kaubanduskeskust paljude kaupluste ning teenindusasutustega. Piirkonna lähim kool on Rocca al Mare kool Vabaõhumuuseumi tee alguses. Tervisespordi turvalise harrastamise välitingimustes kindlustavad Kakumäed ümbritsev valgustatud jalgratta- ja rulluisurada, kuhu Tiskre elamurajoonist pääseb üle Tiskre oja viiva silla. Piirkond on varustatud kõikide vajalike tehnovõrkudega. Ühistranspordiühendus teiste linnaosadega on rahuldav. Taludevahe tänaval asub lähim bussipeatus, kust läbi Haabersti linnaosa keskuse on ühendus linna teiste piirkondadega.

Planeeringuala kontaktvööndis on kehtestatud järgmised detailplaneeringud: Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 319 kehtestatud “Endise Teispere 26/27 ja Rannamõisa tee 46b kinnistute detailplaneering“, mille eesmärgiks on Rannamõisa tee 46b ja Teisepere 26/27 endise talukoha maade planeerimine väikeelamutega; Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 korraldusega nr 1876‑k kehtestatud “Rannamõisa tee 44, 44c ja 46 kinnistute detailplaneering“, millega on kavandatud Haabersti linnaosas asuvale 7,4 ha suurusele maa-alale viiskümmend kolm krunti – üksikelamute, mitme korteriga elamu ja tehnohoonete teenindamiseks ja üksikelamu ehitamiseks; Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2003 korraldusega nr 2428‑k kehtestatud “Vahepere tn 5, 7 ja Tiskrevälja tn 25 kruntide ning lähiala detailplaneering“, millega on kavandatud Haabersti linnaosas asuvale 0,8 ha suurusele maa-alale kaks krunti maksimaalselt kolmekordsete ridaelamute ehitamiseks. Uusi ridaelamuid on kavandatud kaks.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtfunktsiooniks väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3–4‑korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitav.

Vastavalt looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punkti 11 kohaselt ei laiene Läänemere ranna 50‑meetrine ehituskeeluvöönd üldplaneeringuga kavandatud tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisel ning seetõttu ei laiene ehituskeeluala ka käesoleva detailplaneeringuga kavandatule ning ei ole ka vajalik ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemine. Planeeringuala jääb tervenisti Läänemere ranna piiranguvööndisse.

Kehtestatav detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut ning planeeringulahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritaval maa-alal kehtib Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 korraldusega nr 1876‑k kehtestatud “Rannamõisa tee 44, 44c ja 46 kinnistute detailplaneering“, millega on kavandatud Haabersti linnaosas asuvale 7,4 ha suurusele maa-alale viiskümmend kolm krunti – üksikelamute, korterelamu ja tootmishoonete ehitamiseks.

Krundijaotuse osas on kehtiv detailplaneering ellu viidud, aga ehitusõigus ei ole realiseeritud. Vajaduse kehtivat planeeringut muuta tingib asjaolu, et Roostiku tn 43 ja 45 on ühe isiku omanduses ning kinnistute omanik koostöös Palm-E Arhitektibüroo OÜ arhitektidega leidis hoone projekteerimisel võrreldes kehtivas planeeringus määratud hoonestusalaga sobivama hoonestusala, mis saab võimalikuks kinnistute ühendamisel.

Uus hoonestusala erineb kehtivas detailplaneeringus määratud hoonestusalast ainult selle poolest, et detailplaneeringuga on hoonestusala kavandatud ka Roostiku 43 ja 45 kinnistute vahelisele alale, muus osas on jäetud hoonestusala muutmata. Roostiku tn 43 ja 45 kinnistute planeeringulahendus on võrreldes kehtiva detailplaneeringuga sobivam, kuna uue lahenduse kohaselt rajatakse kahe elamu asemel ainult üks üksikelamu ning seoses sellega hakkab seal elama ka vähem elanikke, mille tulemusel väheneb piirkonna liikluskoormus.

Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 korraldusega nr 1876‑k kehtestatud “Rannamõisa tee 44, 44c ja 46 kinnistute detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringuala asub Tiskre elurajooni kõrgelthinnatud üksikelamute piirkonnas mere kaldal, olles väga soodsaks asukohaks üksikelamule. Kavandatav üksikelamu on lahendatud eraldiseisvatest hoonemahtudest kokku liidetud ansamblina. Hoone koosneb 1‑korruselisest ja 2‑korruselistest hoonemahtudest ning on planeeritud lamekatusega. Elamu on paigutatud krundile nii, et tekib õhtupäikesele avatud õueala. Detailplaneeringuga on kavandatud Roostiku tn 43 ja 45 kinnistute liitmine ja ehitusõiguse muutmine ühe maapinnast kuni 9 meetri kõrguse maksimaalselt 530 m2 ehitusaluse pinna ning kuni 755 m2 brutopinnaga üksikelamu ehitamiseks.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud teemaplaneeringule “Tallinna rohealad“ on planeeringuala välisruumi tüübiks aedlinn, kus peab haljastust ette nägema vähemalt 30%. Planeeritav haljastuse osakaal on kavandatud 60%. Planeeringulahendus on kooskõlas teemaplaneeringuga “Tallinna rohealad“.

Planeeringuga ei ole ette nähtud kõrghaljastuse likvideerimist. Suurem osa uushaljastusest on kavandatud rajada planeeringuala äärealadele. Tiskrevälja tänava ääres istutatakse ümber kaks noort suurelehelist pärna, et moodustuks allee, mis kaunistab üksikelamute vahel looklevat Tiskrevälja tänavat. Planeeringuala õhtupäikesele avatud loodeossa on kavandatud õueala, põhjapoolsele alale on kavandadatud madalam haljastus, et oleks tagatud avar vaade merele. Planeeritava ala haljastus lahendatakse detailsemalt ehitusprojekti staadiumis.

Radoonitõrjekeskus on planeeringualal juunis 2009 viinud läbi radooniuuringu, mille hinnangu kohaselt asub planeeritav ala normaalse radoonisisaldusega alal. Hea ehituskvaliteet kõikide läbiviikude (postide ja kommunikatsioonide) hermetiseerimisel ning hea ventilatsioon tagavad madala radoonitaseme hoones. Hoone ehitamisel tuleb kasutada radoonikilet ning rajada vundamendialune tuulutussüsteem.

Kehtestatava detailplaneeringuga ei kavandata täiendavaid tehnovõrke, kuna kõik tehnovõrgud on piirkonnas juba välja ehitatud ning liitumispunktid asuvad Roostiku tn 43 ja 45 kinnistu piiril.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“. Olmejäätmete konteiner on kavandatud krundi autovärava juurde, et tagada hea juurdepääs prügiautole.

Juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud Tiskrevälja tänavalt. Parkimiskohti on kokku planeeritud 3, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006–2014“ äärelinna normatiivile. Nõutav parkimiskohtade arv tagatakse oma krundil.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Roostiku tn 43 ja 45 kinnistu detailplaneeringu koostamist taotles H. Tamjärv 25. juunil 2009 registreeritud avaldusega. 28. augustil 2009 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja H. Tamjärve vahel sõlmitud haldusleping nr 2–5/181.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009 korraldusega nr 1524‑k “Roostiku tn 43 ja 45 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas“, mille ülesandeks on Haabersti linnaosas asuvate Roostiku tn 43 ja 45 kinnistute liitmine ja kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse muutmine ühe üksikelamu ehitamiseks.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 26. septembril 2009. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu korraldamine ei olnud vajalik. Detailplaneering algatati ilma eskiisita.

Detailplaneeringu koostas K‑Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud maastikuarhitekti K. Keiri 2009. aasta augustis koostatud haljastuse hinnang ja Radoonitõrjekeskuse 2009. aasta juunis koostatud radooniuuringute raport.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg‑s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Haabersti Linnaosas Valitsus, Haabersti Linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud planeeritavate kinnistute Roostiku tn 43 ja 45 omanik, piirinaabrid Roostiku tn 47 ja Tiskrevälja tn 46 kinnistute omanikud ning Tiskrevälja tn 44 kinnistu kaasomanikud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et üksikelamu ehitusprojekt kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga ning soovitusega ehitusprojekti koostamisel arvestada radooniohutu hoone projekteerimisnõuetega. Tingimusega ja soovitusega on arvestatud, need on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et detailplaneering on kooskõlas tervisekaitsenõuetega.

Roostiku tn 43 ja 45 kinnistu detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus loobuda detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega, kui detailplaneering koostatakse olemasoleval hoonestatud maa-alal kuni kolme üksikelamu, suvila või aiamaja krundi planeerimiseks.

Käesolev planeering on koostatud planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1 kohaselt lihtsustatud korras – detailplaneeringu koostamisel on loobutud planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega, kuna planeering on koostatud olemasoleval hoonestatud maa-alal ühe üksikelamu krundi planeerimiseks.

4. detsembril 2009 sõlmitud lepinguga nr 2‑6/284 võttis H. Tamjärv kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede väljaehitamine ja üldkasutatava haljastuse rajamine.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Roostiku tn 43 ja 45 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Roostiku tn 47, Tiskrevälja tn 46, Tiskrevälja tn 48a, Tiskrevälja tn 42 ja Tiskrevälja tn 44 kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu (planeering koostatakse ranna piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses) kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees