Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 42 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 28.01.2010 määrus number 7
jõustumine 01.02.2010
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus 01.02.2010 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 18.11.2010 nr 52, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

28. jaanuar 2010 nr 7

 

 

Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 42 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lg‑te 1 ja 2 ning § 4 lg‑te 1 ja 2 ning ühistranspordiseaduse § 29 lg 3 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrust nr 42 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 “Sõidupiletite hinnad” tabeli viimast alajaotust “Tallinna-Harjumaa sõidupiletid” muudetakse järgmiselt:

1) asendada Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni üksikpileti hind “20” hinnaga “22”;

2) asendada Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni soodusüksikpileti hind “10” hinnaga “11”;

3) asendada Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 30 päeva täiskaardi hind “300” hinnaga “520”;

4) asendada Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 30 päeva sooduskaardi hind “110” hinnaga “160”;

5) asendada Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 90 päeva täiskaardi hind “860” hinnaga “1460”;

6) asendada Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 90 päeva sooduskaardi hind “315” hinnaga “430”;

2) paragrahvi 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Sõidusoodustused

(1) Soodustalongi, soodustunnipileti, soodusühiskaardi elektriraudteega või Tallinna-Harjumaa sooduspileti kasutamise õigus on:

1) õpilasel;

2) üliõpilasel;

3) pensionäril;

4) raske või keskmise puudega 16‑aastasel või vanemal isikul;

5) 3 ja enama lapsega pere vanemal.

(2) Soodushinnaga tallinlase sõidukaardi kasutamise õigus on:

1) õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

2) üliõpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

3) pensionäril, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

4) raske või keskmise puudega 16‑aastasel või vanemal isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

5) 3 ja enama lapsega pere vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas.

(3) Soodushinnaga mittetallinlase õpilaskaardi kasutamise õigus on õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinnas.

(4) Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 30 ja 90 päeva täis- ja sooduskaartide kasutamise õigus on ainult rahvastikuregistrijärgsetel Tallinna linna ja Viimsi valla elanikel.”;

3) paragrahvi 7 lõike 3 punkte 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

“2) üliõpilastel – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart) ja üliõpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Student kaart või Swedbanki Tudengikaart;

3) pensionäridel – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart) ja Eesti Vabariigi pensionitunnistus;”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. veebruaril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees