Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 42 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 28.01.2010 määrus number 7
Jõustumine:01.02.2010
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2010 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 18.11.2010 nr 52, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

28. jaanuar 2010 nr 7

 

 

Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 42 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lg‑te 1 ja 2 ning § 4 lg‑te 1 ja 2 ning ühistranspordiseaduse § 29 lg 3 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrust nr 42 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 “Sõidupiletite hinnad” tabeli viimast alajaotust “Tallinna-Harjumaa sõidupiletid” muudetakse järgmiselt:

1) asendada Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni üksikpileti hind “20” hinnaga “22”;

2) asendada Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni soodusüksikpileti hind “10” hinnaga “11”;

3) asendada Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 30 päeva täiskaardi hind “300” hinnaga “520”;

4) asendada Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 30 päeva sooduskaardi hind “110” hinnaga “160”;

5) asendada Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 90 päeva täiskaardi hind “860” hinnaga “1460”;

6) asendada Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 90 päeva sooduskaardi hind “315” hinnaga “430”;

2) paragrahvi 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Sõidusoodustused

(1) Soodustalongi, soodustunnipileti, soodusühiskaardi elektriraudteega või Tallinna-Harjumaa sooduspileti kasutamise õigus on:

1) õpilasel;

2) üliõpilasel;

3) pensionäril;

4) raske või keskmise puudega 16‑aastasel või vanemal isikul;

5) 3 ja enama lapsega pere vanemal.

(2) Soodushinnaga tallinlase sõidukaardi kasutamise õigus on:

1) õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

2) üliõpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

3) pensionäril, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

4) raske või keskmise puudega 16‑aastasel või vanemal isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

5) 3 ja enama lapsega pere vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas.

(3) Soodushinnaga mittetallinlase õpilaskaardi kasutamise õigus on õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinnas.

(4) Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 30 ja 90 päeva täis- ja sooduskaartide kasutamise õigus on ainult rahvastikuregistrijärgsetel Tallinna linna ja Viimsi valla elanikel.”;

3) paragrahvi 7 lõike 3 punkte 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

“2) üliõpilastel – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart) ja üliõpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Student kaart või Swedbanki Tudengikaart;

3) pensionäridel – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart) ja Eesti Vabariigi pensionitunnistus;”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. veebruaril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees