Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Akt muudab
 
Tvk m 17.12.2009 nr 41
 
Tvk m 04.03.2004 nr 6
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 02.12.2010 nr 57
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra ning linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine
Tallinna Linnavolikogu 28.01.2010 määrus number 6
Jõustumine:01.02.2010
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Rakendamise kuupäev:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2010 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 02.12.2010 nr 57, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

28. jaanuar 2010 nr 6

 

 

Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra ning linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 4, § 22 lg 1 p 21 ja 22 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 21 ja 22 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” § 11 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Linnavolikogu võib määrata ametipalga linnavolikogu esimehele või ühele aseesimehele. Kui palgaline on linnavolikogu esimehe koht, makstakse aseesimehele hüvituseks kuni 60% aseesimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast. Kui palgaline on aseesimehe koht, makstakse esimehele hüvitust kuni 60% esimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast. Kui puudub palgaline linnavolikogu esimehe ja aseesimehe ametikoht, võib linnavolikogu esimehele ja aseesimehele maksta hüvitust kuni 60% nende ametikohale ettenähtud ametipalgast. Ametipalga või hüvituse määramine otsustatakse linnavolikogu otsusega.”.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määrusega nr 6 kinnitatud “Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korda” muudetakse järgmiselt:

1) punkti 2 1. lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Linnavolikogu liikmele (välja arvatud palgaline või hüvitust saav linnavolikogu esimees ning palgaline või hüvitust saav linnavolikogu aseesimees) makstakse tasu linnavolikogu tööst osavõtu eest.”;

2) punkti 3 2. ja 3. lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Juhul, kui palgaline või hüvitust saav linnavolikogu esimees või palgaline või hüvitust saav linnavolikogu aseesimees on ühtlasi komisjoni või linnaosa halduskogu esimees, talle komisjoni või halduskogu esimehe kohustuste täitmise eest tasu ei maksta. Juhul, kui komisjoni esimehe ülesandeid täidab tema äraolekul või muul põhjusel komisjoni aseesimees, makstakse komisjoni aseesimehele (välja arvatud palgaline või hüvitust saav linnavolikogu esimees ja palgaline või hüvitust saav linnavolikogu aseesimees) tasu arvestusega 1500 krooni ühe komisjoni koosoleku läbiviimise eest.”

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. veebruaril 2010. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees