Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord
Tallinna Linnavolikogu 28.01.2010 määrus number 3
Jõustumine:04.02.2010
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2021
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2014 - 01.07.2021 [RT IV, 31.01.2014, 26]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 03.06.2021 nr 13 [RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

REDAKTSIOON:

Tvk m 23.01.2014 nr 2 [RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

28. jaanuar 2010 nr 3

 

 

Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5, Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 ja § 26 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. augusti 2008 määrusega nr 71 „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord”, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 29 kinnitatud „Tallinna arengukavaga 2014-2020” ja 19. septembri 2013 määrusega nr 50 kinnitatud „Tallinna ettevõtlus- ja innovatsioonistrateegiaga 2014-2018”.”;
[RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

 

 

     

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kohaldamisala ja eesmärk

(1) Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi ettevõtlusamet) kaudu klastri koostööprojektide kaasfinantseerimiseks toetuse (edaspidi toetus) eraldamist ja kasutamist.

(2) Korda kohaldatakse vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. augusti 2008 määruse nr 71 “Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord” (edaspidi klastrite arendamise toetamise meede) §-s 1 sätestatule.

(3) Toetuse andmise eesmärgiks on Tallinna piirkonna ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine läbi klastri koostööprojektide elluviimise.

§ 2. Mõisted

(1) Korras kasutatakse mõisteid vastavalt klastrite arendamise toetamise meetme §-s 4 sätestatule.

(2) Lisaks kasutatakse korras mõisteid alltoodud tähenduses:

1) toetuse taotlus (edaspidi taotlus) – vormikohane kirjalik avaldus ja sellele lisatud dokumendid toetuse taotlemiseks;

2) toetuse taotleja (edaspidi taotleja) – konsortsium või juriidiline isik, kelle esitatud toetuse taotluse on rahuldanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS) ja kes esitab taotluse ettevõtlusametile;

3) toetuse saaja – juriidiline isik, kelle esitatud toetuse taotluse on rahuldanud EAS ning vajadusel Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) või ettevõtlusamet, kellega sõlmitakse linna nimel klastriarenduse toetusleping (edaspidi toetusleping);

4) eeltaotluse etapp – klastrite arendamise toetamise meetme osa, mille raames toetatakse partnerite ühis(t)e idee(de) teostatavuse uurimist, partnerite leidmist ja kaasamist ning idee realiseerimiseks vajalike tegevuste määratlemist;

5) täistaotluse etapp – klastrite arendamise toetamise meetme osa, mille raames toetatakse ühis(t)e kandva(te) idee(de), mille teostatavus on realistlik ning projekti partnerid olemas, elluviimist;

6) kaasfinantseering – Tallinna linna rahaline toetus klastrite arendamise toetamise meetme vahenditest toetuse saanud projekti finantseerimiseks.

2. peatükk
TOETUSE ANDMISE ALUSED

§ 3. Abikõlblikud kulud

(1) Toetus eraldatakse ainult klastrite arendamise toetamise meetme raames EAS-i poolt rahastatava konkreetse projekti kulude katteks.

(2) Toetuse arvelt on lubatud teha abikõlblikke kulutusi vastavalt klastrite arendamise toetamise meetme §-des 5 ja 6 sätestatule.

§ 4. Abikõlblikkuse periood

(1) Projekti abikõlblikkuse perioodiks loetakse klastrite arendamise toetamise meetme § 7 lõigetes 1–4 sätestatut.

(2) Projekt loetakse lõppenuks pärast lõpparuande heakskiitmist ja toetuse saajale viimase väljamakse tegemist EAS poolt.

§ 5. Toetuse piirmäärad ja tingimused

(1) Projekti omafinantseerimise piirmäär eeltaotluste etapis on vähemalt 25% projekti abikõlblikest kuludest, millest toetus võib moodustada maksimaalselt 2600 eurot ehk 10% kõigist abikõlblikest kuludest.
[RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(2) Projekti omafinantseerimise piirmäär täistaotluste etapis on vähemalt 30% projekti abikõlblikest kuludest, millest toetus võib moodustada maksimaalselt 10 000 eurot ehk 7,69% kõigist abikõlblikest kuludest.
[RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(3) Ettevõtjate omafinantseeringu määr peab moodustama vähemalt 50% kogu omafinantseeringu määrast.

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE

§ 6. Toetuse taotlemine

(1) Taotluse esitamine ettevõtlusametile toimub eeltaotluste etapis voorudena kooskõlas EAS-i taotlusvoorudega. Ettevõtlusamet avab eelarvevahendite olemasolu korral toetuse taotlemise vooru üldjuhul viie (5) tööpäeva jooksul peale EAS-i taotlusvooru avanemist, teavitades sellest linna veebilehel ja üleriigilise levikuga päevalehes ning teeb taotlusvormi kättesaadavaks ettevõtlusameti veebilehel ja ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis.

(2) Taotluste esitamine ettevõtlusametile toimub täistaotluste etapis jooksvalt. Ettevõtlusamet avab eelarvevahendite olemasolu korral toetuse taotluste vastuvõtu üldjuhul viie (5) tööpäeva jooksul peale EAS-i taotluste vastuvõtu avanemist, teavitades sellest linna veebilehel ja üleriigilise levikuga päevalehes ning teeb taotlusvormi kättesaadavaks ettevõtlusameti veebilehel ja ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis.

(3) Taotlus esitatakse ettevõtlusametile kolmekümne (30) tööpäeva jooksul alates sellest, kui EAS toimetab taotlejale kätte taotluse rahuldamise otsuse.
[RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(4) Taotlus esitatakse ettevõtlusameti kinnitatud taotlusvormil koos EAS-i poolt välja antud taotluse rahuldamise otsusega (haldusaktiga), millele on lisatud EAS-i poolt rahastatava projekti taotluse koopia koos kõigi nõutavate lisadega, välja arvatud inglisekeelsed tõlked.

(5) Taotlus esitatakse ettevõtlusametile digitaalallkirjaga elektroonilise dokumendina või allkirjastatud paberkandjal koos elektroonilise koopiaga. Taotlusele kirjutab alla taotleja esindusõiguslik isik.

§ 7. Nõuded taotlejale

(1) Toetuse taotleja peab vastama klastrite arendamise toetamise meetme §-s 10 sätestatud nõuetele.

(2) Lisaks peab toetuse taotleja vastama järgmistele nõuetele:

1) taotlejal ei tohi olla taotluse esitamise hetkel maksuvõlga riiklike või kohalike maksude osas ega muid võlgnevusi linna asutuste ees. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt;
[RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

2) taotlejal on nõuetekohaselt täidetud maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustus;

3) konsortsiumisse kuuluvatest äriühingutest moodustavad vähemalt 50% äriühingud, kelle asukoht on Harjumaal;
[RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

4) taotlejal peavad olema nõutavad vahendid toetuse omafnantseerimiseks vajalikus ulatuses või vastavad kinnitused.

(3) Toetuse taotleja omab EAS-i poolt välja antud taotluse rahuldamise otsust (haldusakti).

§ 8. Taotleja kohustused

(1) Taotleja on kohustatud:

1) esitama ettevõtlusameti nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet ja -dokumente nõutud vormis ja tähtajal;

2) võimaldama kontrollida taotleja ja taotluse vastavust nõuetele, sealhulgas teha paikvaatlust ning kontrollida esitatud andmete õigsust;

3) teavitama ettevõtlusametit kirjalikult või e-posti teel enne planeeritud tegevuste toimumist projektis loetletud tegevuste või tegevuste toimumisaja ja -koha või osalejate muutumisest;

4) asjaolude selgumisel viivitamata informeerima ettevõtlusametit kirjalikult kõigist esitatud andmete muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada ettevõtlusametit või taotlejat oma kohustuste täitmisel, sealhulgas taotleja nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, taotleja ümberkujundamisest, tema suhtes pankrotiavalduse esitamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;

5) [Kehtetu - RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

6) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama ettevõtlusametile informatsiooni, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist;

7) tagasi maksma toetuse juhul, kui toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt, kui toetuse saaja rikub korra või toetuslepingu tingimusi või esitab valeandmeid.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 9. Taotluse menetlemine

(1) Ettevõtlusamet teostab taotluse suhtes järgmisi toiminguid: registreerimine, läbivaatamine või läbivaatamata tagastamine, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine, taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine, nõuetele vastavaks tunnistatud taotluse hindamine, taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine, toetuse eraldamine.

(2) Ettevõtlusamet võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad selgitamist või täiendamist.

(3) Vajaduse korral konsulteerib ettevõtlusamet antud valdkonna ettevõtjate ühenduse ja/või spetsialistidega.

(4) Taotluste vastuvõtmine peatatakse ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga, kui kalendriaastal rahuldatud taotluste alusel eraldatud toetuste kogumaht on võrdne vastava aasta linna eelarves ettevõtlusametile toetuse eraldamiseks ettenähtud summaga. Taotluste vastuvõtu peatamisest annab ettevõtlusamet teada üleriigilise levikuga päevalehes ja ameti veebilehel. Sellisel juhul jäetakse rahuldamata ning tagastatakse esitajatele kõik taotlused, mis on esitatud pärast taotluste vastuvõtmise peatamist.

(5) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotluste vastuvõtmise peatamise otsustamist avatakse taotluste vastuvõtmine ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga juhul, kui linna eelarves nähakse ette lisavahendid toetuse eraldamiseks. Taotluste vastuvõtmise avamisest annab ettevõtlusamet teada üleriigilise levikuga päevalehes ja ameti veebilehel.

§ 10. Taotluse läbivaatamine, hindamine ja otsuste langetamine

(1) Ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga tunnistatakse taotleja ja taotlus nõuetele vastavaks või mittevastavaks kümne (10) tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast. Käskkiri tehakse taotlejatele teatavaks.

(2) [Kehtetu - RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(21) Ettevõtlusamet hindab nõuetele vastavaid taotlusi viiepunktiskaalal, lähtudes järgmistest hindamiskriteeriumitest:
[RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

1) koosluse puhul on tegemist „Tallinna ettevõtlus- ja innovatsioonistrateegia 2014-2018” loetletud eelisarendatava valdkonnaga (0 p või 2 p);
[RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

2) projekt viiakse ellu sektorite koostöös ja see aitab rakendada võtmetehnoloogiaid, milleks on info-, telekommunikatsiooni-, bio- või materjalitehnoloogia (0 p kuni 3 p).
[RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(22) Ettevõtlusamet rahuldab taotluse juhul, kui see saab lõikes 21  toodud hindamiskriteeriumite alusel vähemalt 3 punkti ja koos EAS-i asjaomase komisjoni antud punktisummaga kokku vähemalt 5,5 punkti.
[RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(3) [Kehtetu - RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(4) [Kehtetu - RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(5) [Kehtetu - RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(6) [Kehtetu - RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(7) [Kehtetu - RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(8) Taotlus rahuldatakse, kui taotleja ja taotlus vastavad korra nõuetele. Taotlus jäetakse rahuldamata, kui taotleja või taotlus ei vasta korra nõuetele. Arvestades linna eelarves toetuseks ettenähtud vahendite jääki, otsustab ettevõtlusameti juhataja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise oma käskkirjaga seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast taotluse laekumist ettevõtlusametisse.
[RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(9) Ettevõtlusamet edastab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale posti või e-posti teel seitsme (7) tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. Digitaalselt allkirjastatud otsuse võib edastada e-posti teel eeldusel, et taotleja on taotluses andnud selleks nõusoleku.
[RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(10) Rahuldatud toetuse taotluse puhul, mille väljamaksed on planeeritud ja võimalikud jooksval kalendriaastal, peab toetuse saaja sõlmima ettevõtlusametiga toetuslepingu hiljemalt kahe kuu jooksul arvates ettevõtlusameti juhataja käskkirja väljavõtte kättetoimetamisest toetuse saajale. Nende rahuldatud taotluste toetuste puhul, mille projektitegevus kestab üle ühe kalendriaasta, sõlmib ettevõtlusameti juhataja toetuslepingu kahe kuu jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist kogu projekti toimumise ajaks, ning eelarves märgitakse toetus ülekantavaks.
[RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(11) [Kehtetu -RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(12) [Kehtetu - RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

(13) Taotluse rahuldamise otsuse võib tunnistada kehtetuks, kui toetuse saaja esitab avalduse toetusest loobumise kohta või juhul, kui EAS on toetuse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistanud vastavalt klastrite arendamise toetamise meetme §-s 19 sätestatule.

§ 11. Toetuse väljamaksmine

(1) Korra alusel eraldatud toetuse kasutamist ja väljamaksmist reguleerib toetusleping.Toetuslepingu vormi ja toetuse kasutamise aruannete vormid kinnitab linnavalitsus korraldusega.

(2) Ettevõtlusamet sõlmib toetuse saajaga toetuslepingu kogu toetuse kasutamise abikõlblikkuse perioodiks. Vahendid toetuse andmiseks nähakse ette vastava aasta linna eelarves, millal toetuse saaja toetust kasutab.

(3) Eeltaotluste puhul makstakse toetus välja ühes osas.

(4) Täistaotluse puhul makstakse toetus välja kaks korda aastas osade kaupa proportsionaalselt projekti pikkusega. Toetuse esimene osa makstakse toetuse saajale ühe kuu jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist ja järgmised osad vastavalt ettevõtlusametile esitatud EAS-i heaks kiidetud vahearuannetele ja lõpparuandele.

(5) Kui toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt, kui toetuse saaja rikub korra või toetuslepingu tingimusi või esitab valeandmeid, on ettevõtlusametil õigus toetusleping ühepoolselt lõpetada. Toetuslepingu ühepoolse lõpetamise korral nõutakse tagasi ka juba makstud toetus.

(6) Kui toetuse saaja omafinatseering väheneb alla taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määra, on ettevõtlusametil õigus vähendada väljamakstava toetuse suurust proportsionaalselt omafinantseeringu vähenemisega, lõpparveldused toimuvad peale projekti lõpparuande esitamist.

(7) Kui toetuse saaja rikub klastrite arendamise toetamise meetmes või selle aluseks olevates õigusaktides sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale toetuslepingus sätestatust, on ettevõtlusametil õigus toetuslepingu täitmine ühepoolselt peatada kuni rikkumise kõrvaldamiseni.
[RT IV, 31.01.2014, 3 - jõust. 03.02.2014]

§ 12. Aruandlus ja kontroll

(1) Toetuse saaja esitab ettevõtlusametile koopiad EAS-le taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaegadeks esitatud projekti vahearuandest ja lõpparuandest, sh koopia lõpparuandest esitatakse mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppu.

(2) Täiendavalt esitab toetuse saaja ettevõtlusametile iga kvartali lõpu seisuga informatsiooni (kas paberkandjal või elektrooniliselt) kvartali jooksul tehtud kulutustest. Informatsioon esitatakse vastavalt toetuslepingu lisas toodud kuluaruande vormile.

(3) Ettevõtlusamet jätab endale õiguse vajadusel nõuda toetuse saajalt aruandlusperioodil tehtud kulusid tõendavaid dokumente ja/või nende koopiad.

(4) Ettevõtlusametil on õigus igal ajal nõuda toetuse saajalt lisainformatsiooni ja -dokumente projekti teostamise kohta.

(5) Lepingulised suhted ettevõtlusameti ja toetuse taotleja vahel lõppevad pärast seda, kui EAS esitab ettevõtlusametile projekti lõpetamist kinnitava haldusakti koopia.

(6) Ettevõtlusamet korraldab toetuse taotluste, nende kohta tehtud otsuse ja projekti aruannete säilitamise.

§ 13. Õigusakti kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 14. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 4. veebruaril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees