Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud "Linnavara kasutusse andmise korra" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 28.01.2010 määrus number 2
Jõustumine:31.01.2010
Redaktsiooni kehtivus:31.01.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

28. jaanuar 2010 nr 2

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse §‑ga 66.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud “Linnavara kasutusse andmise korras“ tehakse järgmised muudatused:

(1) punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3. Vara antakse kasutusse, kui see ei ole vajalik avalikuks otstarbeks või linna valitsemiseks. Linnavolikogu poolt võõrandada otsustatud vara kasutusse andmise ja kehtivate üüri-, rendi- või tasuta kasutusse andmise lepingute muutmise otsustab linnavalitsus. Vara kasutusse andmine ei ole lubatud, kui see muudab võimatuks või oluliselt raskendab kasutusse andja valduses oleva muu vara otstarbekat kasutamist või tema õiguste teostamist.“;

(2) punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4. Vara antakse kasutusse kasutuslepinguga, mis sõlmitakse käesolevas korras sätestatust lähtuvalt  haldusakti alusel. Haldusakti andmisele eelneb vara kasutusse saaja kindlaksmääramine suulisel või kirjalikul avalikul enampakkumisel või läbirääkimistega pakkumisel. Erandjuhtudel antakse vara kasutusse ka otsustuskorras ilma eelneva pakkumiseta. Kasutuslepingu pikendamine on lubatud korra punktis 18.8 sätestatud tingimustel.“;

(3) punkti 6.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6.7 vara kasutusse andmise eritingimused (ettemaks, tagatis, tasu suurenemine, kasutaja kohustus kasutatav vara kindlustada, kasutaja kohustused teha varale parendusi või muudatusi, vara allkasutusse andmise lubatavus, kasutaja kohustus pakkuda teatavaid teenuseid jne), rahaliste ja mitterahaliste kohustuste ning eritingimuste täitmata jätmise eest rakendatavad õiguskaitsevahendid ja leppetrahvid;“;

(4) punkti 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“8. Hoonete või nende osade pakkumise teel kasutusse andmisel võetakse tasu suuruse kindlaksmääramisel arvesse ka vara asukohta ja kasutusotstarvet. Tasu miinimummäärad kehtestab linnavalitsus.“;

(5) punkti 18.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“18.7 tähtajatult varaga seonduva kohtuasja menetlemise või vara kasutusse andmise otsuse menetlemise ajaks, samuti vara kasutusse andmiseks korraldatava pakkumise tulemuste kinnitamiseni, kui vara ajutine kasutusse andmine ei ole vastuolus kohtuasja, otsuse menetlemise või vara kasutusse andmiseks korraldatava pakkumise võimalike tulemustega.“;

(6) lisatakse punkt 18.8 järgmises sõnastuses:

“18.8 juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes on kasutanud vähemalt 5 aastat sama äriruumi ning  soovivad kasutuslepingut pikendada. Kasutuslepingu pikendamine eeldab, et lepingulisi kohustusi on täidetud tähtaegselt ja korrektselt ning kasutuslepingu pikendamisel lähtutakse vähemalt kehtivast turuhinnast.“;

(7) punkti 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“19. Kui vara antakse kasutusse otsustuskorras, siis lähtutakse kasutusse andmisel kehtivast turuhinnast, välja arvatud juhul, kui vara antakse avalikust huvist lähtudes kasutusse turuhinnast madalama hinnaga. Kasutusse andmise otsuses peab käesoleva korra punktist 6.8 tuleneva asemel olema viidatud vara otsustuskorras kasutusse andmise alusele, mis tuleneb käesoleva korra punktist 18. Juhul, kui vara antakse kasutusse turuhinnast madalama hinnaga, peab otsus sisaldama ka avalikust huvist tulenevat põhjendust madalama hinna rakendamiseks. Kui kasutusse andmise aluseks on punkt 18.4, tuleb otsuses põhjendada avaliku huvi olemasolu – otsuses peab olema välja toodud avaliku huvi konkreetne sisu ja ulatus ning kirjeldatud, kuidas vara kasutusse andmise otsus seda huvi teenib. Avaliku huvi olemasolu põhjendusena ei ole piisav konstateering, et avalik huvi esineb. Kui punkti 18.4 alusel antakse vara kasutusse turuhinnast madalama hinnaga, peab ka selle aluseks olevat avalikku huvi põhjendama. Kui aluseks on punkt 18.7, tuleb otsuses põhjendada vastavate aluste olemasolu.“

(8) Punkti 24.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“24.3 avaldab vähemalt 15 tööpäeva enne pakkumise toimumist pakkumise kohta teate Tallinna veebilehel ning vajadusel teatab pakkumisest ka muudel viisidel, avaldades teate, mis sisaldab informatsiooni üksnes pakkumise korraldaja, kasutusse antava vara ja pakkumiste esitamise tähtaja kohta.“

(9) Punkti 62 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“62. Vara valitseja või vara kasutusse andmise haldusaktist tulenev muu organ, mis sõlmib vara kasutuslepingu, on enne kasutuslepingu sõlmimist kohustatud avaldama Tallinna veebilehel andmed selle kohta, kellele ja millistel tingimustel vara kasutusse antakse. Kasutuslepingu võib sõlmida mitte enne kui viie tööpäeva möödumisel vastava teate ilmumisest.“

§ 2.  Määrus jõustub 31. jaanuaril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees