Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 20.01.2010 korraldus number 70
Redaktsiooni kehtivus:20.01.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. jaanuar 2010 nr 70-k

 

 

Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringuga “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis aktiivse liiklusega Peterburi tee ja Väike-Paala tänava nurgal, endise autobaasi territooriumil. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtfunktsiooniks määratud ettevõtluse segahoonestusala, mille kohaselt võib alal paikneda igasugune ettevõtlus v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine. Lisaks jääb planeeritav maa-ala magistraaltänavate ärivööndisse, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga, kuna planeeringu kohaselt on kruntidele ette nähtud ärihoonete ehitamine;

- teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ kohaselt asub planeeritav ala tihendataval magistraaltänava äärsel alal, kus kahel pool Peterburi teed on lubatud ehitada kuni 28 meetri kõrgused hooned. Detailplaneering on kooskõlas teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“, kuna teemaplaneeringuga lubatud kõrguse piires on võimalik ehitada maksimaalselt 8-korruseline ärihoone;

- planeeritaval maa-alal kehtib Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 205 kehtestatud „Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneering“. Kehtiva detailplaneeringu muutmine on põhjendatud, kuna Peterburi tee äärne ala on väga kiiresti arenev äripiirkond ning senine krundi osaliselt tootmismaana sihtotstarve ei ole enam otstarbekas. Planeeritavale maa-alale rajatavad ärihooned sobivad mahult ja arhitektuurselt lahenduselt magistraaltänava äärde;

- detailplaneeringuga on antud võimalus nelja maa-aluse parkimiskorruse rajamiseks, mille puhul koos krundile kavandatud parkimiskohtadega on planeeritavale alale võimalik rajada 2106  parkimiskohta. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud vahevööndi normile tuleb planeeritavale alale ette näha 751 parkimiskohta.

- maa-aluste parklate rajamisega muutub linnakeskkond esteetilisemaks ja turvalisemaks ning maa kasutamine ökonoomsemaks, krundile on võimalik rajada rohkem haljastatud pinda;

- juurdepääs planeeritavale alale on Väike-Paala tänavalt.

 

 

1. Kehtestada Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaselts töö nr 06102, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 3,96 ha suurusel maa-alal asuva Väike-Paala tn 1 kinnistu osaline  sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaast ärimaaks, kinnistu jagamine kaheks krundiks ning tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine kuni 5-korruselise ning kuni 2-, 5-, 6- ja 8-korruseliste mahtudega ärihoone ehitamiseks. Hoonetel võib olla kuni neli maa-alust parkimiskorrust.

2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 25. novembril 2009 sõlmitud lepingule nr 2-6/289.

3. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 205 kehtestatud „Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneering“.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2010

korralduse nr 70-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas“

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaselts töö nr 06102, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 3,96 ha suurusel maa-alal asuva Väike-Paala tn 1 kinnistu osaline sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaast ärimaaks, kinnistu jagamine kaheks krundiks ning tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine kuni 5-korruselise ning kuni 2-, 5-, 6- ja 8-korruseliste mahtudega ärihoone ehitamiseks. Hoonetel võib olla kuni neli maa-alust parkimiskorrust.

Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 205 kehtestatud „Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneering“.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis aktiivse liiklusega Peterburi tee ja Väike-Paala tänava nurgal, endise Pae ATB (autobaasi) territooriumil. Planeeritavasse alasse jääva Väike-Paala tn 1 kinnistu pindala on 30 237 m², maakasutuse sihtotstarve on 70% ärimaa ja 30% tootmismaa. Kinnistu omanikud on Osaühing KOBE Asset 1 ja Tammsaare arendus OÜ.

Maa-ala on valdavalt tasase reljeefiga, üldise nõrga ida-läänesuunalise langusega.

Planeeritava krundi Väike-Paala tänava poolsesse osasse on ehitatud üks 5-korruseline ärihoone. Väike-Paala tn 1 kinnistu lõunaservas, Peterburi tee ääres paikneb väärtuslik puude rida (harilik jalakas, mägivaher, harilik hobukastan ja harilik vaher). Tegemist on keskmise elueaga lehtpuuliikide keskealiste isenditega, mis on heas tervislikus seisundis. Väärtuslikke puid on ka lääneservas (harilik hobukastan, mägivaher).

Vastavalt Tallinna riskianalüüsile jääb planeeringuala keskmiselt ohtlikule alale (500 meetri raadiusesse ohuallikast), kus õnnetuse ohtlik väljund võib tekitada keskmisi purustusi ja vigastusi. Suurimaks ohuks on propaani vedu Tartumaalt aktsiaseltsi REOLA GAAS mahutitest Suur-Paala tänaval paiknevatesse osaühing KRIMELTE mahutitesse.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeringuala piirneb lõunast Peterburi teega, mille ääres paiknevad 5-korruselised korterelamud ning lao- ja tootmishoonete kompleks, läänest endise Dvigateli kultuurihoone pargiga, Pae tn 2 kinnistuga, millele koostatakse detailplaneeringut eesmärgiga ehitada kinnistule 2–10-korruselisi büroohooneid. Tallinna Linnavalitsuse 20. veebruari 2008 korraldusega nr 266-k vastuvõetud „Pae tn 2 kinnistu detailplaneeringu“ kohaselt on Pae tn 2 kinnistust moodustatavale äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundile määratud ehitusõigus kuni 10-korruselise äri- ja tootmishoone rajamiseks ja ärimaa sihtotstarbega krundile kuni 7-korruselise ärihoone ehitamiseks.

Teisel pool Peterburi teed, Pae tänava ja Peterburi tee ristumiskohas, asub 9-korruseline elamu.

Planeeringualast põhja jääb Tallinna tuletorn (Lõunamajakas, Pae tn 16) ning Veterinaar- ja Toiduameti (Väike-Paala tn 3) kinnistu. Idast külgneb planeeringuala Väike-Paala tänavaga, mille taga asuvad büroo- ja tootmishooned.

Planeeringuala kontaktvööndis, Väike-Paala tn 1 kinnistu läheduses, on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:

Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 otsusega nr 234 kehtestatud „Peterburi tee 38 kinnistu detailplaneering“, millega nähakse ette olemasoleva kinnistu jagamine neljateistkümneks krundiks, millest neli krunti on ärimaa sihtotstarbega, neli krunti äri- ja tootmismaa sihtotstarbega, neli krunti tootmismaa sihtotstarbega ja kaks krunti transpordimaa sihtotstarbega. Moodustavatele kruntidele nähakse ette 3-, 4-, 5- ja 7-korruselised hooned. Detailplaneering on osaliselt realiseeritud.

Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2000 otsusega nr 302 kehtestatud „Peterburi tee 47 krundi detailplaneering“, millega moodustatakse kaks ärimaa sihtotstarbega krunti ja üks tootmismaa sihtotstarbega krunt. Moodustatavatele kruntidele nähakse ette 2- ja 7-korruselised hooned. Detailplaneering on realiseeritud. 

Tallinna Linnavolikogu 28. novembri 2002 otsusega nr 465 kehtestatud „Peterburi tee 34 ja 34a kinnistute detailplaneering“, millega on tekkivatele kruntidele kavandatud kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete ehitamine. Detailplaneering on osaliselt realiseeritud.

Kuna planeeritav maa-ala jääb linna ühe olulise magistraaltänava, Peterburi tee äärde, on ühistransport hästi välja arenenud. Peterburi teel asuvad Väike-Paala trammi- ja bussipeatused, mis tagavad hea ühenduse kesklinna ja teiste linnaosadega.

3. Tallinna üldplaneering ja teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatudTallinna üldplaneeringu“ kohaselt on piirkonna juhtfunktsiooniks määratud ettevõtluse segahoonestusala, mille kohaselt võib alal paikneda igasugune ettevõtlus v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võivad paikneda ka üksikud elamud ja asutused. Lisaks jääb planeeritav maa-ala magistraaltänavate ärivööndisse, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtteid.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringu “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ kohaselt asub planeeritav ala tihendataval magistraaltänava äärsel alal, kus kahel pool Peterburi teed on lubatud ehitada kuni 28 meetri kõrgused hooned. Kuna vastavalt teemaplaneeringule täpsustatakse hoonestuse kõrgust ja tihedust Peterburi tee ääres detailplaneeringute käigus ja lubatud kõrguse piires on võimalik ehitada maksimaalselt kaheksa korrust, siis on detailplaneering kooskõlas teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“.   

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritaval alal kehtib Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 205 kehtestatud „Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneering“, millega kavandati üks krunt äri- ja tootmishoonete teenindamiseks ja rekonstrueerimiseks. Kehtiva detailplaneeringu alusel on krundi Väike-Paala tänava poolsesse osasse ehitatud üks ärihoone.

Kehtiva detailplaneeringu muutmise tingisid järgmised asjaolud: Peterburi tee äärne ala on väga kiiresti arenev äripiirkond ning senine krundi maakasutus (70% ärimaa ja 30% tootmismaa) ei ole enam otstarbekas; maaomanikel on soov rajada piirkonda arhitektuurselt paremini sobiv hoonestus; vajalik on maa-aluste parkimiskorruste planeerimine (kehtivas planeeringus olid parklad kavandatud maa peale); parklate rajamisega maa alla muutub linnakeskkond esteetilisemaks ja turvalisemaks ning maa kasutamine ökonoomsemaks; krundile on võimalik rajada rohkem haljastatud pinda. Käesoleva detailplaneeringuga vähendatakse lubatud hoonete alust pinda ja suurendatakse vähesel määral maapealset suletud brutopinda võrreldes kehtiva detailplaneeringuga.

Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 205 kehtestatud „Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneering“.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringuga nähakse ette Väike-Paala tn 1 kinnistu osaline sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaast ärimaaks ning kinnistu jagamine kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks. Krundile positsioon (edaspidi nimetatud pos) 1, suurusega 4381 m², on kavandatud kuni 5-korruseline nelja maa-aluse parkimiskorrusega 22 m kõrgune ärihoone ehitusaluse pinnaga kuni 2315 m².  Krundile pos 2, suurusega 25 856 m², on kavandatud kuni 8-korruseline nelja maa-aluse parkimiskorrusega 28 m kõrgune ärihoone ehitusaluse pinnaga kuni 11 290 m².

Krundile pos 1 on rajatud 5-korruselise ärihoone, mis on 2-korruselise galeriiga ette nähtud ühendada krundile pos 2 kavandatud hoonestusega. Kruntide piirile on ette nähtud tulemüür.  

Krundile pos 2 on kavandatud neli 8-korruselist ja üks 5-korruseline hoonemaht (omavahel paralleelsed ja risti Peterburi teega), mis on omavahel ühendatud 2-korruselise ühendusgaleriiga. Krundile pos 2 on kavandatud lisaks ühendusgaleriiga paralleelselt veel 5- ja 6-korruselised hoonemahud. Kolme 5-korruselise ja sõidutee kohale jääva nelja 8-korruselise ärihoone maht algab alates teisest korrusest, kahe 5-korruselise hoonemahu puhul alates kolmandast korrusest.  Hoonemahtude vahele kavandatud haljasalad on kahest, kolmest või neljast küljest piiratud hoonestusega.

Planeeringulahenduses on arvestatud EVS Standardis 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ esitatud insolatsiooninõuetega.

Detailplaneeringu seletuskirjas on esitatud nõue, et hoonete projekteerimisel tuleb rakendada EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ nõudeid.    

Juurdepääs planeeritavale alale on Väike-Paala tänavalt. Juurdepääs Pae tänavalt, läbi Pae tn 2 kinnistu, on lahendatud koostöös Pae tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostajaga ja maaomanikuga. Planeeritavate hoonete parkimine on lahendatud omal krundil maapealses parklas ja neljal maa-alusel korrusel. Liikluskoormuse hajutamiseks on maa-alustele parkimiskorrustele kavandatud kolm sisse- ja väljasõitu.

Läbi krundi pos 1 juurdepääsuservituudi toimub krundi pos 2 juurdepääs maa-alustele parkimiskorrustele, ülejäänud kaks juurdepääsu maa-alustele korrustele asuvad krundil pos 2. Maa-alune parkimine tuleb rajada ühiselt ning maaomanike vahel sõlmitakse juurdepääsu- ja parkimisservituudi lepingud.

Parkimiskohade arvutuse aluseks on võetud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi norm. Normatiivne parkimiskohtade arv on 751 parkimiskohta. Planeeringualale on kavandatud kokku 2106 parkimiskohta, neist 421 parkimiskohta (sealhulgas 20 maapealset kohta) krundile pos 1 ja 1685 parkimiskohta (sealhulgas 118 maapealset kohta) krundile pos 2.

Planeeritaval maa-alal ja sellega külgneval Pae tn 2 kinnistul on hinnatud kokku 50 haljastuslikku objekti, millest enamus on II väärtusklassi üksikpuud. Planeeringuga kavandatud teede ehitamiseks ja tehnovõrkude paigaldamiseks tuleb likvideerida kaks II väärtusklassi puud, uue haljastuse istutamiseks Peterburi tee äärde (puuderea täiendamiseks) kaks IV väärtusklassi üksikpuud ja V väärtusklassi kännuvõsud.  Likvideeritavate puude asendusistutused teostatakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45 kehtestatud „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ korras ja tingimustel. Asendusistutuseks ettenähtud üksikpuude arv on 39. Detailplaneeringus on ette nähtud istutada juurde ligikaudu 50 puud.

Hoonetevaheline ruum kujundatakse kõrg- ja madalhaljastusega. Haljastust kasutatakse ka ruumilise piirajana, et eraldada hooned tänavaalast ja teistsuguse arhitektuurse lahendusega naaberalast. Planeeringuga kaubandus- ja teenindusettevõtete ümbrusesse ettenähtud haljastust on sarnaselt ümbritsevate alade kujundusega paigutatud tänavate ääres regulaarselt ja ala sees vabakujuliselt. Selline kujunduslahendus muudab ala esinduslikuks ning sobib ala funktsiooniga. Võimalikult palju olemasolevaid väärtuslikke puid on ette nähtud säilitada, täiendava haljastuse rajamisel tuleb kasutada väärtuslikke ja pikaealisi liike, mis ei ole õhusaaste suhtes väga tundlikud, sobivad konkreetse koha kasvutingimustega ning ala miljööga. Haljastus on lahendatud gruppidena – puuderühmade ning põõsaste lausistutustena. Funktsionaalsed rajatised (pandused) on varjatud haljastusega.

Jäätmete kogumine on lahendatud kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud „Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“. Sorteeritud jäätmete kogumiskohad on kavandatud hoonete mahtu.  

 

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ jääb planeeritav ala kaugküttepiirkonda.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 26. oktoobril 2007 registreeritud avaldusega Osaühing Kobe Asset 1, eesmärgiga muuta krundi maakasutuse sihtotstarvet ning määrata ehitusõigus kuni 8-korruselise äri- ja teenindushoone ehitamiseks.  Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on üle antud 10. oktoobril 2008 sõlmitud lepinguga nr 2-5/247 Osaühingule Kobe Asset 1.

Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2008 korraldusega nr 1790-k algatati „Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine“.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 1. novembril 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 12. novembril 2008, vastavasisuline teade ilmus ajalehes Postimees 8. novembril 2008.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2008 korraldusega nr 1790-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud detailplaneeringu algatamise korralduses esitatud lisanõuetega. Detailplaneeringule on lisatud OÜ Hendrikson & Ko 2008. aasta oktoobris koostatud Väike-Paala tn 1  kinnistu detailplaneeringu mürahinnang.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Põhja-Eesti Päästekeskus, Aktsiaselts Eesti Gaas, Osaühing Jaotusvõrk, Elion Ettevõtted Aktsiaselts, Aktsiaselts Tallinna Küte, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Lasnamäe linnaosa halduskogu ning Väike-Paala tn 1 kinnistu omanik Osaühing Kobe Asset 1 ja Pae tn 2 kinnistu omanik 4D Capital Management OÜ kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI märkis Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneeringu kohta järgmist: kinnistult on võimalik lisanduvaid heitveekogusid kanaliseerida peale Tuha tänava eelvoolutorustiku rekonstrueerimist; järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee- ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTS`ilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Tingimused täidetakse ehitusprojekti staadiumis.  

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus kooskõlastas Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneeringu tingimusel, et hoone projekteerimisel rakendatakse EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ nõudeid. Tingimused on määratud detailplaneeringu seletuskirjas.

Osaühing Jaotusvõrk võrguehituse osakonna Tallinn-Harju sektor kooskõlastas Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt. Märkusega arvestatakse tööprojekti staadiumis.

Aktsiaselts KH Energia-Konsult tänavavalgustuse osakond kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööprojekt kooskõlastatakse Aktsiaselts KH Energia-Konsult tänavavalgustuse osakonnaga täiendavalt. Tingimusega arvestatakse tööprojekti staadiumis.

Tallinna Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu järgmise ettepanekuga: detailplaneeringuga kavandatakse 52 parkimiskohta krundil pos 2 ning 286 m² ulatuses parkimiskohti krundil pos 1 avalikuks kasutamiseks. Seletuskirja kohaselt püütakse parkimiskohtade avalikuks kasutamiseks määramisega vältida naaberhoonete külastajate poolt parkimiskohtade hõivamist, seega võivad avaliku kasutusega parkimiskohti kasutada ka naaberhoonete külastajad. Eramaa avalikku kasutusse määramisega võtab Tallinna linn endale parkimiskohtade hooldamise kohustuse ning lepingu täitmise kontrolli aastateks. Samuti on eraomanike maa avalikult kasutatav osa vabastatud maamaksust. Eelnevast kaalutlusest lähtuvalt ei nõustunud Tallinna Maa-amet detailplaneeringus pakutud avaliku kasutuse määramisega eramaale; Peterburi tee uue kergliiklustee rajamine paluti kooskõlastada Tallinna Kommunaalametiga. Tingimusega on arvestatud detailplaneeringu koostamisel, detailplaneering on kooskõlastatud Tallinna Kommunaalametiga.

Veeteede Amet kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel: vältimaks liitsihitulede ja märkide merelt eristamise halvendamist ei tohi hoone merepoolses küljes 58 m absoluutkõrgusest kõrgemal olla aknaid ning hoone merepoolne külg peab olema tumehalli vms tumedat tooni; kui hoone merepoolne külg planeeritakse klaasist, tuleb välistada päikesevalguse peegeldumine merele ülemise tuletorni töösektorisse; hoone merepoolne külg ei tohi olla valgustatud 58 m absoluutkõrgusest kõrgemal. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Lisaks kooskõlastas Veeteede Amet soojatorustiku trassikoridori Pae tn 16 kinnistul (Pae tn 16 kinnistu valdajana) detailplaneeringu joonisel GE-5 esitatud mahus, kui tehnorajatise paigaldamine ei kahjusta oluliselt kinnistu edasist kasutamist, ning palus tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Tingimus täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.  

Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu ning märkis järgmist: kuna planeeringudokumentatsiooni on vastavalt Maa-ameti 6. jaanuari 2009 kirjas nr 6.2-3/11769 toodud märkustele ja parandusettepanekutele korrigeeritud ning täpsustatud, nõustub Maa-amet K-Projekt Aktsiaseltsi  22. jaanuari 2009 kaaskirjaga nr 2-6/058 kooskõlastamiseks saadetud Väike- Paala tn 1 kinnistu detailplaneeringu lahendusega.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas läbivaadatud Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneeringu järgmiste lisatingimustega: esiteks kooskõlastada ehitusprojekt koos kogu planeeritava ala haljastusprojektiga enne ehitusloa taotlemist keskkonnaametiga; teiseks esitada keskkonnaametile töökorras läbivaatamiseks ehitusprojekti koostamise eel läbiviidava reostusuuringu aruanne ja saneerimisettepanek; kolmandaks esitada ehitusprojektis hüdrogeoloogiline hinnang maa-aluse korrusparkla vundamendisüvendist väljapumbatava liigvee koguse kohta ja ärajuhtimise lahendus ning kooskõlastada see eesvoolu valdajaga; neljandaks nihutada võimalusel krundile pos 1 paigaldatav tänavavalgustuse kaabel W11 harilike hobukastanite kasvualadest väljapoole; viiendaks soovitame ärihoone konstruktiivse osa ja tehnosüsteemide kavandamisel lähtuda passiivmaja kontseptsioonist. Neljanda tingimusega on detailplaneeringu koostamisel arvestatud, teised tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks järgmises projekteerimisstaadiumis. Tallinna Keskkonnaamet ei ole detailplaneeringu menetlemisel eraldi riskianalüüsi koostamist nõudnud, detailplaneeringu seletuskirjas on käsitletud Tallinna riskianalüüsist tulenevaid ohte.

Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning seetõttu ei vaja antud detailplaneeringu koostamine keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist. Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kuni 8-korruselise ärihoone rajamine ja ekspluatatsioon antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid. Planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada.

Tallinna Linnavalitsuse 26. augusti 2009 korraldusega nr 1363-k võeti vastu „Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneering. Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Postimees 29. augustil 2009. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 24. septembrist 2009 kuni 8. oktoobrini 2009 ning väljapaneku ajal ei laekunud ühtegi kirjalikku ettepanekut ega protesti. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 12. septembril 2009. Tulenevalt asjaolust, et avaliku väljapaneku kestel ei laekunud ühtegi kirjalikku ettepanekut ega protesti, ei olnud detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine vajalik.

25. novembril 2009 Tallinna linnaga sõlmitud lepinguga nr 2-6/289 võttis Osaühing Malenor endale kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringuga hõlmatud maa-alal detailplaneeringus ettenähtud teede ja tehnovõrkude väljaehitamise ning haljastuse rajamise.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 2 punkti 2, lõigete 3 ja 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala. Samuti ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Väike-Paala tn 3, Pae tn 2, Pae tn 8, Pae tn 16, Peterburi tee 34, Peterburi tee 38/1, Peterburi tee 47, Peterburi tee 47a ja Peterburi tee 47b kinnistute omanikke ja Korteriühistut Peterburi tee Kakskümmend neli, Korteriühistut PETERBURI TEE 26, Korteriühistut Peterburi tee kakskümmend kaheksa ning Tammsaare arendus OÜ-d detailplaneeringu kehtestamisest.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Väike-Paala tn 1 kinnistu detailplaneeringu Lasnamäe linnaosas.

 

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär