Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuisu tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 20.01.2010 korraldus number 69
Redaktsiooni kehtivus:20.01.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

20. jaanuar 2010 nr 69-k

 

 

Tuisu tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse” § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringugaja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus, välja arvatud ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda üksikuid elamuid ja asutusi. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Kuna planeeringuala lähiümbruses on peamiselt 3–5‑korruseline hoonestus ning vastaspoole Tuisu tänavat planeeritakse 4-korruselise Eesti Rahvusringhäälingu peamaja rajamist, siis kuni 4-korruselise sotsiaalkeskuse kavandamine aitab kaasa piirkonna ühtse linnaehitusliku ruumi kujundamisele;

- Amortiseerunud hoonestuse asemel tänapäevastele arhitektuurinõuetele vastava hoone rajamisega paraneb piirkonna üldilme välistades selle muutumist isoleeritud tagahooviks;

- Hoonestusala paigutamisel krundile on arvestatud kõrghaljastuse maksimaalse säilitamise vajadusega. Likvideeritava kõrghaljastuse asemele istutatakse linnakeskonda sobilikud uued puud ning seetõttu krundi senine keskkonnaseisund paraneb.

 

 

     

1. Kehtestada Tuisu tn 20 kinnistu detailplaneering PlaanPlaan Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 7‑1/82. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on Kristiine linnaosas 0,70 ha suurusel maa-alal asuvale Tuisu tn 20 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 4 maapealse ja 1 maa‑aluse korrusega sotsiaalkeskuse-koolihoone rajamine. Lisaks on detailplaneeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

2. Ehitusloa taotlejal kooskõlastada ehitus- ja haljastusprojekt enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga. Haljastusprojektis näha ette A. H. Tammsaare tee 47 // A. H. Tammsaare tee 49 krundil olemasoleva parkimishoone ja rajatava hoone vahelise haljastuse hulk ja liigid ning haljastuse rajaja.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2010

korralduse nr 69-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Tuisu tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas” juurde

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus kehtestab Tuisu tn 20 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on Kristiine linnaosas 0,70 ha suurusel maa-alal asuvale Tuisu tn 20 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 4 maapealse ja 1 maa‑aluse korrusega sotsiaalkeskuse-koolihoone rajamine. Lisaks on detailplaneeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Tuisu tänava, Rahumäe tee, A. H. Tammsaare tee ja Järve tänava vahelises kvartalis. Planeeritav ala piirneb lõunast Tuisu tänavaga, läänest ja põhjast A. H. Tammsaare tee 47 // A. H. Tammsaare tee 49 kinnistuga ning idast reformimata riigimaaga. Kinnistu suurus on 6035 m² ja sihtotstarve 100% sotsiaalmaa – ühiskondlike ehitiste maa. Kinnistu omanikuks on Tallinna linn.

Kinnistul on amortiseerunud lasteaiahoone ning põhjapoolses osas abihoone. Planeeringuala on endine nõukogude sõjaväe territoorium, kuhu 1960. aastate alguses rajati puuetega laste rehabilitatsioonikeskus. Planeeringulahenduse kohaselt olemasolev hoonestus lammutatakse.

Kinnistul on ülekaalus haljastuslikult elujõulised ja suuremõõtmelised lehtpuud, kinnistu idaosas kasvavad üksikud männid.

2. Kontaktvööndianalüüs

Planeeringuala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne. Piirkonnas on äri-, tootmis-, elamu-, sotsiaal‑ ja riigikaitsemaa sihtotstarbega krunte. Piirkonna hooned on ehitatud erinevatel perioodidel. Tondi tänava ääres on Audentese spordikompleks koos staadioniga ja ühtse väljakujunenud ehitusjoonega elamukvartal. Tondi tänava, Sõjakooli tänava ja A. H. Tammsaare tee vahelise kvartali kruntide, kus muuhulgas asuvad Tondi Selver ja Neste bensiinijaam, maakasutuse sihtotstarve on 100% ärimaa. Mõlemal pool Sõjakooli tänavat on 2–4-korruseline hoonestus. Planeeritavast alast põhja pool paiknevad endised Tondi kasarmu hooned, mis on arhitektuurimälestised ja mida rekonstrueeritakse äri- ning eluhooneteks. Tondi tn 55 endises kasarmus on kool ja spordisaalid ning õuel spordiväljakud. Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1215-k on kehtestatud „Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneering“, eesmärgiga muuhulgas jagada Tondi tn 55a kinnistu kolmeks krundiks ja anda ehitusõigus kuni 4-korruselise hoone rajamiseks, kuhu on kavandatud 7 väljakuga tennishall.

Planeeritavast alast idas asub Järve asum. Siinsed krundid on hoonestatud peamiselt 2‑korruseliste üksikelamutega ning on valdavalt suure ehitusaluse pinnaga. Tuisu tänava äärne hoonestus on 3- kuni 5‑korruseline. Kvartalisisesed tänavad on väljakujunenud struktuuriga.

Planeeringuala naaberkrundil, aadressiga A. H. Tammsaare tee 47 // A. H. Tammsaare tee 49 (endine aadress Tuisu tn 22) paiknevad K-Rautakesko ehitusmaterjalide kauplus, Tammsaare Ärikeskuse 9‑korruseline hoone ning parkimismaja. Planeeritava ala vastas, teiselpool Tuisu tänavat, on Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1203-k algatatud „Tuisu tn 21 kinnistu detailplaneering”, eesmärgiga riigikaitsemaa funktsiooniga Tuisu tn 21 kinnistu jagamine kaheks krundiks: kavandatavale sotsiaalmaa krundile ehitusõiguse andmine kuni 4-korruselise Eesti Rahvusringhäälingu peamaja rajamiseks ning transpordimaa krundi moodustamiseks, et pikendada Tuisu tänavat Tervise tänavani.

Planeeritava ala kontaktvööndisse jääb ülelinnalise tähtsusega tiheda liiklusega A. H. Tammsaare tee ja linnaosa tähtsusega Tondi tänav. Lähipiirkonda jääb ka suure liikluskoormusega Rahumäe tee ja Retke tee. Kõikidel nimetatud tänavatel sõidab ka ühistransport. Planeeringuala lähim ühistranspordipeatus asub Tuisu tänava ja Rahumäe tee ristmiku lähedal. Kontaktvööndi idaossa jääb raudtee, lähim rongipeatus on „Järve”.

Piki A. H. Tammsaare teed ja Retke teed kulgeb ülelinnalise tähtsusega rohekoridor. Kontaktvööndi põhjaosas paiknevad piirkonna virgestusalad – endistele suvemõisa maadele rajatud Dunteni park ning Tondi park.

3. Tallinna üldplaneering ning menetletav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatudTallinna üldplaneeringuga” on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus, välja arvatud ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda üksikuid elamuid ja asutusi.

Detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering”. Nimetatud otsuse punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Detailplaneering on kooskõlas algatatud Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega.

4. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringuga kavandatakse Tuisu tn 20 kinnistule (pos 1) rajada kuni 4 maapealse ja 1 maa‑aluse korrusega Järve sotsiaal-, rehabilitatsiooni- ja ravikeskus e Kristiine sotsiaalkeskus ning Hilariuse koolihoone erivajadustega lastele. Lisaks eraldatakse Tuisu tn 20 kinnistust 72 m² suurune maatükk (pos 2) piirkonda, sh planeeritavat rehabilitatsioonikeskust teenindava alajaama rajamiseks.

Krunt pos 1, aadressiga Tuisu tn 20, suuruseks kavandatakse 5963 m². Kinnistu sihtotstarvet (100% sotsiaalmaa – ühiskondlike hoonete maa) ei muudeta. Krundil olev lasteaiahoone ja abihoone lammutatakse. Krundile võib kavandada ühe hoone. Hoonestusala paigutamisel krundile on arvestatud olemasoleva kõrghaljastuse säilitamise vajadusega. Hoone maapealne ehitusalune pind on maksimaalselt 2800 m² ning maa-alune 3200 m². Krundi hoonestustiheduseks on kavandatud 1,3. Rajatav hoone võib olla kuni 4‑korruseline, maksimaalse kõrgusega 16 m maapinnast. Lisaks on planeeritud 1 maa-alune parkimiskorrus. Hoonestusala kaugus kinnistu piiridest on: põhjapoolsest kinnistu piirist 10 m, idapoolsest 32,5 m, lõunapoolsest 13,5 m ja läänepoolsest kinnistu piirist 6 m. Sõidukite juurdepääs krundile on kavandatud Tuisu tänavalt. Kuna kinnistu ei piirne ühegi elamukrundiga, siis ei avalda rajatav hoonestus negatiivset mõju ümberkaudsetele kinnistutele. Planeeringulahendusega on tagatud Eesti standardis EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides” esitatud nõuded.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrusest nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”, peab hoone vastama vähemalt tulepüsivusklassile TP-1.

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006‑2014” kehtestatud (vahevöönd) normatiivsetest nõuetest tulenevalt on kavandatava hoone teenindamiseks kohustuslik tagada 80 parkimiskohta sõidukitele. Tingimus on täidetud, sest kokku on kavandatud 84 parkimiskohta: 6 invakohta on krundil Tuisu tänava poolses osas ja 78 kohta (sh 2 invakohta) on hoone maa-aluses parklas. Kavandatud on ka 25 parkimiskohta jalgratastele. Krundi piiridele on ette nähtud rajada täiendavat kõrghaljastust ning istutada põõsaid.

Krunt pos 2, aadressi ettepanekuga Tuisu tn 20a, paikneb planeeringuala kaguosas. Krundi planeeritavaks suuruseks on 72 m² ja sihtotstarbeks 100% tootmismaa. Krundile on kavandatud 1‑korruseline, maapinnast kuni 4 m kõrgune alajaam. Hoone ehitusalune pind võib olla maksimaalselt 40 m². Juurdepääs krundile on tagatud Tuisu tänavalt.

Planeeringuala asub Põhja-Eesti radooniohtlikus vööndis. Eesti Geoloogiakeskuse poolt on 2009. aasta augustis koostatud Tuisu tn 20 kinnistu maa-ala pinnase radooniriski hinnang. Hinnangu kohaselt kuulub planeeritav ala normaalse Rn- riskiga alade kategooriasse. Spetsiaalsed meetmed ei ole vajalikud, küll aga on vajalik jälgida EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine” esitatud nõudeid.

Planeeritaval alal puuduvad keskkonda reostavad objektid ja seadustest tulenevad piirangud. Kinnistul on läbi viidud kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnangud olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Dendroloogilise hinnangu koostas maastikuarhitekt R. Kooli juunis 2009.

Planeeringuala idaosas kasvab üks Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord” kohane I väärtusklassi (väga väärtuslik) hinnatud harilik mänd (nr 30). Planeeringualal kasvab ka hulgaliselt II väärtusklassi kuuluvaid puid või puude rühma (pooppuud, harilikud vahtrad, hobukastanid, harilikud tammed ja harilik mänd). II väärtusklassi puudest likvideeritakse 3 harilikku vahtrat (nr 10, 11 ja 14); 12 pooppuud (märgitud puude rühmadena nr 5, 19, 20 ja 42), mille puutüved jäävad planeeritavale hoonele lähemale kui 5 m või jäävad hoonestusala alla. Lisaks likvideeritakse II väärtusklassi puudest 2 hobukastanit (nr 40) ja harilik tamm (nr 38), mis jäävad planeeritava tee alla. III väärtusklassi puudest kuuluvad likvideerimisele 2 saarvahtrat (nr 1d ja 2b), 7 harilikku jalakat (märgitud puude rühmadena 15, 16, 22 ja 24) ning 2 pooppuud (nr 21 ja 23), mis jäävad ette planeeritavale hoonestusele. IV väärtusklassi puid likvideeritakse 11. Kokku likvideeritakse planeeringualal 40 puud.

Mahavõetavate puude haljastusväärtus tuleb kompenseerida vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord”. Asendusistutuste arvutuse kohaselt tuleb mahavõetavate puude asemele istutada 341 lehtpuud rinnasdiameetriga 4 cm. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv saadakse raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist.

Läbiviidud haljastusliku hinnangu käigus on antud ettepanekud haljastuse säilitamiseks ja hoolduseks. Need on järgmised: likvideerida saarvahtrad ja euroameerika paplid ning asendada need millegi kauakestvama ja haljastuslikult väärtuslikumaga nagu harilik vaher ja selle sordid, harilik jalakas, hobukastan. Ala haljastust võiks rikastada erinevate okaspuu liikidega. Ehitustööde käigus tuleb võimalikult vältida säilitatavate puude juurte ja tüvede vigastamist, katta tüved laudadega ning kui on hädavajalik puude all mehhanismidega sõita, paigaldada puude alla kilbid või kindlustada sõiduteed killustikuga.

Kokkuvõtvalt kavandatakse planeeringulahendusega Tuisu tn 20 kinnistule ehitusõiguse määramist kuni 4 maapealse ja 1 maa‑aluse korrusega sotsiaalkeskuse-koolihoone rajamiseks. Lisaks eraldatakse Tuisu tn 20 kinnistust 72 m² suurune maatükk piirkonda teenindava alajaama ehitamiseks. Sõidukitele on planeeritud 84 parkimiskohta (sellele lisaks veel 25 parkimiskohta jalgratastele). Likvideeritakse kokku 40 puud (18 II väärtusklass, 11 III väärtusklass ja 11 IV väärtusklass). Asendusistutuste arvuks on 341 puud.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 17. oktoobri 2007 avaldusega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruaril 2009 korraldusega nr 283-k.

Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 3. märtsil 2009.a.

Detailplaneeringu on koostanud PlaanPlaan Arhitektuuribüroo OÜ.

Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 31. märtsil 2009 Tuisu tn 20 detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 19. märtsil 2009. Arutelu käigus detailplaneeringu eskiislahenduse kohta vastuväiteid ega pretensioone ei esitatud.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Transpordiamet, AS Eesti Gaas, Aktsiaselts Tallinna Küte, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus on andnud Tuisu tn 20 kinnistu detailplaneeringule terviseohutuse hinnangu järgmiselt:

Kuna planeeringuala paikneb radoonirikkas piirkonnas, on vajalik enne projekteerimist teostada radoonimõõtmised, et teha kindlaks, milliseid ehitustehnilisi meetmeid tuleb hoone projekteerimisel ja ehitamisel rakendada vältimaks hilisemaid radooni lubatud piirkontsentratsiooni ületamise võimalusi siseruumides (EVS 840:2003 „Radooniohutu hoone projekteerimine”).

Täiendavad radoonimõõtmised teostatakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Planeeritav ala piirneb Tammsaare ärikeskuse parkimishoonega, mis võib osutada planeeritavale sotsiaalkeskusele negatiivset mõju õhusaaste näol. Ärikeskusele on koostatud detailplaneering EA Reng AS poolt: „Tondi tn 51–57 endise sõjaväelinnaku detailplaneering” ja on kehtestatud 23. märtsil 2000 aastal Tallinna Linnavolikogu otsusega nr 102. Eelpoolöeldud detailplaneeringus on lisaks olemasoleva kõrghaljastuse säilitamisele ette nähtud rajada ka palju uut kõrghaljastust ärikeskuse kinnistu koolimaja ja elamuga piirnevale küljele vähendamaks planeeritava parkla negatiivset mõju ümberkaudsetele aladele. Detailplaneeringu realiseerimisel kõrghaljastust rajatud ei ole. Sellest on teavitatud ka Tallinna Linnavalitsust. Tervisekaitsetalitus, vaadanud läbi esitatud projektmaterjali, peab õhusaaste vähendamise eesmärgil detailplaneeringus ette nähtud kõrghaljastuse rajamist parkimishoone ja sotsiaalasutuse vahelisele alale tingimata vajalikuks. Arvestades, et loodavas sotsiaalasutuses viibivad inimesed vaid ajutiselt ning käesoleva detailplaneeringuga nähakse ette veel täiendavalt mitmesugust haljastust (ka kõrghaljastust) planeeritaval alal, kooskõlastab Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus Tuisu tn 20 detailplaneeringu eeldusel, et ka Tammsaare tee 49 kinnistu omanik täidab detailplaneeringus ettenähtud tingimused.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet tegi 23. oktoobri 2009 kirjaga nr 1/2-1/417 ettekirjutuse A. H. Tammsaare tee 49 kinnistu omanikule Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud „Tondi tn 51–57 endise sõjaväelinnaku maa‑ala detailplaneeringus” ette nähtud haljastuse rajamiseks parkimismaja ümbrusesse. Tulenevalt kehtivast detailplaneeringust tuleb mahavõetud puude haljastusväärtus kompenseerida vatsavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord” toodud tingimustele 15. maiks 2010.

OÜ Tammsaare Ärikeskus (A. H. Tammsaare tee 47 // A. H. Tammsaare tee 49) kinnistu kaasomanik) teatas 4. novembri 2009 kirjaga nr KI-34, et A. H. Tammsaare tee 47  kinnistul on teostatud asendusistutus vastavalt Tallinna Keskkonnaameti nõudmistele.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet palus 3. detsembri 2009 kirjaga nr 2-1/417 selgitust A. H. Tammsaare tee 47 // A. H. Tammsaare tee 49 kinnistu asendusistutuse kohta Tallinna Keskkonnaametilt. Selgitada paluti miks pole nõutud kehtestatud „Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu“ järgse kõrghaljastuse rajamist A. H. Tammsaare tee 47 // A. H. Tammsaare tee 49 kinnistule. Ühtlasi paluti abi eelnimetatud detailplaneeringu järgse haljastuse rajamiseks või täiendavate asendusistutuse teostamiseks, et tagada Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tellimusel koostatavale Tuisu tn 20 kinnistu detailplaneeringule Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalituse kooskõlastus.

Tallinna Keskkonnaamet vastas selgitusena 23. detsembri 2009 kirjaga nr 5-5/2605, et täitmata on Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalituse detailplaneeringu kooskõlastuse tingimus rajada Tuisu tn 18 ja 20 kinnistute piirile kulisshaljastus. Lisaks märkis Tallinna Keskkonnaamet, et Tuisu tn 20 vastuvõetud detailplaneeringulahendus näeb ette praeguse hoonestuse lammutamise ja uue sotsiaal-, rehabilitatsiooni- ja tervisekeskuse rajamise. Muu hulgas on planeeritud hoonele rajada suur maa-alune parkla. Planeeritud mahtude ehitamisega kaasnevate ehitustöödega teostatakse kinnistul suuri pinnasetöid ning seetõttu ei ole praegu otstarbekas rajada haljastust kohta, kus on teada, et lähiaastatel hakatakse lammutus- ja ehitustöid teostama. Tuisu tn 20 ja A. H. Tammsaare tee 49 vahelise haljastuse hulk ja liigid on otstarbekas projekteerida Tuisu tn 20 ehitusprojekti staadiumis. Samas saab kindlaks määrata ka haljastuse rajajad ja muud sellega kaasnevad kohustused.

Seega täidetakse Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalituse kooskõlastuses esitatud tingimus - kõrghaljastuse rajamise vajalikkus olemasoleva parkimishoone ja kavandatava hoone vahelisel alal – Tuisu tn 20 kinnistu ehitus- ja haljastusprojekti koostamise staadiumis.

KH Energia-Konsult AS kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööprojektiga lahendatakse valgustusposti ümbertõstmine ja tööprojekt täiendavalt kooskõlastatakse.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

Tingimus täidetakse järgnevates projekteerimisstaadiumites.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimusel:

1. Ehitusprojekt ja haljastusprojekt esitada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.

2. Kütteseadmete soojusvõimsusel üle 0,3 MW taotleda õhuheiteluba enne ehitusloa taotlust.

Tingimused täidetakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee- ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Tingimused täidetakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas esitatud detailplaneeringu märkides järgmist:

Detailplaneeringu seletuskirja kohaselt on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks kinnistul aadressiga Tuisu tn 20 olemasoleva koolihoone ja kuuri lammutamine ja uue, kuni 4‑korruselise Järve sotsiaal-, rehabilitatsiooni- ja ravikeskuse ehk Kristiine sotsiaalkeskuse ning Hilariuse koolihoone erivajadusega lastele rajamiseks. Tuisu tn 20 kinnistu linnavara valitseja on Tallinna Haridusamet. Palume detailplaneering kooskõlastada linnavara valitsejaga. Detailplaneeringuga kavandatakse kõnnitee reformimata riigimaale, mille Tallinna Linnavaraamet taotleb munitsipaalomandisse, aadressiga Järve tn lõik T1 ja Tuisu tänav.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 25. oktoobri 2006 korraldusele nr 2141-k „Linnavara valitseja muutmine (Tuisu tn 20)” on Tuisu tn 20 kinnistu koos sellel paiknevate ehitistega antud Kristiine Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi. Kristiine Linnaosa Valitsus on detailplaneeringu kooskõlastanud. Kavandatav kõnnitee taotletakse munitsipaalomandisse peale detailplaneeringu kehtestamist.

Elion Ettevõtted AS kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel:  

1.                  Tööprojekti koostamiseks tellida täiendavad tehnilised tingimused

2.                  Esitada spetsifikatsioon, seletuskiri, lõiked, vertikaalplaneerimise joonis. Säilitada ja kaitsta olemaolevaid siderajatisi.

3.                  Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

Tingimused täidetakse järgnevates projekteerimisstaadiumites.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 11. novembri 2009 korraldusega nr 1866-k.

Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 14. novembril 2009.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 14. detsembrist 2009 kuni 30. detsembrini 2009 Kristiine Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis. Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 3. detsembril 2009.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 2 punkti 2, lõigete 3 ja 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala. Samuti ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 p 4 teatab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul A. H. Tammsaare tee 47 // A. H. Tammsaare tee 49, Tuisu tn 18, Tuisu tn 19 ja Tuisu tn 21 kinnistute omanikele detailplaneeringu kehtestamisest.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks Tuisu tn 20 kinnistu detailplaneering.

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

 


Jaan Lindsaar, tel 640 4740, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 11. jaanuar 2010