Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Uus-Sadama tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Tallinna Linnavalitsus 20.01.2010 korraldus number 66
Redaktsiooni kehtivus:20.01.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. jaanuar 2010 nr 66-k

 

 

Uus-Sadama tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 3, § 35 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p-de 3 ja 4, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu” § 13 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lg‑te 2, 8, 17, 18 ja 19 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringuga” ning tulenevalt Redstone OÜ esindaja I. Vürsti 26. juuni 2007 avaldusest ja asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu 5-korruselise ärihoone rajamine ei oma olulist keskkonnamõju

 

 

1. Algatada Uus-Sadama tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,29 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Uus-Sadama tn 20 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarve ärimaaks ning määrata ehitusõigus krundile kuni 5 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks ning moodustada jätkuvalt riigi omandis olevast maast transpordimaa sihtotstarbega krunt, et tagada Uus-Sadama tn 20 krundile juurdepääs. Planeeringuga määratakse mõlema krundi kasutamise tingimused.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lisanõudeid:

3.1 viia läbi radooniuuringud krundi kasutamise tingimuste määramiseks ning käsitleda mänguväljakute ning sotsiaal- ja eluhoonete siseruumide radoonitaseme alandamise meetmeid. Vajadusel määrata ehitusprojekti koostamiseks nõue lähtuda Eesti Standardist EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“;

3.2 modelleerida autoliiklusest tulenev müra arvestades seejuures liiklust ja planeeringualaga külgnevaid ettevõtteid k.a sadam ja parklad, müra hindamisel lähtuda sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusest nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”, tulemustest lähtuvalt rakendada müraleevendusmeetmeid;

3.3 määrata hoonesse projekteeritava jäätmekonteinerite ruumi asukoht;

3.4 näha ette immutada sademete vesi maksimaalselt oma krundil;

3.5 lähtuda planeeritava krundi ehitusõiguse ulatuse määramisel Eesti Standardist EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides”;

3.6 määrata parkimiskohtade vajadus Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014” toodud vahevööndi normi alusel;

3.7 lahendada soojusvarustus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus”;

3.8 kooskõlastada detailplaneering Terviseameti Põhja talitusega.

4. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on Linnaruumi OÜ (aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) või Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

5. Mitte algatada Uus-Sadama tn 20 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

5.1 detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;

5.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta krundil olemasolevate hoonete likvideerimine ja kuni 5-korruselise ärihoone rajamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid;

5.3 detailplaneeringuala asub Kesklinna segahoonestusega piirkonnas. Planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid;

5.4 detailplaneeringu koostamisel arvestatakse ala kuulumisega arhitektuurimälestise Tallinna Meremeeste Kodu kaitsevööndisse. Samuti paikneb ala Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ja vaatesektoris, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus. Kavandatav hoone ei varja vaateid vanalinnale;

5.5 detailplaneeringu kohaselt ei ole ette nähtud olemasoleva kõrghaljastuse likvideerimist. Uushaljastus rajatakse haljastusprojekti alusel;

5.6 detailplaneeringuala paikneb tiheda liiklusega piirkonnas ning perspektiivse magistraali (Põhjaväil) ja sadama läheduses, mistõttu võivad alale avalduda kõrged liiklusmüratasemed. Detailplaneeringu koostamise käigus viiakse andmete saamiseks ja võimalike leevendusmeetmete väljatöötamiseks läbi müra modelleerimine ja radooniuuring, mille tingimustega tuleb arvestada detailplaneeringu ja ehitusprojekti koostamisel;

5.7 planeeringualal ei paikne keskkonda saastavaid objekte, samuti ei ole alal varasemalt toimunud tootmistegevust ega muud keskkonnaohtlikku tegevust. Seetõttu ei ole eeldada ka pinnase või põhjavee reostust, mis seaks piirangud edasisele ehitustegevusele;

5.8 tegevusega ei kaasne olulisel määral soojust, kiirgust ega lõhnateket. Valgust tekib valgustuse põlemisel ja autode tuledest. Vibratsioon võib kaasneda tegevusega hoonestuse ehitamise ajal. Samuti on jäätmeteke seotud ehitustöödega;

5.9 detailplaneering on kooskõlas Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringuga.

6. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

8. Tallinna Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

9. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris Tallinna veebilehel aadressil www.tallinn.ee.

10. Korralduse punkti 5 on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA - Uus-Sadama tn 20 kinnistu detailplaneering