Lapsehoiuteenuse hüvitise määra kehtestamine 2010. aastaks

Tallinna Linnavalitsus 20.01.2010 määrus number 6
jõustumine 25.01.2010
Kehtetuks tunnistamine 17.09.2012
Redaktsiooni kehtivus - 17.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 12.09.2012 nr 44, jõustumine 17.09.2012

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

20. jaanuar 2010 nr 6

 

 

 

 

 

Lapsehoiuteenuse hüvitise määra kehtestamine 2010. aastaks

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruse nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord§ 7 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Kehtestada lapsehoiuteenuse hüvitise määraks 2010. aastal kuni 1668 krooni ühes kalendrikuus ühe lapse kohta.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 4. veebruari 2009 määrus nr 13 „Lapsehoiuteenuse hüvitise määra kehtestamine“.

§ 3.  Määrus jõustub 25. jaanuaril 2010.

§ 4.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär