Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Halduslepingu lisa heakskiitmine ja volituse andmine Deniss Boroditšile
Tallinna Linnavalitsus 13.01.2010 korraldus number 44
Redaktsiooni kehtivus:13.01.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  13. jaanuar 2010 nr 44-k

 

 

Halduslepingu lisa heakskiitmine ja volituse andmine Deniss Boroditšile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja § 65 lg 1, haldusmenetluse seaduse § 96 lg 2, "Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ ning tulenevalt Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu „Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ punktidest 3.5 ja 4.4:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu „Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ lisa 4, milles määratakse kindlaks halduslepingu täitmiseks Tallinna linna 2010. aasta eelarves ettenähtud vahendite kasutamise tingimused ja eraldamise jaotuskava kuude lõikes.

2. Volitada abilinnapea Deniss Boroditši Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud halduslepingu lisale.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Siseministeeriumile, Päästeametile, Häirekeskusele ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse  13. jaanuari 2010

korralduse nr 44-k

LISA

 

LISA 4

Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingule „Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ (edaspidi haldusleping)

 

 

 

Võttes aluseks halduslepingu punktid 3.4 ja 4.4 ning Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 47 kinnitatud „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“, millega nähti ette halduslepingus sätestatud ülesannete täitmiseks 2 485 000 krooni:

 

Tallinna linn, keda esindab abilinnapea Deniss Boroditš vastavalt Tallinna Linnavalitsuse ... jaanuari korraldusele nr ... -k

ja

Päästeamet, keda esindab peadirektor Kalev Timberg põhimääruse alusel, leppisid kokku alljärgnevas:

 

1. Halduslepingu punktis 2.1.6 nimetatud Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 töö tagamiseks eraldatakse Tallinna linna 2010. aasta eelarves Tallinna Kommunaalametile ettenähtud vahendite arvelt Päästeameti haldusalas olevale Häirekeskusele 2 485 000 krooni alljärgneva jaotuskava kohaselt:

Kuu                                                                                                      krooni

jaanuar                                                                                                  207 083

veebruar                                                                                                207 083

märts                                                                                                     207 083

aprill                                                                                                      207 083

mai                                                                                                        207 083

juuni                                                                                                      207 083

juuli                                                                                                       207 083

august                                                                                                   207 083

september                                                                                             207 083

oktoober                                                                                               207 083

november                                                                                              207 083

detsember                                                                                             207 087                              

Kokku                                                                                               2 485 000

2. Päästeamet kohustub tagama oma haldusalas oleva Häirekeskuse kaudu Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 ööpäevaringse häireteta toimimise;

3. Päästeamet esitab Tallinna Kommunaalametile Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 töö tagamiseks punktis 1 nimetatud jaotuskava alusel kuude lõikes arve iga kuu 5. kuupäevaks, märkides maksetähtajaks 21 kalendripäeva.

4. Tallinna Kommunaalamet kannab Päästeameti haldusalas olevale Häirekeskusele Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 häireteta tööks vajalikud rahalised vahendid vastavalt punktis 1 nimetatud jaotuskavale ja punkti 3 kohaselt esitatud arvetele.

 

5. Käesolev lisa 4 on halduslepingu lahutamatu osa.                                                                                                                       

                                                                                                                    

 

 

 

Deniss Boroditš                                                                                   Kalev Timberg

Tallinna abilinnapea                                                                            Päästeameti peadirektor

 

 

Tallinnas       jaanuaril 2010                                                                Tallinnas        jaanuaril 2010

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär