Lükati tee 6a maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

Tallinna Linnavalitsus 06.01.2010 korraldus number 2

Redaktsiooni kehtivus 11.01.2012 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 20.12.2084

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.