Tallinna Linnakantselei ja Tallinna Kommunaalameti koosseisunimestike koos palgaastmetega ning personalikulude muudatus

Tallinna Linnavalitsus 06.01.2010 korraldus number 1

Redaktsiooni kehtivus 06.01.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. jaanuar 2010 nr 1-k

 

 

Tallinna Linnakantselei ja Tallinna Kommunaalameti koosseisunimestike koos palgaastmetega ning personalikulude muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 3 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lõike 6, lisade 2 ja 3 ning Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ § 3 punkti 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korraldusest nr 695-k Linna raamatupidamise ümberkorraldamise jätkamine“

 

 

     

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2112 -k kinnitatud „Tallinna Linnakantselei koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega” alates 1. veebruarist 2010 järgmine muudatus:

1.1 kinnitada Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse finantsarvestuse osakonna raamatupidamiskeskuse koosseisu täiendavalt 2 vanemraamatupidaja ametikohta (vanemametnik, palgaaste A12) ning raamatupidamiskeskuse juhtivspetsialist-raamatupidamiskeskuse juhataja asetäitja ametikoha palgaastmeks A15 senise A14 asemel.

2. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2109-k kinnitatud „Tallinna Kommunaalameti koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega” alates 1. veebruarist 2010 järgmine muudatus:

2.1 kustutada Tallinna Kommunaalameti ökonoomikaosakonna koosseisust pearaamatupidaja ametikoht (vanemametnik, palgaaste A14) ja vanemraamatupidaja ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11).

3. Vähendada Tallinna Kommunaalametile linnavalitsuse 2010. aasta personalikuludeks ettenähtud eelarve vahendeid kokku 605 000 krooni, sellest töötasu 445 000 krooni, sotsiaalmaks 147 000 krooni ja töötuskindlustusmakse 6000 krooni.

4. Suurendada Tallinna Linnakantseleile 2010. aasta personalikuludeks ettenähtud eelarve vahendeid kokku 605 000 krooni, sellest töötasu 445 000 krooni, sotsiaalmaks 147 000 krooni ja töötuskindlustusmakse 6000 krooni.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile.

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär