Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kakumäe tee 208 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 06.01.2010 korraldus number 12
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2017 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 01.06.2017 nr 65, vastuvõetud 01.06.2017

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. jaanuar 2010 nr 12-k

 

 

Kakumäe tee 208 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohaselt on antud ala juhtotstarve väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3–4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut;

- planeeringulahenduse eelis kehtiva detailplaneeringu lahenduse ees on järgmine: planeeringuga käsitletakse Kakumäe tee 208 krunti tervikuna, kehtiv detailplaneering kavandas krundi ligi 500 m2 väiksemana. Planeeringulahenduses ette nähtud krundi suurus on sarnane ümbritsevate kruntide suurustega ja krundi piirid ühtivad naaberkinnistute piiridega;

- kuna planeeringuala kontaktvööndis asuvad hooned on valdavalt 12-korruselised väikeelamud, siis planeeritav 2-korruseline üksikelamu ja üks 1-korruseline abihoone sobivad olemasolevasse väikeelamurajooni miljöösse;

- hoonestuse kavandamisel on järgitud piirkonnale omast hoonestusviisi ja olemasolevate hoonete mahtusid;

- planeeringuga on tagatud piisav kaugus olemasolevatest naaberhoonetest ja kavandatavad üksikelamud on mahult ja arhitektuurselt lahenduselt piirkonda sobivad;

- planeeringualalt likvideeritakse üks III väärtusklassi ja kolm IV väärtusklassi hinnatud puud, kuna need jäävad planeeritava kergeliiklustee alla, ning viis viljapuud ja neli V väärtusklassi hinnatud puud. Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 kohaselt tuleb likvideeritavate puude asemele istutada kokku 28 uut puud. Puud istutatakse Haabersti Linnaosas Valitsusega kokkulepitud kohta;

- parkimiskohtade arvutamisel on võetud aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ äärelinna normatiiv. Detailplaneeringuga on kavandatud moodustataval krundil kokku 3 parkimiskohta.

 

 

     

1. Kehtestada Kakumäe tee 208 krundi ja lähiala detailplaneering, Osaühingu GPA Projekt töö nr 165/05, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 0,22 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuva Kakumäe tee 208 krundi piiride määramine, olemasoleva suvila rekonstrueerimine 2-korruseliseks maa-aluse korrusega maapinnast kuni 9 meetri kõrguseks üksikelamuks, olemasoleva abihoone ehitusõiguse täpsustamine ning täiendava ehitusõiguse määramine ühe 1-korruselise maapinnast kuni 5 meetri kõrguse abihoone ehitamiseks. Lisaks on määratud planeeringualal heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, lahendatud juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

(Kehtetu osaliselt - Tvk o 01.06.2017 nr 65, vastuvõetud 01.06.2017 - sätestatud osas)

2. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 26. juuni 1997 otsuse nr 96 punktiga 1.4 kehtestatudaiandusühistu Rand detailplaneering” käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

6. jaanuari 2010

 korralduse nr 12-k

 LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

Kakumäe tee 208 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas” juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Kakumäe tee 208 krundi ja lähiala detailplaneering, Osaühingu GPA Projekt töö nr 165/05, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 0,22 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuva Kakumäe tee 208 krundi piiride määramine, olemasoleva suvila rekonstrueerimine 2-korruseliseks maa-aluse korrusega maapinnast kuni 9 meetri kõrguseks üksikelamuks, olemasoleva abihoone ehitusõiguse täpsustamine ning täiendava ehitusõiguse määramine ühe 1-korruselise maapinnast kuni 5 meetri kõrguse abihoone ehitamiseks. Lisaks on määratud planeeringualal heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, lahendatud juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

Olemasolev olukord

Planeeritav ala asub Haabersti linnaosas Kakumäe teel, endise aianduskooperatiivi “Rand” territooriumil. Tegemist on reformimata riigimaaga, kus paiknevad õiguslikul alusel püstitatud aiamaja, saun ja kasvuhoone ning õigusliku aluseta ehitatud maa-alune kelder ja abihoone.

Krunt on piiratud võrkpiirdega, mida tänavapoolses küljes varjab hekk. Alal kasvavad põhiliselt viljapuud ning keskmise ja väikese haljastusväärtusega kuused. Juurdepääs krundile on Kakumäe teelt. Krunt on tasase reljeefiga vähese kaldega edela suunas, absoluutsed kõrgusmärgid jäävad vahemikku 9.00-11.80. Krunt on varustatud kõikide tehnovõrkudega, kuid kanalisatsioon on lahendatud lokaalse kogumiskaevu baasil.

Kontaktvööndianalüüs

Planeeringuala kontaktvööndis paiknevad valdavalt 12-korruselised üksikelamud. Olemasolev hoonestus on rajatud erineval ajal, mistõttu on esindatud ka erinevad arhitektuuristiilid. Tegemist on enamasti väikeelamutega, suvemajade ja suvemajadest ümber ehitatud elamutega. Praegusel ajal on piirkonnas tendents olemasolevate 1-korruseliste suvilate ümberehitamiseks 2-korruselisteks eramuteks. Põhiline transpordiühendus on autobusside ja sõiduautodega. Lähim autobussipeatus asub planeeritava krundi vahetus läheduses Kakumäe teel. Transpordiühendus kesklinna ja teiste linnaosadega on suhteliselt hea. Planeeringuala kaugus kesklinnast on ca 10 kilomeetrit. Planeeringuala vahetusesse lähedusse jääb Kakumäe raba, ligikaudu 400 meetri kaugusel asub Kakumäe üldkasutatav supelrand.

Planeeringuala kontaktvööndis on järgmised planeeringud: Tallinna Linnavolikogu 26. juuni 1997 otsusega nr 96 kehtestatud „aiandusühistu „Rand“ detailplaneering”, millega nähti ette 141 kuni 2-korruseliste väikeelamu ehitamine; Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2002 otsusega nr 134 kehtestatud „Kakumäe tee 100 ja sellega külgneva kinnistu Otti nr 41 detailplaneering”, millega on kavandatud Kakumäe tee 96 üldmaa kinnistu jagamine üheteistkümneks väikeelamu krundiks, üheks tootmismaa krundiks, üheks metsamaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks, Kakumäe tee 100 maatulundusmaa kinnistu jagamine üheteistkümneks väikeelamu krundiks, kaheks tootmismaa krundiks, üheks üldmaa krundiks, üheks metsamaa krundiks ja kaheks transpordimaa krundiks ning on määratud kruntide ehitusõiguse ulatus, mis on Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 141 osaliselt kehtetuks tunnistatud Havi tn 5 ja Havi tn 7 kruntide ehitusõiguse osas.

 

Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohaselt on antud ala juhtfunktsiooniks väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3–4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.

Kehtestatav detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut ning planeeringulahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Kehtiv detailplaneering

Planeeritaval maa-alal on Tallinna Linnavolikogu 26. juuni 1997 otsusega nr 96 kehtestatud „aiandusühistu „Rand“ detailplaneering”, millega nähti ette 141 kuni 2-korruseliste väikeelamute ehitamine.

Käesolev detailplaneering muudab olemasolevat detailplaneeringut krundi suuruse osas. Aiandusühistu Rand detailplaneering ei käsitlenud planeeringuala täies ulatuses kavandades 1270 m2 suuruse krundi. Kakumäe tee 208 krundi ja lähiala detailplaneering hõlmab kogu Kakumäe tee 120 ja Havi tn 17 kinnistute vahele jäävat reformimata maa-ala, kavandades Kakumäe tee 208 krundi võrreldes kehtiva detailplaneeringuga ligi 500 m2 suuremana. Planeeringulahenduses ette nähtud krundi suurus on sarnane ümbritsevate kruntide suurusega ja krundi piirid ühtivad naaberkinnistute piiridega.

Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 26. juuni 1997 otsuse nr 96 punktiga 1.4 kehtestatud „aiandusühistu „Rand“ detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringulahendus näeb ette krundi piiride määramise ja olemasoleva suvila rekonstrueerimise kuni 2-korruseliseks elamuks. Krundi suuruseks jääb varem mõõdistatud piiriettepanekuga määratud krundi suurus 1750 m2. Krundi ehitusõiguse määramisel on lähtutud kontaktvööndi linnaehituslikest printsiipidest. Krundile on planeeritud üks kuni 2-korruseline maa-aluse korrusega üksikelamu (olemasoleva suvila rekonstrueerimine) ning kaks abihoonet. Planeeritud ehitusalune pind on kuni 220 m² ja suletud brutopind maksimaalselt 400 m². Planeeritav ehitusprotsent on ca 13%. Planeeringuga on kavandatud lahtine hoonestusviis. Välisviimistluses tuleb kasutada võimalikult looduslikke materjale näiteks looduskivi, puit, krohv, klaas. keelatud on kasutada seinakatteks profiilplekki, plastikut ja palki. Piirdeks peab olema võrkpiire koos hekiga või puitlippaed, mille maksimaalne lubatud kõrgus on 1,5 meetrit maapinnast. Hoonete katusekalle on planeeritud vahemikku 10º–45°. Elamu katuse harjajoone suurimaks lubatud kõrguseks on planeeritud 9 meetrit maapinnast ja katuse räästajoone suurimaks lubatud kõrguseks 8 meetrit maapinnast. Planeeringuga kavandatud uus abihoone on lubatud ehitada 1-korruseline maapinnast kuni 5 meetri kõrgune. Krundil paiknevad kasvuhoone ja õigusliku aluseta abihoone on kavandatud likvideerida.

Planeeringuala varustamine elektriga on lahendatud vastavalt Osaühingu Jaotusvõrk 15. jaanuaril 2008 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 133611. Sidevarustus on lahendatud vastavalt Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi 21. jaanuaril 2008 väljastatud telekommunikatsioonialastele tehnilistele tingimustele nr 760109. Vee- ja kanalisatsioonisvarustus on lahendatud vastavalt Tehnovõrkude Ehituse OÜ 27. septembril 2007 väljastatud tehnilistele tingimustele.

Juurdepääs olemasolevatele hoonetele on Kakumäe teelt. Planeeritava ala piires puudub kõnnitee. Detailplaneeringuga on planeeritud sõidutee laiendus ja ka kõnnitee. Kõnnitee ja sõidutee on planeeritud jätkamaks naaberkinnistul kehtestatud detailplaneeringu teede lahendust. Vastavalt „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“ peab krundile ette nägema vähemalt 3 parkimiskohta. Kokku on kavandatud 3 parkimiskohta, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014” äärelinna parkimisnormatiivile. Parkimine on kavandatud oma krundil.

Planeeringualalt on kavandatud likvideerida kokku 5 viljapuud ja 4 V väärtusklassi hinnatud puud, mis vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord” § 1 lõikele 4 ei vaja raieluba ning mida ei ole seega tarvis asendusistutamisel arvestada. Lisaks on kavandatud likvideerida veel üks III väärtusklassi ja kolm IV väärtusklassi hinnatud puud, kuna need jäävad planeeritava kergeliiklustee alla. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt nimetatud korrale, mille kohaselt tuleb juurde istutada kokku 28 uut puud. Puud istutatakse Haabersti Linnaosas Valitsusega kokkulepitud kohta.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud „Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga”. Olmeprügi kogumiseks on krundile paigutatud konteinerid.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Kakumäe tee 208 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamist taotles J. Kuzina 6. septembril 2004 registreeritud avaldusega. 20. oktoobril 2005 sõlmitud lepinguga nr DP-17/H-05 anti J. Kuzinale üle detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 2. novembri 2005 korraldusega nr 2072-k „Kakumäe tee 208 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine” eesmärgiga krundi piiride täpsustamine ning krundile ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise elamu ehitamiseks.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 9. novembril 2005. Vastavalt 4. oktoobri 2005 protokollile nr 514 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti planeeringute komisjon otsustanud, et detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks ei ole vajalik avaliku arutelu korraldamine.

Detailplaneeringu koostas Osaühing GPA Projekt. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega”. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog H. Sander`i 2005. aasta aprillis koostatud haljastuse hinnang.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse” § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Haabersti Linnaosas Valitsus, Haabersti linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud Elion Ettevõtted Aktsiaselts ja planeeringualal paiknevate hoonete omanik J. Kuzina.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: 1) lammutus- ja ehitusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga; 2) Havi tn 17 kinnistult Kakumäe tee 120 kinnistule läbisurumise teel paigaldatavate torustike ehitusprojekt koos tööde korraldamise kavaga kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga eskiisi staadiumis. Tingimustega on arvestatud, tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Tallinna Linnavaraamet (endine Tallinna Maa-amet) kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: 1) Kakumäe tee 208 krunt on hetkel reformimata riigimaa, kuid nimetatud krundil paiknevate hoonete omanik on esitanud Tallinna Maa-ametile maa ostueesõigusega erastamise taotluse Kakumäe tee 208 krundi erastamiseks. Hetkel on maa ostueesõigusega erastamise menetlus pooleli; 2) detailplaneeringuga on kavandatud planeeringualale jääva Kakumäe tee osas sõidutee laiendus ja kõnnitee, jätkamaks naaberkinnistul kehtestatud detailplaneeringu teede lahendust. Palume kõnnitee ja sõidutee laiendamise kavandamine kooskõlastada Tallinna Kommunaalametiga. Tingimustega on arvestatud, detailplaneering on Tallinna Kommunaalametiga kooskõlastatud.

Tehnovõrkude Ehituse OÜ kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: 1) VK ja gaasi tööprojekti jaoks taotleda tehnilised tingimused Tehnovõrkude Ehituse OÜ-lt; 2) VK osa ja gaasitorustiku jaoks koostada eraldi tööprojektid ning kooskõlastada võrguettevõtjaga. Gaasipaigalduse tööprojekt kooskõlastada eraldi osaühinguga Tehnokontrollikeskus; 3) Kakumäe tee 208 kinnistule Havi tn 36 poolsele servale seada servituut vee-, survekanalisatsiooni- ja gaasitorustike tehnovõrkudele 2 meetri laiusena Tehnovõrkude Ehituse OÜ kasuks: a) servituudi alale rajatavad torustikud rajada kinnisel meetodil ning sügavusel vähemalt 1,8 meetrit maapinnast; b) samuti seatakse servituut tehnovõrkude rajamiseks ka Havi tn 36 ja Havi tn 17 kinnistutele. Tingimustega on arvestatud.

Osaühingu Jaotusvõrk võrguehituse osakonna Tallinn-Harju sektor kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt. Tingimusega arvestatakse tööjooniste koostamisel.

Kakumäe tee 208 krundi ja lähiala detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2009 korraldusega nr 1002-k „Kakumäe tee 208 krundi ja lähiala detailplaneering”. Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Postimees 16. juunil 2009. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Postimees 1. juulil 2009. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 9. juulist kuni 23. juulini 2009. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 2 punkti 2 ja lõike 3 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul, kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Kakumäe tee 208 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Maa-ametit, Kakumäe tee 120, Havi tn 17 ja Havi tn 36 kinnistute omanikke.

Kakumäe tee 208 krundi ja lähiala detailplaneeringuga täiendavate teede ja tehnovõrkude rajamist ette ei nähta. Sellest tulenevalt ei ole Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Kommunaalamet pidanud vajalikuks detailplaneeringu tellijaga ehitusseaduse § 13 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1 kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingu sõlmimist.

Eeltoodud kaalutlustel on Kakumäe tee 208 krundi ja lähiala detailplaneering esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks.

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

Koostajad: Anu Plado, tel 640 4380; Gea Rossi, tel 640 4737; Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 23. november 2009

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

K: Tallinna Linnaplaneerimise Amet