Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Arvelduslaenu lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Katrin Kendrale
Tallinna Linnavalitsus 30.12.2009 korraldus number 2205
Redaktsiooni kehtivus:30.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. detsember 2009 nr 2205-k

 

 

Arvelduslaenu lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Katrin Kendrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud „Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ punktide 21.4 ja 21.5, Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud „Tallinna põhimääruse“ § 44 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud „Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korra“ punktidega 3.1 kuni 3.7 ning Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 “Tallinna linna 2010. aasta eelarve” § 3 lg 4:

 

 

     

1. Nõustuda arvelduslaenu limiidi avamisega mahus 16 000 000 eurot.

2. Kiita heaks juurdelisatud Aktsiaseltsi Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal ja Tallinna linna vaheline arvelduslaenu lepingu projekt.

3. Volitada linna finantsdirektorit Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

4. Tallinna Linnakantseleil informeerida Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjoni kassalaenu võtmisest ja tingimustest.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsi Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal esindajale.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. detsembri 2009

korralduse nr 2205-k

LISA

 

 

ARVELDUSLAENU LEPING

 

Käesoleva arvelduslaenu lepingu (edaspidi “leping”) on sõlminud Tallinnas __. detsembril 2009.

 

I. PANK:                       Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal

Registrikood:                 10221469

Peakontori aadress:       Liivalaia 45/47, Tallinn 10145

 

II. LAENUSAAJA:

Tallinna linn

Aadress:

Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199

Arvelduskonto nr.:

17000395135

Kliendi nr.:

803177

 

 

Laenusaaja ja pank on kokku leppinud alljärgnevas:

1.         Lepingu objekt

Pank võimaldab laenusaajal kasutada arvelduslaenu, mis on ühendatud laenusaaja ülalnäidatud arvelduskontoga.

2.         Arvelduslaenu limiit ja selle kasutamine

2.1   Arvelduslaenu limiit on EUR 16.000.000,- (kuusteist miljonit eurot).

2.2   Laenusaajal on õigus kasutada arvelduslaenu limiidi ulatuses. Arvelduslaenu kasutamine toimub tavapärases arvelduskonto kasutamiseks kehtestatud korras, arvestades käesolevast lepingust tulenevaid erisusi.

2.3   Arvelduskontole makstud rahasumma võrra vabaneb kasutatud limiit uuteks tehinguteks. Laenusaajal ei ole õigust limiiti ületada.

2.4   Pank avab limiidi kahe pangapäeva jooksul (i) käesoleva lepingu sõlmimisest või (ii) laenusaaja volikogu otsuse pangale esitamisest, millega antakse linnavalitsusele volitus laenu võtmiseks, sõltuvalt sellest, milline eelnimetatud asjaoludest leiab aset hiljem. Nimetatud limiidi avamise eeltingimused peavad olema täidetud 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest, vastasel juhul on pangal õigus lepingust taganeda.

3.         Intress

3.1   Limiidi kasutatud osalt arvestab Pank intressi, lähtudes iga pangapäeva lõppsaldost Laenusaaja arvelduskontol.

3.2  Arvelduslaenu intressimäär koosneb baasmäärast ja marginaalist. Baasmääraks on EONIA ("Euro OverNight Index Average”), mis moodustub Euroopa pankadevahelisel rahaturul eurodes tehtavate üleöödeposiitide keskmise kaalutud intressi baasil ning seda arvestab ja avaldab Euroopa Keskpank ("European Central Bank") vastavalt tema poolt kehtestatud regulatsioonile. Euroopa Keskpank arvestab EONIA't päevadel, millal pangad on euro-tsooni turgudel üldistel alustel avatud raha- ja valuutaturutehingute teostamiseks (edaspidi “pangapäev”). Juhul kui intressi arvestamise päev ei ole pangapäev, on intressi arvestamise aluseks sellisele päevale eelneva pangapäeva intressimäär. Lepingu sõlmimise hetkel on kehtiv baasmäär 0,__% aastas.

3.3   Laenusaajale kehtestatud marginaal on 1,65% (üks koma kuuskümmend viis protsenti) aastas. Lepingu sõlmimise hetkel on arvelduslaenu intressimäär (so. lepingu sõlmimise hetkel kehtiv baasmäär marginaal) ___% aastas. Intressi ja viivist arvestatakse 360‑päevase aasta baasil.

3.4   Intress kuulub tasumisele iga kalendaarse kvartali viimasel päeval ja lepingu lõppemisel.

4.         Lepingutasu ja limiiditasu

4.1   Limiidi avamise päeval maksab laenusaaja pangale lepingutasu 0,05% (null koma null viis protsenti) lepingu punktis 2.1. toodud arvelduslaenu limiidist.

4.2   Laenusaaja maksab pangale kohustistasu, mis on 0,4% (null koma neli protsenti) arvelduslaenu limiidi kasutamata osalt aastas. Kohustistasu arvestatakse igapäevaselt. Iga‑aastane kohustistasu kuulub tasumisele osade kaupa iga kalendaarse kvartali viimasel päeval ja lepingu lõppemisel.

5.         Viivis, lisaintress ja võla sissenõudmise kulud

5.1   Lepingujärgse makse (välja arvatud intressimakse) tasumisega viivitamisel on laenusaaja kohustatud maksma pangale viivist, mida arvestatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksega viivitatud päeva eest. Viivise määr on 15 % (viisteist protsenti) aastas, kuid siiski mitte vähem kui arvelduslaenu intressimäär pluss 10 % (kümme protsenti) aastas.

5.2   Tähtaegselt tasumata summaks loetakse ka mistahes summa, mille võrra arvelduslaenu limiit on ületatud. Limiiti ületavalt summalt arvestatakse viivist eeltoodud korras ja määra alusel.

5.3   Lepingu punktis “Lepingu tähtaeg ja ülesütlemine” toodud sellise asjaolu esinemisel, mis ei ole laenusaaja makseviivitus, kuid mis siiski annab pangale õiguse leping ette teatamata üles öelda, on pangal õigus nõuda lisaintressi määras 3 % (kolm protsenti) aastas. Lisaintressi nõudmisest teavitab pank laenusaajat. Panga õigus lisaintressile lõppeb selle kohaldamist tinginud asjaolu äralangemisel, millest laenusaaja on kohustatud panka teavitama. Muus osas kohaldatakse lisaintressile lepingu punktis “Intress” ning lepingu muudes sätetes intressi arvestamiseks ja tasumiseks kehtestatud tingimusi. Lisaintressi nõudmine ei välista panga õigust leping samal või muul alusel üles öelda.

5.4   Laenusaaja on kohustatud kümne päeva jooksul pangalt vastava nõude saamisest hüvitama pangale mõistlikud kulud ning seadusega ette nähtud tasud ja lõivud, mida pank on tasunud seoses laenusaaja võlgnevuse sissenõudmisega.

6.         Pangale maksete tasumine

6.1   Pank debiteerib lepingutasu, arvestatud intressi, kohustistasu ning muud lepingu alusel pangale tasumisele kuuluvad maksed laenusaaja täiendava korralduseta laenusaaja arvelduskontolt. Laenusaaja peab tagama nimetatud maksete debiteerimiseks piisava rahasumma või kasutamata limiidi olemasolu käesoleva lepinguga seotud arvelduskontol ning tegema vajaduse korral kontole ülekande või sularaha sissemakse, võimaldamaks pangale tasumisele kuuluva summa ilma limiiti ületamata debiteerida.

6.2   Pangal on siiski õigus debiteerida pangale tasumisele kuuluv summa laenusaaja ülalnäidatud arvelduskontolt ka juhul, kui selle tulemusel saab limiit ületatud, seda juhul kui puudujäävat summat ei saa debiteerida laenusaaja täiendava korralduseta tema muudelt arvelduskontodelt pangas, teostades vajadusel konverteerimise, lähtudes sel hetkel pangas kehtivast vastava valuuta vahetuskursist.

7.         Laenusaaja täiendavad kohustused

       Laenusaaja kohustub:

(i)         tasuma kõik kulud, mis on seotud lepingu täitmisega, samuti võla sissenõudmisega seotud kulud ja kohtukulud, mis on seotud lepingust tulenevate vaidluste lahendamisega, kui õigusaktidega ei ole ette nähtud teisiti;

(ii)        esitama pangale lepingu täitmise seisukohast vajalikku infot oma finantsseisu kohta kümne pangapäeva jooksul pangalt vastava kirjaliku nõude saamisest.

8.         Lepingu tähtaeg ja ülesütlemine

8.1   Leping on sõlmitud tähtajaga 31. detsember 2010.

8.2   Laenusaajal on õigus leping igal ajal üles öelda, teatades sellest pangale kirjalikult vähemalt viis pangapäeva ette.

8.3   Võlgnetava arvelduslaenu ja viimase intressiarvestusperioodi eest arvestatud intressi on laenusaaja kohustatud pangale tasuma hiljemalt lepingu lõppemise päeval.

8.4   Pangal on õigus leping üles öelda, teatades sellest laenusaajale kirjalikult vähemalt viis pangapäeva ette ja nõuda arvelduslaenu ning muude lepingu alusel laenusaaja poolt pangale võlgnetavate summade tasumist viie pangapäeva jooksul, kui:

(i)         arvelduslaenu limiit on ületatud rohkem kui seitsme järjestikuse päeva jooksul;

(ii)        laenusaaja on viivitanud mistahes alusel pangale või pangaga samasse kontserni kuuluvale äriühingule võlgnetava maksekohustuse täitmisega rohkem kui seitse päeva ja pank on seejärel andnud laenusaajale kirjaliku teatega vähemalt 10 kalendripäevase tähtaja rikkumise heastamiseks ja laenusaaja ei ole rikkumist heastanud;

(iii)      laenusaaja on rikkunud lepingu punktis Laenusaaja täiendavad kohustused toodud kohustust;

(iv)       laenusaaja on pangale esitanud eksitavaid või valeandmeid, mis olid panga poolt aluseks võetud arvelduslaenu andmise otsustamisel, tagatise aktsepteerimisel või käesoleva lepingu või tagatislepingu tingimuste kindlaksmääramisel;

8.5   Kui esineb asjaolu, mis annab pangale õiguse leping erakorraliselt üles öelda, on pangal oma õigustatud huvide kaitseks õigus arvelduslaenu kasutamine blokeerida, teavitades sellest laenusaajat e-posti teel. Sel juhul on pangal õigus arvelduslaenu kasutamine blokeerida olenemata sellest, kas pank lepingu ülesütlemisõigust kasutab või kavatseb kasutada. Pank ei vastuta kahju eest, mida selline arvelduslaenu kasutamise blokeerimine võib laenusaajale põhjustada. Pank lõpetab arvelduslaenu kasutamise blokeerimise, kui pank ei ütle lepingut üles ja arvelduslaenu blokeerimist põhjustav asjaolu on panga hinnangul ära langenud.

9.         Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

9.1   Lepingu suhtes kehtib Eesti Vabariigi õigus.

9.2   Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimistel, nende ebaõnnestumisel aga hageja valikul kostja asukohajärgses kohtus või Harju Maakohtus.

10.     Kontaktandmed

10.1 Poolte kontaktandmed lepingu täitmisel on:

(i)    Pank

Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal

Liivalaia 45/47, Tallinn 10145

tel.:                ( 372) 6 283 226; ( 372) 6 283 200

faks:               ( 372) 6 283 111

e-post:            merle.voronov@nordea.com

kellele:            Merle Voronov, korporatiivklientide divisjon

(ii)   Laenusaaja

Tallinna linn

Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199

tel.: 6404 204             

faks: 6404 183

e-post: silver.tamm@tallinnlv.ee

kontaktisik: Silver Tamm

         

10.2 Edastatavad teated, taotlused ning muud lepingu alusel ja selle täitmiseks üleantavad dokumendid peavad olema kirjalikus vormis ning allkirjastatud vastava poole esindusõigust            omava isiku poolt.

10.3   Kirjalik teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või saadetud teate saajale käesolevas lepingus näidatud aadressil (või muul aadressil, mille pool on pärast lepingu sõlmimist teisele poolele sellel eesmärgil teatanud) ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. Faksi teel saadetud teade loetakse kättesaaduks edastamise päeval või kui see päev ei ole pangapäev, siis sellele päevale järgneval esimesel pangapäeval.

11.          Lõppsätted

11.1   Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel. Lepingu muutmisel maksab laenusaaja teenustasu vastavalt panga hinnakirjale.

11.2   Lepingust tuleneva mistahes õiguse kasutamisega viivitamine või selle osaline või teistest õigustest eraldi kasutamine ei tähenda sellest õigusest loobumist ega välista selle või muude õiguste edasist kasutamist.

11.3   Pangal on õigus avaldada laenusaajat ja lepingut puudutavat infot pangaga samasse kontserni (Nordea kontserni) kuuluvatele äriühingutele ning õigus saada neilt laenusaajat puudutavat infot, eesmärgiga hallata laenusaaja ja Nordea kontserni vahelisi suhteid. Kui laenusaaja jätab täitmata lepingust tuleneva maksekohustuse, on pangal õigus avaldada andmeid tema võlgnevuse kohta võlgade sissenõudmisteenuse osutajale, samuti õigus edastada nimetatud andmeid nende avaldamiseks AS‑i Krediidiinfo poolt peetavas võlgnike andmebaasis.

11.4   Lepingu osaks on laenusaaja lepinguga seotud arvelduskonto kohta sõlmitud arvelduskonto leping, panga üldtingimused ja hinnakiri. Nimetatud dokumentides toodud tingimuste ja käesolevas lepingudokumendis sisalduva tingimuse vahelise erisuste korral kehtib käesolevas lepingudokumendis sätestatu.

11.5   Leping on koostatud ja allkirjastatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks on jäetud laenusaajale ja teine pangale.

 

Lepingu allkirjastamisega kinnitab laenusaaja, et on lepingu tingimustega tutvunud, nendest aru saanud ning kohustub neid täitma.

 

 

 

Tallinna linn

Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal

 

 

 

________________________

Katrin Kendra

 

 

__________________

Merle Voronov

 

__________________

Renno Mägi

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär