Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme tee 82a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 30.12.2009 korraldus number 2188
Redaktsiooni kehtivus:30.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

30. detsember 2009 nr 2188-k

 

 

Nõmme tee 82a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse” § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringugaja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3–4‑korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid; olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega pole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tiheda liiklusega Nõmme tee ja Kajaka tänava ristmiku lähistele ärifunktsiooni planeerimine tõkestab tänavalt tulenevat müra ning elavdab valdavalt monofunktsionaalselt piirkonda;

- Kavandatud 1-korruseline müügipaviljon arvestab oma mahult 1–2-korruseliseliste üksikelamute piirkonna üldist hoonestuslaadi.

 

 

     

1. Kehtestada Nõmme tee 82a kinnistu detailplaneering, OÜ Niined Grupp töö nr DP-08-07. Detailplaneeringu ülesanne on Kristiine linnaosas 0,09 ha suurusel maa-alal asuva Nõmme tee 82a kinnistu sihtotstarbe muutmine 100% ärimaaks (senine sihtotstarbeta maa) ja ehitusõiguse määramine 1‑korruselise müügipaviljoni rajamiseks. Lisaks on planeeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. detsembri 2009

korralduse nr 2188-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Nõmme tee 82a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas ” juurde

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus kehtestab Nõmme tee 82a kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu ülesanne on Kristiine linnaosas 0,09 ha suurusel maa-alal asuva Nõmme tee 82a kinnistu sihtotstarbe muutmine 100% ärimaaks (senine sihtotstarbeta maa) ja ehitusõiguse määramine 1‑korruselise müügipaviljoni rajamiseks. Lisaks on planeeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Nõmme tee ja Kajaka tänava nurgal. Planeeritav ala piirneb põhjast Kajaka tänavaga, idast Nõmme teega, lõunast Nõmme tee 82 kinnistuga ja läänest Kajaka tn 39 kinnistuga. Nõmme tee 82a kinnistu puhul on tegemist sihtotstarbeta maaga, mille suurus on 147 m². Planeeritaval alal puudub hoonestus ja kõrghaljastus. Kinnistu on osaliselt kaetud muruga.

2. Kontaktvööndianalüüs

Planeeritava ala kontaktvöönd on monofunktsionaalne - piirkonnas on väikeelamute kvartalid, mis on hoonestatud peamiselt kuni 2-korruseliste üksikelamutega. Paljudel kruntidel on lisaks elamule ka üks või mitu abihoonet. Väikeelamud on ehitatud 1950.-1980. aastatel. Krundid on erineva suurusega jäädes 600 m² ja 3000 m² vahele. 1980. aastatest on piirkonda rajatud mitmeid 2-korruselisi ridaelamuid. Selline hoonestus on planeeringuala lääneosas (Tüve tn 29, Nõmme tee 87a ning Kajaka tn 37a). Erandiks on planeeringuala kontaktvööndi idaosasse jääv sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt, kus paikneb kuni 4-korruseline Tallinna Medistsiinikool.

Piirkonna tänavatel on üldjuhul väljakujunenud ehitusjoon (nt Nõmme tee, Sule tänav ja Tüve tänav). Samas on ka tänavaid (Kajaka tänav), kus ühtne väljakujunenud ehitusjoon puudub, sest hoonestus paikneb nii krundi keskel kui ka tänavapoolse krundi piiri vahetus läheduses (Kajaka tn 20a).

Piirkonna tihedama liiklusega tänav on Nõmme tee, kus sõidab ka ühistransport (buss), tagades hea ühenduse kesklinna ja teiste linnaosadega. Lähim peatus „Nõmme tee” on ligikaudu 200 m kaugusel. Lähim suurem kaubanduskeskus on Tondi Selver. Piirkonna lähimad sotsiaalobjektid on planeeringualast idas Tallinna Haraka Lasteaed (Haraka tn 7), planeeringualast lõunas Audentese Erakool (Tondi tn 84) ning edelasuunas Tallinna Meditsiinikool (Kännu tn 64).

Planeeringuala kontaktvööndis on Tallinna Linnavalitsuse 20. mai 2009 korraldusega nr 826-k kehtestatud „Sule tn 3 kinnistu detailplaneering“, eesmärgiga kinnistu jagamine kaheks krundiks ning ehitusõiguse määramine olemasoleva kuni 2-korruselise üksikelamu laiendamiseks ja uue kuni 2‑korruselise üksikelamu rajamiseks ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 korraldusega nr 1296-k kehtestatud „Kulli tn 22 kinnistu detailplaneering” eesmärgiga kavandada kaks krunti – kaksikelamu sektsiooni teenindamiseks ja üksikelamu ehitamiseks.

 

 

3. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3–4‑korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande” punkti 3 kohaselt on Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärgiks erinevate piirkondade omavahelise sidususe tagamine ja nende funktsionaalsuse mitmekesistamine ning linnaosalise tähtsusega keskuste kavandamine. Planeeringu käigus määratakse nii arengualad kui need alad, mis oma tänases koosluses on säilitamist väärivad.

Planeeringulahendusega kavandatav on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega ning koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringulahendusega kavandatakse muuta Nõmme tee 82a kinnistu sihtotstarve 100% ärimaaks (senine sihtotstarbeta maa) ja määrata kinnistule ehitusõigus 1-korruselise lillemüügipaviljoni rajamiseks. Krundi seniseid piire ei muudeta.

Hoonestusala on paigutatud krundi edelapoolsele küljele. Kavandatava hoone alune pind on 17,5 m², mis teeb krundi hoonestustiheduseks 0,12. Hoone maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla kuni 4 meetrit. Hoonestusala kaugus naaberkrundi Kajaka tn 39 kinnistu piirist on minimaalselt 1,5 meetrit ja Nõmme tee 82 kinnistu piirist 5 meetrit. Rajatava lillemüügipaviljoni müügipinnaks on 15 m².

Kuna naaberkruntide elamud ei asu vahetult krundi piiri ääres ning kavandatav hoone on maksimaalselt 4 meetri kõrgune, siis ei põhjusta planeeringulahenduse elluviimine negatiivseid mõjutusi (päikesevalguse varjamine) naaberkruntidele. Planeeringus on arvestatud ka Eesti standardis EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides” esitatud nõuetega.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrusest nr 315Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” peab rajatav hoone vastama tulepüsivusklassile TP-3.

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatudTallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006‑2014” kohaselt tuleb planeeringualale kavandada 1 parkimiskoht. Tingimus on täidetud, kavandatava hoone põhjakülge on kavandatud 2 parkimiskohta. Jalakäijad pääsevad krundile Nõmme teelt, sõidukite juurdepääs on Kajaka tänavalt.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36Tallinna jäätmehoolduseeskiri“.

Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord” § 1 lg 3 sätestab, et puittaimestiku ja haljastuse inventeerimine on kohustuslik läbi viia detailplaneeringute menetlemisel, millel kasvavad puittaimed ja kaitsealused taimeliigid. Kuna planeeringualal ühtegi puud ega kaitsealust taimeliiki ei kasva, siis ei ole dendroloogiline inventeerimine käesoleva planeeringu korral vajalik. Krundi põhja- ja läänepoolse piiri vahetusse lähedusse istutatakse põõsashekk, mis eraldab planeeritavat kinnistut naaberkinnistutest. Krundi lõunapiirile istutatakse puu, idaossa põõsad.

Kokkuvõtvalt nähakse planeeringulahendusega ette Nõmme tee 82a kinnistule 100% ärimaa sihtotstarbe määramine, antakse ehitusõigus 1‑korruselise lillemüügipaviljoni rajamiseks ja kavandatakse 2 parkimiskohta (normatiivne 1 parkimiskoht).

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 12. mai 2006 avaldusega kinnistu omanik M. Vimberg. Sama isikuga on 6. märtsil 2008 sõlmitud detailplaneeringu koostamise finantseerimise õiguse üle andmise leping nr 2-5/62.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 19. märtsi 2008 korraldusega nr 470-k. Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 24. märtsil 2008.

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Niined Grupp.

Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 18. aprillil 2008 Nõmme tee 82a kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 10. aprillil 2008. Arutelu käigus detailplaneeringu eskiislahenduse kohta vastuväiteid ega pretensioone ei esitatud.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja planeeritava kinnistu omanik kooskõlastasid planeeringulahenduse märkusteta.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoone ja veetorustiku ümbertõstmise ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Tingimus täidetakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojekt koos haljastuskavaga kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Tingimus täidetakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

OÜ Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

Tingimus täidetakse järgnevates projekteerimisstaadiumites.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 9. septembri 2009 korraldusega nr 1435‑k. Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 15. septembril 2009.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 12. oktoobrist 2009 kuni 26. oktoobrini 2009 Kristiine Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis. Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 1. oktoobril 2009.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

Kuna planeeritavale maa-alale ei ole detailplaneeringuga ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega välja ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni, on Tallinna Kommunaalamet 4. detsembri 2009 kirjaga nr 3-1/1664 kinnitanud, et teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingu sõlmimine Nõmme tee 82a kinnistu planeerimisel ei ole vajalik.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 2 punkti 2, lõigete 3 ja 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala. Samuti ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 33.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 25 lõike 7 punktist 4 teatab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Kajaka tn 39, Nõmme tee 82, Kajaka tn 28a, Kajaka tn 32, Kajaka tn 37a/6 ja Nõmme tee 80 kinnistute omanikele detailplaneeringu kehtestamisest.

Arvestades eeltoodut, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Nõmme tee 82a kinnistu detailplaneeringu Kristiine linnaosas.

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

 

 

Koostaja: Jaan Lindsaar, tel 640 4470, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 18. november 2009.

 

Toomas Sepp

Linnasekretär