Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kokkuleppe sõlmimine Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelisel alal asuvaid kinnistuid koormavate asjaõiguste kannete püsimajäämiseks ja volituste andmine Priit Pärtelpojale kokkuleppe sõlmimiseks
Tallinna Linnavalitsus 16.12.2009 korraldus number 2103
Redaktsiooni kehtivus:16.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 16. detsember 2009 nr 2103-k

 

 

Kokkuleppe sõlmimine Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelisel alal asuvaid kinnistuid koormavate asjaõiguste kannete püsimajäämiseks ja volituste andmine Priit Pärtelpojale kokkuleppe sõlmimiseks

 

 

 

Täitemenetluse seadustiku § 159 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p‑ga 2 ning tulenevalt vajadusest tagada Tallinna linna ja AS ÜHENDATUD KAPITAL vahel 18. mail 2001 sõlmitud kinnistute ostu-müügilepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingus ja Tallinna linna, Skanska EMV Aktsiaseltsi ja AS ÜHENDATUD KAPITAL vahel 22. novembril 2006 sõlmitud kinnistutele isiklike kasutusõiguste seadmise lepingus sätestatud kohustuste täitmine ning nende tagamiseks antud tagatiste püsimajäämine

 

 

     

1. Anda täitemenetluses täiteasjas 034/2009/2149 Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosades numbritega 24026601, 3106301, 3106401, 3106501, 24023301, 24023401, 24023501, 24023601, 24026701, 24026801, 24026901, 24027001, 24027101, 24027201 ja 24027301 kinnisasjadele AS-i ÜHENDATUD KAPITAL kinnisomandi osade võõrandamisel nõusolek kokkuleppe sõlmimiseks Tallinna linna kasuks seatud hüpoteekide ja ostueesõiguse püsimajäämiseks, eesmärgiga tagada Tallinna linnaga sõlmitud kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks seatud hüpoteekide ja ostueesõiguse kehtivus ka pärast täitemenetluse lõppemist.

2. Volitada Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse teenistuse direktorit Priit Pärtelpoega sõlmima täitemenetluses täiteasjas 034/2009/2149 ostjaga täitemenetluse seadustiku §-s 159 nimetatud kokkulepe, mille kohaselt punktis 1 nimetatud kinnistuid koormavad Tallinna linna hüpoteegid ja ostueesõigus jäävad täitemenetluse läbiviimisel püsima ning neid ei kustutata enampakkumise tulemusena kinnistusraamatust. Tallinna linna hüpoteegid tuleb seada esimesele vabale järjekohale pärast AS-i Swedbank kasuks seatavat hüpoteeki.

3. Volitada Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse teenistuse direktorit Priit Pärtelpoega sõlmima Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosades numbritega 24026601, 3106301, 3106401, 24023301, 24023401, 24023501, 24023601, 24026801, 24027001, 24027101 ja 24027201 kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise võlaõigusliku ja asjaõiguslepingu ostjaga täitemenetluses täiteasjas 034/2009/2149 ja Skanska EMV Aktsiaseltsiga asjaõiguslepingu Tallinna Linnavalitsuse 25. oktoobri 2006 korralduses nr 2124-k sätestatud tingimustel.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks kohtutäitur Kristiina Feinmanile, AS-ile ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV Aktsiaseltsile.

 

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär