Haabersti linnaosa vanema ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 16.12.2009 korraldus number 2047

Redaktsiooni kehtivus 16.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 16. detsember 2009 nr 2047-k

 

 

Haabersti linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57 lg 2 p 3, § 571 lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse §-de 19, 23 ja 24 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 7, § 52 lg-tega 2 ja 8, § 104 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 11.detsembri 2008 määrusega nr 44 kinnitatud "Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord" § 15 lg-ga 4, § 16 lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 1 kinnitatud „Haabersti Linnaosa Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 50 „Haabersti linnaosa põhimäärus“ § 16 lg-ga 1 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

     

1. Nimetada Viktor Vassiljev Haabersti linnaosa vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks alates 17. detsembrist 2009.

2. Määrata Haabersti linnaosa vanema Viktor Vassiljevi ametipalgaks 32 500 krooni kuus (palgaaste C8) alates ametisse astumisest.

3. Viktor Vassiljevil on avaliku teenistuse staa˛i ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 10 aastat, 10 kuud ja 11 päeva.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Viktor Vassiljevile ja Haabersti Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär