Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 27.11.2003 nr 59
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt on aluseks
 
Tlv k 29.12.2010 nr 2046
 
Tlv k 29.12.2010 nr 2055
 
Tlv k 29.12.2010 nr 2061
 
Tlv k 29.12.2010 nr 2062
 
Tlv k 22.12.2010 nr 2000
 
Tlv k 15.12.2010 nr 1954
 
Tlv k 29.09.2010 nr 1431
 
Tlv k 15.09.2010 nr 1387
 
Tlv k 08.09.2010 nr 1347
 
Tlv k 18.08.2010 nr 1240
 
Tlv k 30.06.2010 nr 1167
 
Tlv k 30.06.2010 nr 1189
 
Tlv k 22.06.2010 nr 1047
 
Tlv k 22.06.2010 nr 1048
 
Tlv k 02.06.2010 nr 911
 
Tlv k 12.05.2010 nr 781
 
Tlv k 12.05.2010 nr 782
 
Tlv k 12.05.2010 nr 783
 
Tlv k 06.01.2010 nr 1
Aktile viitab
 
Tlv k 26.01.2011 nr 94
 
Tlv k 29.12.2010 nr 2059
 
Tlv k 29.12.2010 nr 2065
 
Tlv k 21.10.2010 nr 1619
 
Tlv k 13.10.2010 nr 1569
 
Tlv k 04.10.2010 nr 1494
 
Tlv k 29.09.2010 nr 1460
 
Tlv k 22.06.2010 nr 1087
 
Tlv p 16.06.2010 nr 27
 
Tlv p 19.05.2010 nr 23
 
Tlv k 12.05.2010 nr 780
 
Tlv k 07.04.2010 nr 523
 
Tlv k 30.03.2010 nr 476
 
Tlv k 17.03.2010 nr 399
 
Tlv k 22.02.2010 nr 301
 
Tlv k 17.02.2010 nr 258
 
Tlv k 10.02.2010 nr 217
 
Tlv k 10.02.2010 nr 218
 
Tlv k 03.02.2010 nr 152
 
Tlv m 20.01.2010 nr 4
 
Tlv m 20.01.2010 nr 6
 
Tlv k 13.01.2010 nr 44
 
Tlv k 13.01.2010 nr 46
 
Tlv k 30.12.2009 nr 2205
Akti muudavad
 
Tvk m 18.11.2010 nr 55
 
Tvk m 22.06.2010 nr 39
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2010. aasta eelarve
Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 määrus number 47
Jõustumine:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 22.06.2010 nr 39, jõustumine 25.06.2010
Määruse tekst ei sisalda nimetatud muudatusi.

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

17. detsember 2009 nr 47

 

 

Tallinna linna 2010. aasta eelarve

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8, § 22 lg 3, § 38 lg 1 alusel ja kooskõlas valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lg 1, § 8 lg 1 ja § 12 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruse“ § 26 lg 1 p 1 ja 8, § 55 lg 1 ja 2, linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud “Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p 2.3, 15.3, 20 ja 21.

 

 

     

§ 1.  Kinnitada Tallinna linna 2010. aasta:

1) koondeelarve vastavalt lisale 1;

2) tulude eelarve vastavalt lisale 2;

3) kulude eelarve vastavalt lisale 3;

4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;

5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;

6) rahakäibe prognoos vastavalt lisale 6.

§ 2.  Käesoleva määruse:

1) lisas 3 “Kulude eelarve“ toodud amortisatsiooni summad on arvestuslikud.

2) lisas 4 “Investeerimistegevuse eelarve“ toodud investeerimisprojektide ja -objektide 2010. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 3.  Lubada linnavalitsusel:

1) kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuse saamist.

2) linna asutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linnavalitsuse reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustatavatele uutele linna asutustele.

3) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud teenistujate üldarvu ja töötasu piires.

4) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 300 000 000 krooni vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud “Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras“ kehtestatud tingimustele. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta jooksul. Linnavalitsusel informeerida kassalaenu võtmisel Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjoni kassalaenu tingimustest.

5) võtta eelarveaastal laenu välisabi sild- ja kaasfinantseerimiseks ning olemasolevate võlakohustuste refinantseerimiseks mahus kuni 357 000 000 krooni tähtajaga kuni 20 aastat vastavalt “Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras“ kehtestatud tingimustele ning valla- ja linnaeelarve seaduse § 81 sätestatud korras.

6) teha eraldisi käesoleva määruse lisas 3 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, allahinnatavate nõuete reservist, linna vara ja kohustusega seonduvate toimingute reservist ning oma- ja kaasfinantseerimise reservist.

§ 4.  Linnavalitsuse korraldusega 2009. aastast 2010. aastasse ülekantavate kulutuste täitmine kajastatakse 2010. aasta eelarve täitmises.

§ 5.  Linna asutustel on keelatud soetada materiaalset ja immateriaalset põhivara tegevuskuludeks ettenähtud vahendite arvelt, välja arvatud juhul, kui materiaalse ja/või immateriaalse põhivara soetusmaksumus ei ületa 50 000 krooni (ilma käibemaksuta). Kui linna asutus soovib soetada tegevuskuludeks ettenähtud vahendite arvelt materiaalset ja/või immateriaalset põhivara, mille soetusmaksumus ületab 50 000 krooni (ilma käibemaksuta), peab asutus esitama vastava muudatusettepaneku eelarve muutmiseks.

§ 6.  Käesoleva määruse lisas 2 ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmisel saab täiendavat omatulu kasutada kulutuste katteks üksnes linna eelarve muutmisega Tallinna Linnavolikogus.

§ 7.  Käesoleva määruse lisas 3 ette nähtud stabiilsusreservi saab kasutada üksnes linna eelarve muutmisega Tallinna Linnavolikogus.

§ 8.  Töötasu on lubatud maksta üksnes nende tootegruppide, toodete, eelarvepositsioonide või investeerimisobjektide kuludest, mille puhul on töötasu kulud eraldi välja toodud. Linna asutustel on tööjõukulude kokkuhoiu arvelt lubatud suurendada majandamiskulusid.

§ 9.  Ametiasutuste (v.a Tallinna Linnavolikogu Kantselei) juhtidel teavitada toote vastutajate ning linnaosade vanematel toote piirkondlike vastutajate määramisest või nende muutmisest linna finantsteenistust.

§ 10.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA - Tallinna Linna eelarve
Lisad 1-6