Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Müügimaks Tallinnas
Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 määrus number 45
Jõustumine:01.01.2010
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2021
Rakendamise kuupäev:01.06.2010
Redaktsiooni kehtivus:16.03.2013 - 01.01.2021 [RT IV, 13.03.2013, 32]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 17.12.2020 nr 30 [RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

REDAKTSIOON:

Tvk m 07.03.2013 nr 15 [RT IV, 13.03.2013, 7 – jõust. 16.03.2013]
Tvk m 15.12.2011 nr 43, jõustumine 01.01.2012
Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

17. detsember 2009 nr 45

 

 

Müügimaks Tallinnas

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 22 lg 1 p 2 ja § 36 lg 1, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lg 1 ja § 161 alusel.
(Tvk m 15.12.2011 nr 43, jõustumine 01.01.2012)

 

 

     

§ 1. Maksu nimetus ja maksuobjekt

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Tallinna linnas müügimaks.

(2) Müügimaksuga maksustatakse määruse § 2 tingimustele vastava maksukohustuslase poolt Tallinna linna territooriumil asuvas tegevuskohas või selle kaudu füüsilisele isikule (välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjale tema ettevõtluse tarbeks) jaekaubanduse, toitlustuse või teeninduse valdkonnas müüdud kaubad ja osutatud teenused.
(Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

§ 2. Maksukohustuslane

Maksukohustuslane on kaupleja kaubandustegevuse seaduse (edaspidi KaubTS) mõistes, kes vastab kõikidele alljärgnevatele tingimustele:

1) kaupleja on registreeritud majandustegevuse registris;

2) kaupleja tegevuskoht on majandustegevuse registri andmetel Tallinna linna territooriumil;

3) kaupleja tegutseb jaekaubanduse, toitlustuse või teeninduse valdkonnas.

(Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

§ 3. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) kaupleja - isik (füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik) või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust (KaubTS § 2 punkt 1), sh erinõuetega tegevusalal ning tegevusloa alusel tegutsev isik;

2) klient - füüsiline isik, välja arvatud ettevõtluse tarbeks kaupa või teenust ostev füüsilisest isikust ettevõtja;

3) kaup - müügiks pakutav või müüdav vallasasi;

4) teenus - jaekaubanduse, toitlustuse või teeninduse raames tasu eest hüve osutamine;

5) kvartal - ajavahemik 1. jaanuarist 31. märtsini (esimene kvartal), 1. aprillist 30. juunini (teine kvartal), 1. juulist 30. septembrini (kolmas kvartal) ja 1. oktoobrist 31. detsembrini (neljas kvartal);

6) tegevuskoht - jaekaubandus-, toitlustus- või teenindusettevõtte koosseisu kuuluv kaupleja müügikoht, mille juurde võib kuuluda tootmis-, hoiu- või muu koht (KaubTS § 14 lõige 1);

7) müügikoht - koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust (KaubTS § 2 punkt 6);

8) e-kaubandus - kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük internetis ilma osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta (KaubTS § 2 punkt 7);

9) jaekaubandus - kaubandustegevus, mille korral müüakse kaupa ja selle müügiga seonduvat teenust kliendile ning millega kaasneva tegevusena võib valmistada või serveerida toitu (KaubTS § 3 lõike 2 punkt 2);

10) toitlustamine - kaubandustegevus, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. Toitlustamisel võib müüa kaasnevat kaupa või osutada täiendavat teenust (KaubTS § 3 lõike 2 punkt 3);

11) teenindus - kaubandustegevus, mille korral tehakse töö kliendi tellimusel ning mille käigus valmistatakse uus vallasasi või hooldatakse, parandatakse või muudetakse olemasolevat vallasasja või selle omadusi või vallasasi antakse või võetakse valdusse või kasutusse või pakutakse ja osutatakse ehitise puhastusteenust või ilu- ja isikuteenust ning müüakse sellise teenusega seonduvat kaupa (KaubTS § 3 lõike 2 punkt 4).

(Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

§ 4. Maksumäär

Müügimaksu määr on 1% § 1 lõikes 2 nimetatud kaupade ja teenuste maksustatavast väärtusest.
(Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

§ 41. Maksukohustuse tekkimise aeg

(1) Maksukohustus tekib päeval, mil tehakse esimesena üks alljärgnevatest toimingutest:

1) kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine või teenuse osutamine;

2) kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumine.

(2) Kestvuslepingu korras teenuse osutamisel tekib maksukohustus maksustamisperioodil, millal lõpeb ajavahemik, mille kestel osutatud teenuse eest esitatakse arve või on kokku lepitud tasumine, olenevalt sellest, mis toimus varem.

(3) Füüsilisest isikust ettevõtjad, kes kasutavad kassapõhist arvestust, võivad maksukohustuse tekkimisel lähtuda kauba või teenuse eest makse laekumisest.

(Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

§ 42. Maksustatav väärtus

(1) Kauba või teenuse müügimaksuga maksustatav väärtus on vastavalt käibemaksuseaduse § 12 lõikele 1 kauba või teenuse müügihind ning kõik muu tasuna käsitatav (ilma käibemaksuta), mille kauba võõrandaja või teenuse osutaja kauba ostjalt, teenuse saajalt või kolmandalt isikult kauba või teenuse eest on saanud või saab.

(2) Kui tehing on tehtud välisvaluutas, siis kohaldatakse maksustatava väärtuse arvutamisel käesoleva määruse § 41 alusel määratud maksukohustuse tekkimise päeval kehtivat Eesti Panga vahetuskurssi.

(Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

§ 5. Maksuvabastused

Müügimaksuga ei maksustata järgmist laadi kaupu ja teenuseid:

1) e-kaubanduse raames müüdud kaubad ja teenused;

2) jaotusvõrgu kaudu müüdav elektri- ja soojusenergia, maagaas ning vesi;

3) vee- ja õhusõidukis, rongis või bussis, mille reis algab või lõpeb väljaspool Tallinna territooriumi või mis viibib reisi kestel väljaspool Tallinna territooriumi, reisi ajal müüdavad kaubad ja teenused;

4) sotsiaalministri 4. detsembri 2006 määrusega nr 63 “Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid“ kehtestatud nimekirjas nimetatud ravim, rasestumisvastane vahend, sanitaar- ja hügieenitoode, meditsiiniseade ning abivahend;

5) leiva- ja saiatooted, mis ei sisalda mett, mune, juustu, marju või puuvilju (tolliseaduse §-s 23 nimetatud Eesti Tollitariifistiku (edaspidi tollitariifistik) alamrubriiki 1905 90 30 kuuluvad tooted);

6) piim, rõõsk koor, petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (rubriikidesse 0401-0403 kuuluvad tooted), välja arvatud pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul (alamrubriikidesse 0402 10, 0402 21, 0402 29, 0403 10 51, 0403 10 53, 0403 10 59, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0403 90 71, 0403 90 73 ja 0403 90 79 kuuluvad tooted);

7) püreestatud (homogeenitud) toidusegud, mis on mõeldud kasutamiseks väikelaste toitudena (alamrubriikidesse 1602 10, 2005 10, 2007 10 ja 2104 20 kuuluvad tooted), spetsiaalne imikupiim (alamrubriiki 0402 29 11 kuuluvad tooted), jaemüügiks pakendatud väikelaste toidud pulbrilisel või vedelal kujul (alamrubriiki 1901 10 00 kuuluvad tooted) ning piima ja piimatooteid sisaldavad väikelaste toidud (alamrubriiki ex99 90 1901* kuuluvad tooted);

8) imikumähkmed (alamrubriiki 4818 40 91 kuuluvad tooted);

9) tehnilisele ülevaatusele kuuluvad 4 kuni 12 meetri pikkused paadid, jahid ja kaatrid.

(Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

§ 6. Maksuhaldur

(1) Müügimaksu maksuhaldurid on Maksu- ja Tolliamet ja Tallinna Ettevõtlusamet.

(2) Tallinna Ettevõtlusameti ülesandeks on maksukohustuslaste nõustamine müügimaksu alal ja maksu arvestuse kontrollimine. Maksuhalduri volitused on järgmistel Tallinna Ettevõtlusameti ametiisikutel:
[RT IV, 13.03.2013, 7 – jõust. 16.03.2013]

1) jurist;
[RT IV, 13.03.2013, 7 – jõust. 16.03.2013]

2) kohalike maksude osakonna juhataja;
[RT IV, 13.03.2013, 7 – jõust. 16.03.2013]

3) kohalike maksude osakonna peaspetsialist.
[RT IV, 13.03.2013, 7 – jõust. 16.03.2013]

(3) Maksu- ja Tolliameti ülesandeks on müügimaksu deklaratsioonide vastuvõtmine, kontrollimine ja vigadest teavitamine, müügimaksu sissenõudmine ja tagastamine, maksuvõla ajatamine ning Maksu- ja Tolliametile esitatud vaiete menetlemine.

(Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

§ 7. Maksusumma arvutamine ja tasumise kord

(1) Maksukohustuslane arvutab deklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma. Maksuhalduril on õigus maksukohustuslase arvutatud summat kontrollida ning vajaduse korral määrata maksusumma maksukorralduse seaduse §-s 98 sätestatud tähtaja jooksul.

(2) Maksukohustuslane on kohustatud müügimaksu tasuma Maksu- ja Tolliametile. Maksu- ja Tolliamet ning Tallinna Ettevõtlusamet avaldavad veebilehel andmed, mis on vajalikud müügimaksu tasumiseks.
(Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

(3) Kui maksukohustuslane ei ole tasunud müügimaksu § 9 lõikes 3 nimetatud tähtpäevaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine seaduse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Intress arvutatakse maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

§ 8. Maksudeklaratsioon

(1) Maksukohustuslane on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks maksudeklaratsiooni rahandusministri poolt kehtestatud müügimaksu deklaratsiooni vormil. Deklaratsiooni esitamise kohustus kehtib maksukohustuslase majandustegevuse registrist kustutamiseni.

(2) Deklaratsioon saadetakse Maksu- ja Tolliametile elektroonilist andmesidet kasutades, posti teel või antakse üle Maksu- ja Tolliameti ametiruumides. Maksukohustuslane võib valida deklaratsiooni esitamise viisi.

(3) Deklaratsioonile kirjutab alla maksukohustuslane, tema seaduslik esindaja või volitatud esindaja. Kui kirjalikule deklaratsioonile kirjutab alla volitatud esindaja, esitatakse maksuhaldurile ka volitust tõendav dokument, kui seda ei ole varem esitatud. Deklaratsiooni esitamise korral elektroonilist andmesidet kasutades peab elektrooniline allkiri olema antud viisil, mis võimaldab tuvastada deklaratsiooni esitanud isikut ja allkirja andmise aega.

(4) Maksu- ja Tolliamet teeb paberkandjal deklaratsioonile märke selle laekumise kuupäeva kohta.

(5) Deklaratsiooni esitaja on kohustatud esitama talle teadaolevalt õigeid andmeid ning andmete õigsust kirjalikult kinnitama.

(6) Kui maksukohustuslase poolt varasemal perioodil deklareeritud tehingu maksustatav väärtus muutub, kajastatakse muudatus jooksvas perioodis. Muudel juhtudel tehakse parandus selle maksustamisperioodi deklaratsioonis, millal oli käesoleva määruse § 41 kohaselt maksukohustuse tekkimise aeg.

(7) Deklaratsiooni esitamata jätmise korral või ebaõigete andmete esitamisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele.

(Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

§ 9. Müügimaksu tasumise tähtpäev ja maksustamisperiood

(1) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

(2) Müügimaksuga maksustamise periood on kvartal.

(3) Maksukohustuslane on kohustatud müügimaksu tasuma kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks sularahata arvelduse korras.

§ 10. Vaidemenetlus

(1) Maksukohustuslane või muu menetlusosaline, kes leiab, et maksuteate, maksuotsuse, vastutusotsuse, korralduse või muu maksuhalduri haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib taotleda selle haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist.

(2) Menetlusosalisel on õigus vaidlustada ka:

1) viivitust;

2) tegevusetust;

3) ametiisiku või eksperdi taandamisest keeldumist;

4) haldusakti andmise taotluse tagastamist;

5) muid maksuhalduri toiminguid.

(3) Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse sellele maksuhaldurile, kes haldusakti andis või toimingu tegi või esitatakse kaebus halduskohtule.
(Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

(4) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse peale võib esitada kaebuse samale maksuhaldurile või esitatakse kaebus halduskohtule.
(Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

(5) Vaie haldusakti peale tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates haldusakti teatavaks tegemise või kättetoimetamise päevast.

(6) Vaie toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja vaidlustatavast toimingust teada sai või pidi teada saama.

§ 11. Maksuõigusrikkumiste eest kohaldatavad karistused

Maksuõigusrikkumise eest kohaldatakse karistust maksukorralduse seaduses ja karistusseadustikus ettenähtud korras.

§ 12. Rakendussätted

(1) Määrusega reguleerimata küsimustes kohaldatakse kohalike maksude seadust, maksukorralduse seadust, kaubandustegevuse seadust ning majandustegevuse registri seadust.
(Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

(2) Enne 1. juunit 2010 sõlmitud kestvuslepingute alusel arvestatakse ja tasutakse müügimaksu kaupadelt, mis on lähetatud või kättesaadavaks tehtud ja teenustelt, mis on osutatud alates 1. juunist 2010.
(Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

(3) Perioodi 1. juunist 2010 kuni 30. juunini 2010 loetakse eraldi maksustamisperioodiks ning deklaratsioon nimetatud perioodi eest esitatakse 20. juuliks 2010.
(Tvk m 08.04.2010 nr 22, jõustumine 15.04.2010)

(31) Lugeda viimaseks maksustamisperioodiks 2011. aasta neljas kvartal. Maksukohustuslane on kohustatud esitama müügimaksu deklaratsiooni viimase maksustamisperioodi eest 20. jaanuariks 2012 ning viimase maksustamisperioodi eest tasuma müügimaksu 20. jaanuariks 2012.
(Tvk m 15.12.2011 nr 43, jõustumine 01.01.2012)

(32) Enne 2012. aasta 1. jaanuari tekkinud müügimaksukohustuse, selle tasumise ja sissenõudmise suhtes rakendatakse kuni nimetatud kuupäevani kehtinud määrust ning kohalike maksude seaduse § 3 lõikeid 3 ja 5, § 5 punkti 3 ning § 8.
(Tvk m 15.12.2011 nr 43, jõustumine 01.01.2012)

§ 13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. Määrust rakendatakse alates 1. juunist 2010.