Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Reklaamimaks Tallinnas
Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 määrus number 44
Jõustumine:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2014 - 21.12.2015 [RT IV, 26.06.2013, 30]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 13.06.2013 nr 38 [RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 01.01.2014]
Tvk m 13.06.2013 nr 38 [RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]
Tvk m 07.03.2013 nr 15 [RT IV, 13.03.2013, 7 – jõust. 16.03.2013]
Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012
Tvk m 21.10.2010 nr 50, jõustumine 01.01.2011
Tvk m 03.06.2010 nr 30, jõustumine 01.01.2011
Tvk m 21.10.2010 nr 50, jõustumine 01.11.2010

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

17. detsember 2009 nr 44

 

 

Reklaamimaks Tallinnas

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 22 lg 1 p 2 ja § 36 lg 1, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 2 lg 1 p 3 ja lg 2, § 30 lg 2 p 5 alusel.

 

 

     

§ 1. Mõisted

(1) Käesolevas määruses (edaspidi määrus) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;

2) reklaamimaks (edaspidi maks) – Tallinna linna avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks määruses sätestatud korras maksukohustuslase poolt maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta tasumisele kuuluv kohalik maks;

3) maksuobjekt – reklaam, mida eksponeeritakse Tallinna linna haldusterritooriumil füüsilise või juriidilise isiku poolt;

4) maksukohustuslane - välireklaamikandja otsene valdaja või ühistranspordiloa või taksoveoloa omaja;
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

5) [Kehtetu - RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

6) majandus- või kutsetegevuse koht – koht, kus vahetult pakutakse ja müüakse kaupa või vahetult pakutakse ja osutatakse teenust;

7) tagastusnõue – seaduses või haldusaktis ettenähtust suuremas summas tehtud makse ja rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse tagasisaamiseks koostatud kirjalik taotlus, mis esitatakse maksuhaldurile reklaamimaksualase maksudeklaratsiooni (edaspidi maksudeklaratsioon) paranduses või muus kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

8) maksudeklaratsioon – maksuhaldurile esitatav reklaamimaksu arvestamise dokument;

9) reklaampind – tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Tallinna linna haldusterritooriumile avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil. Reklaampind määratakse tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud tervikliku reklaami pindalaga ja ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindaladega;

10) mobiilne konstruktsioon - sõiduk, haagis või pukseeritav seade, mis on välireklaami edastamiseks kohandatud ja mille vahendusel välireklaami edastatakse, samuti reklaami eesmärgil linnaruumi spetsiaalselt paigutatud või pargitud reklaamkirjadega sõiduk. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

11) välireklaam – avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam, mis asub ehitisel või ehitise siseruumides avalikkusele suunatult või eraomandis oleval kinnistul, ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult või mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult;

12) välireklaamikandja – asi, millele paigaldatakse välireklaami või mille vahendusel edastatakse välireklaami;

13) sotsiaalreklaam – reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit;

14) linna ühiskondlikuks objektiks olev välireklaamikandja – Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva ehitise pinnale õiguspäraselt paigutatud välireklaamikandja, mis samaaegselt selle kasutamisega reklaamialaseks tegevuseks teenib linna avalikke huve (linnateaberajatis, ootekoda, prügikast jm);

15) maksustatav väärtus - reklaampinna ruutmeetrite ja reklaami eksponeerimise kalendripäevade aritmeetiline korrutis;
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

16) diferentseeritud maksumäär - määruses kehtestatud tavamaksumäärast kõrgem maksumäär.
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

(2) Reklaamina ei käsitata:

1) majandus- või kutsetegevuse kohas antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta (tarbijakaitseseaduse § 4 lõikes 2 nimetatud teave);

2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel või tänavakaubanduse kioskil, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub, ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud teabega;

4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;

5) märgistust kauba müügipakendil pakendiseaduse tähenduses;

6) sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta;

7) roogade ja jookide hinnakirja, mis on paigutatud toitlustusettevõtte peasissekäigu juurde.
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

§ 2.  Maksuobjekt
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

(1) Maksuobjekt on reklaam, mida eksponeeritakse:

1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumidest või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;

2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;

3) linnaliinibussi, trammi, trollibussi või takso välisküljel või siseruumis avalikkusele suunatult, kui selle transpordivahendi kasutaja on äriühing, mille asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas, või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas;

4) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

(2) (Kehtetu - Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

(3) (Kehtetu - Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

§ 3.  Maksu mittekohaldamine

Reklaamimaksuga ei maksustata:

1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaami;

2) sellise sihtasutuse reklaami, mille ainuasutaja või üks asutajatest on Tallinna linn;
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

3) Euroopa Liidu institutsioonide reklaami;

4) muuseumide, kunstinäituste, raamatunäituste, teatrietenduste (v.a muusikalid) ning laulu- ja tantsupeo reklaami;
(Tvk m 03.06.2010 nr 30, jõustumine 01.01.2011)

5) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaami;

6) reklaami tarbijale kasutamiseks ette nähtud kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms) jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljaspool siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;

7) vahetult inimeste teostatavat reklaami (kostümeeritult, trükiseid jagades jms);

8) Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluvate kaubamärkide kasutamist kaubamärgiseaduses ette nähtud korras;

9) kaubamärgi “Welcome to ESTonia” kasutamist kaubamärgiseaduses ette nähtud korras;

10) reklaami sularahaautomaadi ekraanil, samuti krediidiasutuse nime ja temale registreeritud kaubamärgi eksponeerimist sularahaautomaadi asukoha tähisena;

11) jäätmekäitlejale registreeritud kaubamärgi, jäätmekäitleja nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;

12) ehitamise ajal ehitise läheduses asuval informatsioonitahvlil eksponeeritud teavet, mis on nimetatud ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3;
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

121) ehitamise ajal ehitise piirdel eksponeeritud ehitusettevõtja nime, kontaktandmeid ja kaubamärki, mis on ehitusettevõtjale registreeritud või mida ehitusettevõtja kasutab kaubamärgiomaniku loa alusel;
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

13) ühistranspordiloa omajale registreeritud kaubamärgi, nime ja kontaktandmete eksponeerimist selle loa alusel sõitjateveoks kasutatava sõiduki välisküljel;

14) teavet linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamikandjal (välja arvatud linnateaberajatis), mis on paigutatud Tallinna linnale kuuluva ehitise pinnale linnaosa valitsuse, Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi ettevõtlusamet) või Tallinna Kommunaalametiga sõlmitud lepingu alusel;
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

15) reklaami linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamikandjal, mis on paigutatud Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi kui linna äriühingule kuuluvatele kontaktliinipostidele Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsiga sõlmitud lepingu alusel;

16) pakendipunktil eksponeeritavat reklaami;

17) välireklaamikandja konstruktsioonielementide tähistust välireklaamikandja omanikule ja otsesele valdajale registreeritud kaubamärgi, nime ning kontaktandmete, sealhulgas domeeninimega;

18) ettevõtja nime ja ettevõtjale registreeritud kaubamärki või kaubamärgi omaniku loal kasutatavat kaubamärki, mida eksponeeritakse sellel kinnistul asuval lipul, kus asub ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koht;
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

19) Tallinna haldusterritooriumil asuva spordirajatise sisepinnale paigaldatud ja spordirajatises viibivatele isikutele suunatud reklaami;

20) liiklusmärke.
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

§ 4.  Maksusoodustused ja taotluse esitamine

(1) Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) võib anda maksusoodustusi:

1) kontsertide, muusikalide ja kirjandusürituste, mille kaasfinantseerijaks on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud isikud, reklaami osas 50%;
(Tvk m 03.06.2010 nr 30, jõustumine 01.01.2011)

2) filmide reklaami osas vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2 50%;

21) raamatute, mille kaasfinantseerijaks on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud isikud või Eesti Kultuurkapital, reklaami osas 50%;
(Tvk m 03.06.2010 nr 30, jõustumine 01.01.2011)

3) spordiürituste reklaami osas 50%;

4) selliste heategevusürituste reklaami osas, kus üritusest saadav kogu tulu suunatakse heategevuseks 100%;

5) sotsiaalreklaami osas 100%.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 toodud maksusoodustust on õigus taotleda filmide reklaami osas, mille valmimise kaasfinantseerija on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud avalik-õiguslik juriidiline isik või Eesti Filmi Sihtasutus. Maksusoodustust on õigus taotleda ka Kultuuriministeeriumi levitoetuste eraldamise komisjoni ning teiste riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste rahalisel toel Eesti Vabariigi kinodes esitatavate filmide reklaami osas.

(3) Taotluse maksusoodustuse saamiseks esitab maksukohustuslane linnavalitsusele ettevõtlusameti kaudu vähemalt 21 kalendripäeva enne soovitud reklaami eksponeerimise perioodi algust. Taotlusele lisatakse reklaami näidis või kavand, reklaami eksponeerimise asukohtade nimekiri, eksponeerimise periood ja maksusoodustuse taotlemise põhjendatud selgitus. Kui maksusoodustuse taotlus esitatakse vähem kui 21 kalendripäeva enne soovitud reklaami eksponeerimise perioodi algust, võib soodustust kohaldada hilisemast kuupäevast.
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

(4) Linnavalitsus ei anna maksusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid, kellel on Tallinna linna kohalike maksude osas maksuvõlg või kellel on esitamata reklaamimaksu maksudeklaratsioonid varem eksponeeritud reklaami eest. Samuti ei anna linnavalitsus maksusoodustust taotlejale, kelle suhtes on jõustunud kontrollimenetluse otsus, millega on tuvastatud valeandmete esitamine maksudeklaratsioonis, taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul.
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

(5) Ettevõtlusameti ettepanekul on linnavalitsusel õigus valeandmete ilmnemisel maksukohustuslase esitatud andmetes anda välja uus korraldus maksusoodustuse andmise tühistamise kohta ja nõuda parandatud maksudeklaratsiooni esitamist.

(6) Kui puudub alus maksusoodustuse andmiseks vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1, tagastab ettevõtlusamet taotluse 5 kalendripäeva jooksul.
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

§ 5.  Maksumäärad

(1) Maksumäär 1. jaanuarist 2012 kuni 31. detsembrini 2012 on 0,40 eurot kalendripäevas ühe reklaampinna ruutmeetri kohta. Alates 1. jaanuarist 2013 on maksumäär 0,45 eurot kalendripäevas ühe reklaampinna ruutmeetri kohta.

(2) Reklaamile, milles reklaamitakse alkohoolset jooki, mille etanoolisisaldus on kuni 6 mahuprotsenti (kaasa arvatud), kohaldatakse viiekordset diferentseeritud maksumäära.

(3) Reklaamile, milles teavitatakse valmisolekut anda tarbijakrediiti ja/või vahendada selliseid lepinguid, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijale laenu ning mille krediidi kulukuse määr on suurem kui 25% (kaasa arvatud) aastas, kohaldatakse viiekordset diferentseeritud maksumäära.

(4) Reklaamile, mida eksponeeritakse mobiilse konstruktsiooni vahendusel, kohaldatakse kahekordset diferentseeritud maksumäära. Kui mobiilse konstruktsiooni vahendusel eksponeeritava reklaami objekt on lõigetes 2 või 3 nimetatud reklaam, kohaldatakse seitsmekordset diferentseeritud maksumäära.

(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

 

§ 6.  Maksu arvutamine

(1) Maksustamisel võetakse aluseks reklaampind, milleks on asja pindala, mille vahendusel reklaami eksponeeritakse. Reklaami maksustatakse reklaami tervikliku eksponeerimise ulatuses.
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

(2) Reklaampind arvutatakse kümnendik ruutmeetri täpsusega, üks kuni neli sajandikku reklaampinna ruutmeetrit ümardatakse eelnenud kümnendik ruutmeetrini ja viis kuni üheksa sajandikku reklaampinna ruutmeetrit ümardatakse järgneva kümnendik ruutmeetrini. Kui reklaampinna suurus on 0,5 ruutmeetrit või alla selle, loetakse reklaampinna suuruseks 0,5 ruutmeetrit.
[RT IV, 13.03.2013, 7 – jõust. 16.03.2013]

(3) (Kehtetu - Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

(4) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse sendi täpsusega.
[RT IV, 13.03.2013, 7 – jõust. 16.03.2013]

§ 7.  Maksukohustuse tekkimise periood

(1) Maksustamisperiood on kalendrinädalas, kalendrikuus, kalendrikvartalis või kalendriaastas mõõdetav ajavahemik, mil reklaami eksponeeritakse.
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

(2) Reklaamimaksu tasutakse iga reklaami eksponeerimise päeva eest maksustamisperioodil.
[RT IV, 13.03.2013, 7 – jõust. 16.03.2013]

(3) Maks tuleb tasuda sularahata arvelduse korras. Maksukohustuse puhul, mis tekib maksustamisperioodi eest alates 1. jaanuarist 2014, on maksukohustuslane kohustatud maksu tasuma Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA). MTA ja ettevõtlusamet avaldavad veebilehel andmed, mis on vajalikud maksu tasumiseks.
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

(4) Maksu tasumise tähtpäev on reklaamimaksu maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäev.
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

(5) Kui maksukohustuslane ei ole tasunud reklaamimaksu määrusega sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine määruse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Intress arvutatakse maksukorralduse seadusega sätestatud määraga

(6) (Kehtetu - Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

(7) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmise korral määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 8.  Reklaamimaksu maksudeklaratsioon

(1) Maksukohustuslane on kohustatud esitama maksuhaldurile maksudeklaratsiooni maksustamisperioodi esimesel tööpäeval maksuhalduri ametiruumides, elektroonilist andmesidet kasutades või e-posti teel. Maksukohustuse puhul, mis on tekkinud maksustamisperioodi eest kuni 31. detsembrini 2013, esitatakse maksudeklaratsioon ettevõtlusametile. Maksukohustuse puhul, mis tekib maksustamisperioodi eest alates 1. jaanuarist 2014, esitatakse maksudeklaratsioon MTA-le.
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

(2) Kalendriaasta esimese maksudeklaratsiooniga valib maksukohustuslane maksustamisperioodi. Maksukohustuslane ei saa muuta kalendriaasta jooksul kalendriaasta alguses valitud maksustamisperioodi. Maksustamisperioodi saab muuta järgneval kalendriaastal. Kui maksukohustuslane ei ole kalendriaastal maksustamisperioodi valinud, loetakse maksustamisperioodiks kalendrinädal.
[RT IV, 13.03.2013, 7 – jõust. 16.03.2013]

(21) Kui maksukohustuslane on valinud maksustamisperioodiks kalendrinädala, kuid soovib seda muuta, liidetakse jooksva aasta viimasele maksustamisperioodile jooksva aasta kalendripäevad, mis kuuluksid järgmise kalendriaasta esimese maksustamisperioodi hulka.
[RT IV, 13.03.2013, 7 – jõust. 16.03.2013]

(3) Ühe maksustamisperioodi kohta saab esitada ainult ühe maksudeklaratsiooni.

(31) Maksukohustuslane esitab maksudeklaratsiooni elektrooniliselt, kui sellel näidatakse rohkem kui kümme maksuobjekti.
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 01.01.2014]

(4) Kõik maksustamisperioodil eksponeeritud reklaamid deklareeritakse samal maksudeklaratsioonil, kasutades selleks ettenähtud maksudeklaratsiooni lisavormi.

(5) Maksudeklaratsioon tuleb koostada määruse lisaga kehtestatud vormi kohaselt. Maksudeklaratsioon koosneb maksudeklaratsiooni põhivormist ja lisavormidest. Maksudeklaratsiooni igal lehel peab olema maksukohustuslase esindusõigusliku isiku allkiri. 

(6) Maksudeklaratsioonile lisatakse eksponeeritava(te) reklaami(de) näidis(ed). Maksudeklaratsiooni allkirjastab maksukohustuslase esindusõiguslik isik.
[RT IV, 13.03.2013, 7 – jõust. 16.03.2013]

(7) [Kehtetu - RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

(8) Pärast maksukohustuslase maksudeklaratsiooni esmakordset esitamist edastab maksuhaldur elektrooniliste andmete olemasolu korral maksudeklaratsiooni esitajale viitenumbri, mis on sama ka edaspidiste maksukohustuslase reklaamimaksu maksukohustuste tasumisel ja mis tuleb märkida maksekorraldusele. Elektrooniliste andmete puudumise korral lasub maksukohustuslasel kohustus pöörduda maksuhalduri poole viitenumbri saamiseks. Maksukohustuse puhul, mis tekib maksustamisperioodi eest alates 1. jaanuarist 2014, on maksukohustuslane kohustatud tasuma maksu MTA-le.
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

§ 81. Maksudeklaratsiooni parandamine

(1) Kui maksukohustuslane enne maksusumma määramise aegumist, maksukorralduse seaduse §-ga 98 sätestatud korras, avastab, et tema poolt või tema nimel esitatud maksudeklaratsioon on deklareeritud vigaselt või puudustega, teavitab ta sellest viivitama maksuhaldurit kirjalikult.
(Tvk m 21.10.2010 nr 50, jõustumine 01.11.2010)

(2) Maksuhaldur teavitab maksukohustuslast, kas maksukohustuslane peab:

1) taotlema maksudeklaratsiooni muutmist või kehtetuks tunnistamist;

2) esitama parandatud õigete andmetega maksudeklaratsiooni;

3) (Kehtetu - Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

§ 9. Maksu tagastamine

(1) Kui maksumaksja on tasunud maksu teatud maksuobjekti osas teatud ajavahemiku lõikes, kuid ta loobub enne selle ajavahemiku lõppu antud reklaami eksponeerimisest, on maksukohustuslasel õigus saada tagasi maksuhaldurile määruses ette nähtud suuremas summas tehtud makse või rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse, sealhulgas enne kohustuse tasumise tähtpäeva tehtud makse.

(2) Tagastusnõue esitatakse maksuhaldurile hiljemalt reklaami eksponeerimise lõpetamisele järgneval päeval maksuhalduri ametiruumides, posti või e-posti teel. Hiljem esitatud tagastusnõude korral võetakse enamtasutud maksusumma arvutamisel aluseks tagastusnõude esitamise kuupäev.

(3) Tagastusnõudes tuleb märkida maksustamisperiood, reklaami eksponeerimise koht ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.
[RT IV, 13.03.2013, 7 – jõust. 16.03.2013]

(4) Enam tasutud maksu ei tagastata, kui maksukohustuslasel on möödunud maksustamisperioodide eest tasumata maksusumma või maksu kõrvalkohustustest tulenevad summad, mille täitmise tähtpäev on saabunud.
[RT IV, 13.03.2013, 7 – jõust. 16.03.2013]

(5) Maksuhaldur võib seoses tagastusnõude kontrollimisega pikendada motiveeritud otsuse alusel tagastusnõude täitmise tähtaega kuni 30 kalendripäeva.
[RT IV, 13.03.2013, 7 – jõust. 16.03.2013]

§ 10.  Maksuhaldur

(1) Maksukohustuse puhul, mis tekib maksustamisperioodi eest kuni 31. detsembrini 2013, on maksuhaldur ettevõtlusamet ning maksuhalduri volitused on järgmistel ettevõtlusameti ametnikel:
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

1) juhataja;
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

2) jurist;
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

3) kohalike maksude osakonna juhataja;
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

4) kohalike maksude osakonna peaspetsialist;
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

5) kohalike maksude osakonna järelevalve vaneminspektor.
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

(2) Maksukohustuse puhul, mis tekib pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksustamisperioodi, on maksuhaldurid MTA ja ettevõtlusamet.
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

(3) Maksukohustuse puhul, mis tekib pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksustamisperioodi, on ettevõtlusameti ülesanne maksukohustuslaste nõustamine, maksuarvestuse õigsuse kontrollimine, maksudeklaratsioonis deklareerimata maksuobjektidest maksukohustuslaste teavitamine ja ettevõtlusameti rakendatud sunnivahendite sundtäitmise menetluse läbiviimine. Maksuhalduri volitused on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtlusameti ametnikel.
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

(4) Maksukohustuse puhul, mis tekib pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksustamisperioodi, on MTA ülesanne maksudeklaratsioonide vastuvõtmine, maksudeklaratsioonide loogika (arvutuskäikude õigsuse) ja vormistuse kontrollimine, maksukohustuslaste vigadest teavitamine ja asjaomaste sunnivahendite rakendamine, reklaamimaksu sissenõudmine ja tagastamine, maksuvõla ajatamine ja MTA-le esitatud vaiete lahendamine.
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

§ 11.  Vaidemenetlus

(1) Maksukohustuslane või muu menetlusosaline, kes leiab, et maksuteate, maksuotsuse, korralduse või muu maksuhalduri haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib taotleda selle haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist.

(2) Menetlusosalisel on õigus vaidlustada ka:

1) viivitust;

2) tegevusetust;

3) muid maksuhalduri toiminguid.

(3) Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse ettevõtlusametile.
(Tvk m 21.10.2010 nr 50, jõustumine 01.11.2010)

(4) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse peale võib esitada kaebuse maksuhaldurile.
(Tvk m 21.10.2010 nr 50, jõustumine 01.11.2010)

(5) Vaie haldusakti peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates haldusakti teatavakstegemise või kättetoimetamise päevast.

(6) Vaie toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil vaide esitaja sai vaidlustatavast toimingust teada või pidi teada saama.

§ 12.  Maksuõigusrikkumiste eest kohaldatavad karistused

(1) Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust maksukorralduse seaduse § 1531 ja/või § 154 järgi.

(2) Maksualase kuriteo eest kohaldatakse vastutust karistusseadustiku § 3891 ja/või § 3892 järgi.

§ 13.  Rakendussätted

(1) Määrusega reguleerimata küsimustes kohaldatakse kohalike maksude seadust, maksukorralduse seadust, reklaamiseadust ja teisi õigusakte.
(Tvk m 21.10.2010 nr 50, jõustumine 01.11.2010)

(2) Reklaami osas, mida eksponeeritakse linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamikandjal, mis on paigutatud Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva ehitise pinnale linna ametiasutusega enne 1. jaanuari 2003 sõlmitud lepingu alusel, tekib maksukohustus siis, kui on möödunud lepingus sätestatud tähtaeg maksu mittekohaldamise kohta või kui leping on lõppenud.
(Tvk m 21.10.2010 nr 50, jõustumine 01.11.2010)

(3) Maksukohustuslased, kes valivad 2012. aasta maksustamisperioodiks kalendrinädala, liidavad 2012. aasta esimese jaanuari 2012. aasta esimesele maksudeklaratsioonile.
(Tvk m 17.11.2011 nr 36, jõustumine 01.01.2012)

§ 14.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 15.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

 

Lisa - Tallinna reklaamimaksu deklaratsioon [RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 01.01.2014]