Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad
Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 määrus number 42
Jõustumine:01.02.2010
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:17.12.2009 - 31.01.2010

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

17. detsember 2009 nr 42

 

 

Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 lg 1 ja § 6 lg 1, ühistranspordiseaduse § 2 p 17, § 5 lg 1 p‑de 9–11 ning lg 3, § 24 lg 2 p‑de 3 ja 4, § 25, § 27 lg 1, § 281, § 29 lg 1 p 1 ja lg 3 ning § 52 lg 2, isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lg 1 ja lg 2 p 1, § 5, § 6, § 19 lg 1, majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004 määruse nr 141 “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri” § 7 lg 3 p‑de 1, 2, 3, 4, 6, § 8 lg‑te 4, 5, 6, 10, 12 ja 16 alusel.

 

 

     

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Käesolev kord määrab kindlaks sõidu eest tasumise korra ja kehtestab sõidupiletite hinnad Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis autobussi-, trammi- ja trollibussiliinidel.

§ 2.  Mõisted

Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistransport on avalik veoteenus, mida teostatakse Tallinna linnas ja mille ühissõidukites on ühine sõiduõigust tõendav dokument. Tallinna ühtse piletisüsteemi ühissõidukid on tähistatud Tallinna ühtse piletisüsteemi logoga;

2) sõidukaart on sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita ühtse piletisüsteemi ühissõidukites piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud või märgitud perioodi vältel. Sõidukaardid on paberkandjal või elektroonilised. Sõidukaardid on täiskaardid, mis kehtivad kõigile sõitjatele ja soodushindadega kaardid (õpilas- ja sooduskaardid), mis kehtivad Tallinna Linnavolikogu poolt antud sõidusoodustusi saavatele sõitjatele;

3) ID‑pilet (elektrooniline sõidukaart) on isikustatud sõidudokument, mis soetatakse Eesti rahvastikuregistris olevale isikule isikutunnistuse (ID‑kaardi) või alla 15‑aastaste õpilaste puhul isikukoodiga varustatud õpilaspileti abil;

4) esitajakaart (paberkandjal sõidukaart) on isikustamata sõidudokument. Esitajakaart on sõidudokumendiks ID‑kaardi mitteomajale;

5) 1 päeva kaart või 3 päeva kaart on sõidukaart, mis annab sõitjale õiguse kasutada ühtse piletisüsteemi ühistransporti vastavalt 24 tunni või 72 tunni jooksul alates sõidukaardi aktiveerimise või märgistamise momendist;

6) 1 päeva grupikaart on sõidukaart, mis annab sõitjate grupile (kuni 2 täiskasvanut ja kuni 2 last) õiguse kasutada ühtse piletisüsteemi ühistransporti 24 tunni jooksul alates sõidukaardi märgistamise hetkest;

7) ekspresskaart on sõidukaart, mis annab sõitjale õiguse sõita ühtse piletisüsteemi ühistranspordi kõigil liinidel;

8) õpilaskaart on sõidukaart, mis annab õpilasele (üldharidus- ja kutsekoolid) õiguse kasutada ühtse piletisüsteemi ühistransporti. Õpilaskaardid jagunevad tallinlaste ID‑piletiteks, mittetallinlaste ID‑piletiteks ja esitajakaartideks;

9) sooduskaart on sõidukaart, mis annab üliõpilasele, pensionärile (kuni 64‑aastased, kaasa arvatud), raske või keskmise puudega 16‑aastasele ja vanemale isikule ning 3 ja enama lapsega pere vanemale õiguse kasutada ühtse piletisüsteemi ühistransporti. Sooduskaardid on ainult tallinlaste ID‑piletid;

10) 30 päeva ühiskaart on Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ja Elektriraudtee liinidel kehtiv sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita nimetatud liinidel piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi vältel. Ühiskaardid on ainult elektroonilised. Ühiskaardid jagunevad Elektriraudtee liinide osas Balti jaamast alates tsooni- või mitme tsooni kaartideks.

Elektriraudtee tsoonid on järgmised:

A tsoon: Balti jaam-Laagri; Balti jaam-Lagedi;

B tsoon: Laagri-Niitvälja/ Kulna; Lagedi-Parila;

C tsoon: Niitvälja–Paldiski/ Klooga-Rand; Kulna-Riisipere; Parila-Aegviidu;

11) Tallinna-Viimsi 1.–2. tsooni ühiskaart ja üksikpilet on Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ja Viimsi valla haldusterritooriumil kehtivad sõidudokumendid. Ühiskaart annab sõitjale õiguse sõita nimetatud liinidel piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi vältel. Ühiskaardid on ainult elektroonilised. Ühiskaartide ja üksikpiletite hinnad kehtestab Harju maavanem;

12) Tallinna-Harjumaa kuukaart on Tallinna ühtse piletisüsteemi liinidel ja Harjumaa maakonnaliinidel kehtiv sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita nimetatud liinidel piiramatu arv kordi kuu jooksul, mil kaart kehtib. Kuukaardid jagunevad alates Tallinna linnast tsooni- või mitme tsooni kaartideks. Kuukaartide hinnad ja sõidutsoonid kehtestab Harju maavanem;

13) talong on eelmüügist või ühissõiduki juhi käest ostetud sõidudokument, mis kehtib ühe sõidu kohta ja kuulub märgistamisele;

14) tunnipilet on pilet, mis annab sõitjale õiguse kasutada Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistransporti vastavalt 1 tunni või 2 tunni jooksul alates pileti mobiiltelefoni abil aktiveerimise või ühissõidukis märgistamise momendist;

15) elektrooniline tasukogumissüsteem koosneb sõitja poolt kas sularahas, pangaülekandega või muul viisil ettemaksete tegemisest sõiduõiguse saamiseks ja nende ettemaksete fikseerimisest infosüsteemis;

16) ekspressliin on vähendatud peatuste arvu, väiksema ühendusaja ja kõrgendatud piletihinnaga bussiliin;

17) isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis, kui seadus või selle alusel kehtestatud õigusakt ei sätesta teisiti;

18) sotsiaalhoolekande osakonna tõend – paberkandjal või elektrooniline (ID‑kaardi või alla 15‑aastasel õpilasel isikukoodiga varustatud õpilaspileti põhine) linnaosa valitsuse, linna- või vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tõend sõidusoodustuse kasutamise õiguse kohta;

19) kaitseväe ajateenija on kaitseväeteenistuse seaduse alusel ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutud kaitseväekohustuslane;

20) laps on kuni 18‑aastane isik või õpilane, kes õpib päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses, kuni 19‑aastaseks saamiseni, 19‑aastaseks saamisel jooksva õppeaasta lõpuni;

21) pere on sotsiaalne üksus, mille koos elavad liikmed kuuluvad samasse leibkonda ja kelle elukoha andmed on Eesti rahvastikuregistrisse kantud samal aadressil;

22) Eesti Hariduse Infosüsteem (edaspidi EHIS) – sisaldab registrit/andmebaasi kõigi Eesti Vabariigis õppivate isikute (üldhariduslike ja kutsekoolide õpilased, kõrgemate õppeasutuste õpilased) kohta, kaasa arvatud välismaalased. EHIS ei sisalda andmeid välismaal õppivate Eesti Vabariigi kodanike kohta;

23) tallinlane – käesoleva määruse mõistes rahvastikuregistrijärgne Tallinna elanik, kes omab ID‑kaarti;

24) mittetallinlane – käesoleva määruse mõistes ei ela rahvastikuregistrijärgselt Tallinnas, kuid omab ID‑kaarti.

2. peatükk
PILETISÜSTEEM

§ 3.  Sõiduõigust tõendavad dokumendid

(1) Sõiduõigust tõendavaks dokumendiks on sõidupilet või muu käesolevast määrusest tulenev sõiduõigust tõendav dokument. Piletisüsteem koosneb järgmistest sõidupiletitest: talongid, tunnipiletid, sõidukaardid ja ühiskaardid.

(2) Talongid jagunevad:

1) sõidutalong;

2) ekspresstalong;

3) soodustalong;

4) lisatalong;

5) talongiraamat (10 sõidutalongi).

(3) Tunnipiletid jagunevad:

1) 1 tunni pilet;

2) 2 tunni pilet;

3) 1 tunni piletite raamat (10 piletit);

4) 1 tunni sooduspilet;

5) 2 tunni sooduspilet;

6) 1 tunni sooduspiletite raamat (10 piletit).

(4) Sõidukaardid jagunevad:

1) 90 päeva kaart;

2) 90 päeva ekspresskaart;

3) 30 päeva kaart;

4) 30 päeva ekspresskaart;

5) 10 päeva kaart;

6) 10 päeva ekspresskaart;

7) 3 päeva (72 tunni) kaart;

8) 1 päeva (24 tunni) kaart;

9) 1 päeva (24 tunni) grupikaart;

10) 90 päeva õpilaskaart;

11) 90 päeva õpilasekspresskaart;

12) 30 päeva õpilaskaart;

13) 30 päeva õpilasekspresskaart;

14) 90 päeva sooduskaart;

15) 90 päeva soodusekspresskaart;

16) 30 päeva sooduskaart;

17) 30 päeva soodusekspresskaart.

(5) 30 päeva ühiskaardid jagunevad:

1) A tsooni ühiskaart;

2) AB tsooni ühiskaart;

3) ABC tsooni ühiskaart;

4) A tsooni soodusühiskaart;

5) AB tsooni soodusühiskaart;

6) ABC tsooni soodusühiskaart;

7) A tsooni kiirrongi ühiskaart;

8) AB tsooni kiirrongi ühiskaart;

9) ABC tsooni kiirrongi ühiskaart;

10) A tsooni kiirrongi soodusühiskaart;

11) AB tsooni kiirrongi soodusühiskaart;

12) ABC tsooni kiirrongi soodusühiskaart.

(6) Tallinna-Harjumaa sõidupiletid jagunevad:

1) Tallinna-Viimsi 1.–2. tsooni üksikpilet;

2) Tallinna-Viimsi 1.–2. tsooni soodusüksikpilet;

3) Tallinna-Viimsi 1.–2. tsooni 30 päeva täiskaart;

4) Tallinna-Viimsi 1.–2. tsooni 30 päeva sooduskaart;

5) Tallinna-Viimsi 1.–2. tsooni 90 päeva täiskaart;

6) Tallinna-Viimsi 1.–2. tsooni 90 päeva sooduskaart;

7) Tallinna-Harjumaa 1. tsooni kuukaart;

8) Tallinna-Harjumaa 1.–2. tsooni kuukaart;

9) Tallinna-Harjumaa 1.–3. tsooni kuukaart;

10) Tallinna-Harjumaa 1.–4. tsooni kuukaart;

11) Tallinna-Harjumaa 1.–5. tsooni kuukaart.

§ 4.  Sõidupiletite hinnad

Nimetus

Hind (krooni)   1.02.2010

Talongid

 

Eelmüügist

Ühissõidukist

Sõidutalong

15

 

25

 

Ekspresstalong

16

 

25

 

Soodustalong

7

 

13

 

Lisatalong

7

 

7*

 

Talongiraamat (10 talongi)

100

 

x

 

Tunnipiletid

 

ID-pilet (mobiiltelefoniga)

Tunnipilet

 

elektrooniline

paberkandjal

1 tunni pilet

16

 

16

 

2 tunni pilet

21

 

21

 

1 tunni piletite raamat (10 piletit)

130

 

130

 

1 tunni sooduspilet

9

 

9

 

2 tunni sooduspilet

12

 

12

 

1 tunni sooduspiletite raamat (10 piletit)

70

 

70

 

Sõidukaardid

 

 

ID-pilet (elektrooniline)

Esitajakaart

 

tallinlasele

mittetallinlasele

paberkandjal

Täiskaardid

90 päeva kaart

660

 

825

 

990

 

90 päeva ekspresskaart

740

 

925

 

x

 

30 päeva kaart

290

 

365

 

420

 

30 päeva ekspresskaart

315

 

395

 

x

 

10 päeva kaart

135

 

170

 

205

 

10 päeva ekspresskaart

150

 

190

 

x

 

3 päeva (72 tunni) kaart

75

 

95

 

115

 

1 päeva (24 tunni) kaart

45

 

55

 

70

 

1 päeva (24 tunni) grupikaart

x

 

x

 

110

 

Õpilaskaardid

90 päeva kaart

290

 

360

 

430

 

90 päeva ekspresskaart

315

 

395

 

x

 

30 päeva kaart

105

 

130

 

155

 

30 päeva ekspresskaart

125

 

155

 

x

 

Sooduskaardid

90 päeva kaart

310

 

x

 

x

 

90 päeva ekspresskaart

335

 

x

 

x

 

30 päeva kaart

115

 

x

 

x

 

30 päeva ekspresskaart

135

 

x

 

x

 

30 päeva ühiskaardid elektriraudteega**

A tsooni ühiskaart

560

 

x

 

AB tsooni ühiskaart

725

 

x

 

ABC tsooni ühiskaart

820

 

x

 

A tsooni soodusühiskaart

390

 

x

 

AB tsooni soodusühiskaart

555

 

x

 

ABC tsooni soodusühiskaart

650

 

x

 

A tsooni kiirrongi ühiskaart

585

 

x

 

AB tsooni kiirrongi ühiskaart

775

 

x

 

ABC tsooni kiirrongi ühiskaart

870

 

x

 

A tsooni kiirrongi soodusühiskaart

415

 

x

 

AB tsooni kiirrongi soodusühiskaart

605

 

x

 

ABC tsooni kiirrongi soodusühiskaart

700

 

x

 

Tallinna-Harjumaa sõidupiletid***

Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni üksikpilet

x

 

20

 

Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni soodusüksikpilet

x

 

10

 

Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 30 päeva täiskaart

300

 

x

 

Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 30 päeva sooduskaart

110

 

x

 

Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 90 päeva täiskaart

860

 

x

 

Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 90 päeva sooduskaart

315

 

x

 

Tallinna-Harjumaa 1. tsooni kuukaart

x

 

430

 

Tallinna-Harjumaa 1.–2. tsooni kuukaart

x

 

590

 

Tallinna-Harjumaa 1.–3. tsooni kuukaart

x

 

750

 

Tallinna-Harjumaa 1.–4. tsooni kuukaart

x

 

910

 

Tallinna-Harjumaa 1.–5. tsooni kuukaart

x

 

1070

 

                   

* lisatalongide müük ühissõidukist ainult ekspressbussis

** 30 päeva ühiskaardi hind moodustub Tallinna vastava sõitjategrupi sõidudokumendi (30 päeva ekspresskaart või 30 päeva ekspresssooduskaart) ja elektriraudtee vastava tsooni kaardi summast, mida on vähendatud 5% võrra ja ümardatud 5 või 0‑ga lõppeva täisarvuni

*** piletihinnad kehtestab Harju maavanem

3. peatükk
SÕIDUSOODUSTUSED

§ 5.  Tasuta sõidu õigus

Tasuta sõidu õigus on:

1) eelkooliealisel lapsel;

2) puudega lapsel ja tema saatjal;

3) sügava puudega 16‑aastasel ja vanemal isikul ning tema saatjal;

4) sügava või raske nägemispuudega isikul ja tema saatjal;

5) 65‑aastasel ja vanemal isikul;

6) hoolekandeasutuses viibival lapsel;

7) vanemliku hoolitsuseta jäetud lapsel;

8) 3 ja enama lapsega pere lapsel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

9) alla 3‑aastase väikelapsega sõitjal;

10) vormiriietuses politseiametnikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

11) linnaosa valitsuse hooldustöötajal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas, tööülesannete täitmisel;

12) represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul;

13) Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel tegutseva veondusettevõtte töötajal;

14) Tallinna munitsipaalpolitsei vormiriietuses ametnikul;

15) kaitseväe vormiriietuses ajateenijal;

16) Tš;ernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul.

§ 6.  Sõidusoodustused

Soodustalongi, soodustunnipileti, soodushinnaga sõidu- või ühiskaardi kasutamise õigus on:

1) õpilasel;

2) üliõpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

3) pensionäril, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;

4) raske või keskmise puudega 16‑aastasel või vanemal isikul;

5) 3 ja enama lapsega pere vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas.

§ 7.  Sõidusoodustuste õigust tõendavad dokumendid

(1) Eelkooliealistelt lastelt sõiduõigust tõendavat dokumenti ei nõuta.

(2) Tasuta sõidu õigust tõendavaks dokumendiks on:

1) puudega lastel – Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;

2) sügava puudega 16‑aastastel ja vanematel isikutel – Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;

3) raske nägemispuudega isikutel – Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;

4) 65‑aastastel ja vanematel isikutel –isikut tõendav dokument või pensionitunnistus;

5) hoolekandeasutustes viibivatel lastel – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart) või vastava asutuse tõend koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;

6) vanemliku hoolitsuseta jäetud lastel – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart) või sotsiaalhoolekande osakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;

7) 3 ja enama lapsega pere lastel – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart) või Tallinna linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;

8) vormiriietuses politseiametnikel – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart);

9) linnaosa valitsuste hooldustöötajatel – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart);

10) represseeritutel ja nendega võrdsustatud isikutel – represseeritu tõend;

11) Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingute alusel tegutsevate veondusettevõtete töötajatel – töötõend või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart);

12) Tallinna munitsipaalpolitsei ametnikel – töötõend koos žetooniga või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart);

13) vormiriietuses ajateenijatel – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart) või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta;

14) Tš;ernobõli aatomielektrijaama (edaspidi AEJ) avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnutel – Tš;ernobõli AEJ avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu tunnistus.

(3) Soodustuse kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks on:

1) õpilastel – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart) või õpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Scholar kaart;

2) üliõpilastel – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart);

3) pensionäridel – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart);

4) raske või keskmise puudega 16‑aastastel ja vanematel isikutel – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart) või Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;

5) 3 ja enama lapsega pere vanematel – Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart) või Tallinna linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 ja lõike 3 punktides 4 ja 5 märgitud Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID‑kaardi) abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel Tallinna linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnas või Tallinna Transpordiametis peetavasse andmebaasi.

(5) 3 ja enama lapsega pere lapse ja tema vanema ning puudega isiku ID‑kaardi põhiseks sõidusoodustuse vormistamiseks Tallinnas peab isik esitama avalduse ja sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 ja 2 märgitud Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID‑kaardi) abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel EHIS‑i.

4. peatükk
SÕIDU EEST TASUMINE

§ 8.  Sõidu eest tasumine

(1) Sõitja on kohustatud omama ühissõiduki kasutamiseks sõidupiletit või muud käesolevast määrusest tulenevat sõidu õigust tõendavat dokumenti.

(2) Talongide, välja arvatud talongiraamatu, müük toimub ühissõidukist või eelmüügist. Talongiraamatute, tunnipiletite, sõidu- ja ühiskaartide müük toimub ainult eelmüügist.

(3) Eelmüük toimub müügipunktide, samuti elektroonilise tasukogumissüsteemi kaudu.

(4) Elektroonilise tasukogumissüsteemi puhul ostab ühistranspordi kasutaja ettemaksu teostades perioodilise sõiduõiguse, tasudes interneti teel, pangaülekandega (otsekorraldus), sularahas või telefoni abil. Tasumise järel aktiveerub sõiduõigus kohe, kui perioodi alguseks pole määratud hilisemat aega.

(5) Talongi ostmiseks ühissõidukist võib sõitja siseneda sõidukisse esiuksest.

(6) Ühissõiduki juhile sõidutasu maksmisel on juht kohustatud andma sõitjale nõuetekohase talongi.

(7) Sõitja on kohustatud talongi kohe pärast sisenemist ja paberkandjal tunni- või päevapileti kohe pärast esimest sisenemist ühissõidukisse kompostris märgistama.

(8) Sõitja peab märgistatud talongi hoidma alles sõidu lõpuni.

(9) Ühissõiduki rikke korral liinil või muul vedajast oleneval põhjusel kehtib sõitjal ühtsesse piletisüsteemi kuuluval liinil ostetud sõiduõigus sihtpunkti jõudmiseks teistes ühtsesse piletisüsteemi kuuluvates ühissõidukites samal liikumisteel.

§ 9.  Sõidu eest tasumist tõendavad dokumendid

(1) Sõiduõigust tõendavaks dokumendiks on:

1) märgistatud talong või märgistatud või aktiveeritud tunnipilet;

2) sõidukaart või ühiskaart;

3) aktiveeritud sõiduõigusega vastav ID‑pilet;

4) Tallinna-Harjumaa sõidupilet;

5) muu õigusaktides sätestatud sõiduõigust tõendav dokument.

(2) Sõiduõigust tõendavaks dokumendiks ekspressliinidel on:

1) märgistatud ekspresstalong;

2) märgistatud või aktiveeritud tunnipilet.

3) märgistatud soodustalong koos märgistatud lisatalongiga;

4) märgistatud talong koos märgistatud lisatalongiga;

5) ekspresskaart;

6) mitteekspresskaart koos märgistatud lisatalongiga;

7) aktiveeritud sõiduõigusega vastav ID‑pilet;

8) aktiveeritud sõiduõigusega mitteekspress‑ID‑pilet koos märgistatud lisatalongiga;

9) Tallinna-Harjumaa kuukaart;

10) 30 päeva ühiskaart elektriraudteega;

11) muu õigusaktides sätestatud sõiduõigust tõendav dokument.

5. peatükk
SÕIDU EEST TASUMISE KONTROLLIMINE

§ 10.  Sõidu eest tasumise kontrollimine

(1) Sõidu eest tasumist kontrollivad selleks õigust omavad ametiisikud.

(2) Sõitja on kohustatud esitama kontrolliõigusega ametiisikule sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi kontrollija esimesel nõudmisel.

(3) Sõidudokumentide kontrollimisel on sõitja sõidusoodustuse kasutamisel kohustatud kontrollimiseks esitama ka sõidusoodustuse kasutamise õigust tõendava dokumendi või ID‑kaardi, kui isikul on soodustuse kasutamise õigus kantud Tallinna linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna või Tallinna Transpordiameti andmebaasi või EHIS‑i.

6. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks  Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määrus nr 41 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad”, Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 määrus nr 12 “Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 41 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine” ja Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 määrus nr 31 “Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 41 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine”.

§ 12.  Rakendussätted

(1) Enne 1. veebruari 2010 ostetud sõidu- ja ühiskaardid kehtivad aktiveeritud perioodi või neile märgitud tähtaja lõpuni.

(2) Enne 1. veebruari 2010 ostetud talongid kehtivad 31. märtsini 2010. Pärast seda tähtaega võib neid talonge kasutada 2010. aasta lõpuni kombineerituna teiste talongidega nii, et sõidu eest tasumise hind ei oleks sõidutalongi puhul alla 15 krooni, soodustalongi puhul alla 7 krooni.

(3) Enne 1. veebruari 2010 ostetud tunnipiletid kehtivad 31. märtsini 2010. Pärast seda tähtaega võib neid tunnipileteid kasutada 2010. aasta lõpuni kombineerituna teiste tunnipiletitega nii, et sõidu eest tasumise hind ei oleks tunnipileti puhul alla 16 krooni, soodustunnipileti puhul alla 9 krooni.

(4) Sõitja poolt ostetud pileteid tagasi ei osteta ning sõitmata osa eest sõidupileti kehtivusaega ei pikendata ja raha ei tagastata.

§ 13.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. veebruaril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees