Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Eha Võrgule
Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 korraldus number 2034
Redaktsiooni kehtivus:09.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2009 nr 2034-k

 

 

Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Eha Võrgule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3 ja § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 2

 

 

     

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava lepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Eha Võrku kirjutama Tallinna linna nimel alla punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Toomas Sepp

Linnapea

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 9. detsembri 2009

korralduse nr 2034-k

LISA

 

KOOSTÖÖLEPING nr______________

 2009, Tallinnas

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS), registrikood 90006006, asukoht Lasnamäe tn 2, 11412 Tallinn, mida esindab juhatuse liige Maria Alajõe, kes tegutseb põhikirja alusel oma volituste piires,

ja

Tallinna linn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ... .................. 2009 korralduse nr ............ alusel Tallinna abilinnapea Eha Võrk,

 

edaspidi eraldi või koos nimetatud ka pool või pooled,

 

lähtudes sellest, et EAS ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse programmi üks alameesmärke on teadlikkuse, arusaamade ja teadmiste edendamine ekspordist tegutsevate ettevõtjate seas ning Tallinna Ettevõtlusamet korraldab sarnastel eesmärkidel Eksportmentorklubi 2009-2010 ürituste sarja, sõlmisid pooled käesoleva lepingu (edaspidi leping) alljärgnevatel tingimustel:

 

1.            Lepingu eesmärk

1.1     Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet, registrikood 75023817, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn (edaspidi ettevõtlusamet).

1.2     Lepingu eesmärgiks on reguleerida lepinguosaliste vahelise koostöö tingimusi ja korda Tallinna eksportmentorklubi 2009-2010 ürituste sarja (edaspidi üritused) korraldamisel ja läbiviimisel.

1.3     Ürituste kontseptsioon on kirjeldatud ettevõtlusameti poolt koostatud tutvustavas koostööpakkumises (edaspidi projekt), mida loetakse käesoleva lepingu lisaks (lisa 1). Ettevõtlusamet võib teha ühepoolseid muudatusi projektis, eelkõige muuta ürituste ajakava, esinejaid, ettekande teemasid ning eelarvet. Muudatustest teavitatakse EASi e-posti teel.

 

2.        Ettevõtlusameti kohustused ja õigused

2.1     Ettevõtlusamet kohustub:

2.1.1        tagama ürituste tõrgeteta toimumise;

2.1.2        kasutama eksportmentorklubi ürituste sarja läbiviimisel Euroopa Liidu Sotsiaalfondi logo vastavalt perioodi 2007-2013 teavitamise reeglitele (http://struktuurifondid.ee/?id=6497). Nimetatud nõude täitmiseks osutab EAS igakülgset abi;

2.1.3        tasuma kõik projektiga seotud kulud, sealhulgas punktis 3.1.2 nimetatud summat ületavad kulud;

2.1.4        teavitama üritustel osalejaid, et EAS on ettevõtlusameti koostööpartner ürituse korraldamisel (ettevõtlusamet avaldab EASi logo infomaterjalidel ja allkirjalehtedel);

2.1.5        esitama EASile pärast kõikide projektis kirjeldatud ürituste toimumist hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul aruande teostatud tegevuste kohta, mis peab sisaldama järgmist: osalejate originaalallkirjadega registreerimislehed, tagasisidelehed, loengumaterjalid, päevakavad, fotod toimunud üritustest.

2.2     Ettevõtlusametil on õigus projekti ühepoolselt muuta. Ettevõtlusamet võib teha ühepoolseid muudatusi eelkõige projekti ajakavas, esinejate isikus, ettekande teemades ja eelarves. Muudatustest teavitatakse EASi e-posti teel.

 

3.        EASi kohustused ja õigused

3.1     EAS kohustub:

3.1.1        vaatama 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul üle ja esitama oma seisukoha punktis 2.1.5 nimetatud aruande kohta;

3.1.2        tasuma ettevõtlusametile ürituste korraldamisega seotud kulude katteks 100 000 (ükssada tuhat) krooni, millele lisandub käibemaks pärast punktis 2.1.5 nimetatud aruande aktsepteerimist EASi poolt arve alusel 15 kalendripäeva jooksul arvates arve saamisest;

3.1.3        avaldama seminaride toimumisega seotud informatsiooni oma kodulehel (www.eas.ee ja www.aktiva.ee) ja uudiskirjas.

3.2     EASil on õigus küsida täiendavat informatsiooni ja kontrollida ürituste elluviimist ettevõtlusameti poolt.

 

4.        Vastutus

4.1     Pooled kohustuvad teavitama üksteist viivitamatult asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada lepingu täitmist ning takistada lepingus sätestatud eesmärkide saavutamist.

4.2     Pooled kannavad täielikku varalist vastutust lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele poolele tekitatud kahju eest.

 

5.         Lepingu jõustumine, muutmine, kehtivus ja lõpetamine

5.1     Leping jõustub selle allakirjutamisest poolte poolt ja kehtib kuni pooled on oma lepingust tulenevad kohustused täitnud.

5.2     Kõik lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist poolte poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal v.a punktis 2.2 nimetatud juhul.

5.3     Projekti ühepoolsel muutmisel ettevõtlusameti poolt jõustub muudatus selle teatavakstegemisest EASile.

 

6.         Vääramatu jõud

6.1     Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud poolelt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (edaspidi vääramatu jõud). 

6.2     Pool on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

6.3     Pool ei saa arvestada vääramatu jõuga, kui ta ei ole teatanud teisele poolele kirjalikult vääramatust jõust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) nädala jooksul alates selle tekkimisest.

6.4     Vääramatu jõu esinemisel ei pikene leping tähtaja võrra, mille jooksul pooled ei saanud oma kohustusi täita vääramatu jõu tõttu.

6.5     Pooled kohustuvad jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui vääramatust jõust tingitud takistused on lõppenud.

6.6     Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 30 (kolmekümne) päeva, otsustavad pooled läbirääkimiste käigus oma lepinguliste kohustuste täitmise võimalused.

 

7.         Pooltevahelised teated

7.1     Pooltevahelised lepinguga seotud teated peavad olema vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-post).

7.2     Poolte kontaktisikud lepingu täitmise küsimustes on:

7.2.1        EAS: Kadri Paal, ekspordi divisjoni ettevõtluskonsultant, telefon: 627 9438; e-post: kadri.paal@eas.ee;

7.2.2        ettevõtlusamet: Pille Põesaste, ettevõtluse arendamise osakonna ettevõtluskonsultant, telefon: 640 4379, e-post: pille.poesaste@tallinnlv.ee.

 

8.              Lõppsätted

8.1     Pooled kinnitavad, et:

8.1.1        neil on kõik õigusaktidest tulenevad volitused, nõusolekud ja heakskiidud lepingu sõlmimiseks ja sellest tulenevate kohustuste täitmiseks;

8.1.2        lepingu sõlmimine ei ületa ega riku:

8.1.2.1  poolte pädevust;

8.1.2.2  ühegi õigusakti sätteid, mis kehtib poole suhtes;

8.1.2.3  mistahes lepingust või muust kokkuleppest tulenevat ükskõik millist tingimust või kohustust, mis kehtib poole suhtes.

8.2     Leping tekitab pooltele seaduslikud, kehtivad ja siduvad kohustused, tagamaks lepingu tingimuste tähtaegset, kohast ja täielikku täitmist.

8.3     Leping koos lisadega moodustab ühtse ja tervikliku kokkuleppe poolte vahel, mis asendab kõiki samade poolte vahel varem seoses lepingu eesmärgiga sõlmitud mistahes suulisi või kirjalikke kokkuleppeid.

8.4     Pooled kohustuvad käituma teineteise suhtes lähtuvalt mõistlikkuse ja hea usu põhimõtetest. Lepingu täitmisest, tõlgendamisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevad erimeelsused ja vaidlused lahendavad pooled vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.

8.5     Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe.

 

 

 

Poolte andmed:

Tallinna linn                                                                   Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Vabaduse Väljak 7                                                       Lasnamäe tn 2

15199 Tallinn                                                               11412 Tallinn

Tel 640 4218                                                               Tel 627 9700

Faks 640 4208                                                             Faks 627 9701

 

 

 

 

____________________                                            ____________________

Eha Võrk                                                                     Maria Alajõe

Abilinnapea                                                                  Juhatuse liige

 

 

 


Koostöölepingu nr....

LISA 1

Koostööpakkumine               

                                                                       

Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi ettevõtlusamet) kutsub Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust (edaspidi EAS) osalema projektis "Tallinna eksportmentorklubi 2009-2010" (edaspidi eksportmentorklubi). Lisaks ettevõtlusametile osaleb projektis aktsiaselts Ülemiste City. Pakume eksportmentorklubi ürituste sarja korraldamiseks ja läbiviimiseks projektipõhist koostöövormi.

Eksportmentorklubi eesmärgiks on korraldada kokkusaamisi ettevõtjatele, kes soovivad alustada või laiendada oma tegevust ekspordi vallas. Kogemusi ja nõuandeid annavad rahvusvahelise kogemusega praktikud ja konsultandid. Ettekanded on inglise keeles ja ilma tõlketa.

Eksportmentorklubi tegevuse eesmärgiks on soodustada ettevõtete kasvu ja rahvusvahelistumist, aidates ettevõtetel laieneda välisturgudele ja tugevdada ekspordipotentsiaali, arendada ettevõtete omavahelist koostöövõrgustikku, tõsta ekspordivõimekust väliskonsultantide nõustamise abiga.

Eksportmentorklubi sihtgrupiks on tegutsevad väikeettevõtted, kellel on plaanis siseneda välisturgudele.

Eksportmentorklubi seminaride kava 2009-2010 (kokku on sarjas 4 üritust):

·        7. oktoober 2009 esineb Dr. Graeme Codrington ettekandega teemal "Brave New World: the keys to success in the new world of work".

·        18. november 2009 esineb Dr. Deborah Swallow ettekandega teemal "Playing to win: Developing Cultural Intelligence to raise your game in international markets".

·        Veebruar 2010 esineb Peter Roper ettekandega teemal "How to create effective presentations and increase sales and sales competitiveness. Full of real-life stories, personal experience and practical advice".

·        Märts 2010 esineb Paul Bridle ettekandega teemal "Leadership Methodologist, International Researcher, Author, Inspirational Professional Speaker, Consultant & Facilitator".

Eksportmentorklubi 2009-2010 ürituste sarja eelarve on järgmine:

* NB! kõikidele summadele lisandub käibemaks

Kululiik

Ühik, kogus

Maksumus (krooni)

  • Seminariruum ja tehnika

12 h

0

  • Esinejate töötasu ja transpordikulud

1,5 x 4 = 6 h

100 000

  • Esinejate majutus

4 ööpäeva

3 600

  • Osalejate toitlustamine

45 osalejat x 4

30 000

  • Esinejate õhtusöögi kulud

2800 x 3

8 400

  • Esinejate maaletooja töötasu

4

25 000

Kulud kokku:

 

167 000

Ettepanek eelarvekulude jaotamiseks on järgmine:

·        Aktsiaselts Ülemiste City – 25 000 krooni (lisaks antakse tasuta kasutada konverentsiruum aadressil Lõõtsa 6, Tallinn);

·        Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus – 100 000 krooni;

·        Tallinna Ettevõtlusamet 42 000 krooni.

 

 

Maria Alajõe                                                                          Eha Võrk

Juhatuse liige                                                                             Abilinnapea

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus                                             Tallinna linn

Registrikood 90006006                                                  Registrikood 75023817

Lasnamäe tn 2, 11412 Tallinn                                                   Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Tel 627 9700                                                                           Tel 640 4218  

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär