Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Punane 48a kinnistu)
Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 korraldus number 2029
Redaktsiooni kehtivus:09.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2009 nr 2029-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Punane 48a kinnistu)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud "Linnavara valitsemise korra" p-dega 5.3, 15 ja 17 ning tulenevalt Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 17. novembri 2009 taotlusest nr 1-7/750

 

 

     

1. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi Punane tn 48a asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 8327101, katastritunnus 78403:314:2170, pindala 12 396 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnavaraametil registreerida korraldusest tulenev muudatus Tallinna maamaksu registris.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Linnavaraametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär