Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Merivälja tee 36 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 korraldus number 2026
Redaktsiooni kehtivus:09.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2009 nr 2026-k

 

 

Merivälja tee 36 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud "Tallinna linna ehitusmääruse" § 19 lg 1, 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud "Tallinna üldplaneeringuga" ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav maa-ala asub Pirita linnaosa keskuses Merivälja tee ääres, Supluse pst, Ed. Bornhöhe tee ja Kloostrimetsa tee vahelises kvartalis. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, kuhu võib rajada põhiliselt ühepere- ja ridaelamuid, samuti üksikuid väiksemaid 3–4-korruselisi elamuid ning kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga, kuna planeeringu kohaselt on kinnistule ette nähtud ühe kuni 3-korruselise maa-aluse parkimiskorraldusega korterelamu rajamine;

- kokku kavandatakse 12 korterit. Krundi lõunapoolsesse nurka, Merivälja teest võimalikult kaugele, on kavandatud laste mänguväljak;

-  juurdesõit kinnistule toimub Merivälja teelt ja sissepääs krundile on läbi Merivälja tee 34 kinnistu;

- parkimiskohtade vajadus on arvutatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud "Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014" toodud vahevööndi normile, mille kohaselt on planeeritavale maa-alale kavandatud 20 parkimiskohta;

- hoone arhitektuurse lahendusena on soovitav näha ette ühtne funktsionalistlikus stiilis rahulik maht, fassaadide värvilahenduses kasutada heledaid toone.

 

 

     

1. Kehtestada Merivälja tee 36 kinnistu detailplaneering, Aktsiaselts NORD PROJEKT töö nr DP-07120, millega on kavandatud Pirita linnaosas 0,32 ha suurusel maa-alal asuvale Merivälja tee 36 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3-korruselise maa-aluse parkimiskorrusega korterelamu rajamiseks.

2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 11. augustil 2009 sõlmitud lepingule nr 2-5/164.

3. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutub planeeritava maa-ala osas osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 9. mai 2007 korraldusega nr 844-k kehtestatud "Merivälja tee 34 krundi detailplaneering".

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 9. detsembri 2009

korralduse nr 2026-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

"Merivälja tee 36 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas"

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Merivälja tee 36 kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud Pirita linnaosas 0,32 ha suurusel maa-alal asuvale Merivälja tee 36 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3-korruselise maa-aluse parkimiskorrusega korterelamu rajamiseks.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Pirita linnaosa keskuses Merivälja tee ääres, Supluse pst, Ed. Bornhöhe tee ja Kloostrimetsa tee vahelises kvartalis. Merivälja tee 36 kinnistu pindalaga 1476 m² sihtotstarve on elamumaa ning kinnistu omanikuks on OÜ DEVIAN INVEST.

Kinnistul asub 2-korruseline korterelamu. Planeeritav ala on tasase reljeefiga, alal on minimaalne tõus ida suunas.

Planeeritava ala Merivälja tee poolsel küljel kasvavad harilikud elupuud hekina, nende keskmiseks kõrguseks on 4 meetrit. Hekk on väga dekoratiivne ja ühtlasi summutab tänavamüra. Kinnistul kasvab veel kolm II väärtusklassi harilikku kuuske. 

Juurdesõit Merivälja tee 36 kinnistule on Merivälja teelt ja sissepääs kinnistule on läbi Merivälja tee 34 kinnistu.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala kontaktvööndi krundid on hoonestatud valdavalt 2-korruseliste üksikelamutega, mille ehitamisaeg on 1930. aastad kuni tänapäevani. Kvartali hoonestuse dominantideks on Merivälja tee 24 asuv 2-korruseline administratiivhoone ja noorte keskuse hoone Merivälja tee 3.  Planeeritavast alast idas ja kagus paiknevad üksikelamute krundid kitsaste tänavate ääres. Krundist lääne poole jääb Merivälja tee kui liiklusmagistraal, mis on hästi varustatud ühistranspordi liinidega. Merivälja tee vastasküljel laiub avaliku kasutusega parkmets ja mererand.

Põhjast külgneb planeeritav ala Merivälja tee 38 kinnistuga, kuhu on Tallinna Linnavalitsuse  5. oktoobri 2005 korraldusega nr 1863-k kehtestatud "Merivälja tee 38 krundi detailplaneering", millega on kavandatud olemasoleva korterelamu rekonstrueerimine koos juurdeehitamise võimalusega või uue 3-korruselise korterelamu ehitamine. Uus 3-korruseline korterelamu on juba valmis ehitatud. Lõunast külgneb planeeritav ala Merivälja tee 34 kinnistuga, kuhu on Tallinna Linnavalitsuse 9. mai 2007 korraldusega nr 844-k kehtestatud "Merivälja tee 34 krundi detailplaneering", millega on kavandatud Merivälja tee 34 krundi piiride ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise Pirita Linnaosa Valitsuse haldushoone ehitamiseks. Detailplaneeringut ei ole realiseeritud.

Merivälja teel ei ole hoomatav ühtne ehitusjoon. Ehitised paiknevad krundi piirist 2-10 m kaugusel. Kõikidel kruntidel kasvab rohkesti puid ja põõsaid. Ainus hoonestusest ja haljastusest tühi krunt kontaktvööndi alal on Merivälja tee 34, kus käesoleval ajal paikneb vähekasutatav parkimisplats.

3. Tallinna üldplaneering ja Pirita linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud "Tallinna üldplaneeringuga" on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, kuhu võib rajada põhiliselt ühepere- ja ridaelamuid, samuti üksikuid väiksemaid 3–4-korruselisi elamuid ning kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.

Detailplaneering vastab Tallinna üldplaneeringule.

Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 on kehtestatud "Pirita linnaosa üldplaneering".

Pirita linnaosa üldplaneeringu seletuskirja  kohaselt (5. osa) peab üldplaneeringuga sätestatud põhimõtteid arvestama detailplaneeringute koostamisel, projekteerimistingimuste väljastamisel ja ehitusprojektide koostamisel (välja arvatud enne üldplaneeringu kehtestamist kehtestatud või vastu võetud või eskiisiga algatatud detailplaneeringute ja väljastatud projekteerimistingimuste ning nende alusel koostatud ehitusprojekti puhul).

Kuna käesolev detailplaneering on vastuvõetud enne Pirita linnaosa üldplaneeringu kehtestamist, on käesoleval juhul lähtutud Tallinna üldplaneeringust.

 

4. Kehtiv detailplaneering

Merivälja tee 36 kinnistu kohta ei kehti varem kehtestatud detailplaneeringut. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutub planeeritava maa-ala osas osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 9. mai 2007 korraldusega nr 844-k kehtestatud "Merivälja tee 34 krundi detailplaneering". Merivälja tee 34 kinnistu detailplaneeringut muudetakse Merivälja tee 36 kinnistuga külgnevas osas järgmiselt: muudetakse liikluskorraldust nii, et otse Merivälja teelt toimub läbi Merivälja tee 34 kinnistu nii sisse- kui väljasõit (kehtiva planeeringu kohaselt ainult väljasõit); Merivälja tee 34 kinnistule kavandatud puuderida istutatakse Merivälja tee 36 krundile, kuna varem planeeritud puude asukohale on kavandatud elektrikaabel; lisaks nähakse ette täiendav kõnnitee.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringuga nähakse ette Merivälja tee 36 kinnistul asuva elamu lammutamine ja kinnistule ehitusõiguse määramine ühe 3-korruselise kuni 11 m kõrguse korterelamu ehitamiseks, lisaks on ette nähtud maa-alune parkimiskorrus. Kavandatava elamu ehitusaluseks pinnaks on lubatud kuni 374 m². Kokku kavandatakse 12 korterit.

Merivälja tee poolt peab planeeritava ala ehitusjoon arvestama naaberkinnistule Merivälja tee 38 ehitatud korterelamu ehitusjoonega. Hoone arhitektuurse lahendusena on soovitav näha ette ühtne funktsionalistlikus stiilis rahulik maht, fassaadide värvilahenduses kasutada heledaid toone. Katusekaldeks on lubatud 0-10 kraadi, välisviimistluses kasutada looduslikke materjale: betooni, puitu, kivi ja krohvi.

Juurdesõit kinnistule toimub Merivälja teelt ja sissepääs krundile läbi Merivälja tee 34 kinnistu. Krundi lõunapoolsesse nurka, Merivälja teest võimalikult kaugele, on kavandatud laste mänguväljak.

Parkimiskohtade vajadus on arvutatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 vastuvõetud "Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014" toodud vahevööndi normile, mille kohaselt on vajalik parkimiskohtade arv 17. Elamu keldrikorrusele on kavandatud 20 parkimiskohta. Parkla kõrgus peab mahutama kahetasandilist parkimist võimaldavaid tõstukeid. Parkimise lahendamine keldrikorrusel peaks vähendama autodega seotud varguste ja sissemurdmiste ohtu.

Säilitatakse planeeritava ala Merivälja tee poolsel küljel hekina kasvavad harilikud elupuud. Hekk on väga dekoratiivne ja ühtlasi summutab tänavamüra. Samuti säilitatakse kinnistul kasvavad  kolm II väärtusklassi harilikku kuuske. Planeeringuga on ette nähtud istutada juurde uusi puid ja rajada mänguväljaku ümber madalhaljastust.

Prügi kogumine on lahendatud kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu  30. oktoobri 2008  määrusega nr 36 kehtestatud "Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga". Sorteeritud jäätmete kogumiskohad on kavandatud krundile prügiautodele ligipääsetavasse kohta.

Detailplaneeringule on lisatud OÜ Jõgioja Ehitusfüüsika KB poolt  17. novembril 2008  koostatud Merivälja tee 36 kinnistu mürataseme hinnang. Hinnangus on märgitud, et kuna arvutuslik ekvivalentne müratase ei ületa sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruse nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid" § 5 kehtestatud kriitilist taset, mis päeval on olemasoleva hoonestusega segaalal 75dBA, siis hoone püstitamine vastavalt detailplaneeringule pole üldjuhul keelatud. Sellisel juhul tuleb aga silmas pidada EVS 842:2003 tabeli 6.3 nõuet, et planeeritava elamu Merivälja tee poolsel ja sellega ristuvatel külgedel paiknevate elu- ja magamisruumide välispiirete transpordimüra isolatsiooniindeks oleks vähemalt 50dB. Sellega tagatakse sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruse 42 § 6 nõuete täitmine mürataseme osas planeeritava hoone sees. Mürahinnangu koostaja soovitusi ja Tallinna tervisekaitsetalituse kooskõlastuses esitatud nõudeid on käsitletud detailplaneeringu seletuskirjas.

Kuivõrd naaberkruntide elamud ei paikne vahetult Merivälja tee 36 krundi piiri lähedal ning arvestades planeeritava hoone paigutust krundi keskele, hoone kõrgust ja hoonete vahelisi kaugusi, on naaberkruntide elamute eluruumides tagatud ning planeeritavas korterelamus võimalik tagada nõuetekohane piisav loomulik valgustus.  

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 11. detsembril 2006 registreeritud avaldusega OÜ DEVIAN INVEST eesmärgiga rajada Merivälja tee 36 kinnistule kolmekorruseline korterelamu. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on 10. detsembril 2007 sõlmitud lepinguga nr DP-88/L-07 üle antud OÜ DEVIAN INVEST esindajale V. Varikule.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2008 korraldusega nr 125-k. Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 2. veebruaril 2008.

Detailplaneeringu on koostanud aktsiaselts NORD PROJEKT.

Pirita Linnaosa Valitsuses toimus 20. veebruaril 2008 Merivälja tee 36 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Arutelu käigus detailplaneeringu eskiislahenduse kohta vastuväiteid ega pretensioone ei esitatud.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna Transpordiameti, Tallinna Kommunaalamet, OÜ Jaotusvõrk, Fortum Termest AS, Elion Ettevõtted AS, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Merivälja tee 36 ja Merivälja tee 38 kinnistute omanikud kooskõlastasid Merivälja tee 36 kinnistu detailplaneeringu lisatingimusi esitamata.

Pirita Linnaosa Valitsus ja Pirita linnaosa halduskogu kooskõlastasid Merivälja tee 36 kinnistu detailplaneeringu järgmiste lisatingimustega: hoone maksimaalne kõrgus 11 m olemasolevast maapinnast kuni katuseharjani; krundi maksimaalne täisehitusprotsent 25% koos kõigi hoonest väljaulatuvate osadega. Tingimused on täidetud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI  kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: kinnistu ühisveevarustusvõrkudega liitumine toimub vastavalt ülaltoodud liitumislepingule; peaveearvesti kinnistu veemõõdusõlme (kaevu) paigaldab AKTSIASELTS TALLINNA VESI pärast teenuselepingu sõlmimist. Peaveearvesti kuulub AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI; olulised, tehnilist lahendust puudutavad projektimuudatused kooskõlastada eelnevalt projekteerija ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI projekteerimise osakonnaga; enne kaevamistööga alustamist kutsuda telefonogrammiga kohale AKTSIASELTS TALLINNA VESI esindaja; teostusjoonised esitada digitaalsel kujul dgn formaadis ja paberkandjal; liituja peab AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI liitumispunkti(de) ehituse hanke läbiviimiseks esitama tervikliku, originaal ehitusloaga projekti; kaeveloa hilisemaks vormistamiseks peab liituja poolt üle antav originaal ehitusloaga projekt  sisaldama  täiemahulist värvilist koopiat Tallinna Kommunaalameti kooskõlatusega joonis(t)est. Osalise või loetamatu koopiaga projektid tagastatakse liitujale. Tingimused täidetakse ehitusprojekti staadiumis.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus märkis, et Merivälja tee 36 kinnistu detailplaneering on  kooskõlas tervisekaitsenõuetega juhul kui võetakse arvesse järgmisi märkusi: kuna planeeritav ala paikneb suure liiklusega sõidutee ääres, tuleb arvestada liiklusest tuleneva müra ning õhusaastega. Elamuehitusel rakendada EVS 842:2003 "Ehitiste Heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest." Magamisruume ja muid vaikustnõudvaid ruume mitte paigutada sõidupoolsele küljele. Merivälja tee poolsel ja sellega ristuvatel külgedel paiknevate elu-ja magamisruumide välispiirete transpordimüra isolatsiooniindeks oleks vähemalt 50Db; enne hoone kasutuselevõttu kontrollida mõõtmistega müratasemete vastavust kehtivatele normidele ning teavitada tulevasi elanikke võimalikest negatiivsetest mõjudest õhusaaste ja müra näol. Tingimused täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste lisatingimustega: lammutus- ja ehitusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist keskkonnaametiga; ehitusprojektile lisatava haljastuskava koostamisel arvestada standardi EVS 778:2001 ja EVS 843:2003 ja kogumiku MaaRYL 2000 nõuetega; keldrikorruse põrandapesuvesi juhtida reoveekanalisatsiooni; elamu välispiiride  heliisolatsiooni hindamisel, rakendada transpordimüra spektri lähedustegurit Ctr vastavalt standardile EVS-EN ISO 717 ning tagada välispiiride heliisolatsiooni tase vähemalt R`w Ctr  55dB; ehitusprojekti koostamisel lähtuda energiasäästliku passiivmaja kontseptsioonist ning näha ette elamu siseruumide mürataseme kontrollmõõtmine enne kasutusloa taotlemist. Tingimused täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Tallinna Maa-amet juhtis tähelepanu, et Merivälja tee 36 kinnistu detailplaneeringu liiklusskeem ja kõnnitee kavandamine on vastuolus Merivälja tee 34 kinnistu detailplaneeringuga, kus kavandati kinnistute piirile haljastus. Kinnistule juurdepääsuks läbi Tallinna linna omandis oleva kinnistu tuleb Merivälja tee 36 kinnistu omanikul taotleda servituudi seadmist. Tallinna Maa-amet pidas otstarbekaks enne detailplaneeringu kehtestamist kokku leppida servituudi tingimused. Tallinna Maa-amet palus ligipääsu kavandamise läbi Merivälja tee 34 kinnistu ja servituudi tingimused kooskõlastada Pirita Linnaosa Valitsusega. Pirita Linnaosa Valitsus on detailplaneeringu kooskõlastanud ning Tallinna Linnavalitsuse 11. novembri 2009 korraldusega nr 1844-k "Tallinna linna omandis olevale Merivälja tee 34 kinnisasjale Merivälja tee 36 kinnisasja kasuks reaalservituudi seadmine" on määratud tingimused Tallinna linna omandis oleva Merivälja tee 34 kinnistu koormamiseks juurdepääsuservituudiga Merivälja tee 36 kinnistu kasuks.

 

Tallinna Linnavalitsuse 3. juuni 2009 korraldusega nr 946-k võeti vastu "Merivälja tee 36 kinnistu detailplaneering". Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Postimees 6. juunil 2009. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 22. juunist kuni 9. juulini 2009 ning väljapaneku ajal ei laekunud ühtegi kirjalikku ettepanekut ega protesti. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 11. juunil 2009. Tulenevalt asjaolust, et avaliku väljapaneku kestel ei laekunud ühtegi kirjalikku ettepanekut ega protesti, ei olnud detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine vajalik.

 

11. augustil 2009 Tallinna linnaga sõlmitud lepinguga nr 2-5/164 võttis OÜ DEVIAN INVEST endale kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringuga hõlmatud maa-alal detailplaneeringus ettenähtud teede ja tehnovõrkude väljaehitamise ning haljastuse rajamise.

Tallinna Linnavaraamet märkis oma 13. augusti 2009 kirjas nr 4.3-1/2897 detailplaneeringu kohta järgmist: Merivälja tee 36 kinnistu detailplaneeringus on naaberkinnistu (Merivälja tee 34) ääres kulgeva kõnnitee kavandamisega muudetud Merivälja tee 34 kinnistu detailplaneeringut, kus kavandati kinnistute piirile haljastus. Detailplaneeringus on eelnimetatud haljastust asendavana projekteeritud Merivälja tee 34 krundi piiridesse ning Merivälja tee 36 krundi piiri äärde jääv kõrghaljastus – puude rida.

Tulenevalt asjaolust, et Merivälja tee 36 kinnistu detailplaneeringuga planeeritakse muuta Merivälja tee 34 kinnistu detailplaneeringut, loobus Tallinna Linnavaraamet servituudi seadmise lepingu sõlmimise nõudest enne planeeringu kehtestamist. Tallinna Linnavaraamet peab otstarbekaks sõlmida ligipääsu servituudi seadmisega seonduv leping pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud "Tallinna linna ehitusmääruse" § 19 lõike 2 punkti 2, lõigete 3 ja 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala. Samuti ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Merivälja tee 36 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest Maa-ametit ning naaberkinnistute Merivälja tee 38, Supluse pst 4 ja Metsavahi põik 7 omanikke.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Merivälja tee 36 kinnistu detailplaneeringu Pirita linnaosas.

 

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

Koostajad: Kaili Prints, 640 4747, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti/detailplaneeringute teenistuse/Lasnamäe ja Pirita osakond/peaspetsialist, Maire Johanson, 640 4273, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti/detailplaneeringute teenistuse/ Lasnamäe ja Pirita osakond/juhtiv spetsialist, 11.11.2009

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär