Tallinna Filharmoonia direktori ametisse kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 korraldus number 2006

Redaktsiooni kehtivus 09.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2009 nr 2006-k

 

 

Tallinna Filharmoonia direktori ametisse kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 alusel ning kooskõlas etendusasutuse seaduse § 6 lg-ga 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 7. oktoobri 2009 määrusega nr 76 "Etendusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord" ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Filharmoonia direktori ametikohale Jüri Leiten.

2. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Jüri Leitenile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär