Õiguskomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 10.12.2009 otsus number 247

Redaktsiooni kehtivus 10.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

10. detsember 2009 nr 247

 

 

 

 

Õiguskomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ja juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2 ning võttes aluseks õiguskomisjoni esimehe esildise

 

 

     

1. Muuta linnavolikogu 19. novembri 2009 otsusega nr 227 kinnitatud õiguskomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja linnavolikogu liige Jaak Juske;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks linnavolikogu liige Jörgen Siil.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees