Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003 määruse nr 65 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 määrus number 92
jõustumine 15.12.2009
Kehtetuks tunnistamine 18.06.2012
Redaktsiooni kehtivus - 18.06.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.06.2012 nr 28, jõustumine 18.06.2012

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 9. detsember 2009 nr 92

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003 määruse nr 65 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45, teeseaduse § 25 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 "Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine" alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 "Tallinna linna heakorra eeskiri" § 3 lg 3 p-ga 1 ja § 4 lg-ga 1 ning tulenevalt asjaolust, et Vabaduse väljaku tasuline kinnine parkla on likvideeritud.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003 määruses nr 65 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse sõnad "Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määrusega nr 77 kinnitatud Tallinna linna heakorra eeskirjast" sõnadega "Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 "Tallinna linna heakorra eeskiri" § 3 lg 3 p-st 1 ja § 4 lg-st 1";

2) punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"5. Lubada vanalinna tasulise valveta parkimise tsooni elanikke parkida kehtiva elektroonilise aastakaardi alusel sõidukeid tööpäeviti 4 tundi enne kuni 4 tundi pärast parkimise keeluaega ning puhkepäeviti ööpäevaringselt vanalinna vastava piirkonna puhastuse ajal naaberpiirkonnas ning talveperioodil ka Väike Rannavärava 6 tasulises parklas vabade kohtade olemasolul.".

§ 2.  Määruse jõustub 15. detsembril 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär