Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1984
jõustumine 07.12.2009
Kehtetuks tunnistamine 01.06.2011
Redaktsiooni kehtivus 07.12.2009 - 01.06.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 01.06.2011 nr 930, jõustumine 07.12.2009

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 2. detsember 2009 nr 1984-k

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 43 kinnitatud „Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni põhimäärus“ p-ga 2.2

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees

Deniss Boroditš

Tallinna abilinnapea;

aseesimees

Eha Võrk

Tallinna abilinnapea;

liikmed

Reio Vesiallik

Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhataja;

 

Aave Jürgen

Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor;

 

Ain Lillepalu

Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna peaspetsialist;

 

Robert Kriesenthal

Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse finantsplaneerimise osakonna juhtivspetsialist;

 

Maire Loor

Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse tarbijapoliitika osakonna juhataja.

 

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldus jõustub 7. detsembril 2009.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär