Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
-23.05.2018
 
13.04.2016-07.06.2017
 
23.12.2013-13.04.2016
 
14.03.2012-23.12.2013
 
20.04.2011-14.03.2012
 
01.12.2010-20.04.2011
 
05.05.2010-01.12.2010
 
02.12.2009-05.05.2010

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1979
Redaktsiooni kehtivus: - 23.05.2018

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 23.05.2018 nr 746

REDAKTSIOON:

Tlv k 07.06.2017 nr 893
Tlv k 13.04.2016 nr 561

Tlv k 23.12.2013 nr 1793
Tlv k 14.03.2012 nr 374
Tlv k 20.04.2011 nr 650
Tlv k 01.12.2010 nr 1838
Tlv k 05.05.2010 nr 700

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1979-k

 

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Hädaolukorra seaduse § 5 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, "Tallinna põhimääruse" § 501 lg 1 ja 2, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2009 otsusega nr 213 "Tallinna linnapea valimine" ja otsusega nr 218 "Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikme teenistusest vabastamine" ning tulenevalt Põhja-Eesti Päästekeskuse 25. novembri 2009 kirjast nr 1.2-1.2/2346-2

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse kriisikomisjoni koosseis alljärgnevalt:

 

Esimees:                       Edgar Savisaar linnapea

Aseesimehed:               Kalle Klandorf            abilinnapea

                                    (Tlv k 20.04.2011 nr 650)

Liikmed:                       Eha Võrk                     abilinnapea

Merike Martinson         abilinnapea

                                    Aivar Toompere          Tallinna Munitsipaalpolitsei juhataja

                                    (Tlv k 07.06.2017 nr 893)

                                      Mihhail Kõlvart                      abilinnapea

                                    (Tlv k 20.04.2011 nr 650)

Taavi Aas                     abilinnapea

Toomas Sepp               linnasekretär

(Kehtetu - Liina Oja, linnavalitsuse nõunik - Tlv k 13.04.2016 nr 561)

Ain Saarna                   avalike suhete direktor

Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja

(Kehtetu - Monica RandTallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhata - Tlv k 23.12.2013 nr 1793)

(Kehtetu - Elmar Vaher, Põhja Prefektuuri prefekt - Tlv k 23.12.2013 nr 1793)

(Kehtetu - Rene Brus, Põhja Kaitseringkonna ülem, kolonelleitnant - Tlv k 13.04.2016 nr 561)

(Tlv k 05.05.2010 nr 700)

(Kehtetu - Leevi Laever, Harju Maavalitsuse maasekretär - Tlv k 23.12.2013 nr 1793)

Peeter Lukanenok  linnavalitsuse nõunik

(Tlv k 01.12.2010 nr 1838)

(Kehtetu´- Raik Saart, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja - Tlv k 07.06.2017 nr 893)

                                    Priit Laos    Päästeameti Põhja päästekeskuse juht -   kutsutud komisjoni töös liikmena osalema

(Tlv k 14.03.2012 nr 374)

    Kristian Jaani   Politsei- ja Piirivalve Põhja prefektuuri prefekt

(Tlv k 23.12.2013 nr 1793)

(Kehtetu - Joel Jesse       Harju Maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna arengutalituse juhataja - Tlv k 07.06.2017 nr 893)

(Kehtetu - Lauri Abel        Kaitseliidu Tallinna Maleva pealik, kolonelleitnant -  Tlv k 07.06.2017 nr 893)

                                        Toomas Väli - Kaitseliidu Tallinna Maleva pealik, kolonelleitnant
(Tlv k 07.06.2017 nr 893)

                                        Terje Lillo - Harju Maavalitsuse nõunik

 (Tlv k 07.06.2017 nr 893)

 

Sekretär:                      Viljo Rannala                Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhtivspetsialist

(Tlv k 13.04.2016 nr 561)

 

 

 (Tlv k 07.06.2017 nr 893)

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär