Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1979
Kehtetuks tunnistamine 23.05.2018
Redaktsiooni kehtivus 13.04.2016 - 07.06.2017

REDAKTSIOON:
Tlv k 13.04.2016 nr 561

Tlv k 23.12.2013 nr 1793
Tlv k 14.03.2012 nr 374
Tlv k 20.04.2011 nr 650
Tlv k 01.12.2010 nr 1838
Tlv k 05.05.2010 nr 700

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1979-k

 

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Hädaolukorra seaduse § 5 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, "Tallinna põhimääruse" § 501 lg 1 ja 2, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2009 otsusega nr 213 "Tallinna linnapea valimine" ja otsusega nr 218 "Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikme teenistusest vabastamine" ning tulenevalt Põhja-Eesti Päästekeskuse 25. novembri 2009 kirjast nr 1.2-1.2/2346-2

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse kriisikomisjoni koosseis alljärgnevalt:

 

Esimees:                       Edgar Savisaar linnapea

Aseesimehed:               Kalle Klandorf            abilinnapea

                                    (Tlv k 20.04.2011 nr 650)

Liikmed:                       Eha Võrk                     abilinnapea

Merike Martinson         abilinnapea

                                    Arvo Sarapuu             abilinnapea

                                    (Tlv k 20.04.2011 nr 650)

                                      Mihhail Kõlvart                      abilinnapea

                                    (Tlv k 20.04.2011 nr 650)

Taavi Aas                     abilinnapea

Toomas Sepp               linnasekretär

(Kehtetu - Liina Oja, linnavalitsuse nõunik - Tlv k 13.04.2016 nr 561)

Ain Saarna                   avalike suhete direktor

Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja

                                    (Kehtetu - Monica RandTallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhata - Tlv k 23.12.2013 nr 1793)

(Kehtetu - Elmar Vaher, Põhja Prefektuuri prefekt - Tlv k 23.12.2013 nr 1793)

(Kehtetu - Rene Brus, Põhja Kaitseringkonna ülem, kolonelleitnant - Tlv k 13.04.2016 nr 561)

(Tlv k 05.05.2010 nr 700)

(Kehtetu - Leevi Laever, Harju Maavalitsuse maasekretär - Tlv k 23.12.2013 nr 1793)

Peeter Lukanenok  linnavalitsuse nõunik

(Tlv k 01.12.2010 nr 1838)

                                    Raik Saart    Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja

(Tlv k 14.03.2012 nr 374;
          Tlv k 23.12.2013 nr 1793)

                                    Priit Laos    Päästeameti Põhja päästekeskuse juht -   kutsutud komisjoni töös liikmena osalema

(Tlv k 14.03.2012 nr 374)

                                   Kristian Jaani   Politsei- ja Piirivalve Põhja prefektuuri prefekt

(Tlv k 23.12.2013 nr 1793)

                                    Joel Jesse       Harju Maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna arengutalituse juhataja

(Tlv k 23.12.2013 nr 1793)

                                    Lauri Abel        Kaitseliidu Tallinna Maleva pealik, kolonelleitnant

(Tlv k 13.04.2016 nr 561)

Sekretär:                      Viljo Rannala                Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhtivspetsialist

(Tlv k 13.04.2016 nr 561)

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär