Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tatari tn 36 kinnisasjale sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks
Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1974
Redaktsiooni kehtivus:02.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1974-k

 

 

Tatari tn 36 kinnisasjale sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks

 

 

 

Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 6 lg 2, § 461 lg-te 1, 2 ja 3, § 462, tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2, asjaõigusseaduse § 61, § 641, § 1581, § 1582 lg 2, § 226 lg 2, § 228, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154, elektrituruseaduse § 65 lg 1 ja § 66 lg 1, elektriohutusseaduse § 12, ehitusseaduse § 23 lg 5, § 29 lg 2, planeerimisseaduse § 291 alusel ja kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. märtsi 2007 määruse nr 19 “Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord” §-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 määrusega nr 16 kinnitatud “Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise korraga”, Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsusega nr 103 “Süda tn, Liivalaia tn ja Tatari tn vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinna linnaosas” ja 18. septembri 2008 otsusega nr 183 “Tatari tn 23 // 25 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas”, Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri andmetega ning tulenevalt Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ volitatud esindaja Eesti Energia Võrguehituse AS-i 28. juuli 2009 TAL/21083 avaldusest

 

 

     

1. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ volitatud esindaja Eesti Energia Võrguehituse AS taotleb 28. juuli 2009 avaldusega TAL/21083 Tatari tn 36 kinnisasjale sundvalduse seadmist madalpinge maakaabelliini talumiskohustuse kehtestamiseks.

Asjaõigusseaduse § 1581 lõike 1 kohaselt on kinnisasja omanik kohustatud taluma oma kinnisasjal tehnovõrku või rajatist ja lubama selle ehitamist kinnisasjale, kui tehnovõrk või rajatis on vajalik avalikes huvide ja puudub muu tehniliselt ja majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrguga või rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha ühendamiseks. Tehnovõrk või rajatis on ehitatud avalikes huvides, kui selle kaudu osutatakse avalikku teenust ja see kuulub isikule, kellele laieneb elektrituruseaduse § 65 lõikes 1 ja § 66 lõikes 1 sätestatud kohustus. Taotleja kuulub eelnimetatud sätetes nimetatud isikute hulka.

Tallinna Linnavolikogu kehtestas 18. septembri 2008 otsusega nr 183 Tatari tn 23 // 25 kinnistu detailplaneeringu, milles nähakse ette nimetatud kinnisasja elektrivarustuse tagamine. Tatari tn 36b kinnisasjal asuvast alajaamast nr 4387 on vaja paigaldada maa-alused elektrikaablid kuni Tatari tn 23/25 liitumiskilbini, mis läbivad ka Tatari tn 36 kinnisasja. Detailplaneering näeb ette elektrikaablite paigaldamise juba olemasolevate maa-aluste elektrikaablite kaitsevööndisse.

Tatari tn 36 korteriomanike esindaja on kooskõlastanud Tatari tn 23 // 25 kinnistu detailplaneeringu, sh madalpinge kaabli paigaldamise Tatari tn 36 olemasolevate kaablite kaitsevööndisse tingimusel, et pärast kaabli paigaldamist taastatakse murukate.

Tallinna Linnavolikogu kehtestas 6. mai 1999 otsusega nr 103 Süda tn, Liivalaia tn ja Tatari tn vahelise ala detailplaneeringu, mis näeb ette Tatari tn 36 ehitise lammutamise ja uue elamu püstitamise. Detailplaneeringuga on määratud Tatari tn 36 kinnisasjale kitsenduste ala Tatari 36b alajaama kinnistust otse Tatari tänavani. Kitsenduste ala jääb samale kohale, mis on määratud  Tatari tn 23 // 25 kinnistu detailplaneeringuga.

Süda tn, Liivalaia tn ja Tatari tn vahelise ala detailplaneering oli Tallinna Kesklinna Valitsuses avalikustamisel 10. detsembrist kuni 31. detsembrini 1998 ja detailplaneeringu üksikasjadega oli kõigil Tatari tn 36 korteriomanikel võimalus tutvuda.

Eesti Energia Võrguehituse AS (edaspidi projekteerija) esitas Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ehitusloa taotluse Tatari tn 23/25 elektrivarustuse rajamiseks vastavalt ehitusprojekti tööle nr L71562 “Tatari 23/25 ja 36 elektrivarustus, Kesklinna linnaosas, Tallinn, Harjumaa”.

Projekteerija ei saavutanud ehitusprojekti kooskõlastamist kõigi Tatari tn 36 kinnisasja omanikega, kuna korteriomandite omanikud soovivad kinnisasja piire laiendada teemaa arvelt. Käesolevaks ajaks on Tallinna Linnavalitsuse 16. septembri 2009 korraldusega nr 1465 määratud teemaa piirid Tatari tn lõik Estonia pst ja Liivalaia tn vahel, Sakala tn lõik Kentmanni tn ja Pärnu mnt vahel, Allika tn ja Lätte tn, mis on kokku viidud Tatari tn 36 kinnisasja piiridega, arvestades perspektiivse tänavamaa laiendusega.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet kaasas eelnimetatud kaablitrassi ehitusprojekti kooskõlastuste menetlusse kõik kaasomanikud. Amet saatis kirjad Tatari tn 36 korteriomandite omanikele, et neil on võimalus tutvuda ehitusprojektiga ameti ehituslubade osakonnas. Enamus omanikke ei ilmunud kohale, esitamata on kirjalikud arvamused ja vastuväited kaablitrassi ehitusprojekti kohta.

Tehnovõrgu ehitamiseks ja omamiseks võõral kinnisasjal on vajalik sõlmida notariaalne isikliku kasutusõiguse seadmise leping tehnovõrgu omaniku ja kinnisasja omanike vahel. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ on pidanud kinnisasja omanikega läbirääkimisi, kuid kokkulepe isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks on saavutamata ning leping sõlmimata.

Ehitusseaduse § 23 lõike 5 teine ja kolmas lause sätestavad, et ehitusluba teisele isikule kuuluvale kinnisasjale tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks väljastatakse kinnisasja omaniku nõusolekul. Kinnisasja omaniku nõusolek ei ole vajalik, kui ehitusloa taotleja kasuks on seatud sundvaldus.

Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 6 lg 1 kohaselt võib kinnisomandit üldistes huvides kitsendada sundvalduse seadmisega. Sundvalduse seadmisele kohaldatakse kinnisasjade sundvõõrandamise sätteid. Paragrahvi 6 lg 2 sätestab, et sundvalduse seadmine seisneb kinnisasja koormamises piiratud asjaõigusega või asjaõigusseaduse §-s 1581 sätestatud tehnovõrgu või rajatise talumiskohustuse kehtestamises.

Sundvalduse seadmise otsus tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks kantakse ehitisregistrisse ning seejärel väljastatakse ehitusluba, millest teavitatakse kinnisasja omanikke.

2. Seada sundvaldus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (äriregistri kood 11050857, aadress Kadaka tee 63, Tallinn 12915) kasuks Tatari tn 36 korteriomanditele (kinnistusregistriosad nr 18464001, nr 18464101, nr 18464201 ja nr 18464301) Kesklinna linnaosas (katastriüksuse katastritunnus 78401:106:1330, pindala 1041 m2, sihtotstarve elamumaa) tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks kitsenduste alaga 61 m2 vastavalt skeemile korralduse lisas.

3. Tatari tn 36 korteriomandite omanike nimed ja elukohad:

3.1 XXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX;

3.2 XXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX;

3.3 XXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX;

3.4 XXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX;

3.5 XXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX;

3.6 XXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX;

3.7 XXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX;

3.8 XXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX;

3.9 XXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX.

4. Tehnorajatise talumiskohustuse eest makstava tasu aluseks on asjaõigusseaduse § 1582 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154.

5. Vastavalt ehitusseaduse § 29 lõikele 2 on ehitajal kohustus kolm päeva enne maakaabelliini ehitustööde algust võtta ühendust korteriomandite omanikega, teavitades neid ehitustööde teostamisest omanikele kuuluval kinnisasjal.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil kanda sundvalduse seadmise otsus Riiklikusse ehitisregistrisse ja teavitada kinnisasja omanikke ehitusloa väljastamisest.

7. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks:

7.1 punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le, Kadaka tee 63, 12915 Tallinn;

7.3 Eesti Energia Võrguehituse AS-le, Kadaka tee 63, 12915 Tallinn;

7.4 Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa 1 - Kitsenduste ala skeem Tatari tn 36 kinnisasjale sundvalduse seadmiseks