Männiku tee 43// Riisika tn 1 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurtema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1964

Redaktsiooni kehtivus 02.12.2009 - ...


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1964-k

 

 

Männiku tee 43 // Riisika tn 1 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 14 lg-te 3 ja 5, § 15 lg-te 1 ja 2, § 19² lg-te 1, 2 ja 4, § 36, maakatastriseaduse § 18 lg 6, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 1, § 9 lg 1, § 10 lg-te 1, 2 ja 3, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 56³, 567, 568, 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud “Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnasning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 30. septembri 1996 otsus nr 7937, millega endise kinnistu nr 2498 maa suhtes tunnistati õigustatud subjektideks XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades; Tallinna Linnavalitsuse 18. oktoobri 2006 korraldus nr 2072-k “Männiku tee 41/43 maa osaline kompensatsiooni määramine“, millega määrati endise Männiku tee 41/43 maa ½ mõttelise osa eest kompensatsioon XXXXXXXX; Tallinna notari Tarvo Puri 26. juunil 2006 koostatud ja välja antud pärimisõiguse tunnistus (notari ametitoimingute raamatu registri nr 4243), millega XXXXXXXX maa tagastamise nõudeõiguse päris XXXXXXXX; Tallinna notari Ragne Tehveri 18. septembril 2007 koostatud ja välja antud testamendijärgse pärimisõiguse tunnistus (notari ametitoimingute raamatu registri nr 6466), millega XXXXXXXX kuulunud endise Männiku tee 41/43 maa tagastamise nõudeõiguse päris XXXXXXXX; Tallinna Halduskohtu 13. augusti 2009 otsus haldusasjas nr 3-08-26; Tallinna Linnavaraameti 22. septembril 2009 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr MK-150/09) ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 7319 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas (endine kinnistu nr  2498 pindalaga 3413 m²), millest 14,5 m² tagastatakse nõudeõigusest suuremas ulatuses, alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Männiku tee 43 // Riisika tn 1;

1.2 pindala: 1721 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX.

3. Tagastataval maal paiknevad ehitised (ehitisregistri koodiga 101035316 elamu, ehitisregistri  koodiga 101035320 majandushoone, ehitisregistri koodiga 220400192 piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 2. novembril 2009).

4. Kinnitada Männiku tee 43 // Riisika tn 1 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 3. novembri 2009 akt nr 277.

5. Määrata Nõmme linnaosas Männiku tee 43 // Riisika tn 1 maa nõudeõiguse osast 14,5 m² võrra suurema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruseks 1015 (üks tuhat viisteist) krooni. Võlg tasuda rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 11112.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma võlasumma korraga. Võla tasumise kuupäev ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest taluda asjaõigusseaduse §-s 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

8. Lugeda endise kinnistu nr 2498 maa tagastamise ja kompenseerimise taotlus lahendatuks.

9. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

10. Tallinna Linnavaraametil:

10.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

10.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksuregistrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009

korraldusega nr 1964-k

AKT nr 277

 

Nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise akt

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 „Tallinna Linnavaraameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p 17 alusel.

2. Tagastatava maa asukoht

Harju maakond

Tallinn

Männiku tee 43 // Riisika tn 1

22

(maakond)

(linn)

(aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 30. septembri 1996 otsusega nr 7937 on määratud endise kinnistu nr 2498 maa võõrandamisaegne üldpindala 3413 m² ja tunnistatud õigustatud subjektideks alljärgnevad isikud:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

Pindala

3.1

XXXXXXXX

½ mõttelises osas

1706,5 m² (S)

3.2

XXXXXXXX  

½ mõttelises osas

1706,5 m² (S)

4. Käesoleva akti punktis 3.1 näidatud vara on Tallinna notari Tarvo Puri 26. juunil 2006 koostatud ja välja antud pärimisõiguse tunnistuse alusel (notari ametitoimingute raamatu registri nr 4243) pärinud punktis 4.1 märgitud isik ja akti punktis 3.2 näidatud vara on Tallinna notari Ragne Tehveri 18. septembril 2007 koostatud ja välja antud testamendijärgse pärimisõiguse tunnistuse alusel (notari ametitoimingute raamatu registri nr 6466) pärinud punktis 4.2 märgitud isik:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

Pindala

4.1

XXXXXXXX

½ mõttelist osa

1706,5 m² (S)

4.2

XXXXXXXX

½ mõttelist osa

1706,5 m² (S)

5. Tallinna Linnavalitsuse korraldusega on määratud õigusvastaselt võõrandatud maa ja sellel kasvava metsa maksumuse kompenseerimiseks kompensatsiooni alljärgnevalt:

Õigustatud subjekti ees- ja perekonnanimi

Tallinna Linnavalitsuse korralduse nr ja kuupäev

Määratud kompensatsioon

maa eest

maa pindala

maal kasvanud metsa maksumuse kompenseerimiseks

5.1 XXXXXXXX

nr 2072-k
18. oktoober 2006

119 455 kr

 

1706,5 m²

 

…… – …… kr

Kokku:

 

K1=119 455 kr

S1=1706,5 m²

K2= kr

6. Käesoleva akti punktis 4.2 nimetatud isik XXXXXXXX on esitanud Tallinna Linnavaraametile 4. novembril 2009 avalduse nõudeõiguse osast S=1706,5 m² suurema pindalaga S4=1721 m² õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

7.  Maa pindala (S3=S4-S), mille võrra õigustatud subjektile tagastatav maa on suurem kui tema nõudeõiguse osa, on 14,5 m².

8. Nõudeõiguse osast suurema pindalaga tagastatava õigusvastaselt võõrandatud maa eest riigile tasutava võla (V) suurus arvutatakse valemi järgi:

V=

(K1 K2 K3)·S3

 

 

S1 S2

 

V= 1015 (üks tuhat viisteist) krooni

 

Akti koostaja: Mari Ader, Tallinna Linnavaraameti peaspetsialist, 3. november 2009.