Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1964.
Männiku tee 43// Riisika tn 1 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurtema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 50 16.10.2003 23.10.2003 RT IV, 16.08.2013, 38