Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 määrus number 88
Jõustumine:07.12.2009
Kehtetuks tunnistamine:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2009 - 05.12.2010

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 88

 

 

 

 

 

Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 5 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 30 lg 1 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud "Tallinna põhimääruse" § 50¹ lg-te 1-5 alusel.

 

 

 

       

§ 1.  Komisjoni moodustamine

(1) Moodustada Tallinna kriisikomisjon (edaspidi komisjon), mis on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon.

(2) Komisjoni põhimääruse eelnõu ja komisjoni koosseis kooskõlastatakse Põhja-Eesti Päästekeskusega.

(3) Komisjoni eesmärk on koordineerida linna haldusterritooriumil kriisireguleerimisalaseid tegevusi - hädaolukorra ennetamine, hädaolukorraks valmistumine, hädaolukorra lahendamine ning hädaolukorrast põhjustatud tagajärgede leevendamine.

§ 2.  Komisjoni tegevus

(1) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

(2) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Tallinna Kommunaalamet.

§ 3.  Komisjoni ülesanded

(1) Komisjon:

1) jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise süsteemi, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ning hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 sätestatud ülesannete ja pädevuste toimimist Tallinnas;

2) analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust ja teeb Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, regionaalsele kriisikomisjonile ning pädevatele asutustele ettepanekuid hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta Tallinnas;

3) vaatab läbi komisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa;

4) vaatab läbi komisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra lahendamise plaani;

5) moodustab tegevusvaru hädaolukorraks;

6) kinnitab komisjoni hädaolukorras tegutsemise korra;

7) moodustab alatiselt tegutseva kriisireguleerimismeeskonna teabevahetuse ja ametkondade koostöö koordineerimiseks ning olukordade analüüsimiseks;

8) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel ja teabevahetuse korraldamisel ning täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid;

9) abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel;

10) otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise;

11) teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alustel ja korras;
12) täidab muid seadusest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.  Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövormiks on istung. Komisjoni korralised istungid toimuvad vastavalt kinnitatud tööplaanile, kuid vähemalt kaks korda aastas. Komisjoni erakorralised istungid kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

(2) Komisjoni esimees:

1) kutsub kokku komisjoni istungeid;

2) esitab vähemalt üks kord aastas aruande komisjoni töö kohta regionaalsele kriisikomisjonile.

(3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate komisjoniliikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl ning tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

(4) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(5) Komisjoni istungid protokollitakse, otsused vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ja nendele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Istungi dokumente säilitab komisjoni sekretär.

§ 5.  Komisjoni koosseis

(1) Komisjoni koosseis on kuni 17-liikmeline.

(2) Komisjoni esimees on linnapea.

(3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

(4) Komisjoni esimehe äraoleku all mõeldakse olukorda, kus linnapea ei saa täita komisjoni esimehe ülesandeid.

(5) Komisjoni aseesimeesteks on kriisireguleerimise valdkonda kureeriv abilinnapea ja Põhja-Eesti Päästekeskuse järelevalveteenistuse juht.

(6) Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse liikmed, linnasekretär, Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik, Tallinna Kommunaalameti juhataja, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja, Tallinna Linnakantselei avalike suhete direktor, Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist ning Eesti Kaitsejõudude, Põhja Politseiprefektuuri, Põhja-Eesti Päästekeskuse ja Harju Maavalitsuse esindajad.

(7) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni istungist osa võtta, osaleb istungil tema asendusliige.

(8) Komisjoni liikmed ja nende asendusliikmed esitavad oma kontaktandmed (telefoninumbrid tööl ja kodus, faks, e-post, kodune aadress) komisjoni sekretärile ning kontaktandmete muutumise korral teavitavad sellest kohe komisjoni sekretäri.

(9) Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni sekretär.

(10) Komisjoni koosseisu kinnitab ja seda muudab linnavalitsus korraldusega.

§ 6.  Komisjoni sekretär

(1) Komisjoni sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni istungi toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaldab tutvuda arutusele tulevate materjalidega üldjuhul hiljemalt viis tööpäeva enne istungi toimumist.

(2) Komisjoni sekretär protokollib komisjoni istungeid ning vormistab protokollid kolme tööpäeva jooksul pärast istungi toimumist.

(3) Komisjoni sekretär täidab ka muid komisjoni esimehe ja aseesimehe antavaid ülesandeid.

§ 7.  Komisjoni õigused

(1) Komisjonil on õigus:

1) saada linna asutustelt tööks vajalikke dokumente, seisukohti ja muid andmeid;

2) esitada linnavalitsusele ettepanekuid kriisireguleerimisega seonduvates küsimustes.

(2) Komisjoni otsused on linna õigusaktide vastuvõtmisel soovitusliku iseloomuga.

§ 8.  Komisjoni tegevuse lõpetamine

Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2008 määrusega nr 79 kinnitatud "Tallinna kriisikomisjoni ja Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisude muutmine", Tallinna Linnavalitsuse 9. mai 2007 määrusega nr 46 kinnitatud "Tallinna kriisikomisjoni koosseisu, põhimääruse ja Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu muutmine", Tallinna Linnavalitsuse 27. aprilli 2007 määrusega nr 36 kinnitatud „Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine“, Tallinna Linnavalitsuse 31. mai 2006 määrusega nr 47 kinnitatud "Tallinna kriisikomisjoni koosseisu, põhimääruse ja Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu muutmine", Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2005 määrusega nr 109 kinnitatud "Tallinna kriisikomisjoni koosseisu ja Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määruse nr 70 ja 6. märtsi 2002 määruse nr 26 muutmine", Tallinna Linnavalitsuse 4. mai 2005 määrusega nr 49 kinnitatud "Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine", Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2005 määrusega nr 8 kinnitatud "Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine" ja Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määrusega nr 26 kinnitatud "Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine".

§ 10.  Määrus jõustub 7. detsembril 2009.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär