Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vesivärava tn 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 26.11.2009 otsus number 237
Redaktsiooni kehtivus:26.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

26. november 2009 nr 237

 

 

 

 

Vesivärava tn 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg‑te 1, 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Kadrioru miljööväärtuslikul hoonestusalal, F. R. Faehlmanni, J. Vilmsi, J. Poska ja Vesivärava tänava vahelises kvartalis. Tallinna üldplaneeringus on detailplaneeritava maa-ala juhtfunktsiooniks määratud korruselamute ala, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jm. Teemaplaneeringu „Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse– ja kasutamistingimuste määramine“ kohaselt jääb planeeritav maa-ala Kadrioru miljööala ehituspiirkonda nr 17. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ja teemaplaneeringuga “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“;

- piirkonnale iseloomuliku hoonestustiheduse hoidmiseks on krundile planeeritud ehitada 548 m2 maapealsete korruste suletud brutopinnaga hoone, krundi hoonestustiheduse koefitsient on sealjuures 1,0 ning krundi täisehitus 38%. Piirkonnale iseloomuliku hoonestuskõrguse hoidmiseks on hoone lubatud maksimaalseks kõrguseks kuni 12,75 meetrit maapinnast s.o kuni 3 maapealset korrust;

- eriilmelise hoonestusega kvartali korrastamiseks ja kaasaegse arhitektuuriga hoone püstitamisega piirkonnale lisaväärtuse andmiseks, on detailplaneeringus määratud nõuded, mille kohaselt peab uus hoone olema komponeeritud vanade hoonete fassaadide põhilisi rütme ja jooni arvestades,  hoone katus tuleb kavandada viilkatusena kaldega 20°–30°, katuseharja suund peab olema tänavaga risti, katusekatte materjalina kasutada valtsplekki. Hoone fassaadi viimistlusmaterjalidena on ette nähtud kasutada laudist ja paekivi, imiteerivate materjalide kasutamine välisviimistluses on keelatud;

- detailplaneering vastab “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006–2014“.

 

 

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,07 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Vesivärava tn 22 kinnistu detailplaneering, OÜ CASA PROJEKT töö nr 08/06, milles on määratud ehitusõigus Vesivärava tn 22 krundile maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega elamu ehitamiseks.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu novembri 26. novembri 2009
otsuse nr 237
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Vesivärava tn 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kesklinnas asuva 0,07 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Vesivärava tn 22 kinnistu detailplaneering, milles on määratud ehitusõigus Vesivärava tn 22 krundile maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega elamu ehitamiseks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kesklinnas Kadrioru miljööväärtuslikul alal, F. R. Faehlmanni, J. Vilmsi, J. Poska ja Vesivärava tänava vahelises kvartalis. Vesivärava tn 22 kinnistu piirneb kirdest Vesivärava tänavaga, kagu- ja lõunapoolseks piirinaabriks on Vesivärava tn 24 kinnistu ning läänes ja põhjas Vesivärava tn 20 kinnistu.

Vesivärava tn 22 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on elamumaa ning kinnistu kuulub Starhouse OÜ‑le. Praegu paikneb krundil 1‑korruseline paekivist hoone. Lisaks jääb planeeritavale maa-alale osa transpordimaa sihtotstarbega katastriüksusest Vesivärava tn lõik L. Koidula tn ja J. Poska tn vahel.

Vesivärava tn 22 krundil kasvab I väärtusklassi tamm ja Vesivärava tn 24 krundil II väärtusklassi pärn, mis mõjutab planeeritava maa-ala hoonestamise tingimusi.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava maa-ala asukoht linnakeskuse läheduses, meeldiv vaikne elukeskkond suhteliselt väikeste hoonetega ja rohke haljastusega teevad alast väärtusliku piirkonna elamu ehitamiseks. Kuna planeeritav maa-ala paikneb linnakeskuse piiril, on ühendus kesklinna äri-, teenindus- ning kultuuri- ja spordikeskustega väga hea. Piirkonnale annab lisaväärtust naabruses asuv Kadrioru park.

Vesivärava tn 22 krundi detailplaneeringu koostamiseks määratud kontaktvöönd koosneb kahest kvartalist, millel puudub ühtne arhitektuurne identiteet. Hooned pärinevad erinevast ajast. Kvartalite ilme ei ole võrreldav 20. sajandi alguses Kadriorgu ehitatud üürimajade kvartaliga (J. Köleri, Vesivärava ja F. R. Faehlmanni tänava vaheline ala), mis paistab silma ennekõike ansamblilisuse poolest ja täiendab traditsioonilise arhitektuuriga Kadriorgu.

Kontaktala on monofunktsionaalne elamuala, kus vaid üksikute elamute esimesel korrusel paiknevad äriruumid. Kontaktvööndi hoonestuse moodustavad põhiliselt enne 1940. aastat ehitatud 2- ja 3‑korruselised elamud. Lähiminevikus J. Vilmsi tänavale rajatud 5 ja 6 maapealse korrusega tüüp-paneelkorterelamuid meenutavad hooned ei lisa piirkonnale väärikust, vaid mõjuvad suurte ja raskepärastena. Kohasemalt mõjub funktsionalistlike sugemetega korterelamu planeeritava krundi vastas, aadressiga F. J. Wiedemanni tn 4 // Vesivärava tn 19. Omaette miljöö loovad ajaloolised hooned Vesivärava tn 30, Vesivärava tn 32a, Vesivärava tn 34 ja Vesivärava tn 36 kruntidel. Kontaktalale on omane vahelduv hoonestusviis. Hooned paiknevad reeglina vahetult tänavapoolsel krundipiiril. Puitelamute puhul on paljudel juhtudel naaberhooned kruntidevahelisel piiril plokistatud ja eraldatud üksteisest tulemüüriga, mis on 20. sajandi algusele tüüpiline hoonestusviis. Nii Vesivärava tänava äärsed hooned kui ka F. R. Faehlmanni ja J. Vilmsi tänava algupärased hooned paiknevad vahetult tänava ääres kinnistu piiril, määrates nii ühtse ehitusjoone. J. Vilmsi tänava äärde planeeritud uued korterelamud on ehitatud krundi tänavapoolsest piirist eemale. Kvartali sees asuvad mitmed väikesed krundid kuni 3‑korruseliste elamutega ja nende juurde kuuluvate kuuridega. Hoonestustihedus miljööväärtuslikul alal Vesivärava ja F. J. Wiedemanni tänava vahelises kvartalis on 0,26–2,9, Vesivärava, J. Vilmsi ja J. Poska tänava vahelises kvartalis 0,43–2,8. Kvartalis Vesivärava tn 22 hoonega samal pool tänavat asuvad hooned on reeglina kõrgete soklitega (ca 1,6 meetrit), 2 täiskorruse ja katusekorrusega mitme korteriga puitelamud. Katused on viil- ja mansardkatused. Hoonete kõrguseks on kuni 13 meetrit. Vesivärava ja F. J. Wiedemanni tänava vahelises kvartalis on põhiliselt 2‑korruselised korterelamud. Vesivärava, F. R. Faehlmanni, J. Vilmsi ja J. Poska tänava vahelises kvartalis domineerivad 2–3‑korruselised puitelamud. J. Vilmsi tn 27 krundil asub 5 maapealse korrusega ja J. Vilmsi tn 29 krundil 6 maapealse korrusega elamu. J. Poska tänava poole jäävad 2 täiskorruse ja katusekorrusega ning suhteliselt kõrge sokliga vanemad puitelamud.

3. Tallinna üldplaneering ja teemaplaneering “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“

Tallinna üldplaneeringus on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud korruselamute ala, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jm. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“.

Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ kohaselt jääb planeeritav maa-ala Kadrioru miljööalale ehituspiirkonda nr 17. Piirkonnas on suurimaks hoonestustiheduseks lubatud 1,2, hoonete maksimaalseks korruselisuseks 2–3 korrust, suurimaks hoonestatuse protsendiks 40%. Kadrioru 17. ehituspiirkonnas on maksimaalseks hoonete arvuks krundil 1–2 hoonet. Detailplaneering on kooskõlas teemaplaneeringuga.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei kehti varem kehtestatud detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Vesivärava tn 22 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Krundile on määratud ehitusõigus maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega kuni 6 korteriga elamu ehitamiseks.

Krundil olev paekivist hoone lammutatakse, kuna tegemist ei ole Kadriorule tüüpilise suurusega, arhitektuuriga ega materjalist hoonega. Hoone asukoht krundil ei sobi Vesivärava tänava väljakujunenud hoonestusrütmiga. Lisaks paikneb hoone naaberhoonele Vesivärava tn 24 lähemal kui 8 meetrit, mis ei vasta Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määruses nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ § 19 lõikes 2 tule leviku takistamiseks määratud 8 meetri laiusele vajalikule kujale.

Piirkonnale iseloomuliku hoonestustiheduse hoidmiseks on krundile planeeritud ehitada hoone, mille maapealsete korruste suletud brutopind on 548 m2. Krundi hoonestustiheduse koefitsient on sealjuures 1,0 ning krundi täisehitus 38,3%. Piirkonnale iseloomuliku hoonestuskõrguse hoidmiseks on hoone maksimaalseks kõrguseks lubatud 12,75 meetrit maapinnast s.o kuni 3 maapealset korrust.

Eriilmelise hoonestusega kvartali korrastamiseks ja kaasaegse arhitektuuriga hoone püstitamisega piirkonnale lisaväärtuse andmiseks on detailplaneeringus määratud nõuded, mille kohaselt peab uus hoone olema komponeeritud vanade hoonete fassaadide põhilisi rütme ja jooni arvestades. Hoone katus tuleb kavandada viilkatusena kaldega 20°–30°. Katuseharja suund peab olema tänavaga risti. Katusekatte materjalina tuleb kasutada valtsplekki ja fassaadide viimistlemiseks laudist, paekivi jms. Imiteerivate materjalide kasutamine välisviimistluses on keelatud.

Vesivärava tn 22 krundi pinnast on 42% ette nähtud haljastada. Planeeritaval maa-alal ja selle vahetus läheduses kasvavad puud säilitatakse. Krundi idapiiril kasvava tamme kasvutingimuste tagamiseks ei ole puu kasvupinnale planeeritud kõvakattega teid ja puu võra ei ole lubatud tagasi lõigata. Naaberhoonete tulemüüride ilmestamiseks on ette nähtud võreseintele istutatavad ronitaimed, mis peavad jääma müüridest vähemalt 30 cm kaugusele. Õueala haljastamiseks on ette nähtud istutada alale sobivaid traditsioonilisi põõsa- ja puuliike. Väikelaste mänguplats ja istumiskohad on ette nähtud krundi lõunaossa.

Planeeringulahenduse kohaselt alalt puid ei likvideerita. Kuna asenduspuid ei ole vaja istutada, siis ei ole Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ kohast asendusistutuse vajaduse arvutust tehtud.

Praegust liikluskorraldust ei muudeta. Sissesõit Vesivärava tn 22 krundile on ette nähtud Vesivärava tänavalt. Parkimine lahendatakse hoone soklikorrusel ja hoovis. Parkimiskohtade vajaduse arvutamise aluseks on Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006–2014“ vahevööndi norm. Kavandatud on kokku 9 parkimiskohta – 8 parkimiskohta soklikorrusele ja 1 hoovi. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna parkimise korralduse arengukavaga.

Jäätmete kogumine on ette nähtud kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 “Tallinna jäätmehoolduseeskiri“. Prügikonteinerid on ette nähtud paigutada hoonesse.

Planeeritav maa-ala asub vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kaugkütte piirkonnas. Kuna Aktsiaseltsile Tallinna Küte kuuluv kaugküttevõrk Vesivärava tn 22 kinnistu vahetus läheduses puudub, on hoonete soojaga varustamine lahendatud gaasikütte baasil. Alternatiivse kütteliigi kasutamise ettepaneku tegi Aktsiaselts Tallinna Küte 14. juuni 2006 kirjas.

OÜ FASSAADIPROJEKT arhitekti P. Soopere koostatud insolatsioonianalüüsis on selgitatud välja, milliseks kujunevad insolatsioonitingimused Vesivärava tn 24 krundil asuva elamu eluruumides pärast planeeringu realiseerimist. Uus hoone saab mõjutada ainult Vesivärava tn 24 elamus asuvaid loodepoolseid kortereid. Hoovipoolse korteri insolatsiooni kestus peale oleva hoone lammutamist ja uue elamu püstitamist suureneb 2 tunni ja 45 minutini, mis on maja orientatsioonist sõltuvalt ka maksimaalne võimalik väärtus. Tänavapoolse korteri ühes toas insolatsiooni kestus väheneb, kuid kirdesse jäävas toas on insolatsiooni kestus 4 tundi ja 11 minutit ja seega võib kogu korteri isolatsiooni lugeda rahuldavaks.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitasid detailplaneeringu kohta vastuväite Vesivärava 20 Korteriühistu esindajad.

Vesivärava 20 Korteriühistu esindajad leidsid, et Vesivärava tn 22 kinnistule planeeritav hoone on kavandatud väga lähedale Vesivärava tn 20 kinnistul asuvatele hoonetele ning seetõttu on hoonete elanikel kartus, et ehitusööde käigus võivad kannatada saada Vesivärava tn 20 kinnistul asuvad hooned ja hoonetes olevad korterid. Sellest tulenevalt tegid vastuväite esitajad ettepanku lisada detailplaneeringusse nõue, mille kohaselt oleks arendaja vastutav Vesivärava tn 20 asuvate hoonete ja nendes asuvate korterite tehnilise olukorra säilimise eest nii ehitustööde käigus kui ehitustööde järgselt 2 aasta jooksul (st hoonete ja korterite tehniline olukord ei tohi halveneda seoses Vesivärava tn 22 kinnistul toimuvate ehitustöödega). Vastuväite esitajad tegid ettepaneku, et juhul kui hoonete ja/või korterite tehniline olukord halveneb, korvab arendaja kõik seotud kahjud.

Planeeritav hoone asub Vesivärava tn 20 hoone tulemüürist ca 4 meetri kaugusel, mida ei saa pidada kesklinna oludes väga väikeseks hoonetevaheliseks kauguseks. Planeerimisseaduse § 9 alusel määratakse detailplaneeringus ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused. Peale detailplaneeringu kehtestamist koostatakse detailplaneeringu alusel ehitusloa taotlemiseks projekt. Detailplaneeringus on määratud nõue kirjeldada ehitusprojektis naaberkinnistu Vesivärava tn 20 piiril paikneva tulemüüri kaitsmise täpne tehniline lahendus. Lisaks on määratud nõue lisada ehitusprojektile ehitustööde organiseerimise projekt, mille koosseisus käsitletakse elumaja ja tehnovõrkude rajamise ning kõrghaljastuse säilitamise tehnilisi lahendusi. Seega on detailplaneeringus kirjeldatud meetmed, mille järgmisel on võimalik uus hoone projekteerida ja ehitada nii, et on tagatud naaberhoonete stabiilsus. Lisaks sätestab ehitusseadus ja ka Tallinna linna ehitusmääruse § 55, et ehitusettevõtja on kohustatud tagama muuhulgas ehitusprojekti kohase ehitamise; tagama ehitamise nõuetekohase kvaliteedi ning tagama ehitamise ohutuse. Vastuväite esitajale soovitati, et kui planeeringus esitatud meetmeid ei peeta piisavateks, siis oleks soovitatav Vesivärava tn 20 olevate hoonete ehituseelne seisukord fikseerida, tellides näiteks hoonetele ekspertiisi ning kooskõlastades see Vesivärava tn 22 kinnistu arendajaga – see välistaks hilisemate erimeelsuste tekkimise.

Vastuväite esitajad märkisid, et Vesivärava tn 20 kinnistu omanikud ei ole saanud detailplaneeringu projekteerijalt OÜ‑lt CASA PROJEKT ühtegi pöördumist Vesivärava tn 22 kinnistu detailplaneeringu teemadel, kuigi eskiisi avaliku arutelu protokolli kohaselt on R. Kooli koosolekul öelnud, et Vesivärava tn 20 kinnistu omanikke on teavitatud tähtkirjaga planeeringust.

Planeeringu eskiisi avaliku arutelu protokollis on üheselt kirjas, et OÜ CASA PROJEKT esindaja on planeeringust teavitanud Vesivärava tn 20 korterühistu esimeest e‑kirja teel, kuid vastust saanud ei ole. Kuna koopiat e‑kirjast planeeringu materjalidele lisatud ei ole, ei ole olnud Tallinna Linnaplaneerimise Ametil võimalik protokollis toodut kontrollida. Planeerimisseaduse § 16 lõike 1 punkti 5 ja 6 kohaselt koostatakse detailplaneering koostöös planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikega ning olemasolevate või kavandatavate tehnovõrkude omanikega või valdajatega, et tagada planeeritava maa-ala varustatus tehnovõrkudega. Ka Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lg 3 kohaselt kaasatakse detailplaneeringu koostamisse planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikud, elanikud ja teised huvitatud isikud ja planeering tehakse koostöös olemasolevate või kavandatavate tehnovõrkude omanikega või valdajatega. Sama lõike teine lause sätestab, et täiendavalt edastatakse detailplaneeringu koostamisel planeeringulahendust tutvustav kirjalik teade planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikele, välja arvatud juhul, kui nad on väljendanud detailplaneeringu kohta oma arvamust kirjalikult. Praeguse halduspraktika kohaselt peavad detailplaneeringu põhilahendusel olema planeeritava maa-ala kinnisasjade omanike kirjalikud kooskõlastused või planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikele peab olema detailplaneeringu projekteerija edastanud kirjaliku teate, mis tutvustab planeeringulahendust. Kuna Vesivärava tn 20 kinnistu ühtegi nimetud kategooriasse ei kuulu, ei ole Vesivärava tn 20 kinnistu omanikke ka planeeringulahendusest isiklikult tähtkirjaga teavitatud ega planeeringut Vesivärava tn 20 kinnistu omanikega kooskõlastatud. Kuna planeeringu koostamine on avalik, oli igaühel võimalus osaleda nii planeeringu eskiislahendust tutvustaval avalikul arutelul kui ka detailplaneeringu avalikul väljapanekul. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 26.–27. märtsini 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 28. märtsil 2008. Teade eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 22. märtsil 2008.

Detailplaneeringu avalikul arutelul, mis toimus 19. märtsil 2009 osales ka Vesivärava 20 Korteriühistu esindaja K. Oitmaa. Avalikul arutelul lepiti kokku, et detailplaneeringusse lisatakse ehitusprojekti koostamiseks nõue, et ehituse organiseerimise projekt tuleb kooskõlastada Vesivärava tn 20 kinnistu omanikega. Praeguseks on detailplaneeringusse vastav muudatus sisse viidud.

Vastuväite esitanud Vesivärava 20 Korteriühistu esindaja K. Oitmaa on 3. aprilli 2009 e‑kirjas teatanud, et on tutvunud OÜ CASA PROJEKT koostatud Vesivärava tn 22 kinnistu detailplaneeringu seletuskirjaga ning peab seda piisavaks. Lisaks on märgitud, et korteriühistu eeldab arendajalt vastutustundlikku ehitusprotsessi juhtimist ja seletuskirjas toodud täiendustest kinnipidamist.

Eeltoodust tulenevalt ei jäänud Vesivärava tn 22 kinnistu detailplaneeringu menetlemisel lahendamata vastuväiteid ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 14. septembri 2005 avaldusega Starhouse OÜ esindaja J. Ollik, kes soovis Vesivärava tn 22 kinnistule ehitusõiguse määramist korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on 23. juulil 2007 sõlmitud lepinguga nr DP‑23/K‑07 üle antud Starhouse OÜ‑le.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008 korraldusega nr 372‑k eesmärgiga määrata Vesivärava tn 22 krundile ehitusõigus kuni 3‑korruselise elamu ehitamiseks ja seada krundi kasutamise tingimused.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 8. märtsil 2008. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 26.–27. märtsini 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 28. märtsil 2008. Teade eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 22. märtsil 2008.

Detailplaneeringu koostas OÜ CASA PROJEKT. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008 korraldusega nr 372‑k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud R. Kooli koostatud Vesivärava tn 22 puittaimestiku dendroloogiline hinnang ja OÜ FASSAADIPROJEKT arhitekti P. Soopere koostatud Vesivärava tn 24 insolatsioonianalüüs.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kesklinna halduskogu, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus ja aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste märkuste ja ettepanekutega: hoone ehitusprojekt ja haljastuskava kooskõlastada enne ehitusloa taotlust Tallinna Keskkonnametiga; ehitusprojekti seletuskirjas määrata nõuded puude kasvutingimuste säilitamiseks maa-aluse korruse rajamisel – kaevis kindlustada sulundseinaga ja kasta puid kasvuperioodil, vältida võrade vigastamist, keldrisein kindlustada juurte edasikasvamise vastu; hoone projekteerimisel arvestada EVS 842:2003 “Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.“ nõudeid. Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks on planeeringus määratud.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus märkis, et detailplaneering on kooskõlas kehtivate tervisekaitsenõuetega.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööjoonised täiendavalt kooskõlastada Elion Ettevõtted Aktsiaseltsiga. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööprojektid täiendavalt kooskõlastada osaühinguga Jaotusvõrk. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmisel lisatingimusel: järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Vesivärava tn 22 kinnistu omanik Starhouse OÜ esindaja on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Vesivärava tn 22 kinnistu detailplaneering, milles on määratud Vesivärava tn 22 krundile ehitusõigus kuni 3 maapealse ja maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 7. jaanuari 2009 korraldusega nr 14‑k. Detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus teade ajalehes Postimees 9. jaanuaril 2009. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 9.–23. veebruarini 2009. Avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 30. jaanuaril 2009.

Avaliku väljapaneku kestel esitas planeeringulahenduse kohta vastuväite Vesivärava 20 Korteriühistu esindajad K. Oitmaa, K. Puusepp ja N. Kreisberg. Vastuväite esitajale on edastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukoht e‑kirjaga 9. märtsil 2009. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 19. märtsil 2009, vastav teade ilmus ajalehes Postimees 10. märtsil 2009.

Avalikul arutelul lepiti kokku, et detailplaneeringusse lisatakse ehitusprojekti koostamiseks nõue, et ehituse organiseerimise projekt tuleb kooskõlastada Vesivärava tn 20 kinnistu omanikega. Praeguseks on detailplaneeringusse vastav muudatus sisse viidud. Vastuväite esitanud Vesivärava 20 Korteriühistu esindaja K. Oitmaa on 3. aprilli 2009 e‑kirjas teatanud, et on tutvunud OÜ CASA PROJEKT koostatud Vesivärava tn 22 kinnistu detailplaneeringu seletuskirjaga ning peab seda piisavaks. Lisaks on märgitud, et korteriühistu eeldab arendajalt vastutustundlikku ehitusprotsessi juhtimist ja seletuskirjas toodud täiendustest kinnipidamist.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lg 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

Planeeritavale maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega välja ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Planeeritavalt maa-alalt kogutav sademevesi juhitakse Vesivärava tänaval asuvasse ühisvoolsesse kanalisatsioonitorustikku. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringu tellija või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut. Sellega on nõustunud ka Tallinna Kommunaalamet 25. juuni 2009 kirjas nr 3‑1/712.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Vesivärava tn 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul Vesivärava 20 Korteriühistut (Vesivärava tn 20 kinnistu kaasomanike esindaja), Vesivärava tn 24 elamu omanikke, Vesivärava tn 24a elamu omanikke, F. J. Wiedemanni tn 2a elamu omanikke ja F. J. Wiedemanni tn 2b kinnistu kaasomanikku.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõikele 3. Kuna planeeritud Vesivärava tn 22 kinnistu asub teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ kohaselt miljööväärtuslikul alal, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees