Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
25.11.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja ümberkujundamiskomisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 25.11.2009 korraldus number 1953
Redaktsiooni kehtivus:25.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. november 2009 nr 1953-k

 

 

Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja ümberkujundamiskomisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ punktide 6.8 ja 6.9 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 otsuse nr 27 „Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamine Tallinna Kristiine Lasteaiaks“ punktiga 2

 

 

1. Võtta teadmiseks Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamismenetluse lõpparuanne (lisa).

2. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korraldusega nr 694-k moodustatud Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjoni tegevus.

 

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korraldus nr 694-k „Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjoni moodustamine“.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks ümberkujundamiskomisjoni liikmetele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. novembri 2009

korralduse nr 1953-k

LISA

 

Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamismenetluse lõpparuanne

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 otsuse nr 27 „Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamine Tallinna Kristiine Lasteaiaks“ punktid 1 ja 2 sätestavad, et Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkool kujundatakse ümber Tallinna Kristiine Lasteaiaks alates 1. septembrist 2009. Tallinna Linnavalitsus korraldab Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamise ning moodustab ümberkujundamiskomisjoni.

Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korralduse nr 694-k punkt 3 sätestab, et Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjon alustab ümberkujundamismenetlust 11. maist 2009 ja lõpetab selle 1. novembriks 2009 ning esitab ümberkujundamismenetluse lõpparuande linnavalitsusele.

Lähtuvalt Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punktidest 6.8 ja 6.9 on alates 11. maist 2009 tehtud järgmised toimingud:

1)      Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamisest Tallinna Kristiine Lasteaiaks on informeeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Harju maavanemat, Maksu- ja Tolliametit ning Rahandusministeeriumi.

2)      Teade Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamise kohta avaldati ajalehes Postimees 11. märtsil 2009.

3)      31. augustil 2009 koostati ja allkirjastati Helle Lumise (Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkool juhataja) ja ümberkujundamiskomisjoni liikmete poolt kolmes eksemplaris akt asjaajamise üleandmiseks, sh täitmisel olevad dokumendid ja lepingud, lahendamisel olevad dokumendid, teised dokumendid, sh saldoandmik, varud, põhivarad ja bilansivälised varud, koosseisunimestik, arhiiv, 2009. eelarve jääk, bilanss. Hävitati vanad pitsatid ja dokumendiplangid. Nimetatud akt koosneb 9 lisast 45-l lehel. Akti kinnitas Tallinna Haridusameti juhataja ning selle ühte eksemplari säilitatakse Tallinna Haridusametis.

4)      Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli õigused ja kohustused läksid 1. septembril 2009 üle Tallinna Kristiine Lasteaiale.

5)      Seisuga 31. august 2009 on koostatud Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli bilanss vastavalt lisale ja tulemiaruanne.

6)      Asutuse ümberkujundamise käigus koondati kaks algkooli õpetajat. Välja on makstud koondamistasud. Koondatud õpetajad on leidnud töökohad Tallinna üldhariduskoolides. Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ülejäänud personal jätkas 1. septembril 2009 töötamist Tallinna Kristiine Lasteaias.

7)      Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli õpilased on asunud õppima teistesse Tallinna linna üldhariduskoolidesse.

8)      Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli avatud nõuded, kohustused ja põhivara on lõplikult üle viidud Tallinna Kristiine Lasteaia bilanssi 1. septembril 2009.

9)      Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli tulud ja kulud loeti täies ulatuses Tallinna Kristiine Lasteaia tuludeks ja kuludeks Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli poolt 31. augustiks 2009 tekkepõhiselt täitmata eelarve jäägi ulatuses. Tulude ja kulude kogusummad ei muutunud, s.t ümberkorraldused ei nõudnud täiendavaid vahendeid.

10)  Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli bilansis olev õppehoone on vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 7. oktoobri 2009 korraldusele nr 1647-k „Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Rästa põik 3)“ antud üle aktiga Tallinna Kristiine Lasteaia bilanssi.

Käesolev ümberkujundamismenetluse lõpparuanne on kooskõlastatud ümberkujundamiskomisjoni poolt 21. oktoobril 2009.

 

 

LISA – Järg